Про університет

Історично-презентаційне видання (2018 р.)

«Національний університет біоресурсів і природокористування України»

 

Місія Університету:

створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку.
      Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

     Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. У 3-х навчально-наукових інститутах та 13-ти факультетах базового закладу університету (м. Київ) і в 10-ти відокремлених підрозділах НУБіП України – регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 26 тис. студентів та більше 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

     Навчальний процес і наукові дослідження в Університеті забезпечують понад 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук.

До складу Університету входять такі структурні підрозділи:

 • навчально-наукові інститути;
 • факультети;
 • кафедри;
 • науково-дослідні інститути, в тому числі:

Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології;
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК;
Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса);

 • навчальні, навчально-наукові, науково-дослідні, проблемні науково-дослідні, проблемні наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії;
 • вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації:

• Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська обл.)
• Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська обл.)
• Ірпінський фаховий коледж (Київська обл.)
• Немішаївський фаховий коледж (Київська обл.)
• Боярський фаховий коледж (Київська обл.)
• Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого (Тернопільська обл.)
• Бобровицький фаховий коледж ім. О. Майнової (Чернігівська обл.)
• Мукачівський фаховий коледж (Закарпатська обл.)
• Бережанський фаховий коледж (Тернопільська обл.)
• Ніжинський фаховий коледж (Чернігівська обл.)
• Рівненський фаховий коледж (Рівненська область)

 • міжкафедральні навчальні лабораторії на базі: 
 • Бережанського агротехнічного інституту і Бережанського фахового коледжу (Тернопільська обл.);
 • Лубенського лісотехнічного коледжу (Полтавська обл.);
 • Малинського лісотехнічного коледжу (Житомирська обл.);
 • Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу (Київська обл.);
 • Мукачівського фахового коледжу (Закарпатська обл.);
 • Бобровицького фахового коледжу ім. О. Майнової (Чернігівська обл.)
 • Рівненського фахового коледжу (Рівненська обл.);
 • Ірпінського фахового коледжу (Київська обл.);
 • Заліщицького фахового коледжу ім. Є. Храпливого (Тернопільська обл.);

 

 • навчально-дослідні господарства та дослідні станції:

Агрономічна дослідна станція (Київська обл.);
• Боярська лісова дослідна станція (Київська обл.)
;
• Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка (Київська обл.)
;
• Навчально-дослідне господарство «Ворзель» (Київська обл.)
;

 • інші структурні підрозділи, у тому числі:

• Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій;
• Ботанічний сад;
• Навчально-наукове виробниче мисливське господарство;
• спортивно-оздоровчий табір «Академічний» (Одеська область).

До структури Університету також входять підрозділи, що знаходяться на території АР Крим:

 • Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет»;
 • Прибрежненський аграрний коледж;
 • Кримський агропромисловий коледж;
 • Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну;
 • Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства;
 • Навчально-дослідна станція гірського садівництва, виноградарства, садово-паркового і лісового господарства.

Основними завданнями, відповідно до Статуту Університету, є:

1) освітня і культурно-виховна діяльність:

 • підготовка кадрів з неповною вищою освітою, базовою вищою освітою, повною вищою освітою, а також робітничих професій для агропромислової та природоохоронної галузі;
 • забезпечення подальшого удосконалення системи вищої аграрної та екологічної освіти і науки в Україні відповідно до вимог Болонського процесу та міжнародних стандартів сталого розвитку агросфери, біоресурсів і сільських територій;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців для сільського, лісового, рибного господарства, ветеринарної медицини і природоохоронної галузі;
 • підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ;
 • формування у студентів високої культури та національної громадянської свідомості;
 • створення належних умов для навчання, праці, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів і працівників Університету;
 •  підготовка, видання, виготовлення і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції;
 • професійно-технічне навчання, у тому числі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів, трактористів, комбайнерів, майстрів виробничих процесів для агропромислової та природоохоронної галузі;

2) наукова, дослідницька і видавнича діяльність:

 • організація і проведення науково-дослідних розробок з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу;
 • організація і проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних;
 • випуск наукових праць педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, матеріалів конференцій, симпозіумів, нарад, тематичних збірників, наукових звітів та інших видань з питань розвитку аграрної сфери, економіки, охорони довкілля, соціального розвитку села;

3) інноваційна діяльність:

 • розроблення і впровадження з додержанням принципів захисту інтелектуальної власності сучасних технологій і біотехнологій, систем якості і стандартів екологічної безпеки, збереження біорізноманіття, енергозбереження, альтернативного енергозабезпечення в сільському, лісовому, садово-парковому і рибному господарстві та у сфері зберігання, транспортування і переробки сільськогосподарської, харчової і біотехнологічної продукції;
 • розроблення, випробування, стандартизація і впровадження новітнього обладнання, техніки та агротехнологій, одержання біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції, сировини і продовольства у виробничих секторах агро-, лісо-, водогосподарських і природних комплексів;
 • впровадження міжнародних стандартів та дотримання біоетики у діагностиці, профілактиці, лікуванні і забезпеченні здоров'я тварин та рослин;
 • визначення якості, безпеки і відповідності міжнародним вимогам щодо стандартизації, сертифікації та ліцензування агровиробничих, продовольчих і біоресурсів агропромислового і природоохоронного комплексів;
 • моніторинг, прогнозування і моделювання сталого розвитку наземних і водних екосистем із застосуванням сучасних технологій раціонального природокористування і відновлення сільських територій;
 • інформаційно-консультаційне задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників та населення у процесі впровадження сучасних механізмів, систем управління у сфері розвитку соціально-економічних, земельних, правових відносин і формування державної політики в агропромисловій і природоохоронній галузях;


4) діяльність Університету як закладу дослідницького типу:

 • забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності як способу поліпшення рівня підготовки фахівців та прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу в агропромислову та природоохоронну галузь шляхом участі в розробленні державних фундаментальних і прикладних програм та співпраці із суб'єктами господарювання;
 • утворення університетських дослідницьких та інноваційних центрів (науково-дослідних інститутів, навчально-наукових, навчально-науково-виробничих та науково-інноваційних центрів тощо), діяльність яких спрямована на оперативне розв'язання фундаментальних проблем і прикладних наукових та науково-виробничих завдань. Розширення співпраці з Національною академією наук, Національною академією аграрних наук та іншими галузевими академіями наук України, а також з іноземними науковими установами;
 • розроблення пілотних проектів та утворення експериментальних підприємств з виробництва конкурентоспроможної продукції, розроблення новітніх технологій, матеріалів та машин, запровадження їх у сферах сільського, лісового і водного господарства та у переробній галузі відповідно до національних та міжнародних стандартів;
 • інтеграція науково-дослідної діяльності Університету з провідними університетами світу (реалізація спільних науково-дослідних проектів, проведення конференцій, симпозіумів, виставок, наукових студентських олімпіад, отримання патентів, видання спільних наукових та навчально-методичних праць (підручників, монографій, посібників, рекомендацій тощо), створення освітянської, наукової та науково-методичної електронної бази даних, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем в агропромисловій та природоохоронній галузі);
 • розроблення та впровадження у виробничу сферу новітніх технологій отримання високоякісної, безпечної для життя і конкурентоспроможної сільськогосподарської, лісової, рибної та продовольчої продукції. Забезпечення проведення державної та арбітражної незалежної експертизи якості і безпеки сільськогосподарської і продовольчої продукції та довкілля відповідно до міжнародних і національних стандартів;
 • підготовка магістрів за програмами, які передбачають їх спеціалізацію за найактуальнішими виробничими, дослідницькими, педагогічними та науково-інноваційними напрямами, що ґрунтуються на новітніх досягненнях науки і техніки та міжнародних стандартах технологій природокористування, а також на показниках якості та безпеки продукції і довкілля, що сприятиме забезпеченню їх робочими місцями і поліпшенню діяльності, пов'язаної з підвищенням кваліфікації кадрів;

5) міжнародна діяльність:

 • провадження міжнародної діяльності у сфері науки й освіти відповідно до законодавства України, посилення інтеграції університету в світовий освітній і науковий простір;
 • участь у реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах та виставках;
 • створення спільних з іноземними партнерами наукових, навчально-наукових, науково-дослідних інститутів, центрів, інших об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею відповідних документів про освіту.

Університет є національним, самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом. Самоврядність (автономія) Університету (згідно Статуту) передбачає:

1) право Університету на прийняття самостійних рішень та вчинення відповідних дій у межах своєї компетенції з навчальної, навчально-наукової, науково-дослідницької і виробничо-господарської діяльності;

2) індивідуальні нормативи фінансування та оплати праці не поширюються на відокремлені підрозділи, навчально-дослідні господарства, дослідні станції, а також на вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації (технікуми, коледжі, інститути);

3) самостійне визначення форм організації та обсягів оплати праці працівників, порядку використання коштів, отриманих з позабюджетних джерел, у тому числі частки, яка виділяється на оплату праці і матеріальне заохочення;

4) провадження інших видів діяльності на підставі прямих договірних зв'язків, договорів і контрактів;

5) право створювати і припиняти діяльність структурних підрозділів, які входять до його складу, в тому числі відокремлених, та в установленому порядку приймати майно інших юридичних осіб;

6) проводити спільну діяльність та співпрацювати на підставі договорів з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями в установленому законодавством порядку.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook