Відділ аспірантури

Каталог вибіркових дисциплін

 ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

ОНП "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Інтелектуалізація систем автоматизації сучасних об'єктів аграрного спрямування (анотація)

Інформаційне та програмне забезпечення сучасних систем автоматизації біотехнічних об'єктів (анотація)

Особливості моделювання та ідентифікації об'єктів аграрного спрямування (анотація)

Технічні засоби сучасних комп'ютерно-інтегрованих систем (анотація)

Цифрова обробка сигналів в системах автоматизації (анотація)

ОНП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Електротехнологічні комплекси в аграрному виробництві (анотація)

Інтелектуалізація систем автоматизації сучасних об'єктів аграрного спрямування (анотація)

Інформаційне та програмне забезпечення сучасних систем автоматизації (анотація)

Розвиток систем електропостачання (анотація)

Системи виробництва електричної та теплової енергії (анотація

ННІ лісового і садово-паркового господарства

ОНП "Лісове господарство"

Аналітичні методи дослідження лісових екосистем (анотація)

Гетеротрофи лісових екосистем (анотація)

Екосистемні функції лісів (анотація)

Лісова біоенергетика (анотація)

Підвищення стійкості лісових екосистем в умовах антропоцену (анотація)

Еколого-орієнтоване лісівництво (анотація)

Ландшафтні пожежі та методи їх дослідження (анотація)

Сучасні підходи до відтворення лісів (анотація)

Фітомеліорація (анотація)

ОНП "Садово-паркове господарство"

Фітодизайнологія (анотація)

Фітомеліорація (анотація)

Формування, функціонування та збереження садово-паркових об'єктів (силабус)

Геоботаніка (анотація)

Наукові основи досліджень садово-паркового господарства (силабус)

Збереження вікових дерев сучасними методами арбористики (силабус)

ОНП "Деревообробні та меблеві технології"

Методичні принципи експериментальних досліджень у виготовленні меблів та виробів з деревини (анотація)

Наукові основи процесів масопереносу деревини та деревинних матеріалів (анотація)

Науково технологічні основи термічного модифікування деревини (анотація)

Науково-технічні основи оброблення деревини та методика виконання дисертаційної роботи (анотація)

Оптимізаційні методи у виготовленні меблів та виробів з деревини (анотація)

Патентознавство та авторське право (анотація)

Прогресивні технології оброблення деревини (анотація)

Структурно-технологічні властивості деревин та режим її обробки (анотація)

Теоретичні основи моделювання процесів теплопровідності деревини та деревино-композиційних матеріалів (анотація

ННІ неперервної освіти і туризму

ОНП "Публічне управління та адміністрування"

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління (анотація)

Комунікації в публічному управлінні (анотація)

Лідерство та командотворення (анотація)

Механізми державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя (анотація)

Публічне управління інноваційними проектами (анотація)

Публічне управління розвитком сільських територій (анотація)

Стратегія розвитку об'єкта дослідження (анотація)

Факультет аграрного менеджменту

ОНП "Маркетинг"

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

Інформаційні технології в маркетингу (анотація)

Інфраструктура світовового ринку продовольства (анотація)

Маркетингове забезпечення ділової досконалості (анотація)

Маркетингові стратегії в агробізнесі (анотація)

Сучасні методи маркетингових досліджень (анотація)

ОНП "Менеджмент"

Біоекономіка (анотація

Інвестиційна політика (анотація

Маркетинговий менеджмент в аграрній сфері (анотація)

Ризик-менеджмент в аграрній сфері (анотація)

Екологічний менеджмент (анотація)

Управління людськими ресурсами (анотація)

Бізнес-аналіз та моделювання управлінських процесів (анотація)

Агробіологічний факультет

ОНП "Хімія"

Агрохімікати у навколишньому середовищі (силабус)

Біогеохімічні цикли металів-мікроелементів (силабус)

Біоконверсія відходів агровиробництва (силабус)

Екологічна безпека (силабус)

Загальна, неорганічна і аналітична хімія: сучасний стан і проблемні питання (силабус)

Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи (силабус)

Особливості формування погрішностей при оцінюванні екологічної безпеки об'єктів довкілля (силабус)

Патентознавство та винахідництво (силабус)

Аналітичні дослідження хімічних та біогеохімічних об'єктів (педагогічна, асистентська практика) (силабус)

Спецпрактикум з аналітичних досліджень біогеохімічних об'єктів навколишнього середовища (силабуc)

Спецпрактикум з аналітичних досліджень хімічних об'єктів (силабус)

Оцінка якості води для зрошення, напування тварин, риборозведення та переробної і харчової промисловості (силабус)

 

ОНП "Агрономія"

Інноваційні технології у культиваційних спорудах (анотація)

Агрометеорологічні прогнози (анотація)

Агроценологія (анотація)

Адаптивне рослинництво (анотація)

Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва (анотація)

Біометрія (анотація)

Біохімія рослин (анотація)

Виробництво кормів на деградованих та малопродуктивних землях (анотація)

Виробництво кормів на орних землях (анотація)

Виробництво та маркетинг овочів (анотація)

Діагностика і управління якістю грунтів (анотація)

Енергозберігаючі технології в овочівництві (анотація)

Зберігаюче землеробтво (анотація)

Землеробство за умов зміни клімату (анотація)

Методологя і організація наукових досліджень в агрохімсервісі (анотація)

Методологія створення вихідного матеріалу (анотація)

Наземний моніторинг агрофітоценозів (анотація)

Оптимізація живлення с.-г. рослин (анотація)

Органічна речовина (анотація)

Правова охорона інтелектуальної власності на сорти рослин (анотація)

Селекція окремих культур (анотація)

Сертифікація виробництва овочів (анотація)

Система відтворення родючості грунтів (анотація)

Сортові ресурси рослин (анотація)

Створення і використання луків і пасовищ (анотація)

Сучасні проблеми генетико-селекційних досліджень культур (анотація)

Сучасні концепції механічного обробітку грунту (анотація)

Сучасні концепції формування сівозмін (анотація)

Теоретичне обгрунтування систем землеробства (анотація)

Теорія стійкості агросистем (анотація)

Управління продуктивністю агроценозів та якістю продукції рослинництва (анотація)

Управління ризиками у виробництві овочевої продукції відкритого грунту (анотація)

Фізика грунту (анотація)

Фітоенергетика (анотація)

Хімія і біологія грунту (анотація)

ОНП "Садівництво та виноградарство"

Основи геноміки садових рослин (анотація)

Енергозберігаючі технології в овочівництві (анотація)

Інноваційні технології у виноградарстві (анотація)

Оптимізація живлення плодових, ягідних та виноградних рослин (анотація)

Органічне плодівництво (анотація)

Основи формування та збереження якості плодової продукції (анотація)

Стале виробництво садивного матеріалу (анотація)

Факультет ветеринарної медицини

ОНП "Незаразна патологія тварин"

Ветеринарна біохімія (анотація)

Ветеринарна репродуктологія (анотація)

Інноваційна хірургія тварин (анотація)

Клінічна неінвазивна діагностика хвороб тварин (анотація)

Клітинні технології і трансплантологія у ветеринарній медицині (анотація)

Лікарські засоби та отруйні речовини (анотація)

Методологія пізнання у клінічній ветеринарній практиці (анотація)

Патологія, онкологія і морфологія тварин (анотація)

Порівняльна фізіологія тварин (анотація)

ОНП "Заразна патологія тварин"

Клінічна імунологія (анотація)

Прикладна мікробіологія та вірусологія (анотація)

Ветеринарна паразитологія (анотація)

Ветеринарна епідеміологія транскордонних та емерджентних хвороб (анотація)

Ветеринарна паразитоценологія (анотація)

ОНП "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза"

Безпечність та якість кормів (анотація)

Ветеринарне громадське здоров'я (анотація)

Моніторинг безпечності харчових продуктів (анотація)

Ризик-орієнтований контроль потужностей (анотація)

Гуманітарно-педагогічний факультет

ОНП "Освітні, педагогічні науки"

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (анотація)

Комп'ютерні мережі (анотація)

Крос-культурна комунікація (анотація)

Лідерство в освіті і АПК (анотація)

Мультилінгвальна освіта (анотація)

Мультимедійні технології в освіті (анотація)

Компаративістика в освіті і науці (анотація)

Критичне мисленя (анотація)

Безбар'єрне середовище та соціальна інклюзія (анотація)

Інноваційні технології в освіті (анотація)

Управління науковою та інноваційною діяльністю (анотація)

ОНП "Професійна освіта"

Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку аграрної освіти (анотація)

Історія професійної педагогіки (анотація)

Критичне мислення (анотація)

Крос-культурна комунікація (анотація)

Методика викладання у вищій школі (анотація)

Мультилінгвальна освіта (анотація)

Мультимедійні технології в освіті (анотація)

Порівняльна професійна педагогіка (анотація)

Професійно-педагогічна комунікація (анотація)

Цифрові навчальні ресурси у професійній освіті (анотація)

ОНП "Історія України"

Сучасні методи та підходи дослідження вітчизняної історії (анотація)

Історія міжнародних зв'язків України (анотація)

Історичні студії та дослідницькі дихотомії (анотація)

Історична регіоналістика (анотація)

Актуальні проблеми історії України в міжнародному вимірі (анотація)

Політична історія України XX-XXI століть (анотація)

Усна історія в дослідницькій роботі (анотація)

Історія аграрної освіти і науки (анотація)

Історичні дослідження як ключовий елемент політики пам'яті (анотація)

ОНП "Філософія"

Історія української філософії (силабус)

PhD-дисертація як науковий проєкт (силабус)

Постмодерністські візії людини і суспільства (силабус)

Біополітика (силабус)

Філософські проблеми біології (силабус)

Філософські засади психодуховного простору особистості (силабус)

Філософія екології (силабус)

Гуманітарні проблеми сучасності (силабус)

Філософія антинаталізму (силабус)

Екологічні імперативи контркультури (силабус)

Економічний факультет

ОНП " Економіка підприємств та галузей національного господарства"

Аграрна політика в умовах глобалізації економіки (анотація)

Біоекономіка (анотація)

Державне регулювання розвитку сільського господарства (анотація)

Економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації (анотація)

Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції (анотація)

Галузеві ризики (анотація)

Економічна безпека та стійкість аграрних підприємств (анотація)

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

ОНП "Облік та оподаткування"

Дейтамайнінг (анотація)

Аграрна політика в умовах глобалізації економіки (анотація)

Облікові концепції в системі оподаткування (анотація)

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

Міжнародне оподаткування (анотація)

Мікроекономіка та макроекономіка 2 (анотація)

Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом (анотація)

Розвиток бухгалтерського обліку в державному секторі (анотація)

Теорія та практика облікового забезпечення управління підприємством у ERP-системах (анотація)

Управління ризиками в оподаткуванні (анотація)

Фінансовий контроль: теорія та методологія (анотація)

ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування"

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

Аграрна політика в умовах глобалізації економіки (анотація)

Аналіз товарних і фінансових ринків (анотація)

Державний фінансовий контроль (анотація)

Корпоративні фінанси (анотація)

Міжнародне оподаткування (анотація)

Монетарна політика Центрального банку (анотація)

Мікроекономіка та макроекономіка 2 (анотація)

Управління страховими ризиками (анотація)

Фінанси природокористування (анотація)

Фінансові ринки та інститути (анотація)

ОНП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

Аграрна політика в умовах глобалізації економіки (анотація)

Аналіз товарних і фінансових ринків (анотація)

Біоекономіка (анотація)

Дейтамайнінг (анотація)

Інноваційний розвиток міжнародного агробізнесу (анотація)

Державний фінансовий моніторинг (анотація)

Проєктування підприємницької діяльності (анотація)

Соціальне підприємництво (анотація)

Управління комунікаціями в підприємництві і торгівлі (анотація)

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

ОНП " Біологія"

Молекулярні механізми регуляції обміну речовин (анотація)

Фізико-хімічні методи біохімічних досліджень (анотація)

Біохімія крові (анотація)

Новітні методи у біологічних дослідженнях (анотація

Сучасні проблеми радіобіології та радіоекології (анотація)

Радіоекологічний моніторинг (анотація)

Прикладна радіологія (анотація)

Радіаційна безпека в особливих умовах (анотація)

Географія рослин (анотація)

Фітофізіологія (анотація)

Біохімія рослин (анотація)

Клітинна біологія (анотація)

Біооб'єкти в біотехнології (анотація)

Токсичні метаболіти ендофітних грибів (анотація)

Інвазії фітопатогенних грибів (анотація)

Молекулярна фітопатологія (анотація)

Фітоімунологія (анотація)

ОНП "Екологія"

Біоіндикація об'єктів довкілля (анотація)

Біорізноманіття: екологічні аспекти (анотація)

Біосферологія (екосистемологія) (анотація)

Водосховища та довкілля (анотація)

ГІС моніторинг об'єктів довкілля (анотація)

Деградаційні процеси грунтів і їх вплив на екологічний стан довкілля (анотація)

Екологічна оцінка природних вод (анотація)

Екологічний контроль (анотація)

Екологічні проблеми агроекосистем (анотація)

Екосистемологія (біосферологія) (анотація)

Науково-організаційні принципи поводження з відходами (анотація)

Оцнінка впливу на довкілля сільськогосподарської діяльності (анотація)

Прогнозування стану водних ресурсів за впливу антропогенних чинників (анотація)

Сталий сільський розвиток (анотація)

Сучасні підходи до контролю якості і безпечності сільськогосподарської продукції (анотація

Управління природними ресурсами (європейські підходи) (анотація)

Екологічний моніторинг різних рівнів організації (анотація)

Екологія та менеджмент водно-болотних угідь (ВЕТЛАНДСІВ) (анотація)

ОНП "Захист і карантин рослин"

Біологія фітопатогенів (анотація)

Фітопатологічний моніторинг сучасних агроценозів (анотація)

Молекулярні методи діагностики хвороб рослин (анотація)

Антагоністи шкідливих мікроорганізмів у захисті рослин від хвороб (анотація)

Мікологічні і фітопатологічні методи експериментальних досліджень (анотація)

Генетичний вплив чинників на фізіологічний стан та чисельність комах (анотація)

Ентомологічний моніторинг сучасних агроценозів (анотація)

Біологія корисних і шкідливих видів комах (анотація)

Комахи-запилювачі та їх роль у функціонуванні екосистем (анотація

Інсектицидостійкість у комах (анотація

Факультет землевпорядкування

ОНП "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Економіка природокористування в умовах глобалізації (анотація)

Економічні проблеми землекористування (анотація)

Аграрна політика в умовах  глобалізації економіки (анотація)

Економічне оцінювання природо-ресурсного потенціалу (анотація)

Управління екологічною безпекою (анотація)

Економічні проблеми лісокористування (анотація)

Еколого-ландшафтний підхід у природокористуванні (анотація)

Факультет інформаційних технологій 

ОНП "Інформаційні технології" 

Алгоритми та методи обробки великих масивів даних (анотація

Геоінформаційні системи і бази даних (анотація)

Програмно апаратне забезпечення сучасних комп'ютерних систем (анотація)

Формальні методи проограми розробки програмних систем (анотація)

Цифрові наукові комунікації (анотація)

Факультет конструювання та дизайну/механіко-технологічний

 ОНП "Галузеве машинобудування"

Наукові онови конструювання машин (анотація)

Наукові основи мехатронних систем машин (анотація)

Дослідження технологічних навантажень в машинах (анотація)

Наукові основи і методи технічного діагностування машин (анотація)

Наукові основи і методи випробування машин (анотація)  

Факультет тваринництва та водних біоресурсів (анотація)

ОНП "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Генетика сільськогосподарських тварин (за видами) (анотація)

Геномна селекція (анотація)

Сучасні технології виробництва продукції бджільництва (анотація)

Біотехнологічні методи у тваринництві (за видами тварин) (анотація)

Оптимізація технологій у тваринництві (анотація)

Живлення жуйних тварин (анотація)

Живлення моно гастричних тварин (анотація)

Живлення птиці (анотація)

Живлення риб (анотація)

Фізіологія травлення (анотація)

Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва (за видами тварин) (анотація)

Виробництво екологічно-безпечної продукції скотарства (анотація)

Організація селекційного процесу у тваринництві (анотація)

Сучасні технології виробництва продукції свинарства (анотація)

Моделі і методи генетичного аналізу (анотація)

ОНП "Водні біоресурси та аквакультура"

Сучасні технології відтворення об'єктів рибництва (анотація)

Технології культивування нових об'єктів рибництва (анотація)

Оптимізація технологій рибництва (анотація)

Сучасні методи розробки і використання ефективних технологій виробництва продукції рибництва (анотація)

Рециркуляційні системи аквакультури (анотація)

Особливості селекційно-племінної роботи в сучасному рибництві (анотація)

Юридичний факультет

ОНП "Право"

Проблеми аграрного та земельного права (анотація)

Проблеми адміністративного права (анотація)

Проблеми екологічного та природоресурсного права (анотація)

Проблеми філософії права (анотація)

Проблеми фінансового права (анотація)

Сучасні проблеми теорії права (анотація

Проблеми патентного регулювання (силабус)

Актуальні питання запобігання корупції (силабус)

Продовольча політика і право ЄС (силабус)

Кліматичне право ЄС (силабус)

Міжнародне енергетичне право (силабус)

Розвиток доктрини інформаційного права та інформаційної безпеки (силабус)

 

Дисципліни за уподобанням аспіранта (4 кредити)

Психологія наукової творчості (анотація)

Гуманітарні проблеми сучасності (анотація)

Інформаційна безпека та екзестенціальне здоров'я (анотація)

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління (анотація)

Лідерство та командоутворення (анотація)

Механізми державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя (анотація)

Публічне управління розвитком кооперації сільських територій (анотація)

Публічне управління та адміністрування (анотація)

Доказова медицина в клінічній ветеринарній практиці (анотація)

Морфологія органів гемопоезу та лімфопоезу тварин (анотація)

Сучасні методи гістологічних досліджень (анотація)

Фізіологія вищої нервової діяльності тварин (анотація)

Фізіологія клітин та їх онкотрансформація (анотація)

Методи серологічних та імунобіологічних  досліджень (анотація)

Міжнародні вимоги до контролю безпечності харчових продуктів (анотація)

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

Цифрові наукові комунікації (анотація)

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook