Аспірантура 015 Професійна освіта

Підготовка аспірантів

Професорський склад кафедри управління та освітніх технологій здійснює підготовку аспірантів і докторантів за галуззю знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професійна освіта. Кафедра управління та освітніх технологій є базовою для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальностіті 015 Професійна освіта.

________________________________________________________________________________________________________

 

Напрями наукових досліджень

Аспіранти кафедри управління та освітніх технологій можуть самостійно пропонувати напрям своїх наукових досліджень, представляючи їх у вигляді наукової доповіді (реферату) представленої на розгляд екзаменаційної комісії кафедри управління та освітніх технологій.
Водночас кафедра управління та освітніх технологій окреслює вступникам (аспірантам) перспективні наукові дослідження, окремі аспекти яких представлені в публікаціях наукових керівників.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

 

1. Формування професійної компетентності у студентів аграрних закладів вищої та фахової передвищої освіти.
2. Формування мотивації до навчання у студентів аграрних закладів вищої освіти.
3. Професійна підготовка майбутніх фахівців у країнах Європейського Союзу.
4. Підготовка соціальних працівників до професійної діяльності у сільській місцевості.
5. Підготовка майбутніх фахівців для аграрної галузі до професійного спілкування.
6. Застосування STEM-технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців.
7. Теорія і методика ступеневої освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти.
8. Теорія і методика формування професійно значущих умінь у освітньому процесі закладів вищої та фахової передвищої освіти.
9. Інноваційні педагогічні технології у професійній освіті.
10. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.

 

Склад проєктної групи ОНП 015 Професійна освіта

___________________________________________________________________________________________________________

 

Наукові керівники

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу
Амеліна Світлана Миколаївна

Електронна пошта: [email protected]

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», грамотами Міністерства освіти і науки України.

Тема кандидатської дисертації: «Засоби вираження логічної модальності у сучасній німецькій мові».

Тема докторської дисертації: Теоретико-методичні основи формування культури професійного спілкування студентів вищих аграрних навчальних закладів».

Автор більше 200 наукових і науково-методичних праць.

Детальніше... Індекс цитування... 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки
Сопівник Руслан Васильович

Тел.: 527 83 55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. У НУБіП України працює з 2004 року.

Напрям наукових досліджень: виховання на засадах національно-патріотичних цінностей, формування лідерських якостей студентів аграрних ЗВО.

Нагороджений відзнакою, подякою Київського міського голови (2009), відзнакою «Людина року Голосіївського району – 2011», подякою МОН України (2017).

Є членом двох спеціалізованих учених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д 29.051.06 СНУ ім. В.Даля; К74.053.01 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Автор 120 праць, 5 монографій, 6 навчальних посібників та 15 методичних рекомендацій.

Детальніше... Індекс цитування... 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації 
Сопівник Ірина Віталіївна 

Тел.: 527 80 73

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У НУБіП України працює з 2002 року.
Сфера наукових інтересів:  виховання особистості, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників (соціальних педагогів).
Автор 139 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 5 монографій, 1 підручник, 2 навчальні посібники з грифом МОН і 1 з грифом МАП. 
Відповідальний секретар фахового наукового журналу (категорія "Б") "Гуманітарні студії: "Педагогіка, психологія, філософія".
 

Детальніше... Індекс цитування...  

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки
Васюк Оксана Вікторівна

Тел.: 527 83 55

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф». У НУБіП України працює з 1987 року, на кафедрі педагогіки з 2003 року.

Напрям наукових досліджень: педагогіка вищої школи, зокрема формування професійної спрямованості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. 

Нагороджена Почесною грамотою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Має 181 працю, з них 118 наукових та 63 навчально-методичного характеру, в тому числі 79 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Детальніше... Індекс цитування... 

 

Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління та освітніх технологій
Кубіцький Сергій Олегович

Тел.: 527 83 56

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». В НУБіП України працює з 2009 року.
 
Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх фахівців до самоосвітньої та науково-дослідної діяльності, особливості соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах.
 
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 118 статей у фахових виданнях України, 14 навчальних посібників, зокрема, 3 з грифом МОН.
 

Детальніше... Індекс цитування...

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Рудик Ярослав Михайлович

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Протягом 2001-2002 років навчався на педагогічному факультеті Національного аграрного університету за спеціальністю "Професійне навчання" та отримав кваліфікацію інженера-педагога. У 2002 році вступив до аспірантури при Національному аграрному університеті за спеціальністю “Теорія та методика професійної освіти” (13.00.04) і успішно завершив навчання у жовтні 2005 року. У 2006 році захистив дисертаційну роботу на тему "Організаційні форми надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам" та згодом отримав диплом кандидата педагогічних наук.
Автор та співавтор понад 100 друкованих праць (63 – опубліковані після захисту дисертації). Серед них 3 монографії, 1 навчально-методичний посібник, рекомендований МАП України, 4 методичні та навчально-методичні посібники, понад 30 статей у фахових виданнях України, 12 публікацій у міжнародних виданнях.
 

Детальніше... Індекс цитування...

 
 

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки
Кучай Олександр Володимирович

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2007 р.)

У НУБіП України працює з 2017 року.

Напрям наукових досліджень: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Автор понад 190 науково-методичних праць, 2 монографій, 11 навчально-методичних посібників, 17 статей Web of Science.

Детальніше... Індекс цитування...

 

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики
Костриця Наталія Миколаївна

Тел.: 527 83 63

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: культура мови, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, методика викладання української мови у вишах України.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них: 3 монографії («Система культурологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі», 2012; «Етнокультурний контекст змісту аграрної освіти», 2014; «Формування культури професійного спілкування у студентів вищих навчальних закладів економічної освіти України», 2015), 2 навчальні програми, 12 навчально-методичних посібників (8 – з української мови за професійним спрямуванням, 4 – з професійної етнокультурології), 2 навчальні посібники з грифом МОН України (2006 р., 2013 р.), понад 80 статей опубліковано у фахових виданнях України та за кордоном.

Детальніше... Індекс цитування...

 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації
Тарасенко Ростислав Олександрович

Тел.: 527 83 57

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: формування інформаційної компетентності у процесі професійної підготовки фахівців.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, з яких 6 навчальних посібників, 5 монографій, 4 патенти на винаходи, близько 70 наукових статей, 14 з яких індексовані у наукометричних базах Scopus та Web of Science, понад 40 методичних розробок.

Детальніше... Індекс цитування...

 
 

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки
Буцик Ігор Михайлович

Тел.: 527 83 55

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукових досліджень: дидактика вищої школи.

Автор 102 науково-методичних праць, 2 монографій, 59 навчально-методичних розробок, близько 28 наукових статей.

Детальніше... Індекс цитування...

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Аспіранти

Аспірантка
Стукало Олена Анатоліївна

Тел.: 527 80 73

тема дисертаційного дослідження "Підготовка майбутніх ветеринарів до професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін" (науковий керівник – проф. Амеліна С.М.)

Портфоліо

 

Аспірантка
Голєва Марія Сергіївна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування проектної компетентності майбутніх менеджерів в процесі професійної підготовки" (науковий керівник – проф. Васюк О.В.)

Портфоліо

 

Аспірантка
Рахманіна Аліна Сергіївна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Підготовка майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої освіти України до застосування STEM-технологій" (науковий керівник – доц. Кучай О.В.)

Портфоліо

 

Аспірант
Мельник Валерій Семенович

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування стійкого інтересу студентів закладів вищої освіти до наукової діяльності" (науковий керівник – доц. Рудик Я.М.)

Портфоліо

 

Аспірантка
Заболотська Ірина Олександрівна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Професійна підготовка інженерів садово-паркового господарства у закладах вищої освіти Франції" (науковий керівник – проф. Амеліна С.М.)

Портфоліо

 

Аспірантка
Драчук Олександра Вікторівна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального захисту населення" (науковий керівник – доц. Сопівник І.В.)

Портфоліо

 

Аспірантка
Афанасьєва Ольга Борисівна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування професійної компетентності фахових молодших бакалаврів технологів в умовах аграрного коледжу" (науковий керівник – проф. Кубіцький Сергій Олегович)

Портфоліо

 
 

Аспірант
Зінорук Ален Володимирович

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування комунікативних умінь у майбутніх філологів засобами інтерактивних технологій" (науковий керівник – проф. Васюк Оксана Вікторівна)

Портфоліо

 
 

Аспірантка
Нагорна Катерина Володимирівна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування проектної компетентності фахівців соціономічного профілю в професійній підготовці" (науковий керівник – проф. Буцик Ігор Михайлович)

Портфоліо

 
 

Аспірант
Івашківський Андрій Олегович

Тел.: 527 83 56

тема дисертаційного дослідження "Формування правової культури майбутніх фахівців аграрного профілю" (науковий керівник – проф. Амеліна Світлана Миколаївна)

Портфоліо

 
 

Аспірантка
Притика Оксана Іванівна

Тел.: 527 83 63

тема дисертаційного дослідження "Формування мотивації до професійної підготовки у майбутніх агробіологів засобами інтерактивних технологій" (науковий керівник – проф. Костриця Наталія Миколаївна)

Портфоліо

 
 

Аспірант
Москаленко Владислав Олександрович

Тел.: 527 80 73

тема дисертаційного дослідження "Професійна підготовка майбутніх фахівців з промислового інжинірингу у закладах вищої освіти Німеччини" (науковий керівник – проф. Тарасенко Р.О.)

Портфоліо

 
 

Аспірантка
Шмарко Наталія Сергіївна

Тел.: 527 80 73

тема дисертаційного дослідження "Формування естетичної культури у процесі професійної підготовки студентів закладів фахової передвищої освіти" (науковий керівник – доц. Сопівник Р.В.)

Портфоліо

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Випускники

Михнюк Сергій Вікторович

Тел.: 527 83 56

Тема дисертаційного дослідження "Підготовка соціальних працівників до педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін" (науковий керівник – проф. Кубіцький С.О.)

Кар'єрний шлях: Директор навчально-наукового центру виховної роботи і соціального розвитку, старший викладач кафедри управління та освітніх технологій

Портфоліо

 

Мирошніченко Віталій Олександрович

Тел.: 527 83 55

Тема дисертаційного дослідження: "Формування мотивації до фізичного виховання у студентів аграрних закладів вищої освіти" (науковий керівник – проф. Амеліна С.М.)

Кар'єрний шлях: Доцент кафедри фізичного виховання

Портфоліо

 

Федченко Каріна Олегівна

Тел.: 527 83 55

Тема дисертаційного дослідження "Формування ціннісного ставлення до здоров'я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище" (науковий керівник – доц. Сопвіник І.В.)

Кар'єрний шлях: Асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації

Портфоліо

 
 

Нормативні документи

Програми вступних випробувань

Нормативно-правова база

Тимчасове положення Про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Навчальний план (2018 р., 2019 р.2020 р., 2021 р., 2022 р.)

Освітньо-наукова програма (2018 р., 2019 p., 2020 р., 2021 р., 2022 р.)

Академічна доброчесність

Положення

Правила прийому до аспірантури

Розклад занять

Шаблони документів

__________________________________________________________________________________________________________

 

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 015 Професійна освіта

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відокремлені структурні підрозділи НУБіП України

Інші заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою та договором)

 

Звіт з педагогічної практики Заболоцької Ірини Олександрівни

__________________________________________________________________________________________________________

Обговорення ОНП «Професійна освіта» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
 
Шановні стейкхолдери, здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, просимо вас взяти активну участь в обговоренні проєктів: 
  • Освітньо-наукова програма
  • Навчальний план денної/вечірньої форми навчання
  • Навчальний план заочної форми навчання
Ваші зауваження та пропозиції щодо внесення змін до ОНП надсилайте, будь ласка, гарантові програми Амеліній Світлані Миколаївні на електрону адресу: [email protected]

__________________________________________________________________________________________________________

 

Робочі програми та силабуси обов’язкових дисциплін

Обов’язкові компоненти ОНП « 015 Професійна освіта» (2022 р.)

Навчальна дисципліна

Робоча програма

Силабус

Філософія науки

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Педагогіка та управління закладами вищої освіти

Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

Теорія і методика професійної освіти

Інноваційні педагогічні технології у професійній освіті

Управління науковими і освітніми проєктами

Педагогічна (асистентська) практика

 

  

Анотації вибіркових дисциплін

 

Скринька довіри

Скринька довіри МОН України

Наказ № 791 від 22.10.2020 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

Наказ № 482 від 28.04.2021 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів
__________________________________________________________________________________________________________

 

Опитування

1. Анкета для роботодавців та стейкголдерів
2. Результати анкетування роботодавців та стейкголдерів (2020 p., 2021 p.)
3. Результати обговорення освітньо-наукової програми 015 «Професійна освіта»
4. Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії
5. Результати анкетування здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії (2018 р., 2019 р., 2020 p., 2021 p.)
6. Анкета для науково-педагогічних працівників
7. Результати анкетування науково-педагогічних працівників (2018 p., 2019 p., 2020 p., 2021 p.)
8. Анкета для випускників
9. Результати анкетування випускників
10. Рецензії на ОНП:

 __________________________________________________________________________________________________________

 

Академічна мобільність

Академічна мобільність забезпечується відповідно до підписаних кафедрою управління та освітніх технологій, гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України угод про співпрацю.

УГОДИ про співробітництво та організацію взаємовідносин

Міжнародна мобільність здійснюється відповідно до підписаних гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України міжнародних угод та меморандумів. Зростанню освітнього та наукового рівня аспірантів кафедри управління та освітніх технологій сприяє практика гостьових лекцій.

Неформальна освіта

__________________________________________________________________________________________________________

 

Анонси програм, стажування, наукових заходів, вакансій

Конкурс "Національно-патріотичне становлення молоді" з нагоди відзначення Дня Соборності України

Увага! Конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проєктів на 2023-2024 роки

Гуманітарно-педагогічний факультет запрошує взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Духовний код української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації» (до 300-річчя від дня народження Г.С. Сковороди)

Вебінари для науковців і здобувачів у червні

Конкурс «Молодий вчений року 2022»!

Вебінар «Основи Scopus та Web of Science. Проблематика самостійної публікації»

Стипендіальні програми, грантові можливості для аспірантів та молодих науковців на 2022 рік

Премії, стипендії та гранти

Актуальні можливості академічної мобільності

Гранти та проєкти для творчої молоді

Стипендії

Вакансії НПП ВСП НУБіП України

__________________________________________________________________________________________________________

 

Новини аспірантури

PhD: черговий лекційний день освітньої підготовки здобувачів аспірантури (лектори: акад. С. Ніколаєнко, д.е.н. О. Жемойда) (20.10.2022 р.)

Лекції в очному форматі для аспірантів першого року навчання. Запрошуються всі бажаючі! (27.09.2022 р.)

Двотижневий освітній процес PhD: перші відгуки аспірантів (17.09.2022 р.)

Відбулася атестація аспірантів-гуманітаріїв (15.09.2022 р.)

PhD: зустріч ректора Станіслава Ніколаєнка зі вступниками до аспірантури (01.09.2022 р.)

«Незалежність України: витоки, досягнення, виклики»: гуманітарії провели урочистий круглий стіл (24.08.2022 р.)

PhD: вступні випробування проходять майбутні здобувачі за освітньо-науковою програмою «Професійна освіта» (22.08.2022 р.)

Запрошуємо на навчання до аспірантури для здобуття ступеня PhD (12.08.2022 р.)

Алгоритм дій при сигналі "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА" (09.08.2022 р.)

Scientia vinces: відбулася атестація аспірантів-гуманітаріїв (09.05.2022 р.)

Забезпечуємо якість підготовки здобувачів ступеня PhD  (16.02.2022 р.)

Філософські зустрічі: теоретико-практичні аспекти біоетики - гостьова лекція для аспірантів та співробітників НУБІП України (02.02.2022 р.)

Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти (02.02.2022 р.)

Аспіранти гуманітарно-педагогічного факультету прослухали онлайн-курс «Години медіаграмотності» (29.01.2022 р.)

Соціальні та культурні аспекти Європейських студій: аспіранти — учасники Міжнародної зимової школи (28.01.2022 р.)

Українське суспільство і пам’ять про Голокост: наукові та освітні аспекти: гуманітарії взяли участь в Міжнародному круглому столі (27.01.2022 р.)

До 30-річчя Інституту українознавства: гуманітарії поглиблюють співпрацю (26.01.2022 р.)

Студенти і викладачі гуманітарно-педагогічного факультету взяли участь у виїздних семінарах Міжнародного центру Зонненберг (28.12.2021 р.)

Як гуманітарії та харчовики пазл здоров’я складали (15.12.2021 р.)

Наукові ініціативи гуманітаріїв: аналізуємо результати, окреслюємо перспективи (08.12.2021 р.)

Світовий досвід організації та розвитку університетської системи онлайн навчання на прикладі Німеччини  (25.11.2021 р.)

У НУБіП України відбувся інформаційний вебінар «Горизонт Європа. Відкриті конкурси. Досвід та секрет успіху проєктних заявок» (23.11.2021 р.)

Онлайн-вебінар «Coaching Zoom Cafe» (23.11.2021 р.)

Вчена рада гуманітаріїв: якість освітнього процесу в умовах дистанційного навчання  (21.11.2021 р.)

Відповідальність і доброчесність у центрі уваги комісії з етики та академічної доброчесності  (19.11.2021 р.)

Відбувся філософський науково-методичний семінар «Україна і світ: проблеми та перспективи міжнародної комунікації» для аспірантів та студентів НУБіП України  (18.11.2021 р.)

Атестація аспірантів-гуманітаріїв: готуємо гідну наукову зміну  (16.11.2021 р.)

Всесвітній день науки на гуманітарно-педагогічному факультеті (12.11.2021 р.)

Антоніна Шушківська: Французька мова і сходинки до успіху  (11.11.2021 р.)

Гуманітарії взяли участь у міжнародному науково-практичному вебінарі на базі університету Куала Лумпур  (04.11.2021 р.)

Вчена рада гуманітаріїв: результати моніторингу наукової діяльності кафедр факультету, підготовка до акредитації освітньо-наукових програм, звіт керівників практик про результати практичної підготовки студентів  (15.10.2021 р.)

Навчаючи інших – вчимося самі (про науково-педагогічну діяльність кафедри педагогіки) (22.10.2021 р.)

Кафедра педагогіки взяла участь у Всеукраїнському семінарі підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів вищої та фахової передвищої освіти (08.11.2021 р.)

Участь аспірантів кафедри педагогіки у міжнародній науково-практичній конференції «Україна між Сходом і Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації» (до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського) (22.10.2021 р.)

«Педагогіка та управління ЗВО» як основа освітньої складової підготовки майбутніх докторів філософії (20.10.2021 р.)

Міждисциплінарну лекцію для гуманітаріїв прочитав координатор програми «Erasmus+» Ян Чапек з Університету Пардубіце (20.10.2021 р.)

Студенти ОП «Професійна освіта» та аспіранти 011 «Освітні, педагогічні науки» взяли участь у науково-практичному семінарі «Коучингові технології як рушій 
якісних змін» (01.10.2021 р.)

Зустріч студентів і аспірантів кафедри педагогіки з Міністром аграрної політики та продовольства України Ольгою Трофімцевою (27.09.2021 р.)

Науковець і громадсько-політичний діяч світового рівня: на гуманітарно-педагогічному факультеті відзначили 155-річчя М.С.Грушевського (23.09.2021 р.)

НУБіП України та «Оптіма». Освіта для майбутнього (30.07.2021 р.)

Гуманітарії виходять на новий етап співпраці з Пекінським університетом іноземних мов  (17.07.2021 р.)

Освітній діалог Україна-США на гуманітарно-педагогічному факультеті (09.07.2021 р.)

Наукове співробітництво: НУБіП України та Поморська Академія в Слупську (Польща)  (18.06.2021 р.)

Зустріч гарантів з викладачами обов’язкових дисциплін ступеня підготовки доктора філософії (09.06.2021 р.)

Кафедри педагогіки розвиває співпрацю з коледжами: шукаємо своїх абітурієнтів  (08.06.2021 р.)

Обрано голову Ради аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету  (02.06.2021 р.)

Фестиваль студентської науки – феєрія досягнень та ідей (про наукові досягнення Клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу) (31.05.2021 р.)

Сучасні виклики та перспективи розвитку фахової передвищої освіти (24.04.2021 р.)

Майбутнє формується сьогодні (16.04.2021 р.)

Чому якісна освіта має бути доброчесною? (16.03.2021 р.)

Нова лабораторія на гуманітарно-педагогічному факультеті: соціально-психологічна реабілітація і не тільки… (11.03.2021 р.)

Відбулось чергове засідання Ради роботодавців гуманітарно-педагогічного факультету (07.03.2021 р.)

Викладачі й аспіранти кафедри педагогіки НУБіП України взяли участь у онлайн-зустрічі директорки Українського культурного фонду Юлії Федів зі студентами, аспірантами та викладачами українських вишів - "Горизонти професійної самореалізації аспірантів-гуманітаріїв: «вимираючі динозаври» чи перспективні та затребувані фахівці на ринку праці" (05.03.2021 р.)

Зустріч без краваток. Егідіус Варейкіс: «Глобальне лідерство ХХІ століття» (21.02.2021 р.)

Перші гуманітарії захистили дисертації на здобуття доктора філософії (01.02.2021 р.)

Індивідуальна освітня траєкторія та академічна доброчесність — лейтмотив онлайн-зустрічі аспірантів першого року навчання з деканом факультету (24.09.2020 р.)

Кафедра педагогіки взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» (21.06.2020 р.)

Ганна Медяник успішно завершила міжнародне стажування (20.06.2020 р.)

Ставлення молоді України до роботи в агропромисловому комплексі – головне питання ІV Всеукраїнської онлайн конференції (06.05.2020 р.)

Студенти і аспіранти опановують дисципліни «Лідерство та адміністрування», «Лідерологія», «Лідерство в освіті і АПК» та «Організація виховної роботи у ЗВО»: досвід дистанційного навчання (11.04.2020 р.)

Розпочала роботу Школа лідерства НУБіП України – 2020 (06.03.2020 р.)

Школа молодого педагога: викладачі університету удосконалюють педагогічну майстерність (07.02.2020 р.)

Педагогічна спадщина К.Д. Ушинського: науковий дискурс крізь часи і покоління (05.12.2019 р.)

Безмежний світ філософії Григорія Сковороди в дослідженнях молодих науковців НУБІП України (20.11.2019 р.)

Відбулася традиційна зустріч керівництва університету, завідувача відділом аспірантури та голови ради аспірантів із перспективною і талановитою молоддю (13.09.2019 р.)

Центр франкофонної освіти і культури: ярмарок вакансій «Україна-Франція», зустріч студентів з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні (06.05.2019 р.)

Школа молодого педагога: психологічні і методичні поради на щодень (07.02.2019 р.)

Науково-педагогічні працівники гуманітарно-педагогічного факультету підвищили свою педагогічну майстерність (29.01.2019 р.)

Гуманітарно-педагогічний факультет успішно провів ще одну «Школу молодого педагога» (30.12.2018 р.)

Вища освіта – шлях до добробуту кожної людини (06.12.2018 р.)

Діалог ректора з молодими вченими: активний науковий пошук (04.12.2018 р.)

Творча спадщина Г.С. Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу (25.10.2018 р.)

Досвідчені науковці і молоді дослідники представили педагогічні ідеї Василя Сухомлинського на тематичному семінарі з нагоди 100-річчя від дня народження вченого (26.09.2018 р.)

Ювілейна конференція до 120-річчя НУБіП: у полі зору учасників – якість освіти і гуманітарна наука (24.05.2018 р.)

Молоді вчені НУБіП України обговорили актуальні питання лідерства в освіті і науці (11.05.2018 р.)

Відкриваючи разом педагогічну спадщину Антона Макаренка: студенти, аспіранти, школярі та викладачі (16.03.2018 р.)

__________________________________________________________________________________________________________

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook