Правила прийому в 2018 році


 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ) 
в 2018 році
 

 
     

 

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ) (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України №60-л від 24.03.2017 р., № 79-л від 19.04.2017 р., №86-л від 24.04.2017 р., №88-л від 05.05.2017 р., №91-л від 10.05.2017 р., №111-л від 26.05.2017 р., №113-л від 02.06.2017 р., №123-л від 16.06.2017 р.,    №170-л від 11.08.2017 р., №223-л від 09.11.2017 р., №469-л від 14.12.2017 р. Постановами Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 та від 03 лютого 2010 р. № 76 НУБіП України надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.

Правила прийому розроблені приймальною комісією НУБіП України (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 р. № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2018 р. за № 1397/31265 (далі – Умови прийому). Правила прийому діють протягом календарного року.

 

І. Загальні положення

1.1. Прийом до НУБіП України здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

1.2. Організацію прийому вступників до НУБіП України здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора НУБіП України, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію НУБіП України, затвердженим вченою (педагогічною) радою університету відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію НУБіП України оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.

Ректор НУБіП України забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, Умов прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором НУБіП України та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до НУБіП України, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУБіП України в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення вступників та студентів до гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого в НУБіП України порядку.

1.4. В НУБіП України передбачено забезпечення можливості для осіб з особливими освітніми потребами здобувати вищу освіту на дистанційній формі навчання за окремими спеціальностями.

1.5. Правила прийому до аспірантури та докторантури НУБіП України наведені в додатку 9 цих Правил.

1.6. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які зараховані на навчання в НУБіП України передаються відбірковою комісією факультету (ННІ) для зберігання у відділ кадрів з студентських питань. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, передаються відбірковою комісією факультету (ННІ) в архів де зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
 

  ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 
2.1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
  • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;
  • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності ветеринарного спрямування, – для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування;
  • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;
НУБіП України здійснює прийом на навчання за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»:
  • вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступенів бакалавра (крім першого та другого курсу на основі повної загальної середньої освіти), магістра;
  • вступників на основі здобутого ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра.
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у НУБіП України або в іншому закладі вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ветеринарного спрямування, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у НУБіП України або в іншому закладі вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ветеринарного спрямування, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, в разі переходу від підготовки бакалаврів за цією спеціальністю до підготовки магістрів на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у НУБіП України або в іншому закладі вищої освіти.
2.3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом вступників на навчання до НУБіП України проводиться на конкурсні пропозиції, які формуються в ЄДЕБО відповідно до переліку освітніх ступенів, спеціальностей (спеціалізацій) та освітніх програм наведених в додатку 1 до цих Правил.
2.4. Особливості прийому на навчання до НУБіП України осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.
2.5. Особливості прийому до НУБіП України осіб, місцем проживання яких є територія проведення операції об’єднаних сил (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.
2.6. Особливості прийому на навчання до НУБіП України за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
        
 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у НУБіП України здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

за ваучерами;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НУБіП України на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 3.5 цього Розділу.
3.3. Особа може вступити до НУБіП України для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. Варіанти поєднання спеціальностей різних галузей знань наведені в додатку 3. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7).
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.
3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в НУБіП України за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра відповідно до абзацу першого цього пункту.
3.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у НУБіП України:
якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
3.6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між НУБіП України та фізичною або юридичною особою, а саме:
пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними НУБіП України, але не довше ніж до досягнення 23 років;
пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам НУБіП України до досягнення ними 35 років.
3.7. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
3.8. Особи, які навчаються у НУБіП України, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).
Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.

 

       3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у НУБіП України здійснюється:
         за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у (регіональне замовлення);
         за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
         за ваучерами;
         за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).
         3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НУБіП України на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
       Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
       3.3. Особа може вступити до НУБіП України для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. Варіанти поєднання спеціальностей різних галузей знань наведені в додатку 3. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.
      Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7).

      Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.

         3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в НУБіП України за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
         Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра відповідно до абзацу першого цього пункту.
          3.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у НУБіП України:
        якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
           якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
          3.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
         3.7. Особи, які навчаються у НУБіП України, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра). Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.

 

 

 IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення 

        4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
        4.2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання відповідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, інші державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення,
        Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється, якщо ліцензія за відповідним ступенем та спеціальністю здобута НУБіП України не пізніше 31 грудня 2017 року.
      Прийом на навчання за державним та регіональним замовленням для здобуття ступенів магістра у відокремлених структурних підрозділах НУБіП України не проводиться.
         Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано регіональним замовником.
       4.3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за галузями знань 14 «Електрична інженерія», 17 «Електроніка та телекомунікації» та 23 «Соціальна робота», спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) інших галузей знань, а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, окремо за формами навчання, а його розподіл між конкурсними пропозиціями НУБіП України здійснюється з використанням адресного розміщення державного замовлення.
        В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюється державними (регіональними) замовниками за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами навчання, а його розподіл між закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями НУБіП України здійснює самостійно.
       4.4. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на закриті (фіксовані) та відкриті конкурсні пропозиції визначається НУБіП України у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення.
      Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається НУБіП України у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.
       4.5. Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій, максимальний обсяг державного замовлення та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти для іноземців для закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУБіП України та визначається в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника).

 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

          5.1. Порядок роботи приймальної комісії НУБіП України (дні тижня та години): понеділок–п’ятниця – з 900 до 1800; субота та неділя – вихідний (окрім періоду з 12 липня до 19 серпня – графік роботи з 900 до 1400). Обідня перерва – з 1300 до 1400.
         5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання:
       реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня та закінчується о 18.00 годині 25 липня;
         медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 11 липня;
        прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, розпочинається 12 липня, крім військової кафедри НУБіП України, закінчується о 18.00 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів; о 18.00 годині 26 липня – для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;
         творчі заліки проводяться в кілька сесій з 14 до 26 липня включно;
         вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно;
         співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.
      Строки прийому заяв, проведення творчих заліків та творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування вступників на місця державного замовлення та виключення заяв зарахованих на інші місця державного замовлення для осіб, які вступають на навчання для підготовки військових фахівців з вищою освітою, визначаються окремими Правилами прийому. Військова кафедра НУБіП України забезпечує анулювання заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення не пізніше 23 липня.
         Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 26 липня.
        Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 01 серпня.
        Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години 06 серпня;
         зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб -не пізніше 15 серпня за денною та 30 серпня за заочною формами навчання;
       переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому), – не пізніше 18 серпня.
        5.3. Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в НУБіП України проводиться в строки, наведені у табл. 5.1.

 
Таблиця 5.1
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста          

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна  форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2018 року

10 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 1800 годині

22 липня 2018 року

о 1800 годині

22 липня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

2330 липня 2018 року

2330 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 

 01 серпня 2018 року

не пізніше 

 01 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням

до 1800 години

05 серпня 2018 року

до 1800 години

05 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

06 серпня 2018 р.,
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 15 серпня 2018 р.

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

06 серпня 2018 р.,
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30 серпня 2018 р.

5.4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання подані в табл. 5.2, 5.3, 5.4 та 5.5.

Таблиця 5.2
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»), 28 «Публічне управління та адміністрування»)    

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна та дистанційна форми навчання

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 липня 2018 року

02 серпня 2018 року

10 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

26 липня 2018 року

о 1800 годині

08 серпня 2018 року

о 1800 годині

08 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

27 липня – 01 серпня 2018 року

09 - 13 серпня 2018 року

09 - 13 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

за державним замовленням не пізніше 02 серпня 2018 року

не пізніше 14 серпня 2018 року

за державним замовленням не пізніше 14 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням до 1800години 06 серпня 2018 року;

 

на місця за кошти фізичних або  юридичних осіб –

не пізніше 12 серпня 2018 р.

до 1800 години 18 серпня 2018року

на місця за державним замовленням до 1800 години 18 серпня 2018 року;

 

на місця за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 20 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

07 серпня 2018 р.,

 
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 13 серпня 2018 р

не пізніше 1200 години

19 серпня 2018 року

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

19 серпня 2018 р.,


за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 21 серпня 2018 р.

 

Таблиця 5.3
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 281 «Публічне управління та адміністрування»

Етапи вступної компанії

Строки проведення

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2018 року - 1800 год. 03 червня 2018 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 25 травня 2018 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня – 25 червня 2018 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

10 липня – 23 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту  

02 липня 2018 року

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05-26 липня 2018 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 05 серпня 2018 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 1800 год. 10 серпня 2018 року

Наказ про зарахування

за державним замовленням –

до 1200 год. 11.08.2018 р.,

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 14.08.2018 р.

 
 

Таблиця 5.4
 
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»
 

Етапи вступної компанії

Строки проведення

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

13 травня 2018 року - 1800 год. 03 червня 2018 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня 2018 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня – 25 червня 2018 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

10 липня – 23 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту  

02 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

04 липня 2018 року

Проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

05 липня – 26 липня 2018 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 05 серпня 2018 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18 00 год. 10 серпня 2018 року

Наказ про зарахування

за державним замовленням – до 1200 години 11.08.2018 р.,

за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше
14.08.2018 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому)

не пізніше 15 серпня 2018 р.

 
 
Таблиця 5.5
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр» за спеціальностями 187 «Деревообробні та меблеві технології», 193 «Геодезія та землеустрій», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство»
 

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 липня 2018 року

02 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

26 липня 2018 року

о 1800 годині

08 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

27 – 29 липня 2018 року

09 - 11 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 

02 серпня 2018 року

не пізніше 

12 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години 06 серпня 2018 р.

до 1800 години 16 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 1200 години

07 серпня 2018 р.

не пізніше 1200 години

19 серпня 2018 року

5.5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання подані в табл. 5.6
 
Таблиця 5.6
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі здобутого рівня вищої освіти (друга вища освіта)
 

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 липня 2018 року

02 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

16 липня 2018 року

о 1800 годині

26 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

17 – 22 липня 2018 року

27 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 26 липня 2018 р.

не пізніше

28 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години 31 серпня 2018 р.

до 1800 години 29 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 1200 години

01 серпня 2018 р.

не пізніше 1200 години

30 серпня 2018 року 
VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НУБіП України 
 
         6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:
         тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
         тільки у паперовій формі:
        для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Правил;
         для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
         для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
      за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
         у разі подання іноземного документа про освіту;
        у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
      у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
       Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
      6.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі.
     Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
         6.3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 6.1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
      6.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією НУБіП України згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.
        В НУБіП України на час вступної кампанії створюються консультаційні центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
         6.5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії НУБіП України. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
       6.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.
        Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
        «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
          «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».
        Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
         Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
          Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
          Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.
          6.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу;
      військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
        документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
        сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
         документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 081 «Право» (за наявності).
          Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
          У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
          6.8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
          копію документа, що посвідчує особу (2 екземпляри);
          копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
        копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
        копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
            чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
            копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 екземпляри).
           Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).
          Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
          6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
            6.10. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 15 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
         6.11. Усі копії документів, які подаються при вступі до НУБіП України, засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
           6.12. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
         Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
          6.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НУБіП України протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті НУБіП України на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
           6.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
          6.15. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
          Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
          6.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
            6.17. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.
 
  VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
 
            7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:
           для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
          для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю); для вступу за спеціальністю 051 «Економіка» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю); з інших спеціальностей - у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю). У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року;
            в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.
           7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
          7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів та творчих заліків для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4 до цих Правил.
          Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
         Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, то особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.
        7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) зараховуються результати фахового вступного випробування. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. До участі в конкурсі допускаються вступники, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів.
         7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
         1) для вступу на спеціальність 081 «Право»:
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
      результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;
результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.
        2) для вступу на спеціальність 051 «Економіка»:
        результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
        результати фахового вступного випробування;
        3) для вступу на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:
        результати вступного випробування з основ держави і права;
        результати вступного випробування з основ економіки;
        результати вступного випробування з іноземної мови;
        результати співбесіди з питань державного управління;
        4) для вступу за іншими спеціальностями:
        результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань зазначених в додатку 3 до цих Правил.
      7.6. Особа може вступити до НУБіП України для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (додаток 3) з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.
        7.7. Конкурсний бал розраховується:
       1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів НУБіП України для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка  (додаток 7). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються в НУБіП України на рівні:
К1 – 0,25; К2 – 0,4; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0,05 - для конкурсних пропозицій спеціальностей зазначених в додатку 7, на які буде здійснюватися вступ випускників підготовчих курсів НУБіП України;      
        К1 – 0,3; К2 – 0,3; К3 – 0,3; К4 – 0,1; К5 – 0 - для конкурсних пропозицій спеціальностей 051 Економіка (Економіка підприємства), 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит), 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит), 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
        К1 – 0,3; К2 – 0,4; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0 - для усіх інших конкурсних пропозицій.
 
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади НУБіП України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в НУБіП України в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади НУБіП України проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України  10 січня 2017 року за № 16/29884.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій НУБіП України;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах  освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 в інших випадках.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;
2) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,
Де, П1 – результат фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); П2 – середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста, переведений в шкалу від 0 до 20 балів (додаток 6). До участі в конкурсі допускаються вступники, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів;
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» становить 100 балів;
4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» становить 100 балів;
5) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3+П4,
де, П1 – результат вступного випробування з основ держави і права (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – результат вступного випробування з основ економіки (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – результат вступного випробування з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П4 – результат співбесіди з питань державного управління (за шкалою від 100 до 200 балів). Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 2814 «Публічне управління та адміністрування» становить 124 бали;
6) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра становить 124 бали;
7) для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план зараховується вступний іспит з профільного предмету (другий предмет) зазначений у  додатку 4 до цих Правил. 
        Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на вступному іспиті. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі становить 100 балів.
         Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування із іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), фахового іспиту (біологія) (за шкалою від 100 до 200 балів) та оцінки за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів (додаток 6). Для даної категорії вступників передбачено додаткове вступне випробуванням з хімії результат з якого не враховується в конкурсному балі. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі становить 124 бали.
         7.8. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
        За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.
           7.9. Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти встановлюються на рівні 100 балів.
           7.10. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
          7.11. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісії НУБіП України не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.
Програми творчих заліків і порядок їх оцінювання розробляються та затверджуються головою приймальної комісії НУБіП України не пізніше ніж за місяць до початку їх проведення.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих заліків обов’язково оприлюднюються на веб-сайті НУБіП України. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.
            7.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
           7.13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НУБіП України, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
         7.14. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.
           7.15. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в НУБіП України.
 
  
VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
 
           8.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
            зарахування за співбесідою;
            участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.
         Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:
        зарахування за результатами співбесіди або квотою-1 на місця державного або регіонального замовлення;
         переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію;
         переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
         8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
        особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
       особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
       особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
      Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
       8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НУБіП України мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
          особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
           діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
         Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 - 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
       8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж НУБіП України мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
       особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії НУБіП України копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання », затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
        Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
       8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НУБіП України мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
       особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії НУБіП України одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).
      Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
       8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НУБіП України мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
          особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
       Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
         8.7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредиті в на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
         8.8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:
           1) діти із сімей:
          осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
       осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
          осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
          осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
        військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
       2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
           3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
          4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.
         8.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
          особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
         діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
          особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
         8.10. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
         8.11. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у НУБіП України (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):
      особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
       особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
          вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.
 
 
ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
9.1. Рейтинговий список  вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених у  пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
 
        9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
        ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;
        прізвище, ім’я та по батькові вступника;
        конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
     пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);
       ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти); ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань у НУБіП України при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», для зарахування за результатами вступного іспиту з іноземної мови у НУБіП України при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка»;
       середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).
 
9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НУБіП України..
9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, у тому числі вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році (далі – Матеріалів для розробки технічного  завдання), наведених у додатку 8 до цих Правил, та затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НУБіП України відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
 
       9.6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм навчання) та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетностей з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.
        У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення кваліфікаційний мінімум державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.
 
9.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Умов з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
При оновленні списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пункті 8.8 розділу VІІІ цих Правил, якщо вони допущені до конкурсного відбору.
9.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії НУБіП України.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті НУБіП України, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
 
X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
 
       10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії НУБіП України. Подані оригінали документів зберігаються у НУБіП України протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії НУБіП України свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
       10.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі ХІІІ цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.
       10.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється відповідно до пункту 10.1. цього розділу у строки визначені у розділі V цих Правил.
 
 
ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 10.1 розділу X цих Правил.
11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 10.1 розділу Х цих Правил прийому.
Договір про надання освітніх послуг між  НУБіП України та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи.  Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
11.3. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком..
 
       11.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
        При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.
 
XІІ. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
        12.1. НУБіП України самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного (регіонального) замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу ІХ цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 11.1 розділу ХІ цих Правил.
12.2. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.
12.3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних  та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
особи, які зазначені в пункті 8.8 розділу VІІІ  цих Правил, незалежно від конкурсного бала;
особи, які зазначені в пункті 8.9 розділу VІІІ  цих Умов, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу ІХ цих Правил) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7));
особи, які зазначені в пункті 8.10 розділу VІІІ цих Умов, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додатоку 7));
особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу ІХ цих Умов (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка) в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення.
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому  –  п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.
 
      12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених у пункті 12.3 цього розділу, заклад вищої освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 12.3 за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) замовника.
Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розмішені в НУБіП України.
         НУБіП України повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 12.3 цього розділу, НУБіП України надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.
 
 
XІІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУБіП України на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії  та веб-сайті НУБіП України у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.
 
        13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.5 розділу XV цих Правил.
        Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до НУБіП України за власним бажанням, відраховані із НУБіП України за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
        13.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
      13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, 13.3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
        Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.
      13.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.
      Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які зазначені в пункті 8.10 розділу VІІІ цих Умов. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.
 
ХІV. Особливості прийому на навчання до НУБіП України іноземців та осіб без громадянства
14.1. Прийом на навчання до НУБіП України іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання  організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі  –  іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між  закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
Прийом  іноземців до НУБіП України на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
14.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до НУБіП України за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
До заяви на ім’я ректора іноземці та особи без громадянства подають такі документи:
а) анкету встановленого зразка;
б) документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;
в) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в'їзду в Україну;
г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
д) 10 фотокарток розміром 3.5x4х5 см.
е) оригінал та копію паспорта з нотаріальним перекладом на українську мову;
Зазначені в підпунктах «б», «в», «е» документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Іноземці зараховуються двічі на рік на початку академічних семестрів для здобуття певного ступеня вищої освіти, упродовж року для навчання на підготовчому відділенні і за програмами академічної мобільності.
Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра, здійснюється у терміни з 4 до 18 лютого 2018 року та з 02 липня 2018 р. до 12 жовтня 2018 р. Вступні випробування відбуваються у термін з 5 до 25 лютого 2018 р та з 03 липня до 23 жовтня 2018 р. Зарахування на навчання за результатами вступних випробувань та на підставі укладеного договору – до 28 лютого 2018 року та 01 листопада 2018 року.
НУБіП України обчислює бали вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти.
Мінімально необхідне для вступу іноземців значення кількості балів із вступного іспиту, фахового вступних випробування повинне становити не менше 124 балів за шкалою від 100 до 200 балів.
14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до НУБіП України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
14.5. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
14.6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти  освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
14.7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до НУБіП України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.
XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до НУБіП України 
15.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). За відповідним дозволом вони повинні звернутися до голови приймальної комісії з письмовою заявою не пізніше ніж за один день до проведення засідання.
15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії НУБіП України. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії НУБіП України своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.
15.3. НУБіП України створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження  освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті НУБіП України не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
15.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУБіП України.
15.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
15.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до НУБіП України здійснюється інформаційними системами  на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів).
15.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів у формі згідно з додатком 8 до цих Правил прийому.
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)