Відділ аспірантури

Каталог вибіркових дисциплін

 ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

ОНП "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Інтелектуалізація систем автоматизації сучасних об'єктів аграрного спрямування (анотація)

Інтелектуалізація систем автоматизації сучасних об'єктів аграрного спрямування (анотація)

Особливості моделювання та ідентифікації об'єктів аграрного спрямування (анотація)

Технічні особливості сучасних комп'ютерно-інтегрованих систем (анотація)

Цифрова обробка сигналів в системах автоматизації (анотація)

ОНП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Електротехнологічні комплекси в аграрному виробництві (анотація)

Інтелектуалізація систем автоматизації сучасних об'єктів аграрного спрямування (анотація)

Інформаційне та програмне забезпечення сучасних систем автоматизації (анотація)

Розвиток систем електропостачання (анотація)

Системи виробництва електричної та теплової енергії (анотація

ННІ лісового і садово-паркового господарства

ОНП "Лісове господарство"

Аналітичні методи дослідження лісових систем (анотація)

Гетеротрофи лісових екосистем (анотація)

Екосистемні функції лісів (анотація)

Лісова біоенергетика (анотація)

Підвищення стійкості природних екосистем в умовах антропогену (анотація)

Еколого-орієнтоване лісівництво (анотація)

Ландшафтні пожежі та методи їх дослідження (анотація)

Сучасні методи та підходи відтворення лісів (анотація)

Фітомеліорація (анотація)

ОНП "Садово-паркове господарство"

Наукові основи досліджень садово-паркового господарства (анотація)

Фітомеліорація (анотація)

Геоботаніка (анотація)

Заповідне паркознавство (анотація)

Фітодизайнологія (анотація)

ОНП "Деревообробні та меблеві технології

Інноваційні технології оброблення деревини (анотація)

Методичні принципи експериментальних досліджень у виготовленні меблів та виробів з деревини (анотація)

Оптимізаційні методи у виготовленні меблів та виробів з деревини (анотація)

Теоретичні основи моделювання процесів теплопровідності деревини та деревино-композиційних матеріалів (анотація

Структурно-технологічні властивості деревини та режими її обробки (анотація)

ННІ неперервної освіти і туризму

ОНП "Публічне управління та адміністрування"

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління (анотація)

Комунікації в публічному управлінні (анотація)

Лідерство та командотворення (анотація)

Механізми державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя (анотація)

Публічне управління інноваційними проектами (анотація)

Публічне управління розвитком сільських територій (анотація)

Стратегія розвитку об'єкта дослідження (анотація)

Факультет аграрного менеджменту

ОНП "Маркетинг"

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

Інформаційні технології в маркетингу (анотація)

Інфраструктура світовового ринку продовольства (анотація)

Маркетингове забезпечення ділової досконалості (анотація)

Маркетингові стратегії в агробізнесі (анотація)

Сучасні методи маркетингових досліджень (анотація)

ОНП "Менеджмент"

Біоекономіка (анотація

Інвестиційна політика (анотація

Маркетинговий менеджмент в АПК (анотація)

Ризик менеджмент в АПК (анотація)

Управління людським капіталом (анотація)

Агробіологічний факультет

ОНП "Хімія"

Екологічна безпека (анотація)

Оцінка якості води (анотація)

Патентознавство та винахідництво (анотація)

Спецпрактикум з аналітичних досліджень хімічних об'єктів (анотація)

ОНП "Агрономія"

Інноваційні технології у культиваційних спорудах (анотація)

Агрометеорологічні прогнози (анотація)

Агроценологія (анотація)

Адаптивне рослинництво (анотація)

Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва (анотація)

Біометрія (анотація)

Біохімія рослин (анотація)

Виробництво кормів на деградованих та малопродуктивних землях (анотація)

Виробництво кормів на орних землях (анотація)

Виробництво та маркетинг овочів (анотація)

Діагностика і управління якістю грунтів (анотація)

Енергозберігаючі технології в овочівництві (анотація)

Зберігаюче землеробтво (анотація)

Землеробство за умов зміни клімату (анотація)

Методологя і організація наукових досліджень в агрохімсервісі (анотація)

Методологія створення вихідного матеріалу (анотація)

Наземний моніторинг агрофітоценозів (анотація)

Оптимізація живлення с.-г. рослин (анотація)

Органічна речовина (анотація)

Правова охорона інтелектуальної власності на сорти рослин (анотація)

Селекція окремих культур (анотація)

Сертифікація виробництва овочів (анотація)

Система відтворення родючості грунтів (анотація)

Сортові ресурси рослин (анотація)

Створення і використання луків і пасовищ (анотація)

Сучасні проблеми генетико-селекційних досліджень культур (анотація)

Сучасні концепції механічного обробітку грунту (анотація)

Сучасні концепції формування сівозмін (анотація)

Теоретичне обгрунтування систем землеробства (анотація)

Теорія стійкості агросистем (анотація)

Управління продуктивністю агроценозів та якістю продукції рослинництва (анотація)

Управління ризиками у виробництві овочевої продукції відкритого грунту (анотація)

Фізика грунту (анотація)

Фітоенергетика (анотація)

Хімія і біологія грунту (анотація)

Факультет ветеринарної медицини

ОНП "Незаразна патологія тварин"

Ветеринарна біохімія (анотація)

Ветеринарна репродуктологія (анотація)

Інноваційна хірургія тварин (анотація)

Клінічна неінвазивна діагностика хвороб тварин (анотація)

Клітинні технології і трансплантологія у ветеринарній медицині (анотація)

Лікарські засоби та отруйні речовини (анотація)

Методологія пізнання у клінічній ветеринарній практиці (анотація)

Патологія, онкологія і морфологія тварин (анотація)

Порівняльна фізіологія тварин (анотація)

ОНП "Заразна патологія тварин"

Клінічна імунологія (анотація)

Прикладна мікробіологія та вірусологія (анотація)

Ветеринарна паразитологія (анотація)

Ветеринарна епідеміологія транскордонних та емерджентних хвороб (анотація)

Ветеринарна паразитоценологія (анотація)

ОНП "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза"

Безпечність та якість кормів (анотація)

Ветеринарне громадське здоров'я (анотація)

Моніторинг безпечності харчових продуктів (анотація)

Ризик-орієнтований контроль потужностей (анотація)

Гуманітарно-педагогічний факультет

ОНП "Освітні, педагогічні науки"

Інноваційні технології в освіті (анотація)

Комп'ютерні мережі (анотація)

Мультимедійні технології в освіті (анотація)

Основи наукових досліджень в педагогіці (анотація)

ОНП "Професійна освіта"

Цифрова грамотність (анотація)

Права людини в освітньому просторі (анотація)

Екстремальні ситуації (анотація)

Недискримінаційний підхід у навчанні (анотація)

ДНК лідерів (анотація)

ОНП "Історія України"

Актуальні проблеми історичного дослідження (анотація)

Історична регіоналістика та європейські студії (анотація)

Історичні студії та дослідницькі дихотомії (анотація)

Історія аграрної освіти і науки (анотація)

Сучасні методи та підходи дослідження вітчизняної історії (анотація)

Соціальна інженерія та екзистенціальна терапія (анотація)

ОНП "Філософія"

Гуманітарні проблеми сучасності (анотація)

Зміна предмета філософії в історії філософії (анотація)

Інформаційна безпека та екзистенціальне здоров'я (анотація)

Історія української філософії (анотація)

Критичне мислення (анотація)

Практична риторика (анотація)

Теорії цивілізацій (анотація)

Філософія міфології (анотація)

Філософія та історіософія релігії (анотація)

Філософські засади біоетики (анотація)

Філософські засади психодуховного простору особистості (анотація)

Економічний факультет

ОНП " Економіка підприємств та галузей національного господарства"

Аграрна політика в умовах глобалізації економіки (анотація)

Біоекономіка (анотація)

Державне регулювання розвитку сільського господарства (анотація)

Економіка праці в аграрних формуваннях (анотація)

Економічна діагностика (анотація)

Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції (анотація)

ОНП "Облік та оподаткування"

Дейтамайнінг (анотація)

Методологія та праксеологія контролю господарської діяльності (анотація)

Облікові концепції в системі оподаткування (анотація)

Теорії і методологія економічного аналізу (анотація)

Теорії та концепції бухгалтерського обліку (анотація)

ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування"

Антикризове фінансове управління т фінансова безпека підприємств (анотація)

Державний фінансовий менеджмент (анотація)

Дослідження глобальних проблем управління фінансами (анотація)

Корпоративні фінанси (анотація)

Управління страховими ризиками (анотація)

Фінанси природокористування (анотація)

Фінансові ринки та інститути (анотація)

ОНП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

Аграрна політика в умовах глобалізації економіки (анотація)

Аналіз товарних і фінансових ринків (анотація)

Біоекономіка (анотація)

Дейтамайнінг (анотація)

Інноваційний розвиток міжнародного агробізнесу (анотація)

Логістичний менеджмент (анотація)

Проєктування підприємницької діяльності (анотація)

Соціальне підприємництво (анотація)

Управління комунікаціями в підприємництві і торгівлі (анотація)

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

ОНП " Біологія"

Молекулярні механізми регуляції обміну речовин (анотація)

Фізико-хімічні методи біохімічних досліджень (анотація)

Біохімія крові (анотація)

Новітні методи у біологічних дослідженнях (анотація

Радіобіологія з основами радіоекології (анотація)

Радіоекологічний моніторинг (анотація)

Географія рослин (анотація)

Фізіологія рослин (анотація)

Біохімія рослин (анотація)

Біологія клітини (анотація)

Об'єкти біотехнологічних виробництв (анотація)

Токсичні метаболіти ендофітних грибів (анотація)

Інвазії фітопатогенних грибів (анотація)

Молекулярна фітопатологія (анотація)

Фітоімунологія (анотація)

ОНП "Екологія"

Екологічна оцінка природних вод (анотація)

Екологічний контроль (анотація)

Екологічні проблеми агроекосистем (анотація)

Екосистемологія (біосферологія) (анотація)

Сталий сільський розвиток (анотація)

Екологічний моніторинг різних рівнів організації (анотація)

ОНП "Зазист і карантин рослин"

Біологія корисних і шкідливих видів комах (анотація)

Біологія фітопатогенів (анотація)

Генетичний вплив чинників на фізіологічний стан та чисельність комах (анотація)

Ентомологічний моніторинг сучасних агроценозів (анотація)

Молекулярні методи діагностики хвороб рослин (анотація)

Фітопатологічний моніторинг сучасних агроценозів (анотація)

Факультет інформаційних технологій 

ОНП "Інформаційні технології" (анотація)

Алгоритми та методи обробки великих масивів даних (анотація

Геоінформаційні системи і бази даних (анотація)

Програмно апаратне забезпечення сучасних комп'ютерних систем (анотація)

Формальні методи проограми розробки програмних систем (анотація)

Цифрові наукові комунікації (анотація)

Факультет конструювання та дизайну/механіко-технологічний

 ОНП "Галузеве машинобудування"

Наукові онови конструювання машин (анотація)

Наукові основи мехатронних систем машин (анотація)

Дослідження технологічних навантажень в машинах (анотація)

Наукові основи і методи технічного діагностування машин (анотація)

Наукові основи і методи випробування машин (анотація)  

Факультет тваринництва та водних біоресурсів (анотація)

ОНП "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва"

Генетика сільськогосподарських тварин (за видами) (анотація)

Геномна селекція (анотація)

Сучасні технології виробництва продукції бджільництва (анотація)

Біотехнологічні методи у тваринництві (за видами тварин) (анотація)

Оптимізація технологій у тваринництві (анотація)

Живлення жуйних тварин (анотація)

Живлення моно гастричних тварин (анотація)

Живлення птиці (анотація)

Живлення риб (анотація)

Фізіологія травлення (анотація)

Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва (за видами тварин) (анотація)

Виробництво екологічно-безпечної продукції скотарства (анотація)

Організація селекційного процесу у тваринництві (анотація)

Сучасні технології виробництва продукції свинарства (анотація)

Моделі і методи генетичного аналізу (анотація)

ОНП "Водні біоресурси та аквакультура"

Сучасні технології відтворення об'єктів рибництва (анотація)

Технології культивування нових об'єктів рибництва (анотація)

Оптимізація технологій рибництва (анотація)

Сучасні методи розробки і використання ефективних технологій виробництва продукції рибництва (анотація)

Рециркуляційні системи аквакультури (анотація)

Юридичний факультет

ОНП "Право"

Актуальні проблеми історії держави і права (анотація)

Історія української правової думки (анотація)

Проблеми аграрного та земельного права (анотація)

Проблеми адміністративного права (анотація)

Проблеми екологічного та природоресурсного права (анотація)

Проблеми філософії права (анотація)

Проблеми фінансового права (анотація)

Сучасні проблеми теорії права (анотація

 

Дисципліни за уподобанням аспіранта (4 кредити)

Психологія наукової творчості (анотація)

Гуманітарні проблеми сучасності (анотація)

Інформаційна безпека та екзестенціальне здоров'я (анотація)

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління (анотація)

Лідерство та командоутворення (анотація)

Механізми державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя (анотація)

Публічне управління розвитком кооперації сільських територій (анотація)

Публічне управління та адміністрування (анотація)

Доказова медицина в клінічній ветеринарній практиці (анотація)

Морфологія органів гемопоезу та лімфопоезу тварин (анотація)

Сучасні методи гістологічних досліджень (анотація)

Фізіологія вищої нервової діяльності тварин (анотація)

Фізіологія клітин та їх онкотрансформація (анотація)

Методи серологічних та імунобіологічних  досліджень (анотація)

Міжнародні вимоги до контролю безпечності харчових продуктів (анотація)

Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств (анотація)

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook