Запитання — відповіді

 1. Що таке ліцензійний обсяг?
 2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до Національного університету біоресурсів і природокористування України?
 3. Як відбуватиметься зарахування до НУБіП України у 2022 році?
 4. У якій формі подаються заяви для вступу до ЗВО?
 5. На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне замовлення?
 6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?
 7. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?
 8. Чи можна подавати копії документів?
 9. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"?
 10. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо у вступника всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?
 11. Як можна подати заяву в електронній формі?
 12. Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?
 13. Чи може вступник, який має диплом молодшого спеціаліста  подати документи на іншу спеціальність?
 14. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?
 15. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?
 16. Чи є можливість у НУБіП України навчатися на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?
 17. Які можливості надає первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України?
 18. Я вже навчаюся в іншому університеті на денній формі навчання, але хочу у 2022 році вступити ще у НУБіП України на денну форму навчання. Чи можу я навчатися у двох навчальних закладах на денній формі навчання?
 19. Якщо я подала документи на обрані мною спеціальностей до НУБіП України, і на жоден з них я не пройшла на бюджет, чи будуть мені запропоновані інші спеціальності з меншими прохідними балами?
 20. Чи можу я подати документи до НУБіП України на обрану мною спеціальність, якщо за результатами ЗНО кількість набраних мною балів з профільного предмету меньше 100 (110)?
 21. Де можна ознайомитися з рейтинговими списками вступників до НУБіП України?
 22. Чи є стипендія у осіб які навчаються за контрактом (за кошти фізичних (юридичних) осіб)?
 23. Чи можливо вступати до закладу вищої освіти зі свідоцтвом, в якому є незадовільні оцінки (2–4 бали за 12-бальною шкалою)?
 24. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси та/або пройшли Всеукраїнські олімпіади НУБіП?
 25. Я у 2022 році закінчила коледж і отримала диплом молодшого спеціаліста. У 2022 році я хочу продовжити навчання у НУБіП України. Чи потрібно мені для вступу у 2022 році здавати ЗНО?
 26. Приклад розрахунку конкурсного балу

 

1. Що таке ліцензійний обсяг?

     Ліцензійний обсяг підготовки фахівців (прийому, набору) – це максимальна кількість студентів, які можуть бути зараховані до університету на даний напрям підготовки. Ліцензійний обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб. 
     Державні (бюджетні) місця – оплата за навчання здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів. 
    Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – оплата за навчання здійснюється за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
 

 

2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до Національного університету біоресурсів і природокористування України?

     На нашому сайті http://nubip.edu.ua/entrant/можна знайти документи, що регламентують порядок прийому до університету та іншу цікаву і корисну інформацію для вступника до університету.
     На інформаційних стендах Приймальної комісії університету, яка знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус №1, кабінет №13

     Також інформацію можна отримати за телефонами Приймальної комісії

(044) 258-42-63, (044) 527-83-08,  

 

     Поставити питання Приймальній комісії можна по електронній пошті: [email protected]
 Facebook-сторінціі: facebook.com/vstupnubip Telegram-канал telegram.me/vstupnubip

 

3. Як відбуватиметься зарахування до НУБіП України у 2022 році?

     Зарахування до НУБіП України у 2022 році відбуватиметься на підставі конкурсного відбору.

      Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для  здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (вступних іспитів), середнього бала документа  (додатка до документа) про повну загальну середню освіту або за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України з  урахуванням вагових коефіцієнтів передбачених Правилами прийому до НУБіП України. 

 Участь у олімпіаді дає унікальну можливість отримати до 20 балів до Ваших сертифікатів ЗНО і також буде врахована до конкурсного балу при вступі

 

4. У якій формі подаються заяви для вступу до ЗВО?

 Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 – 2022 років), співбесідою згідно з наказом № 271 відповідно до цих Правил;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 1 пункту 5 розділу VII цих Правил;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії НУБіП України.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у НУБіП України та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі, особисто подає оригінал (и) документа (ів) що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі до Приймальної комісії НУБіП України.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

 

 

5. На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне замовлення?

 Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного  замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб обмежується 20 заявами.

 

 

6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?

     Підготовка фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" у НУБіП України здійснюється за спеціальностями, а саме: 

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

017 Фізична культура і спорт

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

051 Економіка (Економіка підприємства; Міжнародна економіка; Економічна кібернетика;
Цифрова економіка)

053 Психологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит; Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит; Корпоративні фінанси)

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

101 Екологія

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; Робототехнічні системи та комплекси)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

181 Харчові технології

187 Деревообробні та меблеві технології

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення військ, сил) (ОС «Магістр»)

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (ОС «Магістр»)

229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)

231 Соціальна робота

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

242 Туризм

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

 

 

7. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?

    Ні, не можна. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
 

 

8. Чи можна подавати копії документів?

     Так. Подаються виключно копії документів, що відповідають переліку, визначеному правилами прийому до НУБіП України на обрану вступником спеціальність.

     Всі копії документів завіряються секретарем відбіркової комісії згідно з оригіналом у разі особистої подачі цих документів вступником.

     Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька спеціальностей чи на різні форми навчання в НУБіП України, впродовж визначеної Правилами прийому до НУБіП України кількості днів після прийняття рішення про рекомендацію до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікату ЗНО та інші документи передбачені Правилами прийому до Приймальної комісії НУБіП України.

 

9. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"?

Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

           копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

 

10. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо у вступника всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?

     Так, у такому випадку приймальна комісія відмовить у прийомі документів.

     Копії жодних документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 

 

11. Як можна подати заяву в електронній формі?

     Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою vstup.edbo.gov.ua

 


 

 

12. Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?

     Вступники, які подали документи раніше, не мають жодних переваг, адже дата подачі документів не впливає на результати конкурсного відбору.
 

 

13. Чи може вступник, який має диплом молодшого спеціаліста подати документи на іншу спеціальність?

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 

14. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?

     Так, гарантовано надається для студентів 1 курсу. Студентське містечко Національного університету біоресурсів і природокористування України налічує 14 гуртожитків, два з яких – готельного типу, в яких проживає понад 8000 студентів та аспірантів.
        

 

15. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?

     НУБіП України підписано ряд угод з провідними університетами та агропідприємствами Європи та Північної Америки, де студенти мають можливість здобути передовий досвід.
 

 

16. Чи є можливість у НУБіП України навчатися на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?

     Так, є. Термін навчання – 2 роки (на 3 та 4 курсах).

    Навчальний розклад складається з врахуванням навчання студента на військовій кафедрі.

   

 

17. Які можливості надає первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України?

     Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України це громадська органiзацiя студентiв унiверситету, метою якої є представництво, здiйснення та захист учбових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв своїх членiв. Це найбільша громадська організація, яка об’єднує усіх осіб, які навчаються в університеті, та налічує понад 9 000 членів.
 

     Члени профспілки отримують: пільговий проїзд у метрополітені; знижки на путівки на бази відпочинку Чорного моря і Закарпаття; матеріальну допомогу та премії за успіхи в навчанні, спорті, громадській і науковій діяльності, можуть лікуватись та харчуватись у санаторії-профілакторії НУБіП України тощо.
 

 

18. Я вже навчаюся в іншому університеті на денній формі навчання, але хочу у 2022 році вступити ще у НУБіП України на денну форму навчання. Чи можу я навчатися у двох навчальних закладах на денній формі навчання?

     Ні, не можете. На денній формі навчання студент може навчатися тільки в одному навчальному закладі України.

    Паралельне навчання можливе тільки за умови, що на одній спеціальності Ви навчаєтеся на денній формі навчання, а на іншій спеціальності на заочній.
     

 

19. Якщо я подала документи на обрані мною спеціальностей до НУБіП України, і на жодну з них я не пройшла на бюджет, чи будуть мені запропоновані інші спеціальності з меншими прохідними балами?

     Ні, не будуть. Приймати участь в конкурсі Ви маєте право тільки за тими спеціальностями, куди були подані документи.
 

 

20. Чи можу я подати документи до НУБіП України на обрану мною спеціальність, якщо за результатами ЗНО кількість набраних мною балів з профільного предмету менше 100?

     Ні, не можете. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, – не нижче 100 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 100 балів (крім спеціальності  "Геодезія та землеустрій" не нижче 110 балів) з профільних конкурсних предметів.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного  замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини».

 

      
 

 

21. Де можна ознайомитися з рейтинговими списками вступників до НУБіП України?

     Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом роміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НУБіП України http://www.nubip.edu.ua/node/15338.
 

   
 

 

22. Чи є стипендія у осіб які навчаються за контрактом (за кошти фізичних (юридичних) осіб)?

     Ні. Стипендія сплачується лише студентам, які навчаються за державним замовленням.
 

 

23. Чи можливо вступати до закладу вищої освіти зі свідоцтвом, в якому є незадовільні оцінки (2–4 бали за 12-бальною шкалою)?

     Так, це можливо. Це впливатиме лише на середній бал додатку до свідоцтва, який враховується при вступі.
 

 

24. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси та/або пройшли Всеукраїнські олімпіади у НУБіП?

     Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей в НУБіП України додається за результатами підсумкової атестації до 10 балів.

     Участь у олімпіаді дає унікальну можливість отримати до 20 балів до Ваших сертифікатів ЗНО 

 Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей на які під час участі в конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України для вступу до НУБіП України     

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
181 Харчові технології
187 Деревообробні та меблеві технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія

275 Транспортні технології (за видами)

 

25. Я у 2022 році закінчила коледж і отримала диплом молодшого спеціаліста. У 2022 році я хочу продовжити навчання у НУБіП України. Чи потрібно мені для вступу у 2022 році здавати ЗНО?

    Потрібно здавати ЗНО у 2022 році:

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра ‒ у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 – 2022 років

 

 

26. Приклад розрахунку конкурсного балу

     Наприклад, вступник має наступні бали:

Свідоцтво про повну загальну середню освіту – 10 балів (за 12-бальною шкалою) або 181,0 бал (за 200-бальною шкалою).

ЗНО з української мови та літератури – 186,0 балів.

ЗНО з математики – 169,0 балів.

ЗНО з іноземної (англійської) мови – 190,0 балів.

ЗНО з історії України – 188,0 балів.

Підготовчі курси НУБіП - 177 балів

     Вступник вирішив подати заяву на спеціальність "Право":

 • Право (ЗНО з української мови і літератури, історії України та математики або іноземної мови (на вибір, з найвищим балом).

     Враховуючи вагові коефіцієнти, вступник матиме наступний рейтинговий бал:

 • Право 186,0×0,35+188,0×0,35+190,0×0,2+181,0×0,1 = 187,0 балів.  

     Якщо вступник у рік вступу закінчив підготовчі курси до ЗНО у НУБіП України, конкурсний бал становитиме:  

     Транспортні технології 186,0×0,25+169,0×0,4+190,0×0,2+181,0×0,1+177*0,05= 179,1 балів.  

         Максимальний конкурсний бал, який може набрати вступник при вступі до НУБіП України - 200 балів.

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

К1, К2, К3 - невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються в НУБіП України на рівні: К1 – 0,25; К2 – 0,25; К3 – 0,5.

До участі в конкурсі допускаються вступники, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook