Запитання — відповіді

 1. Що таке ліцензійний обсяг?
 2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до Національного університету біоресурсів і природокористування України?
 3. Як відбуватиметься зарахування до НУБіП України у 2024 році?
 4. У якій формі подаються заяви для вступу до ЗВО?
 5. На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне замовлення?
 6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?
 7. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?
 8. Чи можна подавати копії документів?
 9. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"?
 10. Як можна подати заяву в електронній формі?
 11. Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?
 12. Чи може вступник, який має диплом молодшого спеціаліста  подати документи на іншу спеціальність?
 13. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?
 14. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?
 15. Чи є можливість у НУБіП України навчатися на військовій кафедрі? 
 16. Які можливості надає первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України?
 17. Я вже навчаюся в іншому університеті на денній формі навчання, але хочу у 2024 році вступити ще у НУБіП України на денну форму навчання. Чи можу я навчатися у двох навчальних закладах на денній формі навчання?
 18. Якщо я подала документи на обрані мною спеціальностей до НУБіП України, і на жоден з них я не пройшла на бюджет, чи будуть мені запропоновані інші спеціальності з меншими прохідними балами?
 19. Чи можу я подати документи до НУБіП України на обрану мною спеціальність, якщо за результатами ЗНО або НМТ кількість набраних мною балів з профільного предмету меньше 100 (110)?
 20. Де можна ознайомитися з рейтинговими списками вступників до НУБіП України?
 21. Чи є стипендія у осіб які навчаються за контрактом (за кошти фізичних (юридичних) осіб)?
 22. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси та/або пройшли Всеукраїнські олімпіади НУБіП?
 23. Я у 2024 році закінчила коледж і отримала диплом молодшого спеціаліста. У 2024 році я хочу продовжити навчання у НУБіП України. Чи потрібно мені для вступу у 2024 році здавати НМТ?

 

1. Що таке ліцензійний обсяг?

     Ліцензійний обсяг підготовки фахівців (прийому, набору) – це максимальна кількість студентів, які можуть бути зараховані до університету на даний напрям підготовки. Ліцензійний обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб. 
     Державні (бюджетні) місця – оплата за навчання здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів. 
    Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – оплата за навчання здійснюється за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
 

 

2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до Національного університету біоресурсів і природокористування України?

     На нашому сайті http://nubip.edu.ua/entrant/можна знайти документи, що регламентують порядок прийому до університету та іншу цікаву і корисну інформацію для вступника до університету.
     На інформаційних стендах Приймальної комісії університету, яка знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус №1, кабінет №13

     Також інформацію можна отримати за телефонами Приймальної комісії

(044) 258-42-63, (044) 527-83-08,  

 

     Поставити питання Приймальній комісії можна по електронній пошті: [email protected]
 Facebook-сторінціі: facebook.com/vstupnubip Telegram-канал telegram.me/vstupnubip

 

3. Як відбуватиметься зарахування до НУБіП України у 2024 році?

     Зарахування до НУБіП України у 2024 році відбуватиметься на підставі конкурсного відбору.

 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу (розгляду мотиваційного листа).

      Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістр ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра зараховуються бали (бал):

НМТ  2024 року, 

або 2023, 2022року,

або ЗНО 2021 року з трьох предметів на основі ПЗСО,

або ЗНО 2021 з двох предметів на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра;

або творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, відповідно до Правил прийому можуть використовуватись тільки результати розгляду мотиваційних листів.

 

Розрахунок конкурсного балу здійснюватиметься за формулою:

 

 Конкурсний бал (КБ)= (К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*ТК)/(К1+К2+К3+К4)+ОУ або КБ=ТК

 

де, П1, П2,  П3 – оцінки НМТ (ЗНО) з першого, другого та третього предметів;

К1, К2,  К3, К4 – невід'ємні вагові коефіцієнти (передбачені Правилами прийому до НУБіП України);

ТК – оцінка творчого конкурсу (лише зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт)

ОУбал за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України за шкалою від 1 до 10 балів при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

 

  Участь у олімпіаді враховується при розгляді мотиваційного листа.

 

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра зараховуються бали (бал):

1) для вступу на спеціальності галузей знань 01,05,07,08,12,24,28,29:

ЄВІ 2024року (єдиний вступний іспит) та ЄФВВ 2024 року (єдине фахове вступне випробування).

2) для вступу на інші спеціальності:

ЄВІ 2024року та фаховий іспит.

 

Розрахунок конкурсного балу здійснюватиметься за формулою:

 

Конкурсний бал (КБ)= 0,2*П1+0,2*П2+0,6П3

 

де, П1 - оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2- оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3-оцінка ЄФВВ або оцінка фохового іспиту в передбачених цим Порядком випадках.

В інших випадках конкурсний бал обчислюється, як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

 

 

 

 

4. У якій формі подаються заяви для вступу до ЗВО?

 Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

в електронній формі через особистий кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвіткою про постійне проживання в Україні;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви до або після встановлених цим Порядком строків  роботи електронних кабінетів вступника;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії НУБіП України.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування.

 

 

 

5. На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне замовлення?

 Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування.

 

 

6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?

     Підготовка фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" у НУБіП України здійснюється за спеціальностями, а саме: 

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

017 Фізична культура і спорт

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

051 Економіка (Економіка підприємства; Міжнародна економіка; Економічна кібернетика;
Цифрова економіка)

053 Психологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит; Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу)

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит; Корпоративні фінанси)

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

101 Екологія

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека та захист інформації

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; Робототехнічні системи та комплекси; Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

144 Теплоенергетика

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

181 Харчові технології

187 Деревообробні та меблеві технології

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина;Ветеринарне забезпечення військ, сил; Єдине здоров'я) (ОС «Магістр»)

229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)

231 Соціальна робота

241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

242 Туризм і рекреація

274 Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

 

 

7. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?

    Ні, не можна. Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного або регіонального замовлення, зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
 

 

8. Чи можна подавати копії документів?

     Так. Можлива подача копій документів, що відповідають переліку, визначеному правилами прийому до НУБіП України на обрану вступником спеціальність.

     Всі копії документів завіряються секретарем відбіркової комісії згідно з оригіналом у разі особистої подачі цих документів вступником. За відсутності можливості особистої подачі документів, їх можна надіслати електронною поштою з накладанням КЕП. 

    

 

9. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"?

Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

           копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 років (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

 

10. Як можна подати заяву в електронній формі?

     Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою vstup.edbo.gov.ua

 


 

 

11. Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?

     Вступники, які подали документи раніше, не мають жодних переваг, адже дата подачі документів не впливає на результати конкурсного відбору.
 

 

12. Чи може вступник, який має диплом молодшого спеціаліста подати документи на іншу спеціальність?

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. На навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступ можливий на будь-яку спеціальність за вибором вступника.

 

13. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?

     Так, гарантовано надається для студентів 1 курсу. Студентське містечко Національного університету біоресурсів і природокористування України налічує 14 гуртожитків, два з яких – готельного типу, в яких проживає понад 8000 студентів та аспірантів.
        

 

14. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?

     НУБіП України підписано ряд угод з провідними університетами та агропідприємствами Європи та Північної Америки, де студенти мають можливість здобути передовий досвід.
 

 

15. Чи є можливість у НУБіП України навчатися на військовій кафедрі?

     Так, є. Термін навчання – 2 роки (на 3 та 4 курсах).

 

    Детальна інформація за посиланням: https://nubip.edu.ua/structure/viyskiova_kafedra

   

 

16. Які можливості надає первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України?

     Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України це громадська органiзацiя студентiв унiверситету, метою якої є представництво, здiйснення та захист учбових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв своїх членiв. Це найбільша громадська організація, яка об’єднує усіх осіб, які навчаються в університеті.
 

     Члени профспілки отримують: пільговий проїзд у метрополітені; знижки на путівки на бази відпочинку Чорного моря і Закарпаття; матеріальну допомогу та премії за успіхи в навчанні, спорті, громадській і науковій діяльності, можуть лікуватись та харчуватись у санаторії-профілакторії НУБіП України тощо.

 Детальну інформацію можна переглянути за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/82173

 

17. Я вже навчаюся в іншому університеті на денній формі навчання, але хочу у 2024 році вступити ще у НУБіП України на денну форму навчання. Чи можу я навчатися у двох навчальних закладах на денній формі навчання?

     Так, можете. На денній формі навчання студент може навчатися не в одному навчальному закладі України.

     Згідно з п.16 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про вищу освіту», особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за кількома освітніми програмами, а також в декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти по кожному ступеню за кошти державного (місцевого) бюджету.

 

    
     

 

18. Якщо я подала документи на обрані мною спеціальності до НУБіП України, і на жодну з них я не пройшла на бюджет, чи будуть мені запропоновані інші спеціальності з меншими прохідними балами?

     Ні, не будуть. Приймати участь в конкурсі Ви маєте право тільки за тими спеціальностями, куди були подані заяви.
 

 

19. Чи можу я подати документи до НУБіП України на обрану мною спеціальність, якщо за результатами ЗНО або НМТ кількість набраних мною балів з профільного предмету менше 100?

     Ні, не можете. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 рік або НМТ за 2022-2024 роки з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів із ЗНО або НМТ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, – не нижче 100 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 100 балів (крім спеціальності  "Геодезія та землеустрій" не нижче 110 балів) з профільних конкурсних предметів.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного  замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 130,000.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти, на місця державного  замовлення, не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини».

 

      
 

 

20. Де можна ознайомитися з рейтинговими списками вступників до НУБіП України?

     Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом роміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НУБіП України http://www.nubip.edu.ua/node/15338.
 

   
 

 

21. Чи є стипендія у осіб які навчаються за контрактом (за кошти фізичних (юридичних) осіб)?

     Ні. Стипендія сплачується лише студентам, які навчаються за державним замовленням.
 

 

22. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси та/або пройшли Всеукраїнські олімпіади у НУБіП?

     Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка додається за результатами підсумкової атестації до 10 балів до конкурсного балу.

 

    Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка на які під час участі в конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України для вступу до НУБіП України     

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
181 Харчові технології
187 Деревообробні та меблеві технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)


Проходження Всеукраїнської олімпіади у НУБіП України надає вагу при розгляді мотиваційного листа для вступу до НУБіП України.

 

 

23. Я у 2024 році закінчила коледж і отримала диплом молодшого спеціаліста. У 2024 році я хочу продовжити навчання у НУБіП України. Чи потрібно мені для вступу у 2024 році здавати НМТ?

   Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістр ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра зараховуються бали (бал):

НМТ  2022-24 року, 

або ЗНО 2021 з двох предметів на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра;

або творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений.


 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook