Інформаційне забезпечення

   Підтримку системи інформаційного забезпечення Національного університету біоресурсів та природокористування України покладено на структурний підрозділ - інформаційно-обчислювальний центр.

    Головні завдання інформаційно-обчислювального центру:
     - впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в систему адміністративного управління університетом;
     - забезпечення роботи телекомунікаційної системи;
     - експлуатація та обслуговування комп’ютерної техніки;
     - впровадження та експлуатаційне супроводження програмного забезпечення;
     - розробка та  супроводження web-ресурсів.

До центру входить чотири відділи:
    • обслуговування комп’ютерної техніки;
    • телекомунікаційного забезпечення;
    • програмного забезпечення;
    • розробки та супроводження сайту НУБіП України.
   

    Технічні ресурси системи інформаційно-комунікаційного забезпечення київського територіального центру на сьогодні включають близько 3000 персональних комп’ютерів, які підключені до локальної мережі університету, біля 2-х десятків серверів різного призначення, оптоволоконну мережу, яка з’єднує 15 навчальних корпусів та 14 студентських гуртожитків, локальні мережі в усіх навчальних корпусах та студентських гуртожитках, три аудиторії, обладнанні засобами для проведення відеоконференцій (фірми  Sony).
      Доступ до сервісів Інтернету у сучасному університеті став невід’ємним елементом його інфраструктури. Побудова оптоволоконної комп’ютерної мережі дозволила підключитись до двох незалежних інтернет-провайдерів із загальною пропускною здатністю каналів 1 Гбіт/c у зарубіжному сегменті Інтернету. Це дало можливість забезпечити якісним доступом до Інтернету і його сервісів усі підрозділи університету та студентські гуртожитки.   


                                          Інформаційні підсистеми управління університетом
      Підсистема управління фінансами, бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення реалізована на базі програмного забезпечення «1С». При цьому в єдину систему поєднано процеси оплати за придбані товари та послуги, оплати за госпрозрахункові послуги, проходження товарів через склад, матеріальний облік, облік нерухомого майна, нарахування заробітної плати, управління організаційною структурою та кадровим забезпеченням, подачу в електронній формі звітності в державні органи.
    Підсистема управління документообігом залишається одним із найважливіших процесів для інформатизації. Для вирішення цієї задачі в університеті розроблений власними силами та впроваджений  адміністративний портал. До його складу входять:
   - дошка оголошень з можливістю розсилання документів та зразків звітів;
   - дошка повідомлень;
   -  база нормативних документів університету;
   -  база наказів;
   -  база вхідної/вихідної кореспонденції;
   -  база стандартів освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми з підготовки фахівців освітньо-      кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр);
   - дискусійний клуб реалізований в формі Інтернет-форуму і призначений для обговорення важливих питань щодо життєдіяльності університету;
    - службова електронна пошта. На сьогодні в університеті запроваджено дві поштові системи: twin.nubip.edu.ua, у якій створено скриньки     для всіх структурних підрозділів університету і яка призначена, в першу чергу,  для підтримки документообігу, та поштова система іменної пошти mail.nubip.edu.ua.
   Для забезпечення оперативного доступу до законодавчої інформації закуплено та встановлено корпоративну інформаційну систему «Ліга-Закон».
      З 2006 року в університеті використовується обладнання відеоконфренцзв’язку, яке  було впроваджене для підтримки дистанційного проведення лекційних занять для регіональних навчальних закладів (РНЗ) та трансляції на РНЗ лекцій професорів зарубіжних університетів, які проводяться у рамках міжнародних програм, проведення та участі науковців університету у міжнародних наукових конференціях, використання в процесах управління університетом  для проведення нарад з керівниками відокремлених навчальних закладів, трансляції на РНЗ засідань вченої ради, проведення атестації викладачів РНЗ.

Впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес займається центр інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання. Основні напрямки його діяльності:
   - розробка методики та створення електронних навчальних ресурсів для дистанційного навчання;
   - підтримка ресурсів науково-освітнього консультативного середовища.
   До складу центру входять відділи дистанційного навчання, розробки електронних навчальних ресурсів, мультимедійних, дистанційних технологій навчання та потокового відео, підвищення кваліфікації.
   Працівниками центру розроблено та запроваджено в освітню діяльність:
   - навчально-інформаційний портал, в якому викладені лекційні матеріали (тексти та презентації), матеріали для лабораторних та практичних занять; через цей портал проводиться по-модульне та підсумкове тестування студентів; доступ до порталу студенти виконують через Інтернет або з локальної мережі університету;
   -  інституційний репозиторій, куди увійшли  наукові статті науково-педагогічних працівників університету, матеріали конференцій, проведених в університеті, автореферати дисертацій, захищених в НУБіП України, наукові статті та дипломні роботи магістрів, методичні матеріали на підтримку навчального процесу, опис відкритих електронних навчальних курсів, стандарти (кодекс Аліментаріус, ISO, СОУ, ДСТУ), патенти;
   - аграрна відкрита енциклопедія, в якій розміщені матеріали для дистанційної самоосвіти, гармонізовані (доповнені коментарями експертів НУБіП України та посиланнями на внутрішні та зовнішні ресурси) стандарти.
   - сайт «Аграрний сектор України», який є основою загальнонаціональної дистанційної інформаційно-дорадчої системи в галузях сільськогосподарського виробництва та у сфері аграрної науки і освіти.
   Значна увага приділяється і підтримці електронних наукових видань. Так, науковою частиною видається науковий електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України», тематична спрямованість якого — висвітлення результатів наукових досліджень з генетики, біології, біотехнології, природничих наук, агрономії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції, переробки і зберігання продукції, лісівництва, механізації, електрифікації та автоматизації, економіки та організації сільськогосподарського виробництва, економіки природокористування, педагогіки, аграрного права, соціально-гуманітарних і філологічних наук.
   З початку 2011 року в університеті спільно з Всесвітнім консорціумом вищої освіти і досліджень у сільському господарстві (GCHERA) засновано міжнародний науковий електронний журнал "Біоресурси планети та якістьжиття", головною метою якого є  об'єднання зусиль університетів наук про життя та аграрних університетів з метою спільного вирішення широкого кола питань.

 Інформаційне забезпечення діяльності університету (pdf, 8 Мб)

                          

                                  Завдання Університету  з  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

  1. Забезпечити розвиток Українського навчально-наукового інституту інформаційного та телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки шляхом виконання наукових проектів спільно з Національним космічним агентством України, Інститутом космічних досліджень, Українським гідрометеорологічним центром, Державним комітетом статистики України, МАП щодо використання ДЗЗ та ГІС-технологій для вирішення завдань аграрного моніторингу; Федерацією профспілок України щодо надання на основі використання дистанційних технологій консультаційних електронних послуг молоді та населенню сільської місцевості; участі у міжнародних проектах GEO JECM та JRC EC; створення системи електронної підтримки дорадництва та відпрацювання спільно з підприємством ВАТ «Укртелеком» України системи надання електронних консультацій; створення геопорталу університету; подальшого інформаційного наповнення агропорталу AgroUA.net; створення електронної бази даних з електронними версіями адаптованих до навчального процесу стандартів ІSО; створення тренінгового центру підвищення кваліфікації спеціалістів з питань використання ДЗЗ та ГІС-технологій в агропромисловій та природоохоронній галузях економіки; забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній та науковій діяльності.
  2. Доповнити інформаційний електронний освітній простір НУБіП України електронними ресурсами, розміщеними на навчально-інформаційному порталі на базі платформи Moodle (moodle.nubip.edu.ua), інституційному репозиторії (http://elibrary.nubip.edu.ua), електронній бібліотеці (http://library.nubip.edu.ua), аграрній відкритій енциклопедії (http://agrowiki.nubip.edu.ua), відео та аудіотеках (веб-касти та аудіо-касти); забезпечити доступ викладачів та магістрів до електронних світових баз даних повнотекстових наукових публікацій (AGORA, AGRIS, CARIS, URAN, CAB Abstr. і под.)
  3. Забезпечити розвиток інфраструктури інформаційного електронного освітнього простору університету шляхом оптимізації кампусної оптоволоконної комп’ютерної мережі; запровадження мобільних технологій у навчальний процес; збільшення комп’ютерних робочих місць для студентів. Розширення можливостей та сервісів адміністративного порталу для забезпечення електронного документообігу та  оперативного контролю за виконанням прийнятих рішень, наказів та доручень.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015