Кафедра ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Виставкова, 16, навчальний корпус № 12, кімн. № 405 блок Г.

Тел.: +380983105088; +380663834813

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Соломон В’ячеслав Віталійович

кандидат ветеринарних наук, доцент

 

 

      Кафедра ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька НУБіП України – визнаний в Україні та за її межами науково-навчально-методичний центр підготовки фахівців з гігієни та санітарії для галузі «Ветеринарна медицина», наукових кадрів вищої кваліфікації, вирішення проблем сучасної гігієнічної науки і практики.


      Кафедра ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька запрошує випускників факультетів ветеринарної медицини університетів України для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

Кафедра зоогігієни заснована професором, доктором ветеринарних наук, фундатором зоогігієнічної науки і практики, першим деканом ветеринарного факультету у складі Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту Антоном Калениковичем Скороходьком у 1922 році.
Значний внесок у становлення та розбудову кафедри за час її тривалого існування внесли бувші завідувачі: професор А.К. Скороходько, професор Б.Х. Медведєв, професор М.С. Борщ, професор О.Г. Тимченко, доцент К.О. Левицький, доцент М.П. Жованик, доцент К.С. Єрмолаєва, доцент В.П. Мазуренко, а також науково-педагогічні працівники, професор В.А. Бурлака, доценти О.Л. Бедрата, Г.Ф. Одошкіна, Л.В. Совенко, В.В. Красій, В.С. Гуменюк, В.О. Шталтовний, П.А. Оробченко, Л.В. Чепіль, ст. лаборанти Р.М. Пухович, О.О. Малюта. Кафедру зоогігієни декілька разів реорганізовували, а сучасну назву надано у 2020 році.

Сьогодні кафедру ветеринарної гігієни імені професора А.К.Скороходька, яка є структурним підрозділом факультету ветеринарної медицини НУБіП України, очолює доцент, кандидат ветеринарних наук Соломон Вячеслав Віталійович – фахівець із профілактики захворювань тварин, проблем застосування дезінфекційних засобів на тваринницьких підприємствах та об’єктах ветеринарної медицини.

На кафедрі працюють відомі вчені, висококваліфіковані викладачі, які вирішують складні наукові і виробничі проблеми із забезпечення здоров’я продуктивних та домашніх тварин і птиці, профілактики хвороб тварин, якості і безпечності продукції тваринництва.
Серед них професор, доктор ветеринарних наук Засєкін Дмитро Адамович – директор НДІ здоров’я тварин, відомий науковець з проблем виробництва продукції тваринництва на територіях забруднених важкими металами, а також з розробки та застосування сучасних дезінфікуючих засобів, використання нутріцевтиків при виробництві органічної продукції птахівництва.

Професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН України, заслужений працівник освіти України Захаренко Микола Олександрович - відомий вчений в галузі екологічної біохімії, розробник теоретичних основ і практичних прийомів сучасних біотехнологій переробки побічних продуктів тваринництва, спеціаліст в галузі гігієни тварин та ветеринарної санітарії.
Професор, доктор ветеринарних наук Якубчак Ольга Миколаївна має практичний досвід впровадження міжнародних та європейських стандартів в національну систему стандартів гарантування безпечності харчових продуктів, експерт та консультант національних установ (член технічної комісії 93/3 "Контроль за безпекою харчових продуктів", Національна комісія Кодексу Аліментаріус України (2006-2015 рр.), фахівець з управління безпечністю харчових продуктів відповідно до HACCP;  гарант освітньої програми "Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза"; лідер проекту Ерасмус+ Модуль Жанна Монне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС» (587548-ЕРР-1-UA-EPPJMO_MODULE).
Професор, доктор ветеринарних наук Ткачук Світлана Алімівна – фахівець із гігієни отримання м'яса свиней і птиці, меду натурального та їх експертної оцінки. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Професор, доктор ветеринарних наук Шевченко Лариса Василівна – відомий науковець з проблем використання каротиноїдів мікробного походження при виробництві функціональних продуктів харчування.
Доцент, кандидат ветеринарних наук Кос’янчук Ніна Іванівна – фахівець із проблем впливу тваринницьких підприємств та ветеринарних об’єктів на довкілля.
Доцент, кандидат ветеринарних наук Поляковський Василь Михайлович – фахівець із проблем утримання великої рогатої худоби, зокрема лактуючих корів, в умовах сучасних молочних комплексів.
Доцент, кандидат ветеринарних наук Таран Тетяна Володимирівна – фахівець з гігієни м’яса та технології виробництва харчових продуктів.
Доцент, кандидат ветеринарних наук Михальська Віта Михайлівна – фахівець з питань виробництва та застосування хелатних сполук мікроелементів у птахівництві.
Доцент, кандидат біологічних наук Галабурда Марія Алімівна вивчає підходи до аналізу і оцінки ризиків харчових продуктів; учасник європейських освітніх програм та міжнародної дослідницької програми (NATO CLG (SA LST.GLG977291), голандсько-українського проекту Infomoloko; має досвід інспектування підприємств з виробництва харчових продуктів для METRO в компанії Bureu Veritas; координатор європейського освітнього проекту Ерасмус+ Модуль Жанна Монне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС» (587548-ЕРР-1-UA-EPPJMO_MODULE). 

Старший викладач, кандидат ветеринарних наук Димко Роман Олександрович – фахівець з питань ветеринарної санітарії, зокрема ветеринарної дезінфектології.
Асистент, кандидат ветеринарних наук Гриб Юлія Володимирівна – фахівець з гігієни молока і молочних продуктів.
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у підготовці фахівців ОС Бакалавр, Магістр і доктор філософії із спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 181 «Харчові технології та інженерія» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Основними науковими доробками співробітників кафедри за останній час є:
 встановлення механізму виникнення неонатальних діарей у телят та розробка способів їх лікування та профілактики;
 розробка та запровадження нових профілактичних заходів при виробництві продукції скотарства на територіях забруднених важкими металами;
 створення нових джерел каротиноїдів та розробка способів їх використання при виробництві продукції тваринництва та функціональних продуктів харчування;
 створення нового покоління джерел мікроелементів – хелатних сполук та розробка на їх основі мінеральних преміксів для тварин;
 створення нових дезінфікуючих засобів та розробка методів їх застосування в практиці ветеринарної медицини;
 оптимізація безпривязно-боксового утримання лактуючих корів на сучасних молочних комплексах за дії кліматичних факторів;
 стан та санітарно-гігієнічна оцінка водо забезпечення молочного скотарства в Україні;
 розробка та випробування профілактичних препаратів для органічного тваринництва.
Науковий доробок співробітників кафедри за час існування включає також підготовку:
 5 докторів і 21 кандидатів наук;
 розробку 15 галузевих стандартів вищої освіти;
 та 28 програм навчальних дисциплін;
 видання 19 монографій, близько 780 наукових статей;
 310 наукових доповідей на конференціях;
 розробку 32 науково-практичних рекомендацій;
 створення 9 нових джерел мікроелементів, 2 нових мінеральних преміксів, 3 нових дезінфектантів, 3 нових штамів мікроорганізмів-продуцентів каротиноїдів;
 одержання 103 патентів на корисну модель та авторські свідоцтва;
 розроблення 2 технологічних схем переробки відходів тваринництва;
 видання 8 підручників, 35 навчальних посібників, 3 словників, 1 практикуму, 12 методичних розробок, 4 робочих зошитів.
На кафедрі є сучасне обладнання та відповідна матеріально-технічна база для проведення лабораторних занять, науково-виробнича лабораторія «Екологічного та санітарно-гігієнічного моніторингу підприємств АПК», проводиться співпраця із рядом діючих підприємств, НДІ та виробничих лабораторій.

Пропозиції бізнесу та виробництву

Якщо Вас турбують виробничі проблеми та бракує досвіду висококваліфіковані професіонали допоможуть вирішити наступні питання:

 Провести оцінку якості та безпечності води з різних вододжерел (криниці, артезіанські свердловини, природні водойми, стічні води, тощо) з наданням висновку про можливість її використання або застосування необхідних методів очищення;
 Провести оцінку якості і безпечності ґрунту при виборі ділянки під будівництво житлових об’єктів та тваринницьких підприємств;
 Здійснити оцінку викидів забруднювачів повітря (гази, мікроорганізми, пил) від виробничої діяльності тваринницьких підприємств (молочні комплекси, свиноферми, птахофабрики, стайні, тощо) та їх впливу на навколишнє середовище з видачею відповідного заключення;
 Вирішити проблему з профілактики теплового стресу, розробити та скорегувати раціони годівлі та потребу тварин у воді, оптимізувати способи напування корів, оптимізувати способи утримання корів на сучасних молочних комплексах;
 Надати консультації та допомогти запровадити сучасні (в тому числі органічні) способи виробництва функціональних продуктів харчування з високими дієтичними і антистресовими властивостями (м’ясо курчат-бройлерів, харчові яйця);
 Розробити план та провести дезінфекцію на тваринницьких підприємствах;
 Підготувати фахівців ОС доктора філософії (PhD) та доктора наук (DS) через аспірантуру і докторантуру на комерційній основі, запрошуємо до співпраці.

 

Новини

Всі новини

9 червня 2022

зустріч

1 червня 2022
факультет ветеринарної медицини

Готуємо студентів до складання ЄДКІ

25 березня 2021
CisсoWebEx кафедра ветеринарної гігієни

Проводимо організаційні години он-лайн

1 січня 2020
НУБіП України

З Новим Роком!!!

16 грудня 2019
НУБіП України ФВМ

Розпочалася екзаменаційна сесія

15 жовтня 2019
2341, Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Академічна, 1

Засєкін Д.А. надав відгук офіційного опонента на захисті кандидатської дисертації в Харкові

8 жовтня 2019
ФВМ, НУБіП України

Завжди бажаний гість

24 вересня 2019
НУБіП України

Санітарно-гігієнічна оцінка грунту

9 вересня 2019
Wroclaw, Poland

XIXth International Congress of ISAH

15 травня 2019
НУБіП України

Участь у стартап школі

20 березня 2019
факультет ветеринарної медицини НУБіП України

Визначення параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

14 березня 2019
м. Одеса вул. Гагарінське Плато, 5Б, готель «GAGARINN»

Розпочав свою роботу III Міжнародний «Конгрес Органічна Україна» 2019

11 березня 2019
НУБіП України

Заняття з ветеринарної екології

18 січня 2019
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Робота над підзаконними актами щодо органічного тваринництва в Мінагрополітики

24 жовтня 2018
Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови №15, м. Київ

Нові ідеї для проведення профорієнтаційної роботи

22 вересня 2018
Київ, вул. Хрещатик 7/11

Відбулася Зоозахисна конференція "ЗА Тварин!"

10 травня 2018
ФГ "Дача". Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Єлизаветівка

Органік - добре для природи, добре для тебе!

7 травня 2018
ВАТ «Терезине» Київської області,

Магістерські будні кафедри

13 квітня 2018
Житомирська область, Малинський район, с. Баранівка

Підготовка до проведення другогої серії дослідів в умовах органічного птахогосподарства

21 лютого 2018
Київ, Голосіївський район

Профорієнтаційна робота у школах Києва

5 жовтня 2017
НУБіП України

Запрацювала дегустацiйна комiciя

30 вересня 2017
Тернопiльська обл., Бережанський р-н, с. Потутори

Другий модуль бiодинамiки

21 вересня 2017
м. Київ, Контрактова площа

Фотоконкурс «Органічна сім’я»

13 вересня 2017
м. Житомир; с. Баранiвка Малинського р-ну

Семiнар "Органiчне птахiвництво" в Житомирському НАЕУ

6 вересня 2017
НУБіП України

Міжнародні зв'язки

16 червня 2017
м. Сквира, Київська обл.

День Органічного поля

30 березня 2016
смт Немішаєво, Немішаївський агротехнічний коледж

Проведена профорієнтаційна робота з випускниками Немішаївського агротехнічного коледжу

25 листопада 2014
Кафедра гігієни та санітарії ім. А.К.Скороходька

Пропозиції кафедри щодо співпраці з агроформуваннями різних форм власності

Оголошення

Всі оголошення

22 лютого 2023

Гостьова лекція

21 вересня 2020

Відкрита лекція

9 жовтня 2019
НУБіП України, ФВМ

Вітаємо Михальську Віту Михайлівну

3 жовтня 2019
МВЦ, Броварський пр-т, 15 Київ, Україна

Виставка WorldFood Ukraine 23-25 жовтня, 2019

23 вересня 2019
Науково-методичний центр вищої та передвищої фахової освіти

Відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука»

17 вересня 2019
НУБіП України, ФВМ

Наукова дискусія з міжнародним експертом

11 серпня 2019
НУБіП України, ФВМ

З днем лікаря ветеринарної медицини!!!

9 травня 2019
НУБіП України

З Днем ПЕРЕМОГИ!!!

28 березня 2019
НУБіП України, ФВМ

Запрошуємо на відкриту лекцію Кучерук М.Д.

8 березня 2019
ФВМ НУБіП України

З 8 Березня, шановні жінки!

28 січня 2019
Житомирський національний агроекологічний університет

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека».

23 січня 2019
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5Б, готель «GAGARINN»

III Міжнародний конгрес «Органічна Україна 2019»

5 листопада 2018
факультет ветеринарної медицини НУБіП України, конференц-зал навчального корпусу № 12.

Круглий стіл до 100 річчя від дня народження колишнього завідувача кафедри зоогігієни Борща Михайла Степановича

10 жовтня 2018
м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, вхід 3 А

V міжнародна конференція «Органічна переробка та збут: нові можливості для готового продукту»

4 жовтня 2018
НУБіП України

До уваги випускників шкіл!

10 травня 2018

З днем Перемоги!

16 квітня 2018
НУБіП України

Запрошуємо до участі в конференції

27 лютого 2018
НУБіП України

Евріка

13 лютого 2018
НУБіП України

Чергове засідання кафедри

Події

Всі події

14 березня 2024, 13:25
Гімназія 315

Школярам про "Єдине здоров'я"

30 квітня 2021, 11:52

З святом Великодня!

4 березня 2021, 15:56

З святом 8 Березня

11 жовтня 2020, 9:43

У єднанні з природою

27 травня 2020, 8:07

Сесія в режимі on-line

9 травня 2020, 10:42

З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!!!

8 березня 2020, 16:43

Зі святом весни!!!!

3 березня 2020, 9:15
ФВМ, НУБіП України

Навіщо студентові гаджет?

25 листопада 2019, 9:54
Головне управління Держпродспоживслужби в м.Києві

Нарада з керівниками приватних та комунальних закладів ветеринарної медицини столиці.

11 листопада 2019, 13:19
Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні».

13 вересня 2019, 15:18

Що таке етологія?

4 липня 2019, 10:51
НМЦ Агроосвіта

Підвищення кваліфікації в НМЦ Агроосвіта

21 червня 2019, 12:12
с.Баранівка, Малинського району, Житомирськиї області

Дослідження за науковою тематикою на органічному птахогосподарстві

10 червня 2019, 14:51
ВДНГ України. Голосіїво

АГРО 2019: XXXI Міжнародна агропромислова виставка

3 червня 2019, 10:53
НУБіП України

Відбувся іспит з ветеринарної екології

28 травня 2019, 12:55
Вінницький Національний аграрний університет

Проходження Кучерук Марією курсів підвищення кваліфікації експертів-дорадників у Вінниці

23 квітня 2019, 14:00
м. Київ, майдан Незалежності, Будинок профспілок

Круглий стіл

29 березня 2019, 17:45
НУБіП України, ФВМ

Відбулася відкрита лекція к.вет.н.,Кучерук М.Д.

18 березня 2019, 11:50
м. Одеса вул. Гагарінське Плато, 5Б, готель «GAGARINN»

Конгрес "Органічна Україна 2019" зібрав однодумців з усього світу!

12 березня 2019, 9:45
НУБіП України

Поява на світ нового мешканця стаціонару

25 січня 2019, 11:40
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Продовжується робота в Міністерстві задля розвитку галузі органічного виробництва

19 листопада 2018, 12:28
НУБіП України кафедра гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька

Про рекомендацію Поляковського Василя Михайловича на посаду доцента

2 листопада 2018, 18:56
НМЦ "Агроосвіта"

«Органічне агровиробництво: освіта і наука»

22 вересня 2018, 15:34
ФВМ НУБіП України

Відбулася відкрита лекція професора Шевченко Л.В.

2 травня 2018, 11:16
Одеський державний аграрний університет

Перемога студентів ветеринарів в конкурсі студентських наукових робіт, Одеса

29 квітня 2018, 1:08
Тернопільська область, Бережанський р-н, с. Потутори

Навчання веденню біодинамічного сільського господарства на теренах України

25 квітня 2018, 20:22
Інститут агроекології і природокористування НААН

Круглий стіл фахівців птахівничої галузі для вирішення екологічних проблем

5 квітня 2018, 15:52
Київ, НУБІП України

Органічне тваринництво в полі зору журналістів

22 лютого 2018, 21:31
Міжнародний виставковий центр

Вдосконалюємо професійну майстерність НПП кафедри

20 лютого 2018, 20:57
НУБіП України кафедра гігієни та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька

Л.В. Шевченко – Вівторок 11.40 – відкрита лекція – 405/Г

15 грудня 2017, 14:45
НУБіП України

Кадрові питання на кафедрі

22 вересня 2017, 1:24
м. Київ, вул. Смілянська 11 та с. Степанці Канівського р-ну Черкаської обл.

НМЦ "Агроосвіта" та Миронівський хлібопродукт провели тренінг "Сучасне птахівництво"

31 серпня 2017, 19:12
Zabirya Organic Farm Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Забір'я, вул. Перемоги, 20А

Школа біодинаміки України

16 листопада 2015, 12:33
ВАТ «Терезине» Білоцерківського району Київської області

Відбулося чергове виїзне заняття магістрів факультету ветеринарної медицини

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook