Кафедра біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус 12, блок Д., кім. № 421

Тел.: (044) 527 83 83

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Томчук Віктор Анатолійович

Доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького, заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України, відмінник освіти України

 

  Рекомендований алгоритм дій у разі виявлення ознак гострого респіраторного захворювання у студентів, викладачів чи співробітників

 

ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА М. Ф. ГУЛОГО

 

Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого запрошує на навчання до магістратури та аспірантури


Запрошуємо на підготовчі курси до вступу в НУБіП України!

 

КАФЕДРА БІОХІМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН ІМ. АКАД. М. Ф. ГУЛОГО ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ РОКІВ ЗАЙМАЄ ІІІ МІСЦЕ В НУБІП УКРАЇНИ ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ У ВИДАННЯХ, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ БАЗАМИ SCOPUS І WEB OF SCIENCE;

IV МІСЦЕ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗА ОБСЯГАМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕМАТИК

І МІСЦЕ НА ФАКУЛЬТЕТІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ НАУКОВОЇ РОБОТИ

 

Біохімія та фізіологія тварин є фундаментальними науками, які формують у студентів основи біологічного мислення, адже сформувати сучасного спеціаліста без глибоких знань організму тварин неможливо. Саме тому історія кафедри розпочалася майже одночасно зі створенням Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту організацією окремих кафедр біохімії (1920 р.) та фізіології (1921 р.). Водночас, кафедра є і досить молодою – згідно наказу ректора НУБіП України № 1188 від 27 листопада 2017 року та рішення Вченої ради університету від 22 листопада 2017 року кафедру фізіології, патофізіології та імунології тварин було реорганізовано шляхом приєднання її частини до кафедри біохімії ім. акад. М. Ф. Гулого. З цього часу кафедра отримала назву біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого.
 
Завідувач кафедри – відомий вчений в галузі біохімії тварин, доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького, заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України В. А. Томчук.

Головна мета кафедри – забезпечення проведення навчального процесу на високому навчально-методичному рівні для підготовки фахівців ОС «Бакалавр», «Магістр» та фахівців вищих кваліфікаційних рівнів – докторів філософії і докторів наук з використанням інноваційних програм і новітніх методів біохімічних і фізіологічних досліджень. Це можливо завдяки потужній матеріально-технічній базі, що включає навчальні та наукові лабораторії і постійно оновлюється.
 
Викладачі використовують сучасні методи й обладнання для навчальної діяльності та контролю знань студентів. Навчально-методична робота здійснюється згідно навчальних планів, у тісній співпраці з навчально-методичними радами факультетів: ветеринарної медицини, тваринництва та водних біоресурсів, харчових технологій та управління якістю продукції АПК. Провідні фахівці кафедри викладають в Інституті післядипломної освіти університету з використанням сучасних методів досліджень і передових досягнень вітчизняної та світової науки. Викладання здійснюється українською та англійською мовами. При підготовці навчально-методичних матеріалів вивчається та використовується досвід і навчальні плани провідних університетів Європи та США.

Співробітники кафедри постійно готують та оновлюють навчально-методичні комплекси, підручники, навчальні посібники, монографії, словники, методичні вказівки, робочі зошити. Кафедра біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого координує магістерські програми дослідницького та виробничого спрямування: «Ветеринарна лабораторна діагностика»; «Фізіологія вищої нервової діяльності».
 
На кафедрі активно працюють студентські наукові гуртки «Біохімія тварин», «Клінічна біохімія», «Біохімія гідробіонтів», «Вивчення молекулярно-біологічних механізмів регуляції обміну речовин із поглибленим студіюванням англійської біохімічної термінології» та «Фізіологія тварин», де студенти отримують інформацію стосовно запитань, які виникають у процесі навчання. Гуртківці кафедри беруть активну участь у науковій роботі, виступають на наукових конференціях і семінарах, їх роботи неодноразово були високо оцінені як в рідному університеті, так і за його межами.

Співробітниками кафедри започатковані та активно функціонують наукові школи: «Регуляція метаболізму, біосинтез і біологічні властивості білків та ліпідів» (професор, академік НАН України М. Ф. Гулий); «Регуляція молекулярних механізмів обміну речовин в організмі тварин і людей» (професор, академік НАН України та НААН Д. О. Мельничук); «Вивчення молекулярних механізмів розвитку і підтримання стану природного і штучного гіпобіозу тварин» (професор, академік НААН С. Д. Мельничук); «Наукова школа електрофізіології» (професор С. Ю. Чаговець), «Експериментальної фізіології тварин» (професор С. Ю. Ярослав), «Фізіології травлення сільськогосподарських тварин» (професор Є М. Федій), «Вищої нервової діяльності тварин» (професор В. В. Науменко), «Експериментальної патології тварин» (професор, член-кореспондент НААН А. Й. Мазуркевич) та «Кортико-вегетативної регуляції фізіологічних функцій у тварин» (професор В. І. Карповський).

Сучасна кафедра біохімії і фізіології тварин ім. М. Ф. Гулого - відомий науковий центр, де працюють 8 докторів наук, 6 професорів, зокрема 3 академіки НАН ВО України, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 4 лауреати наукової премії ім. С. З. Ґжицького;  Наукову та навчальну діяльність здійснюють також 3 кандидати наук, доценти та 2 кандидати наук, старші викладачі. Робота кафедри координується з науковими та навчальними установами в Україні та за кордоном.

Пріоритетними науковими завданнями кафедри є дослідження впливу різних форм вуглекислоти на розвиток стану штучного гіпобіозу й розробка технологій переведення організму тварин тканин та клітин у стан штучного гіпобіозу; вплив кислотно-лужного стану на характер біологічної міграції важких металів в організмі тварин; міграція важких металів в організмі тварин, їх вплив на біохімічні процеси й розробка способів захисту тварин від негативного впливу важких металів; вивчення біологічної активності фосфоліпідів молока та впливу ентеросорбентів під час лікування ентеропатологій тварин; розробка та обґрунтування введення нових національних стандартів оцінки якості та безпечності сільськогосподарської сировини, кормів і продуктів харчування, з’ясування питань фізіології вищої нервової діяльності та автономної нервової системи тварин, а також кортико-вегетативної регуляції фізіологічних функцій організму тварин у стані норми та патології.
 
Співробітники кафедри опублікували понад 4000 публікацій з питань біохімії та фізіології тварин, зокрема наукові статті у виданнях, які індексуються базами Scopus і Web of Science, понад 25 монографій, близько 20 підручників, 4 словники. Отримано понад 250 авторських свідоцтва та патентів на винаходи і корисні моделі. На кафедрі за останні десятиліття виконано й захищено 19 докторських та 47 кандидатських дисертацій.


Колектив кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого. Зліва направо: перший ряд:  д.вет.н., доц. О.В. Журенко; д.с.-г.н., проф. В.О. Трокоз; д.біол.н., проф. Л.Г. Калачнюк; д.вет.н., проф., зав. кафедри В.А. Томчук; д.вет.н., проф. В.А. Грищенко; д.вет.н., проф. В.І. Карповський; ст. лаб. Т.А. Гудзь; другий ряд: ст. лаб. І.М. Литвиненко; зав. лаб. Н.М. Батукова; к.вет.н., старший викладач В.В. Журенко; ст. лаб. Л.П. Степаненко; д.вет.н., доц. Л.В. Кладницька; к.біол.н., старший викладач В. С. Морозова; к.біол.н., доц. В.І. Цвіліховський; к.біол.н., доц. О.М. Тупицька; ст. лаб. В.О. Прис-Каденко; третій ряд: к.вет.н., доц. О.В. Арнаута; лаб. А.І. Таран; д.пед.н., проф. Л.В. Кліх; к.вет.н., доц. Д.І. Криворучко; аспірант Р.І. Пальонко; к.біол.н., асистент Т.А. Ткаченко

Новини

14 вересня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Відкрита лекція докторки ветеринарних наук, доцентки Олени Журенко з дисциплини “Фізіологія тварин”

Всі новини

1 вересня 2021
Національний університет біоресурсів і природокористування України

1 вересня – День знань!

4 червня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

БІОХІМІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

21 травня 2021
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Інструкція з дотримання протиепідемічних заходів під час організації освітнього процесу

17 травня 2021
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України

15 травня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЙНИМ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРКУ ЛІЛІЮ КАЛАЧНЮК!

7 травня 2021
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Університет в роки війни: як наші предтечі виборювали Перемогу

29 квітня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Сьогодні, 29 квітня 2021 р. співробітники кафедри взяли участь у важливих подіях

28 квітня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Микола Матілевічус (студент 1 курсу, 11 групи ФВМ): ‟ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ!”

20 квітня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Організаційно-виховна година зі студентами 3 групи 1 курсу факультету ветеринарної медицини

14 квітня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – МОЯ ОМРІЯНА ПРОФЕСІЯ

23 березня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРКУ ВІКТОРІЮ ГРИЩЕНКО!

9 березня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ОБИРАЮ ФАХ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ: Бліц-інтерв'ю з абітурієнткою Іриною Холод

5 березня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Сердечно вітаємо жінок кафедри зі святом весни!

17 лютого 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ЗАВІДУВАЧКУ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН ТЕТЯНУ ГУДЗЬ

11 лютого 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо із Міжнародним днем жінок і дівчат в науці

9 лютого 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Профорієнтаційна робота у школах Переяславської об’єднаної територіальної громади

4 лютого 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ФІЗІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО ЖИТТЯ: ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА ТРОКОЗА

28 січня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДОЦЕНТА ВАЛЕРІЯ ЦВІЛІХОВСЬКОГО

19 січня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Зустрічі «онлайн» з потенційними абітурієнтами тривають

6 січня 2021
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відеопривітання з нагоди Різдва Христового!

1 січня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДОЦЕНТА ОЛЬГУ ТУПИЦЬКУ

31 грудня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ПРИХОДИТЬ ЧАС ПОЖИНАТИ НАУКОВІ ПЛОДИ!

14 грудня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Обираємо майбутню професію ветеринарного лікаря

11 грудня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ – ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАР

10 грудня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ДУМКА МАГІСТРІВ ПРО ПРОФЕСІЙНУ РОЛЬ НАУКИ «ВЕТЕРИНАРНА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ»

27 листопада 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

У перспективі майбутнього фахівця ветеринарної медицини

25 листопада 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Студенти гуртка «Фізіологія тварин» працюють у режимі онлайн

20 листопада 2020
Національний університет біоресурсів і природокористування України

До уваги науковців! Оголошено конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням)

10 листопада 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо із Всесвітнім Днем науки в ім'я миру та розвитку!

5 листопада 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо з Днем народження лаборанта кафедри Аллу Таран!

4 листопада 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Проофорієнтація: Мрії збуваються!

3 листопада 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Дистанційні лекції з фізіології сільськогосподарських тварин на платформі Cisco Webex

14 жовтня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Лекційний курс оn-line з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» триває

13 жовтня 2020
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Привітання ректора університету, професора С. М. Ніколаєнка з Днем захисника України

10 жовтня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Оn-line лекція з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії»

9 жовтня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Дві лекції з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» оn-line

7 жовтня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Лекції з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» оn-line тривають

5 жовтня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Дистанційна лекція з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії»

2 жовтня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Лекційний курс «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» on-line триває

30 вересня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Лекції online на платформі Zoom з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії»

23 вересня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Лекція з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» онлайн на платформі Zoom

21 вересня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Студенти продовжують вивчення фізіології сільськогосподарських тварин дистанційно

14 вересня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо з Днем народження старшого викладача, кандидата ветеринарних наук Віталія Журенка

4 вересня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Відкриті лекції прочитані на високому рівні!

9 серпня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо з Днем працівників ветеринарної медицини

18 червня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Готуємося до нового навчального року – оновлюємо навчально-методичні комплекси дисциплін

18 червня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо доцента Олену Журенко та її наукового консультанта, професора Валентина Карповського!

18 червня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

АБІТУРІЄНТИ ОБИРАЮТЬ НУБІП УКРАЇНИ

15 червня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо докторантку Руслану Постой та її наукового консультанта професора Валентина Карповського!

12 червня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

УСПІШНИЙ ІСПИТ ОНЛАЙН ЗА ПРОГРАМОЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 091 «БІОЛОГІЯ»

10 червня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ЧЕРГОВИЙ ОНЛАЙН ІСПИТ ЗА ПРОГРАМОЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 091 «БІОЛОГІЯ»

9 червня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо з Днем народження БАТУКОВУ НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ!

28 травня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Кафедра черговий раз переконливо перемогла у рейтингу наукових здобутків факультету

27 травня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Пошук шляху власної реалізації

20 лютого 2020
Міжнародний Виставковий Центр (МВЦ), м. Київ, Броварський пр-т, 15. Організатор: Київський міжнародний контрактовий ярмарок

СТУДЕНТИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ВЕТЕРИНАРНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» ВІДВІДАЛИ МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ ЕФЕКТИВНОГО ТВАРИННИЦТВА І ПТАХІВНИЦТВА «AGRO ANIMAL SHOW»

11 листопада 2019
Велика Конференц-зала Національної Академії наук України

СЕМІНАР «НАУКА УКРАЇНИ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ, ВИКЛИКИ»

4 жовтня 2019
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

28 квітня 2019

З ВЕЛИКОДНЕМ!

24 квітня 2019

У ПОШУКАХ ІСТИНИ

Оголошення

14 вересня 2021
Національний університет біоресурсів і природокористування України

До уваги студентів 1 та 2 курсів бакалаврату денної форми навчання! Алгоритм переходу на дистанційне навчання

13 вересня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Відкрита лекція доцентки Лариси Кладницької відбудеться 14 вересня 2021 р.

Всі оголошення

2 вересня 2021
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Увага! З 6 вересня 2021 р. в Університеті змінено розклад початку навчальних занять (пар)

16 червня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Чергове засідання кафедри відбудеться 17 червня 2021 р.

4 червня 2021
Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНОНС: 4 червня о 19-00 дивіться випуск новин на телеканалі УКРАЇНА - коротко і ємно про НУБіП

23 квітня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Міжнародне стажування

9 лютого 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вебінари Web of Science українською

27 січня 2021
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Відбудеться відкрита лекція професора Трокоза В. О.

28 грудня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Засідання кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

14 грудня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Засідання кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

28 листопада 2020
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

14-та студентська Школа-семінар "Біофізичні методи досліджень в нейронауках та фізіології"

10 листопада 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Став відомий розклад складання заліків і екзаменів студентами факультету ветеринарної медицини

3 листопада 2020
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Тиждень мозку в Україні-2020

15 жовтня 2020
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вебінар 16-жовтня 2020 р. "Секрет успіху в підготовці грантових заявок"

1 жовтня 2020
Національний університет біоресурсів і природокористування України

До уваги студентів магістратури 1 року навчання!

11 вересня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Засідання кафедри

31 серпня 2020
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Відкрита лекція доцента Ольги Тупицької

31 серпня 2020
Кафедра біохмії та фізології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

V Мжнародна наукова конференця “ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ, КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ"

14 лютого 2020
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

13 листопада 2019

Заповнюємо РЕЙТИНГ!!!

12 квітня 2019
Запрошуємо на навчання до аспірантури

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ

1 квітня 2019
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП), 3й корпус, вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна

9 квітня 2019 року відбудеться Міжнародний Відкритий Інформаційний День «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка»

23 лютого 2016
Конференц-зал ФВМ

Попередній захист дисертаційної роботи

Події

16 вересня 2021, 9:43
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

ЗГАДУЄМО КОРИФЕЇВ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ТА БІОХІМІЧНОЇ НАУКИ

11 вересня 2021, 7:40
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ПРОВІДНОГО ІНЖЕНЕРА, СТАРШОГО ЛАБОРАНТА КАФЕДРИ ЛЮДМИЛУ СТЕПАНЕНКО

Всі події

15 квітня 2021, 7:19
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА ГОДИНА ЗІ СТУДЕНТАМИ 1 КУРСУ 8 ГРУПИ

10 квітня 2021, 7:52
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРКУ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК ОЛЕНУ ЖУРЕНКО!

16 лютого 2021, 7:53
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ТА ПРИСВОЄННЯМ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ!

18 грудня 2020, 17:54
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Робота гуртка «Фізіологя тварин» в умовах карантинних обмежень в Україні

26 листопада 2020, 6:56
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Вітаємо обраних науково-педагогічних працівників кафедри

1 жовтня 2020, 8:30
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Онлайн лекції з фізіології сільськогосподарських тварин продовжуються

26 вересня 2020, 7:10
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

On-line лекція з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії»

22 вересня 2020, 10:16
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Перше знайомство з новим поповненням на кафедрі біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

13 серпня 2020, 7:56
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого

Видатний фізіолог Іван Сєченов народився 13 серпня 1829 року

6 червня 2020, 8:46
Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

ДИСТАНЦІЙНЕ ПРИЙМАННЯ ІСПИТУ ЗА ПРОГРАМОЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 091 «БІОЛОГІЯ»

26 квітня 2019, 9:44

Працюємо на майбутнє!

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook