ПЕРШІ ГУМАНІТАРІЇ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

5 лютого 2021, 9:39

Третього лютого 2021 р. в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на засіданні разових спеціалізованих учених рад відбулися прилюдні захисти дисертаційних робіт Аліни Вікторівни Трутень та Іллі Павловича Васильківського з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» та спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Очолювала разові спеціалізовані учені ради докор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Оксана Вікторівна Васюк. Здобувачі наукових ступенів, підопічні наукової школи доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри педагогіки Руслана Васильовича Сопівника.

Перший захист був присвячений розгляду дисертаційного дослідження Васильківського Іллі Павловича виконаного на тему «Виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку». Тема роботи присвячена актуальній педагогічній проблемі недостатньо розробленій у вітчизняній науці. Зазначимо, що сучасне глобалізоване суспільство, на порозі четвертої промислової революції, особливої значущості надає соціальним та емоційним навичкам дітей і молоді. Нині їх називають по-різному – «м’які» навички, когнітивні та некогнітивні якості або компетенції ХХІ ст. Якщо упродовж ХХ ст. для педагогічної науки та навчальних закладів важливим був логічний інтелект, то у ХХІ, коли процес глобалізації охопив усі сфери життя, актуальним став емоційний інтелект і пов’язані з ним емоційні компетентності особистості. Це знання, уміння та навички, звички та способи мислення, що сприяють досягненню поставлених цілей, а отже, детермінують успішність сучасної людини. Здатності підростаючої особистості до регулювання своїх емоційних станів, ефективної співпраці з іншими, побудови міцних стосунків, прояву взаємоповаги, наполегливості, навчання на власному досвіді – складові сталого розвитку прийдешнього покоління. Педагоги можуть допомогти дітям досягати зазначеного успіху, підтримуючи соціальний, емоційний та академічний розвиток шляхом науково обґрунтованої, злагодженої, послідовної та системної роботи спрямованої на формування ціннісного світогляду людини, усіх тих психологічних утворень, які дозволяють будувати гармонійні відносини у соціальній сфері, досягати успіху, кооперувати зусилля, комікувати.

Ілля Павлович запропонував свій, авторський підхід, який викристалізувався за підсумками проведення експерименти у відповідних закладах освіти, щодо вирішення проблеми формування емоційного інтелекту підростаючої особистості, розробивши педагогічну модель, яка охоплює різні компоненти освітнього процесу (цільовий, методологічний, змістовий, операційно-діяльнісний, результативний, контрольно-корекційний). Змінна, впроваджене у ході дослідження, виявилась ефективною, що засвідчили результати проведеного експерименту.

Відбулась жвава дискусія, у ході якої в ролі експертів, які критично оцінювали наукову роботу Іллі Васильківського, виступили члени спеціалізованої ради, знані учені з відповідної галузі, а саме: опоненти – доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Петрівна Кучай, професор кафедри психології і педагогіки Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ та доктор педагогічних наук, професор Людмила Юріївна Москальова, проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; рецензенти – доктор педагогічних наук, доцент Світлана Валеріївна Яшник, професор кафедри психології Національного університету біоресурсів та природокористування України та Вікторія Володимирівна Дьоміна, доктор педагогічних наук, в.о. завідувача кафедри англійської філології. При аналізі дисертаційної роботи Васильківського Іллі Павловича експертами було відзначено актуальність теми дослідження, ґрунтовність теоретичних положень, доцільність обґрунтованої і впровадженої методики та алгоритму її застосування, достовірність отриманих результатів експерименту, а також акцентовано на відповідності вимогам наказу Міністерства освіти та науки України № 40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року.

Цього дня відбувся захист ще одного дисертаційного дослідження, автором якого є Аліна Вікторівна Трутень. Дана дисертаційна робота виконана на тему: «Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти». Дисертація надзвичайно актуальна та відповідає специфіці нашого університету, який забезпечує підготовку фахівців біонічних професій типу «людина-природа» у якій підкреслено, що вода є одним із найголовніших природних ресурсів для забезпечення життєдіяльності всього населення. У дослідженні ацентується на важливості майбутні фахівці агропромислової галузі, які мають впроваджували нові технології вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції на засадах сталого розвитку й ефективно працювати в агрокомплексі. Діяльність таких фахівців має реалізуватись відповідально, мінімізуючи антропогенне і техногенне навантаження на довкілля. Для цього слід екологізувати зміст освіти та формувати ціннісне ставлення до водних ресурсів використовуючи пропоновану добувачкою методику. У процесі захисту, Аліна Віткорівна представила результати проведеного експерименту, які свідчать про ефективність запропонованих педагогічних умов та методики виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів студентів аграрних закладів вищої.

Позитивно оцінили згадану дисертаційну працю офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Інна Іванівна Осадченко, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук Ірина Валентинівна Костиря, старший викладач кафедри педагогіки та психології управління соціальних систем імені І. А. Зазюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». В обговоренні особливу увагу звернули на актуальність, підтвердили наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертаційного дослідження.

Спеціалізована учена рада одноголосно проголосувала «За». На підставі результатів таємного голосування Трутень Аліні Вікторівні та Васильківському Іллі Павловичу присуджено ступінь доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Вітаємо Аліну Вікторівну Трутень та Іллю Павлович Васильківського їх наукового керівника доктора педагогічних наук, доцента Руслана Васильовича Сопівника з успішним захистом дисертації бажаємо професійного злету, кар’єрного зросту, творчого натхнення та успіхів у всіх добрих починаннях!

професор кафедри педагогіки
Олександр Кучай

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook