Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, кандидат ветеринарних наук, доцент
Кучерук Марія Дмитрівна

Тел.: 0679467580

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: Органічне птахівництво, пробіотики, пребіотики, постбіотики, нутріцевтики, наносполуки у ветеринарії та харчових технологіях.

Триває робота над докторською дисертацією на тему «Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фіто- та біопрепаратів при виробництві продукції птахівництва органічного походження».
Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць, у т.ч.: 56 статей (25 у фахових виданнях); 20 тез доповідей; 3 науково-практичні рекомендації; 3 патенти України на винаходи; 20 навчально-методичних вказівок; 2 монографії, 3 посібники, 1 посібник із грифом МОН, 4 авторські твори. 
Надання фахової консультативної допомоги органічним фермерським господарствам щодо ведення органічного птахівництва.

Кучерук М.Д. внесена до державного Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників в якості сільськогосподарського дорадника на підставі кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника №664 від 27 червня 2019р. за напрямками органічного виробництва, ветеринарної медицини та раціонального природокористування. Адміністративно-територіальні райони: по Україні.

 

Google Scholar 

 

Доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної кадемії наук вищої освіти України, заслужений науковий працівник НУБіП України, професор кафедри, директор НДІ здоров’я тварин
Засєкін Дмитро Адамович

Тел.: (044) 527-80-41

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Засєкін Д.А. закінчив Рожищенський зооветеринарний технікум (Волинська область) у 1973 році і працював ветеринарним фельдшером у племзаводі «Мелітопольський» Запоріжської області. Після служби в лавах Радянської Армії (1973 – 1975 рр.) та закінчення факультету ветеринарної медицини Української сільськогосподарської академії (1976 – 1981 рр.), працював звільненим секретарем комсомольської організації з правами райкому (1981 – 1984 рр.), згодом аспірант, асистент та доцент кафедри біохімії і біотехнології названої академії (1984 – 1998 рр.). З 1999 по 2001 р. – докторант кафедри гігієни тварин ім. А.К. Скороходька Національного аграрного університету.
У жовтні 1989 року захистив кандидатську дисертацію «Кислотно-щелочное равновесие и электролитный состав крови новорожденных телят в норме и при острых расстройствах пищеварения» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія, у спеціалізованій вченій раді при Всесоюзному науково-дослідному інституті експериментальної ветеринарії ім. Я.Р. Коваленко (м. Москва).
27 червня 2002 року Засєкін Д.А. захистив докторську дисертацію на тему: «Моніторинг важких металів у довкіллі України та способи зниження їх надлишку в організмі тварин» за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.
Звання доцент отримав у 1992 році, а звання професор – у 2003 році.
З 1991 по 1999 рр. очолював науково-випробувальну лабораторію, яка вперше в СРСР була акредитована при ВУЗі на незалежність і компетентність. Нині – це Українська лабораторія якості і безпечності продукції АПК. З 1999 по 2005 рр. працював за сумісництвом завідувачем виробничої лабораторії потужної птахофабрики України «Рубі Роз» (торгова марка «Морозівські курчата»).
У 2005 році обраний академіком академії наук вищої освіти України.
З червня 2005 року по жовтень 2012 року – завідувач кафедри ветеринарної санітарії та гігієни продукції тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України.
З 2012 року і дотепер – директор науково-дослідного інституту здоров’я тварин, професор кафедри гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К Скороходька, а з 2020 року - професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
У даний час Д.А. Засєкін є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, членом вченої та координаційної рад університету, членом вченої ради факультету ветеринарної медицини, головою науково-технічної ради науково-дослідного інституту здоров’я тварин, членом редколегії журналів «Сучасне птахівництво України», «Ветеринарна біотехнологія», «Тваринництво України», «Український часопис ветеринарних наук». Довгий час, за Постановою Кабінету Міністрів України, був членом комісії Кодекс Аліментаріус.
Засєкіним Д.А. опубліковано майже 600 наукових і навчально-методичних праць. Серед них: 1 підручник, 20 навчальних посібників, 11 монографій, 1 ВНТП-АПК-23.06, 31 науково-практичних рекомендацій, 78 навчально-методичних розробок, 3 типові навчальні програми, 72 Патенти України, 5 ТУ України, 214 статей і 160 тез доповідей.
Професор Д.А. Засєкін читає курс лекцій з дисциплін: «Ветсанітарія та гігієна», «Гігієна та санітарія переробних підприємств», «Гігієна тварин», «Організація та контроль санітарних заходів» тощо, окремі спеціальні лекції для слухачів факультету підвищення кваліфікації, магістрів факультету ветеринарної медицини. Керує дипломними роботами студентів, готує магістрів, аспірантів, докторантів та здобувачів. Ним підготовлено 2 докторів та 6 кандидатів ветеринарних наук.
Професор Засєкін Д.А. активно працює над проблемою науково-методичного забезпечення санітарно-гігієнічного супроводу виробництва, переробки, зберігання та збуту тваринницької продукції в Україні. Він є керівником ряду науково-дослідних тем, які виконували науковці кафедри в останні роки: «Вивчити міграцію стронцію стабільного в ланцюгу живлення тварин та розробити систему послаблення негативної його дії на організм і продукцію», «Моніторинг, ветеринарний контроль та заходи по зниженню вмісту важких металів в організмі тварин у регіонах України з їх надлишком у довкіллі», «Вивчити вплив нанорозмірних частинок біогенних металів, як дезінфектантів нового покоління на мікро- та макроорганізми і довкілля», «Розробити комплексний препарат (брикет) пролонгованої дії для забезпечення здоров’я лактуючих корів з різних біогеохімічних зон України», «Розробити систему ветеринарно-санітарного забезпечення технології органічного птахівництва в Україні», бере активну участь у роботі наукових, науково-практичних, методичних конференцій, семінарів, симпозіумів.
Почесні нагороди: Нагороджений державними нагородами «Відмінник аграрної науки та освіти» (2008 рік), «Знак Пошани» (2009 рік), Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2014 рік), Подякою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2018), удостоєний почесного звання "Заслужений науковий працівник НУБіП України" (2017), медаллю «За заслуги перед факультетом ветеринарної медицини НУБіП України» (2019 рік), медаллю НАН ВО України «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (2019 рік), Почесними грамотами НУБіП України «За заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України» (2004, 2009, 2014, 2019 роки) та інші.
Напрям наукових досліджень: Моніторинг важких металів у довкіллі України та способи зниження їх надлишку в організмі тварин; вдосконалення та розвиток гігієнічної науки в Україні. Пріоритетний напрямок останніх років проф. Засєкіна Д.А. – розроблення системи ветеринарно-санітарного забезпечення та супроводу органічного птахівництва в Україні.

Google Scholar

 

Доктор ветеринарних наук, професор
Якубчак Ольга Миколаївна

Тел.: (044) 527-88-41

Електронна пошта: [email protected]

Кандидатську дисертацію захистила у 1988 р. на тему: «Ветеринарно-санітарна оцінка молока за субклінічного маститу корів», а докторську – у 1997 р. на тему: «Роль деяких бактерій в зниженні якості молока та розробка прискорених методів його ветеринарно-санітарної експертизи».
Після закінчення ветеринарного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту (1983) вступила в аспірантуру (1983–1986) на кафедру ветсанекспертизи та патанатомії Білоцерківського сільськогосподарського інституту (СГІ), науковий керівник, полковник ветеринарної служби у відставці, доктор ветеринарних наук, професор Й.С. Загаєвський. З 1986 року почала працювати на цій же кафедрі асистентом. Успішно захистила кандидатську дисертацію з присвоєнням наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – ветеринарна санітарія (1988). Асистент кафедри ветсанекспертизи та патанатомії Білоцерківського СГІ (1986–1990), потім – доцент (1990–1998). У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальностями 16.00.08 – гігієна тварин, продуктів тваринництва та ветеринарно-санітарна експертиза; 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія та імунологія (Російська Федерація); 16.00.06 – ветеринарна санітарія та гігієна (Україна). Професор кафедри ветсанекспертизи та патанатомії Білоцерківського державного аграрного університету (1998–2000). Вчене звання професора їй присвоєне у 2002 році.
З 2000 року і донині працює в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП України). 2000–2001рр. – професор кафедри патанатомії та ветсанекспертизи, з 2001 до 2020 р. очолювала кафедру ветеринарно-санітарної експертизи. Після об'єднання кафедри ветеринарно-санітарної експертизи і кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька працює на посаді професора кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Якубчак О.М. працювала за сумісництвом на посаді в.о. декана факультету якості і безпеки продукції АПК (2004–2006), директора ННЦ ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва (2006–2009). З 2001 по 2006 рр. була головою, а з 2007 до 2017 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.12 (К 26.004.12) в НУБіП України.
О.М. Якубчак є провідним вченим у галузі гігієни харчових продуктів, зокрема безпечності та якості продуктів тваринного походження. Основні її наукові праці спрямовані на вивчення показників якості та безпечності продуктів тваринництва та їх контролю залежно від аналізу ризиків у процесі виробництва, переробки та обігу продуктів тваринництва.
О.М. Якубчак – автор понад 530 друкованих праць, у т. ч 35 підручників, навчальних посібників і монографій, 24 нормативно-правових актів тощо.
Підготувала 15 кандидатів наук.
Особливої уваги заслуговує активна діяльність професора Якубчак О.М. із трансформації ветеринарної науки й освіти в Україні. Їй належить першість у впровадженні нових підходів до гігієни харчових продуктів, зокрема, менеджменту безпечності продуктів тваринництва у відповідності з концепцією НАССР (Hazard Analysis Critical Control Point – Аналіз небезпек і критичні контрольні точки) та гармонізації вітчизняного санітарного та фіто-санітарного законодавства до вимог Європейського Союзу. З цього напрямку вона активно проводить навчання не тільки студентів, науково-педагогічних працівників, але й інспекторів ветеринарної медицини, уповноважених лікарів ветеринарної медицини тощо. Це відіграє вагому роль у гармонізації ветеринарної науки, освіти і практики зі світовими і європейськими стандартами та інтеграції гігієни харчових продуктів у міжнародну систему. За її активної участі проведено ліцензування спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», підготовлено стандарт спеціальності, розроблено навчальні програми нових дисциплін, постійно здійснюється підготовка та оновлення методичного забезпечення, матеріально-технічної бази кафедри.
Почесні нагороди: неодноразово нагороджувалась за свою наукову і педагогічну діяльність грамотами Міністерства аграрної політики України (2003, 2005, 2009), подякою Міністерства аграрної політики України (2009), має почесну відзнаку УААН (2007).

Напрямок наукових досліджень: критерії оцінки якості та безпеки молока, м’яса, риби, меду та яєць.
Scopus ID

Google Scholar

 

Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України
Захаренко Микола Олександрович

Тел.: (044)-527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

У 1975 р. закінчив зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії. З 1975 по 1977 рр. стажист-дослідник, а 1977 по 1980 рр. –аспірант кафедри біохімії УСГА. Після закінчення аспірантури й захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, 1981 р.) працював асистентом (1980 – 1986 рр.), а потім доцентом (1986 – 1988 рр.) кафедри біохімії Української сільськогосподарської академії. З 1988 по 1991 р. – докторант кафедри біохімії, з 1991 по 1993 р. – доцент, а з 1993 р. по 1996 р. – професор, в.о. завідувача кафедри біохімії і біотехнології Національного аграрного університету. З 1995 по 1996 р. за сумісництвом в.о. академіка-секретаря відділення загальної біології УААН. З лютого 1996 по березень 2020 року М.О. Захаренко спочатку завідувач кафедри зоогігієни, проектування та будівництва тваринницьких підприємств, а згодом кафедри гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька. З 1997 по 2001 рр. працював деканом зооінженерного факультету, з 2001 по 2008 рр. – директором ННІ тваринництва та водних біоресурсів, а з 2008 по 2009 рік – директором НДІ технологій виробництва і переробки продукції тваринництва та рибництва Національного аграрного університету. Сьогодні М.О. Захаренко професор кафедри ветеринарної гігієни ім. професора А.К. Скороходька.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему: «Механізми порушень обміну речовин та способи їх корекції у новонароджених телят» – захистив у 1993 році на спеціалізованій вченій раді Інституту фізіології і біохімії тварин УААН. У 2003 році Указом президента України професору М.О. Захаренку присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а в 2007 році обрано член-кореспондентом НААН України. Тривалий час М.О. Захаренко очолював НМК із спеціальності Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва при МОН України. За його участі в університеті було створено 2 нових факультети та 4 кафедри, 3 наукових лабораторії, розбудовано матеріально технічну базу ННІ тваринництва та водних біоресурсів.
М.О. Захаренко є співавтором понад 400 наукових праць, багато з яких опубліковано в центральних наукових виданнях «Український біохімічний журнал», « Гідробіологічний журнал», «Доповіді НАН України». Він спів автор 3 підручників, 9 монографій, 2 посібників, 2 словників, 9 державних стандартів України з підготовки бакалаврів та магістрів із спеціальності технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та водні біоресурси, 30 патентів на винаходи та авторських свідоцтв, 16 навчально-методичних розробок, 12 базових програм навчальних дисциплін. Розробив і впровадив у виробництво 4 нових лікувально-профілактичних препарати, 6 науково-методичних рекомендацій, а в навчальний процес 12 методичних розробок. Підготував 3 докторів та 10 кандидатів ветеринарних та сільськогосподарських наук, керує науковою роботою 3 аспірантів та магістрів. Професором М.О. Захаренком встановлені молекулярні механізми порушень метаболізму у новонароджених телят за гострих розладів травлення, розроблено способи їх профілактики й лікування, створено нові премікси для тварин на основі синтезованих халатних сполук мікроелементів, розроблено нові джерела каротиноїдів, удосконалено біотехнологію переробки побічних продуктів тваринництва, розроблено способи оптимізації умов утримання високопродуктивних лактуючих корів за екстремальних температур повітря. Професор М.О. Захаренко – голова спеціалізованої вченої ради Д. 26.004.08, спеціальності 03.00.04 – біохімія (біологічні і ветеринарні науки) та 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія, член експертної групи з атестації наукових установ при МОН України, голова експертної комісії та член Вченої ради факультету ветеринарної медицини, член редколегій ряду наукових видань.
Напрями наукових досліджень: Сучасні технології хелатних сполук мікроелементів та їх застосування у тваринництві та ветеринарній медицині, використання каротиноїдів у годівлі тварин та птиці, біотехнології переробки відходів тваринницьких підприємств, гігієна утримання високопродуктивних лактуючих корів за екстремальних умов, екологічні проблеми тваринницьких підприємств, виробництво курятини з низькими антистресовими властивостями.

Scopus ID

Google Scholar 

 

Доктор ветеринарних наук, професор
Ткачук Світлана Алімівна

Тел.: (044) 527-88-41

Електронна пошта: [email protected]

Ткачук С.А. у 1991 р. закінчила з відзнакою факультет ветеринарної медицини Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Ветеринарна медицина».
Свій кар’єрний шлях розпочала у 1991 році з посади ветлікаря міської станції по боротьбі з хворобами тварин у м. Кам’янець-Подільський. З 1993 до 1997 рр. працювала асистентом кафедри екології та безпеки життєдіяльності Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, а з 2001 р. – асистентом, і згодом, із 2005 р. – доцентом кафедри анатомії сільськогосподарських тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка НУБіП України. З 2010 р. була доцентом, а з 2012 р., і до нині, є професором кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» на тему: «Вікові особливості будови скелета стило- та зейгоподію американської норки».
У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук на тему: «Закономірності морфогенезу трубчастих кісток курей м’ясного напряму продуктивності у постнатальному періоді онтогенезу».
Навчальна діяльність пов’язана з викладанням навчальних дисциплін «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва» для студентів ОС «Бакалавр», для студентів ОС «Магістр» – «Гігієна рослинних харчових продуктів» і «Безпечність та якість харчових продуктів»; для здобувачів третього освітньо-наукового ступеня доктора філософії – «Безпечність та якість харчових продуктів і кормів». Відповідальна за діяльність проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри – «Гігієни харчових продуктів».
Професор Ткачук С. А. є автором і співавтором понад 245 наукових праць, у тому числі: 2 статей у Scopus і 4 у Web of Science; 44 методичних вказівок; 9 монографій; 3 науково-практичних рекомендацій; 3 збірників нормативно-правових актів; підручника та 9 навчально-методичних посібників. Особистий рейтинг за 2019 р. – 2,30.
Наукова робота професора Ткачук С. А. пов’язана з вирішенням проблемних питань закономірностей морфогенезу скелета кінцівок ссавців і птиці, а також безпечності та якості харчових продуктів. Під керівництвом професора Ткачук С. А. двоє здобувачів наукового ступеня успішно захистили дисертації та отримали дипломи кандидата ветеринарних наук, і ще двоє здобувачів подали виконані дисертаційні роботи до розгляду на засіданні спеціалізованої вченої ради.
Професор Ткачук С. А. є співавтором 2 патентів на корисну модель, керівником 44 магістерських робіт, активним учасником міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.
Із 2020 року Ткачук С. А. є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Почесні нагороди. Відзначена заохочувальною відзнакою Державного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України» III ступеня.
Напрям наукових досліджень: ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою та яєць свійської птиці. Закономірності морфогенезу трубчастих кісток свійських тварин.

Google Scholar

 

Доктор ветеринарних наук, професор
Шевченко Лариса Василівна

Тел.: (044)527-81-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Л.В. Шевченко У 1995 році з відзнакою закінчила факультет ветеринарної медицини НАУ за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 1996 році році закінчила магістратуру НАУ за спеціальністю «Ветеринарна медицина».
З січня по жовтень 1997 року працювала на посаді асистента кафедри виробничого навчання при дослідній станції м’ясного скотарства «Ворзель».
З 1997 по 1999 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі гігієни тварин НАУ. 
З 1999 по 2003 рр. працювала асистентом кафедри гігієни тварин ім. А.К. Скороходька. 
В 2000 році під керівництвом професора Захаренка М.О. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 16.00.06 – ветеринарна санітарія та гігієна на тему: «Вплив аліфатичних амінів та сорбенту хумоліт на резистентність та метаболічний статус організму тварин».
З 2003 до 2006 та з 2010 до 2012 року працювала на посаді доцента кафедри гігієни тварин. У 2006 році Л.В. Шевченко присвоєно вчене звання доцента кафедри гігієни тварин.
З 2006 по 2010 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри гігієни тварин та екології тваринництва ім. А.К. Скороходька.
У 2011 році Шевченко Л.В. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія на тему: «Наукове обґрунтування застосування каротиноїдів у системі профілактики порушень функціонального стану організму сільськогосподарських тварин». У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора ветеринарних наук. Науковий консультант, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН, професор Захаренко М.О.
З 2013 по 2020 рік працювала на посаді професора кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька, а з 2020 року по нинішній час на посаді професора кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Педагогічна діяльність Шевченко Л.В. полягає в підготовці та викладанні курсів з дисциплін «Ветеринарна деонтологія», «Санітарна екологія», «Гігієна кормів і кормових добавок», «Кормові нутріцевтики» для студентів ОС магістр спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», а також дисциплін «Методика дослідної справи у ветеринарній гігієні та санітарії», «Безпечність та якість  кормів» для освітньо-наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
Шевченко Л.В. є співавтором ряду навчальних посібників «Гігієна та годівля собак» (2010 р.), «Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств» (2011 р.), «Профілактика хвороб тварин», (2014 р.), «Системи утримання тварин», (2016 р.). 
Шевченко Л.В. керує науковою роботою аспірантів та здобувача науково-освітнього рівня доктор філософії. Під її керівництвом захищено понад 20 випускних робіт ОС бакалавр та магістр спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Шевченко Л.В. є автором та співавтором понад 190 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 105 статей у фахових виданнях України а також наукових журналів за кордоном, у тому числі з індексом цитування Web of Science (Emerging Sources Citation Index, PubMed) Український екологічний журнал.
Шевченко Л.В. є співавтором 5 монографій: «Комплексні сполуки мікроелементів у тваринництві та ветеринарній медицині» (2013 р.), «Низькомолекулярні небілкові азотовмісні сполуки та способи зниження їх негативного впливу на організм тварин» (2013 р.), «Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств» (2015 р.), «Сучасні джерела каротиноїдів та перспективи їх використання», (2015 р.).
На основі результатів наукових досліджень Шевченко Л.В. отримала 30 патентів на корисну модель, у тому числі «Спосіб профілактики порушень функціонального стану організму новонароджених телят» (2010 р.,), «Спосіб отримання молочних продуктів функціонального призначення», (2010 р.,). Вона співавтор 5 тлумачних словників; 34 тез; 8 навчальних посібників; 12 науково-практичних рекомендацій виробництву; 1 типової програми; 25 методичних посібників та 21 методичних вказівок.
Результати наукових досліджень Л.В. Шевченко доповідалися на засіданнях Координаційно-методичних рад, конференціях, експонувались на виставках, широко впроваджені і виробництво.
Шевченко Л.В. є членом спеціалізованих вчених рад Д26.004.08 та Д26.004.14, а також головою комісії факультету ветеринарної медицини НУБіП України з біоетики. 
Шевченко Л.В. є членом проектних груп з підготовки ліцензійних справ спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС Магістр та освітньо-наукового ступеня доктор філософії, розробці навчальних планів даної спеціальності.
Напрям наукових досліджень – вивчення ролі природних каротиноїдів, препаратів на основі нанотехнологій в системі профілактики порушень функціонального стану організму сільськогосподарських тварин, дослідження шляхів забруднення пестицидами та антибактеріальними препаратами об'єктів навколишнього середовища, харчових і побічних продуктів тваринного походження.

Orcid ID

Google Scholar

Researcher ID 

Scopus ID

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Поляковський Василь Михайлович

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

Напрями наукових досліджень: Санітарно-гігієнічна оцінка новітніх способів переробки відходів тваринницьких підприємств. Вивчення механізмів адаптації тварин до факторів зовнішнього середовища.

Автор понад 115 наукових та науково-методичних праць, 8 патентів України на винаходи, 10 науково-практичних рекомендацій для ветеринарної медицини і тваринництва.

Google Scholar 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Таран Тетяна Володимирівна

Тел.: (044) 527-86-18

Електронна пошта: [email protected]

Напрямок наукових досліджень: ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та технологія виробництва харчових продуктів.

Автор понад 170 науково-методичних праць.

Google Scholar 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Михальська Віта Михайлівна

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: Використання хелатних сполук мікроелементів у якості стимуляторів продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці.

Автор понад 165 наукових, навчальних та науково-методичних праць, 5 патентів України на винаходи, 7 науково-практичних рекомендацій.

Google Scholar

 

 

Кандидат біологічних наук, доцент
Галабурда Марія Алімівна

Тел.: (044) 527-88-41

Електронна пошта: [email protected]

Напрямок наукових досліджень: аналіз небезпечних факторів при виробництві продукції тваринного походження.
Автор понад 80 науково-методичних праць.

Google Scholar

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Соломон В'ячеслав Віталійович

Тел.: (044) 527-80-41

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: Розробка сучасних способів санації тваринницьких приміщень з використанням нового покоління дезінфікуючих засобів.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць, 11 патентів України на винаходи, 6 науково-практичних рекомендацій.

Google Scholar

 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Кос'янчук Ніна Іванівна

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: кормові добавки та їх вплив на продуктивність, резистентність тварин та якість продукції тваринництва, органічне введення тваринництва, благополуччя тварин.

Автор понад  230 наукових та науково-методичних праць, в тому числі є співавтором 3 навчальних посібників, 1 монографії, 71 наукової статті, 65 навчально-методичних вказівок, 90 тез, 2 методичних рекомендацій виробництву та 1 типової програми.  Під її керівництвом захищено понад 80 магістерських робіт.

 

Google Scholar 

 

 

Кандидат ветеринарних наук, старший викладач, голова ради молодих вчених факультету ветеринарної медицини
Димко Роман Олександрович

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Напрям наукових досліджень: ветеринарна санітарія; ветеринарна дезінфектологія.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Google Scholar 

 

 

Кандидат ветеринарних наук, асистент
Гриб Юлія Володимирівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: використання хелатних сполук мікроелементів у тваринництві та ветеринарній медицині, гігієна виробництва харчових продуктів.
Автор понад 10 наукових праць, опублікувала ряд статей у фахових виданнях, має патент на корисну модель.
 

 

Кандидат ветеринарних наук, асистент
Юстинюк Валерія Євгеніївна

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: саркоцистоз тварин, інфекційні хвороби тварин, зоонози, аналіз ризиків, ветеринарна епідеміологія та громадське здоров'я.

Автор та співавтор понад 23 наукових праць та методичних рекомендацій, у тому числі монографіїі.

Google Scholar 

 

Інженер І категорії
Постой Ярослава Анатоліївна

Тел.: (044) 527-88-41

 

Старший лаборант
Мазяр Ірина Олександрівна

Тел.: (044) 527-80-41

Електронна пошта: [email protected]

 

Старший лаборант
Кривенок Людмила Іванівна

Тел.: (044) 527-80-41

Електронна пошта: [email protected]

 

Старший лаборант
Мірошниченко Олеся Павлівна

Тел.: (044) 527-88-41

 

Лаборант кафедри
Яворський Віктор Сергійович

Тел.: (044) 527-80-41

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook