Аспірантура 033 Філософія

Підготовка аспірантів

   Історія аспірантури нерозривно пов’язана з розвитком кафедри філософії (сьогодні – філософії та міжнародної комунікації) та навчального закладу. Загальні традиції формування аспірантури на кафедрі як базової ланки вищої школи є, безумовно важливим чинником, котрий позитивно впливає на науковий, навчально-методичний, виховний процес у НУБіП України.
  Своїми витоками аспірантура на кафедрі філософії сягає 60-х років ХХ століття. З 1963 р. по 1970 р. кафедрою філософії керував заслужений працівник вищої школи УССР, доктор філософських наук, професор М.О. Логвин, який створив на кафедрі філософську школу дослідження проблем сучасного природознавства. Також під його керівництвом на кафедрі філософії започатковано аспірантуру і професор М.О. Логвин особисто підготував більше десяти кандидатів філософських наук. Так, свого часу аспірантами були доцент Приймак О.Г., професори Черній А.М. і Максюта М.Є. який і до нині працює на кафедрі, продовжуючи справу свого вчителя.
Започатковані більш ніж півстоліття назад освітньо-наукові традиції кафедри філософії, розвиває та продовжує гарант програми, доктор філософських наук, професор Додонова Віра Іванівна.

   Право на вступ за спеціальністю 033 «Філософія» мають випускники закладів вищої освіти ОС «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» усіх спеціальностей.
   Громадяни інших держав можуть бути зараховані на підставі договорів між університетом та міністерствами, науковими установами і організаціями, закладами вищої освіти цих держав або відповідно до міжнародних та міжурядових угод.
   Підготовка фахівців за спеціальністю 033 «Філософія» здійснюється у наукових і навчальних лабораторіях НУБіП України, що обладнані за сучасними вимогами.

   Більш детальну інформацію щодо вступу до аспірантури НУБіП України можна отримати тут:

 Відділ аспірантури НУБіП України

________________________________________________________________________________________________________

 

Напрями наукових досліджень

   Аспіранти кафедри філософії та міжнародної комунікації можуть самостійно пропонувати напрям своїх наукових досліджень, представляючи їх у вигляді наукової доповіді (реферату) представленої на розгляд екзаменаційної комісії кафедри філософії та міжнародної комунікації. 
 Водночас кафедра філософії та міжнародної комунікації окреслює вступникам (аспірантам) перспективні наукові дослідження, окремі аспекти яких представлені в публікаціях наукових керівників.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «033 ФІЛОСОФІЯ» 

  1. Колективна ідентичність в умовах глобалізації.
  2. Антропологічно-екзистенційні виміри соціального світу.
  3. Соціальна епістемологія.
  4. Соціально-філософський аналіз постсучасної соціальної реальності.
  5. Філософські проблеми природознавства.
  6. Екологічна філософія та екогуманізм.
  7. Сучасний дискурс політичних ідеологій.
  8. Філософські засади біоетики та біополітики.

  Склад проєктної групи ОНП 033 "Філософія"

___________________________________________________________________________________________________________

 

Наукові керівники

кандидат філософських наук, доцент
Савицька Інна Миколаївна

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство

Захистила кандидатську дисертацію 2010 р. на тему «Феномен свободи як звільнення свідомості: філософсько- антропологічний дискурс»

володіє англійською мовою

     

доктор філософських наук, професор
Максюта Микола Єгорович

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліни: філософія, філософія науки та інноваційного розвитку

Захистив кандидатську дисертацію 1980 р. на тему: „Співвідношення об’єкта і методу пізнання”.

Захистив докторську дисертацію 1997 р. на тему: „Єдність культури та мислення”.

      

кандидат філософських наук, доцент
Kравченко Алла Григорівна

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліну філософія

Захистила кандидатську дисертацію 2000 р. на тему „Менталітет як об’єкт соціально-філософського аналізу"

вільно володіє англійською мовою

      

кандидат філософських наук, доцент
Kультенко Валентина Павлівна

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліну філософіяфілософія науки та інноваційного розвитку

Захистила кандидатську дисертацію 2004 р. на тему: «Історико-філософська реконструкція концепції природничого права в контексті аналізу перехідних суспільств»

вільно володіє англійською мовою

       

доктор філософських наук, професор
Додонова Віра Іванівна

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта:  [email protected]

Викладає дисципліну філософія, філософія науки

Захистила кандидатську дисертацію в 1997 році на тему: «Політична свідомість: сутність, структура, сучасні тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз)».
Докторську дисертацію захистила в 2012 році на тему: «Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу».

вільно володіє англійською мовою

      

доктор філософських наук
Майданюк Ірина Зіновіївна

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліну філософія

Захистила кандидатську дисертацію в 2003 році на тему: «Проблема волі у філософській культурі України ».
Докторську дисертацію захистила в 2011 році на тему: «Реконструкція природного права у філософській думці України (історико-філософський аспект)».

вільно володіє англійською мовою

                                       __________________________________________________________________________________

 

Аспіранти кафедри філософії та міжнародної комунікації

 

    аспірант

   Гонтар Василь Едуардович

    Тел.: 527 81 50

     Електронна пошта: [email protected]

    тема дисертаційного дослідження "Соціоантропологічні основи лібералізму в        історичній перспективі" (науковий керівник – доц. Культенко В.П. )

                                     

аспірантка
Шеховцова-Бурянова Вікторія Анатоліївна

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

тема дисертаційного дослідження "Українська ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій сьогодення"

(науковий керівник – доц. Савицька І.М.)

 

аспірант

 Дерід Костянтин Миколайович

Тел.: 527 81 50

тема дисертаційного дослідження «Нейробіологічні та когнітивістські підходи
до вирішення проблеми свідомості в постнекласичній науці»

(науковий керівник – проф. Додонова В.І.)

 

    аспірант
   Кулебякін Георгій Анатолійович

    Тел.: 527 81 50

    Електронна пошта: [email protected]

  тема дисертаційного дослідження «Інновації та спадщина позитивістської 
  філософії у контексті сучасної логіки та методології науки.»
 (науковий керівник – проф. Додонова В.І.)
      

    аспірант
   Тамащук Ян Миколайович

    Тел.: 527 81 50

    Електронна пошта: [email protected]

 тема дисертаційного дослідження «Подолання крайнощів редукціонізму та антиредукціонізму як способів осмислення еволюції людини»
 (науковий керівник – проф. Додонова В.І.)
   

_________________________________________________________________________________________________________

ВИПУСКНИКИ

  Максюта Микола Єгорович
 Доктор філософських наук, професор
Тел.: 527 81 50

В 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Співвідношення об’єкта і методу пізнання».
В 1997 р. Захистив докторську дисертацію "Єдність культури та мислення".

Кар'єрний шлях: – професор кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБІП України (м.Київ).

 

 Чорноморець Юрій Павлович

 Доктор філософських наук, професор
 Тел.: 527 81 50

В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Антропологія східної патристики».
Кар'єрний шлях: професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (м.Київ).  Український релігієзнавець та філософ. Член комісії Міністерства освіти і науки України Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, отримані у вищих духовних закладах. Член редколегій філософських журналів «Sentetiae», «Схід», «Освітній дискурс».

  Кравченко Алла Григогівна
 Кандидат філософських наук, доцент 
 Тел.: 527 81 50

В 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Менталітет як об’єкт соціально-філософського аналізу».

Кар'єрний шлях: доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБІП України (м.Київ).

 

 Культенко Валентина Павлівна
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств».

Кар'єрний шлях: завідувачка кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБІП України (м.Київ).
 

  Бойко Юрій Анатолійович
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

В 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціально-філософський аналіз становлення громади та громадянського суспільства як чинників духовного розвитку соціуму (на прикладі України)».

Кар'єрний шлях: Протоієрей, настоятель парафії Святих великомучеників Бориса і Гліба ПЦУ  (м.Київ).
Народний депутат України 4-го скликання, Радник Президента України (2007-2008), культурний діяч.

 Гейко Світлана Миколаївна
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

 В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз».

Кар'єрний шлях: доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБІП України (м.Київ).

 


 Галушко Михайло Михайлович
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

 В 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Філософсько- антропологічний зміст феномену „повсякденність” в горизонті життєвого світу».
Кар'єрний шлях: – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м.Київ).

 

 Горбатюк Тарас Віталійович

 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

 В 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Світоглядні парадигми космофізики: еволюціонізм проти космоцентризму».

Кар'єрний шлях: доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБІП України (м.Київ).

 

 Лаута Олена Дмитрівна
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

В 2009 р. захистила кандидатську  дисертацію на тему «Поняття «досвід» в контексті класичного ідеалу раціональності».

Кар'єрний шлях: доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБІП України (м.Київ).

 


 

 Судак Світлана Дем’янівна
 Кандидат філософських наук
 Тел.: 527 81 50

В 2009 р. захистила кандидатську  дисертацію на тему «Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил» .

 

Кар'єрний шлях: Член правління ГО «Центр громадських ініціатив «Ідеї змін»» (м.Київ).


 Павлова Олена Юріївна
 Доктор філософських наук, професор
 Тел.: 527 81 50

В 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Онтологічний статус естетичного досвіду» .

Кар'єрний шлях: професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ).

 

 Самарський Андрій Юрійович
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

 В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Парадигма нелінійного мислення та її роль в сучасній науці».

Кар'єрний шлях: доцент кафедри філософії НТУУ КПІ ім. І. Сікорського (м.Київ).

 

 Михайлович Валентина Андріївна
 Кандидат філософських наук
 Тел.: 527 81 50

В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Освітні тенденції культурної політики в умовах глобалізації».
Кар'єрний шлях:  головний спеціаліст відділу контролю за виконанням ліцензійних умов департаменту кадрів вищої кваліфікації МОН України (м.Київ).

 

 Кузнєцова Оксана Олегівна
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

В 2010 р. захистила дисертацію на тему «Етичне вчення Лоуренса Кольберга в контексті американської філософської думки».
Кар'єрний шлях:  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м.Київ).

 

 Беляєва Ляля Георгіївна
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

В 2011 р. захистила дисертацію на тему «Музичний вимір буття людини та соціальної реальності».

Кар'єрний шлях: Начальник відділу навчальних технологій, Уманський державний педагогічний інститут імені
                             Павла Тичини (м. Умань).

 Савицька Інна Мікловшівна
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

 В 2011 р. захистила дисертацію на тему «Феномен свободи як звільненої свідомості: філософсько-антропологічний дискурс».
Кар'єрний шлях: декан гуманітарно-педагогічного факультету, НУБІП України (м. Київ)

 

  

 Кичкирук Тетяна Василівна
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

 В 2015 р. захистила дисертацію на тему «Філософія «нелінійного мислення» в освіті економічного напряму».
Кар'єрний шлях: доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації НУБІП України (м.Київ).

 

 

 Демиденко Ярослава Сергіївна
 Кандидат філософських наук, доцент
 Тел.: 527 81 50

 В 2017 р. захистила дисертацію на тему «Український авангардизм: філософсько-естетичний дискурс».
Кар'єрний шлях: завідувачка науково-дослідницького сектора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м.Київ).


 Генсіцький Юрій Дмитрович
 Кандидат філософських наук
 Тел.: 527 81 50

 В 2017 р. захистив дисертацію на тему «Медіа філософський підхід до преображення людини».
Кар'єрний шлях: начальник відділу забезпечення експлуатації електронних систем Міністерства юстиції України (м.Київ).
 


 Луценко Анна Володимирівна
 Кандидат філософських наук
 Тел.: 527 81 50

В 2019 р. захистила дисертацію на тему «Тілесність у соціокультурному вимірі сучасності».
 

 

 Гавеля Олександра Русланівна
 Кандидат філософських наук
 Тел.: 527 81 50

 В 2020 р. захистила дисертацію на тему «Цінності української християнської молоді початку ХХІ століття: релігієзнавчий аналіз».
Кар'єрний шлях: асистент кафедри культурології НУБІП України (м.Київ).

 

Нормативні документи

Програми вступних випробувань

Нормативно-правова база

________________________________________________________________________________________________________

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 033 «ФІЛОСОФІЯ»

 
Національний університет біоресурсів і природокористування України

  Заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою та договором)

________________________________________________________________________________________________________

Обговорення ОНП "Філософія " третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 
 Обговорення навчальних планів та освітньо-наукової програми PhD «Філософія» на 2024-2025 навчальний рік.
 Обговорення навчальних планів та освітньо-наукової програми PhD «Філософія» на 2023-2024 навчальний рік.
 Обговорення навчальних планів та освітньо-наукової програми PhD «Філософія» на 2022-2023 навчальний рік.
 Обговорення навчальних планів та освітньо-наукової програми PhD «Філософія» на 2021-2022 навчальний рік.
 
  
Шановні стейкхолдери, здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, просимо вас взяти активну участь в обговоренні проєктів:

  Ваші зауваження та пропозиції щодо внесення змін до ОНП надсилайте, будь ласка, гарантові програми Додоновій Вірі Іванівні на електрону адресу: [email protected]

________________________________________________________________________________________________________

План роботи Ради аспірантів  гуманітарно-педагогічного факультету

________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________ 

Перелік компонент освітньо-наукової програми

 

1. Обов’язкові компоненти ОНП «Філософія»

1.1. Цикл загальнонаукової підготовки

Назва дисципліни

Робоча програма

Силабус

ОК 1. Філософія науки

ОК 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК 3. Педагогіка та управління закладами вищої освіти

ОК 4. Організація проведення наукових досліджень

 

  

 1.2. Цикл спеціальної (фахової) підготовки

Назва дисципліни

Робоча програма

Силабус

ОК 5. Комп’ютерна обробка інформації

ОК 6. Методологія філософських досліджень

ОК 7. Критичне і креативне мислення

 

 

ОК 8. Теорії цивілізацій і міжкультурна комунікація

ОК 9. Актуальні проблеми сучасної соціальної
філософії

ОК 10. Філософські засади біоетики

ОК 11. Педагогічна (асистентська) практика

 

  

2. Вибіркові компоненти ОНП «Філософія»

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Опитування

 1. Анкета для роботодавців та стейхолдерів 
 2. Публічне обговорення ОНП "Філософія"
 3. Анкета для здобувачів освіти ОНП 033 "Філософія"
 4. Результати анкетування здобувачів освіти ОНП 033 "Філософія" (2020 р.)(2021 р.)( 2022 р.)
 5. Пропозиції та зауваження стейхолдерів до проєкту ОНП 033 "Філософія"
 6. Результати публічного обговорення переліку обов’язкових компонент ОНП
 7. Зустріч зі стейкхолдерами
 8. Анкета для науково-педагогічних працівників НПП
 9. Анкета для випускників
 10. Результати анкетування випускників
 11. Рецензії
 12. Анкета оцінювання рівня поінформованості здобувачів процесом організації навчального процесу та його оцінювання
 13. Анкета оцінювання оптимальності практичної підготовки
 14. Анкета оцінювання можливостей самостійної роботи
 15. Анкета оцінювання процедури вибору курсів вибіркового блоку ОНП
 16. Анкета оцінювання рівня задоволеності навчанням на ОНП

__________________________________________________________________________________________________________

 

Академічна мобільність

Академічна мобільність забезпечується відповідно до підписаних кафедрою філософії та міжнародної комунікації, гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України угод про співпрацю. 

 УГОДИ та ДОГОВОРИ про співробітництво та організацію взаємовідносин: 

 

 

  Міжнародна мобільність здійснюється відповідно до підписаних гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України міжнародних угод та меморандумів. Зростанню освітнього та наукового рівня аспірантів кафедри філософії та міжнародної комунікації сприяє практика гостьових лекцій.

 Завідувачка відділу логіки і методології науки інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор Гардашук Тетяна Василівна, прочитала для аспірантів додатковий освітній курс «Методи і технології сучасних наукових досліджень»Докладніше... 
 

  9 січня 2023 року відбулося чергове обговорення ОНП 033 Філософія. Докладніше...

 

 24 серпня 2022 року аспірантка кафедри філософії та міжнародної комунікації Вікторія Шеховцова-Бурянова виступила з доповіддю "Національна ідентичність українців: в умовах російсько-української війни" на засіданні круглого столу «Незалежність України: витоки, досягнення, виклики». Докладніше... 

 

 

 

 
 20 серпня 2022 року голова наглядової ради НУБіП України Микола Томенко розпочав цикл лекцій для студентів та молодих науковців: Відомі українці про Незалежність. Докладніше...

 

  22 квітня 2022 року відбулася відкрита лекція директора Українського центру вивчення історії Голокосту, кандидата історичних наук Анатолія Юхимовича Подольського «Україна у війні. Історичні паралелі з минулим. Шлях до перемоги над ворогом». Докладніше...

   

 

  

  5 квітня 2022 року відбулось обговорення навчальних планів та освітньо-наукової програми PhD «Філософія» на 2022-2023 навчальний рік зі стейголдерами. Докладніше...

 

  

 

 2 лютого 2022 року. Гостьова лекція для аспірантів та співробітників НУБІП України на тему «Філософські засади біоетики: теоретико-практичні аспекти». З лекцією виступала - професор, доктор філософських наук, завідувачка відділом логіки і методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Гардашук Тетяна Василівна. Докладніше...
 28 січня 2022 року аспіранти кафедри філософії та міжнародної комунікації  взяли участь у роботі Міжнародної зимової школи «Соціальні виміри європейських студій»Докладніше...
15 листопада 2021 року в рамках заходів, присвячених Міжнародному дню філософії, на кафедрі філософії та міжнародної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету НУБІП України до 75-річчя від дня створення Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України було проведено Науково-методичний онлайн-семінар для молодих науковців «Інститут філософії – осередок мудрості та духовності».  Докладніше...


 8 жовтня 2021 року відбулася лекція професора Університету Лідса (University of Leeds, Велика Британія), доктора Джонатана Саттона, на тему «Філософ Володимир Соловйов та його сучасники». Докладніше...

  
 19 лютого 2021 року на базі кафедри філософії та міжнародної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету відбулася відкрита лекція та неформальна онлайн-зустріч викладачів, аспірантів кафедри з відомим литовським дипломатом Егідіусом Варейкісом. Докладніше...
 
 
  16 вересня 2021 року відбулась зустріч студентів і аспірантів кафедри філософії та міжнародної комунікації з Міністром аграрної політики та продовольства України Ольгою Трофімцевою. Докладніше...
  
 
 
 20 жовтня 2021 року Міждисциплінарну лекцію для молодих науковців-гуманітаріїв прочитав координатор програми «Erasmus+» Ян Чапек з Університету Пардубіце.    Докладніше...

 20 жовтня 2021 року аспіранти кафедри філософії та міжнародної комунікації Соколова О. та Шеховоцова-Бурянова В. прийняли часть у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні наукові інновації в житті людини». Докладніше...

 

  
 05 березня 2021 року відбулась публічна онлайн-лекція директорки Українського культурного фонду Юлії Федів для молодих науковців та викладачів українських вишів. Докладніше...

 

  16 березня 2021 року аспіранти та викладачі кафедри філософії та міжнародної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України стали учасниками панельної дискусії «Якість освіти та академічна доброчесність: чому якісна освіта обов'язково передбачає доброчесність», що відбувалася у рамках Open Education Forum. Докладніше...

  5 квітня 2021 року відбулось обговорення навчальних планів та освітньо-наукової програми PhD «Філософія» на 2021-2022 навчальний рік зі стейголдерами. Докладніше...

 

  
В рамках ініціативи Почесного консула України у швейцарському кантоні Цуг, доктора Honoris Causa Національного університету «Одеська юридична академія» Йозефа Боллага з 5 по 19 травня 2021 року відбулася серія лекцій англійською мовою на тему «Історія фінансування тероризму» серед студентів та молодих вчених. Аспірантка кафедри філософії та міжнародної комунікації Шеховцова-Бурянова Вікторія прослухала травневий курс лекцій Йозефа Боллага на тему «Історія фінансування тероризму». Докладніше...
 2 червня 2021 року аспірантка кафедри філософії та міжнародної комунікації Вікторія Шеховцова-Бурянова була обрана на пост голови Ради аспірантів гуманітарно-педагогічного факультетуДокладніше...
  
 12 липня 2021 року була організована чергова зустріч з нашими колегами з Хефейського міжнародного коледжу Пекінського університету іноземних мов. Розширення співпраці з китайськими вузами-партнерами в освітній та науково-дослідницькій сфері залишається одним із пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва для нашого університету. Докладніше...
     18 вересня 2021 року аспіранти кафедри філософії та міжнародної комунікації Соколова О. та Шеховцова-Бурянова В. взяли участь у фестивалі освітнього лідерства «Clever». Докладніше...
 

 25 лютого 2020 року викладачі та аспіранти кафедри філософії НУБіП України взяли участь у роботі круглого столу кафедри філософії НПУ імені Драгоманова, присвяченого обговоренню викликів, які постали сьогодні перед освітянами через зміни у підготовці докторів філософії зі спеціальності 033 «Філософія». Докладніше...

 4 липня 2019 року на базі гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України відбулася робоча зустріч з професором Університету штату Пенсильванія (США) Річардом СтейхауеромДокладніше...

   

 

Неформальна освіта як можливість для саморозвитку та самореалізації

   Неформальна освіта – процес здобуття освіти, що не регламентований місцем, терміном і формою навчання та не передбачає отримання документів про освіту державного зразка.
   До сфери неформального навчання, що реалізується в Університеті, належать індивідуальні заняття (сертифікатні програми, тренінги, короткотермінові курси, літні, зимові школи тощо під керівництвом тренерів, та інших фахівців), які мають практичні короткострокові цілі. У більшості випадків неформальне навчання передбачає отримання слухачами актуальних практичних і теоретичних знань, навичок, оволодіння сучасними методами розв'язання професійних завдань, підвищення рівня їх професійної компетентності, вдосконалення існуючих знань та їх саморозвиток. Отримані при цьому результати навчання можуть бути перезараховані здобувачам освіти у їх формальному навчанні.
   Результати навчання, здобуті шляхом неформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством, а процедури їх визнання описуються Положенням про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня PhD в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Положенням про організацію забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії НУБіП України, Положенням про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України в Національному університеті біоресурсів і природокористування України тощо.

Корисні платформи для неформальної освіти

    Українська освітня платформа Prometheus пропонує використовувати понад 100 безкоштовних онлайн-курсів для навчання та самоосвіти. Серед них і різноманітні курси, і універсальна база дисциплін, які стануть у нагоді всім, – «Наука повсякденного мислення», «Навчаймося вчитися: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів», «Академічна доброчесність» «Медіаграмотність: практичні навички», «Фінансовий менеджмент», «Економіка для всіх», «Менеджмент», «Як створити стартап» тощо.

   Безкоштовна освітня платформа Khan Academy надає доступ до декількох тисяч безкоштовних мікролекцій з фінансів, економіки, математики, фізики, хімії, історії, біології, мистецтва, комп’ютерних наук тощо. Усі курси розділені на уроки, які можна переглядати незалежно від обраного курсу.

   Українська студія онлайн-освіти з безкоштовними курсами, інтерактивними підручниками та спецпроєктами для всіх: від школярів і студентів до викладачів, юристів чи економістів. EdEra створює курси різних напрямів: тут і шкільна, і професійна, і громадянська освіта.

   Навчальні курси, проекти, практики

 •    Навчальні курси, обмін досвідом, поширення кращих практик місцевого самоврядування, співпраця заради сталого розвитку; уміння розробляти "правильні" проєкти розвитку, професійне зростання та надання якісних послуг; використання проєктного підходу у своїй діяльності, просування управління за допомогою проєктів у своїх організаціях.

   Навчальні курси, тренінги з комунікацій

 

Науково-дослідна робота аспірантів

   Аспіранти кафедри філософії та міжнародної комунікації беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри "Сучасна філософія науки та освіти: проблеми гуманітарного дискурсу". На сучасноому етапі  виокремилися основні напрями наукових досліджень:
  1.  Синергія філософії та науки: соціально-гуманітарні аспекти функціонування.
  2. Становлення та розвиток постнекласичної науки; сучасні провідні напрями філософських досліджень
 3. Синергетична парадигма: становлення та сучасний розвиток. Системний підхід в соціально-гуманітарних дослідженнях в контексті синергетичної парадигми
  4. Соціосинергетика. Провідні напрями соціально-гуманітарних теоретичних та прикладних досліджень.
  5. Проблеми майбутнього світової цивілізації в контексті розвитку сучасної науки.
  6.Актуалізація філософії освіти як стратегії національної політики в глобалізованому світі.
  7. Культура і комунікація в реаліях сьогодення.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Анонси наукових заходів, стипендіальних програм, грантові можливості, стажування

____________________________________________________________________________________________________

 

Новини аспірантури

_____________________________________________________________________________________________________________________

 Інформація про акредитацію освітньо-наукової програми 033 "Філософія"

 Акредитаційна експертиза освітньої програми "Філософія" за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти. Відкрита зустріч з експертами
 

Назва освітньої програми

Наказ про проведення акредитаційної експертизи

Програма виїзду експертної групи

Відомості про самооцінювання

Сертифікат про акредитацію

 

ОНП 033 "Філософія"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook