Кафедра інформаційних систем і технологій

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16А, навчальний корпус № 15, кімн. 234, 205.

Тел.: +38 044 527 87 24

Електронна пошта: [email protected]

завідувач кафедри:
Швиденко Михайло Зіновійович

кандидат економічних наук, доцент, заслужений професор НУБіП України, відмінник аграрної освіти і науки України, заслужений працівник освіти України

 

Кафедра інформаційних систем і технологій розпочала свою діяльність у 2020 році після об’єднання кафедри інформаційних систем, що була створена в 1997 році та кафедри інформаційних і дистанційних технологій (створеної у 2011 р.). Основною метою діяльності кафедри є підготовка спеціалістів, які забезпечують розробку і впровадження інформаційних систем і дистанційних технологій в агропромисловій та природоохоронній галузях економіки. 

Науково-педагогічні працівники кафедри інформаційних систем і технологій проводять роботу, спрямовану на вдосконалення методики викладання дисциплін з використанням у навчальному процесі елементів дистанційного навчання. Зусиллями кафедри здійснюється методична підтримка розробки та використання електронних навчальних курсів на базі CLMS Moodle з виходом в Інтернет для студентів денної та дистанційної форм навчання, розроблено програму підвищення кваліфікації викладачів з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Кафедра веде підготовку студентів ОП «Бакалавр» і «Магістр» факультету інформаційних технологій, економічного факультету, факультету аграрного менеджменту, гуманітарно-педагогічного факультету, юридичного факультету та навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму.

Колектив кафедри інформаційних систем і технологій

Зліва направо 1й ряд: к.е.н., доц. М.В. Мокрієв, д.т.н., проф. В.М. Смолій,  зав. каф., к.е.н. засл. проф. М.З. Швиденко, д.пед.н., проф. О.Г. Глазунова , д. пед.н., проф. О.Г. Кузьмінська, к.е.н., доц. М.Г. Садко;

зліва направо 2й ряд: ст. лаб. Л.А. Шаптала, ас. А.І. Болбот, к.е.н., доц. В.В. Харченко, доктор філософії, доц. В.І. Корольчук, ст. викл. В.М. Андрющенко, к.пед.н., доц. Т.В. Волошина, ас. Я.Ю. Понзель, доктор філософії, ст. викладач Т.П. Саяпіна, к.е.н.,  ст. викладач С.П. Саяпін, ас. Є. О. Кривобок  

На кафедрі постійно відбувається процес поліпшення матеріальної, навчальної і методичної бази, започатковуються нові дисципліни, які відповідають світовим вимогам. Ще в кінці 90-х рр., першою серед аграрних ВНЗ України, кафедра запровадила елементи дистанційного навчання у навчальний процес. При цьому активно проводилися семінари різного рівня, створювалися електронні навчальні посібники, виконувалася просвітницька діяльність із впровадження дистанційного навчання як ефективного напряму більш повної реалізації прав громадян на освіту. Кафедра інформаційних систем першою адаптувала українською мовою міжнародну систему дистанційного навчання Moodle, яка нині ефективно використовується університетом у навчальному процесі. Нині науково-педагогічні працівники кафедри інформаційних систем і технологій продовжують проводити роботу, спрямовану на вдосконалення методики викладання дисциплін з використанням у навчальному процесі сучасних інформаційних та Інтернет-технологій, а також систем електронного, дистанційного навчання. Більшість викладачів кафедри інформаційних систем мають відповідні міжнародні сертифікати, зокрема сертифікати «Microsoft Office Specialist», «IT Essentials» Cisco Network Academy та «1С: Професіонал». Різні форми занять, що проводить кафедра (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота під керівництвом викладача, індивідуальні заняття, навчальна і виробнича практика), направлені на набуття професійних теоретичних знань і практичних навичок з інформаційних систем та комп’ютерних технологій. У навчальному процесі використовуються програмні засоби: операційні системи Windows, Linux та прикладні програмні продукти MS Office, Adobe Dreamwiever, MySQL, SAS, SAP, Matlab, C1, Workbench, Deductor, Power BI, MicrosoftProject, Project Expert, ERP+CRMPlazma та ін. Викладачі кафедри постійно видають підручники, навчальні посібники, методичні розробки і монографії, а також публікують наукові статті. Забезпечуючи реформування освітньої діяльності з метою поглиблення фундаментальної підготовки та індивідуалізації навчання, підвищення ролі самостійної роботи та виробничої практики, викладачі кафедри розробляють комплекс заходів, спрямованих на впровадження ступеневої системи підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) та активно впроваджують в навчальний процес сучасні інформаційні технології.
     Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свій фаховий рівень шляхом участі у тематичних семінарах і конференціях, курсах підвищення кваліфікації та навчальних тренінгах, ініційованих ІТ-компаніями і бізнес-групами. Також співробітники кафедри беруть активну участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників не лише НУБіП України, але й інших навчальних закладів. На замовлення Науково-методичного центру Міністерства аграрної політики України та ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України проводиться спеціалізоване навчання з питань ефективного використання ІКТ в освітньому процесі, а також тематичні семінари-тренінги.
     Підрозділом кафедри є навчальна лабораторія розробки та впровадження інформаційних систем, в якій підвищують професійний рівень в галузі комп’ютерних технологій студенти, працівники лабораторії та НПП кафедри. Спеціалісти лабораторії у співпраці з викладачами кафедри працюють над створенням та впровадженням інформаційно-довідкових систем на основі баз даних, розробляють інформаційні системи, спеціалізовані галузеві АРМи, надають консультації та допомогу іншим підрозділам НУБІП України, проводять актуальні наукові дослідження у галузі інформаційного забезпечення аграрного комплексу України та сфери дорадництва, створення інформаційних систем моніторингу та їх підтримки, інформаційної, методичної та технічної підтримки дорадництва, розвитку системи електронного дорадництва (е-Екстеншн) та забезпечують на високому рівні виконання науково-дослідних робіт.
     Кафедра інформаційних систем і технологій постійно і активно проводить науково-дослідну роботу, а отримані результати досліджень демонструвались на міжнародних виставках та відзначені золотими медалями. Одним із головних результатів стало створення і впровадження системи поширення знань, інформаційного забезпечення та дистанційного консультування на основі Інтернет-технологій (науковий керівник – засл.проф. М.З.Швиденко). Функціонування такої системи являється реальним вкладом у реалізацію прав з вільного доступу до тематичної інформації громадян та, особливо, сільського населення України. Створення ефективної системи сільськогосподарського дорадництва є дієвим інструментом впровадження державної аграрної політики, забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства та сільських територій шляхом провадження просвітницької діяльності та надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання на селі і сільському населенню з метою підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського господарства на засадах сталого розвитку й гендерної рівності.
     Також дуже важливим результатом виконання науково-дослідних робіт (науковий керівник – проф. О.Г. Глазунова) стало створення унікального освітнього кластеру інформаційно-навчального середовища університету, зокрема розроблення концепції та моделей впровадження дистанційних технологій у навчальний процес ВНЗ, розроблення системи інтеграції інституційних електронних ресурсів ВНЗ і міжнародних баз даних наукової інформації аграрного та природоохоронного напрямів, розроблення організаційно-методичного забезпечення функціонування системи електронного навчання.
     Кафедра інформаційних систем і технологій приймає активну участь у співробітництві із зарубіжним організаціями та університетами Колектив кафедри являвся головним виконавцем міжнародного проекту та проводив велику роботу для успішного виконання договору між Міністерством аграрної політики та ФАО ООН по розробці Національної інформаційної аграрної стратегії. Проводилось плідне міжнародне співробітництво з питань розвитку систем поширення сільськогосподарських даних і знань з фахівцями університету штату Небраска (США). На кафедрі приділялась велика увага інформаційно-просвітницькій співпраці з представництвами інших країн в Україні (Франції, ФРН).
     Нині викладачі кафедри активно співпрацюють з холдингом NIRAS A/S (Данія) в рамках програми міжнародної технічної допомоги Україні, що фінансується Європейським інвестиційним банком, зокрема виконано проект зі створення навчально-інформаційної платформи підтримки електронного дорадництва з фінансово-кредитних питань, а також з Вроцлавським природничим університетом, Варшавським університетом наук про життя та ін. Співробітництво із Центром дистанційного навчання Вроцлавського природничого університету дає можливість як викладачам, так і студентам факультету долучатися до спільних проектів та обмінюватися досвідом.
 

Новини

Всі новини

2 лютого 2023
Офіс підтримки вченого у партнерстві з Фондом Східна Європа

Кібергігієна у житті та на роботі

25 березня 2019
НУБіП України

Саме тут народжуються Чемпіони!

21 грудня 2018
м. Яготин, Київська область

Майбутнє за цифровою економікою

7 грудня 2018
НУБіП України

Вітаємо з перемогою!

4 червня 2018
НУБіП України

Відбулися змагання з баскетболу

24 травня 2018
НУБіП України

Участь у ювілейній конференції

14 листопада 2017
НУБіП України

На конференції разом зі студентами

28 серпня 2017
НУБіП України, Київ

Нагороди співробітникам до Дня знань

20 квітня 2017
НУБіП України

Розширити можливості навчання

18 квітня 2017
НУБіП України

Роботи по благоустрою території

13 квітня 2017
НУБіП України

Знань багато не буває

10 квітня 2017
Microsoft Imagine Академія

Безмежний світ Microsoft

Оголошення

Всі оголошення

1 листопада 2023
НУБіП України

Запрошуємо на День відкритих дверей

29 травня 2018
НК «Експоцентр України»

Запрошуємо відвідати виставку "Агро 2018"

12 березня 2018
НУБіП України

Змагання з настільного тенісу

7 листопада 2017
НУБіП України

Запрошуємо на урочисту подію!

13 березня 2017
НУБіП України

День відкритих дверей

Події

Всі події

7 листопада 2022, 1:09
НУБіП України

Онлайн зустріч куратора з студентами.

22 жовтня 2018, 12:06
НУБіП України

Відкрите практичне заняття з Unity3d

13 жовтня 2018, 10:12
м.Київ

Вітаємо студентів з перемогою!

11 червня 2018, 11:46
НК «Експоцентр України»

Нагорода міжнародної виставки

29 травня 2018, 10:10
НУБіП України

Отримано відзнаку президента

13 листопада 2017, 14:35
НУБіП України

Урочистості, присвячені ювілеям кафедр

10 червня 2017, 8:56
НК «Експоцентр України»

Золота медаль "Агро-2017"

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook