Кафедра біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус 12, блок Д., кім. №421

Тел.: (044) 527 83 83

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Томчук Віктор Анатолійович

Доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького

 

НУБіП впевнено закріпився у десятці кращих університетів країни за версією рейтингу «ТОП-200 Україна»

КАФЕДРА БІОХІМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН ІМ. АКАД. М. Ф. ГУЛОГО ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ РОКІВ ЗАЙМАЄ ІІІ МІСЦЕ В НУБІП УКРАЇНИ ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ У ВИДАННЯХ, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ БАЗАМИ SCOPUS І WEB OF SCIENCE;

IV МІСЦЕ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗА ОБСЯГАМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕМАТИК

І МІСЦЕ НА ФАКУЛЬТЕТІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого запрошує на навчання до магістратури та аспірантури

КОРОТКА ПРОГРАМА ТА МАТЕРІАЛИ ХХ З'ЇЗДУ УКРАЇНСЬКОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА ІМ. П. Г. КОСТЮКА

 

Біохімія та фізіологія тварин є фундаментальними науками, які формують у студентів основи біологічного мислення, адже сформувати сучасного спеціаліста без глибоких знань організму тварин неможливо. Саме тому історія кафедри розпочалася майже одночасно зі створенням Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту організацією окремих кафедр біохімії (1920 р.) та фізіології (1921 р.). Водночас, кафедра є і досить молодою – згідно наказу ректора НУБіП України № 1188 від 27 листопада 2017 року та рішення Вченої ради університету від 22 листопада 2017 року кафедру фізіології, патофізіології та імунології тварин було реорганізовано шляхом приєднання її частини до кафедри біохімії ім. акад. М. Ф. Гулого. З цього часу кафедра отримала назву біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого.
 
Завідувач кафедри – відомий вчений в галузі біохімії тварин, доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького, заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України В. А. Томчук.

Головна мета кафедри – забезпечення проведення навчального процесу на високому навчально-методичному рівні для підготовки фахівців ОС «Бакалавр», «Магістр» та фахівців вищих кваліфікаційних рівнів – докторів філософії і докторів наук з використанням інноваційних програм і новітніх методів біохімічних і фізіологічних досліджень. Це можливо завдяки потужній матеріально-технічній базі, що включає навчальні та наукові лабораторії і постійно оновлюється.
 
Викладачі використовують сучасні методи й обладнання для навчальної діяльності та контролю знань студентів. Навчально-методична робота здійснюється згідно навчальних планів, у тісній співпраці з навчально-методичними радами факультетів: ветеринарної медицини, тваринництва та водних біоресурсів, харчових технологій та управління якістю продукції АПК. Провідні фахівці кафедри викладають в Інституті післядипломної освіти університету з використанням сучасних методів досліджень і передових досягнень вітчизняної та світової науки. Викладання здійснюється українською та англійською мовами. При підготовці навчально-методичних матеріалів вивчається та використовується досвід і навчальні плани провідних університетів Європи та США.

Співробітники кафедри постійно готують та оновлюють навчально-методичні комплекси, підручники, навчальні посібники, монографії, словники, методичні вказівки, робочі зошити. Кафедра біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого координує магістерські програми дослідницького та виробничого спрямування: «Ветеринарна лабораторна діагностика»; «Фізіологія вищої нервової діяльності».
 
На кафедрі активно працюють студентські наукові гуртки «Біохімія тварин», «Клінічна біохімія», «Біохімія гідробіонтів», «Вивчення молекулярно-біологічних механізмів регуляції обміну речовин із поглибленим студіюванням англійської біохімічної термінології» та «Фізіологія тварин», де студенти отримують інформацію стосовно запитань, які виникають у процесі навчання. Гуртківці кафедри беруть активну участь у науковій роботі, виступають на наукових конференціях і семінарах, їх роботи неодноразово були високо оцінені як в рідному університеті, так і за його межами.

Співробітниками кафедри започатковані та активно функціонують наукові школи: «Регуляція метаболізму, біосинтез і біологічні властивості білків та ліпідів» (професор, академік НАН України М. Ф. Гулий); «Регуляція молекулярних механізмів обміну речовин в організмі тварин і людей» (професор, академік НАН України та НААН Д. О. Мельничук); «Вивчення молекулярних механізмів розвитку і підтримання стану природного і штучного гіпобіозу тварин» (професор, член-кореспондент НААН С. Д. Мельничук); «Наукова школа електрофізіології» (професор С. Ю. Чаговець), «Експериментальної фізіології тварин» (професор С. Ю. Ярослав), «Фізіології травлення сільськогосподарських тварин» (професор Є М. Федій), «Вищої нервової діяльності тварин» (професор В. В. Науменко), «Експериментальної патології тварин» (професор, член-кореспондент НААН А. Й. Мазуркевич) та «Кортико-вегетативної регуляції фізіологічних функцій у тварин» (професор В. І. Карповський).

Сучасна кафедра біохімії і фізіології тварин ім. М. Ф. Гулого відомий науковий центр, де працюють 6 докторів наук, професорів, зокрема 3 академіки НАН ВО України, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 4 лауреати наукової премії ім. С. З. Ґжицького. Наукову та навчальну діяльність здійснюють також 5 кандидатів наук, доцентів, 2 кандидати наук, стар ші викладачі та 1 кандидат наук, асистент. Робота кафедри координується з науковими та навчальними установами в Україні та за кордоном.

Пріоритетними науковими завданнями кафедри є дослідження впливу різних форм вуглекислоти на розвиток стану штучного гіпобіозу й розробка технологій переведення організму тварин тканин та клітин у стан штучного гіпобіозу; вплив кислотно-лужного стану на характер біологічної міграції важких металів в організмі тварин; міграція важких металів в організмі тварин, їх вплив на біохімічні процеси й розробка способів захисту тварин від негативного впливу важких металів; вивчення біологічної активності фосфоліпідів молока та впливу ентеросорбентів під час лікування ентеропатологій тварин; розробка та обґрунтування введення нових національних стандартів для оцінки якості та безпечності сільськогосподарської сировини, кормів і продуктів харчування, з’ясування питань фізіології вищої нервової діяльності та автономної нервової системи тварин, а також кортико-вегетативної регуляції фізіологічних функцій організму тварин у стані норми та патології.
 
Співробітники кафедри опублікували понад 4000 публікацій з питань біохімії та фізіології тварин, зокрема наукові статті у виданнях, які індексуються базами Scopus і Web of Science, понад 25 монографій, близько 20 підручників, 4 словники. Отримано понад 250 авторських свідоцтва та патентів на винаходи і корисні моделі. На кафедрі за останні десятиліття виконано й захищено 19 докторських та 47 кандидатських дисертацій.


Колектив кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого. Зліва направо: перший ряд: к.вет.н., доц. О.В. Журенко, д.с.-г.н., проф. В.О. Трокоз, д.біол.н., проф. Л.Г. Калачнюк, д.вет.н., проф., зав. кафедри В.А. Томчук, д.вет.н., проф. В.А. Грищенко, д.вет.н., проф. В.І. Карповський, ст. лаб. Т.А. Гудзь; другий ряд: ст. лаб. І.М. Литвиненко, зав. лаб. Н.М. Батукова, к.вет.н., старший викладач В.В. Журенко, ст. лаб. Л.П. Степаненко, к.вет.н., доц. Л.В. Кладницька, к.вет.н., старший викладач Л.М. Іщенко, к.біол.н., доц. В.І. Цвіліховський, к.біол.н., доц. О.М. Тупицька, ст. лаб. В.О. Прис-Каденко; третій ряд: к.вет.н., доц. О.В. Арнаута, лаб. А.І. Таран, д.пед.н., проф. Л.В. Кліх, к.вет.н., доц. Д.І. Криворучко, аспірант Р.І. Пальонко, к.біол.н., асистент Т.А. Ткаченко,

Новини

Всі новини

28 квітня 2019

З ВЕЛИКОДНЕМ!

24 квітня 2019

У ПОШУКАХ ІСТИНИ

Оголошення

Всі оголошення

12 квітня 2019
Запрошуємо на навчання до аспірантури

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ

1 квітня 2019
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП), 3й корпус, вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна

9 квітня 2019 року відбудеться Міжнародний Відкритий Інформаційний День «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка»

23 лютого 2016
Конференц-зал ФВМ

Попередній захист дисертаційної роботи

Події

Всі події

26 квітня 2019, 9:44

Працюємо на майбутнє!

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)