Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук

Наукова робота

Відповідальна від кафедри за наукову роботу


доктор історичних наук, професор
Любовець Олена Миколаївна 

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
Науково-дослідницька робота студентів у вищій школі — науковий пошук студентів, який органічно поєднується з навчальним процесом у вищій школі. Види навчально-дослідної роботи студента: реферат, курсова робота (реферативна, дослідницька), дипломна робота (дипломний проект, дипломний твір), магістерська робота. Велику роль в організації наукової роботи студентів відіграють студентські наукові гуртки.
 

 Звіт НДР_2022

Довiдка про стан виконання НДР 3.12.2022

Довiдка про стан виконання НДР 3.12.2021 

Довiдка про стан виконання НДР 3.12.2020 

Основними напрямами наукових досліджень є: проблеми історії аграрної науки і освіти України (Живора С.М., Ісакова Н.П., Кравченко Н.Б.), соціально-духовні, еколого-демографічні аспекти розвитку села (Черній А.М., Калуга В.Ф., Костюк О.В., Грабовський О.В.), сталий розвиток сільських територій: історія і сучасність (Білан С.О., Кропивко О.М., Лановюк Л.П., Хвіст В.О.).

За останні 10 років кафедрою підготовлено 2 доктори і 15 кандидатів історичних та філософських наук. На даний час на кафедрі навчаються 1 докторант та 4 аспіранти.
 
За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено 29 монографій, загальним об’ємом – 486,8 у.д.а.
 


 

Протягом 2013–2020 років НПП кафедри видано 43 монографїї та розділи у колективних монографіях:
1. Черній А.М. Духовне в умовах релігійного дискурсу. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 18,2 др. арк. 
2. Бойко І.І. Суспільство й екологічні проблеми сучасності. – К.: Вид центр НУБіП України, 2013. – 13,3 др. арк. 
3. Білан С.О. Життя та побут українських селян в 30-х роках ХХ століття. – Ніжин: ПП Лисенко, 2013. – 21,5др. арк. 
4. Кравченко Н.Б. Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці. Частина 2. – Умань: ВПЦ Візаві, 2013. 
5. Кравченко Н.Б. Соціально – економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. 
6. Костюк О.В. Релігія в контексті становлення ідеологічних систем. – К.: Видавництво НУБіП України, 2013. 
7. Сєкунова Ю.В. Політична культура студентської молоді. – К.: НУБіП України, 2013. 
8. Калуга В.Ф. Грані самопізнання та ідентифікації людини / В.Ф. Калуга. – К. : ЦП «КОМПРИНТ» , 2013. – 292 с. 
9. Білан С.О. Трансформація життя українського селянства (1929–1939 рр.). – Ніжин: ПП Лисенко, 2014. – 455 с. 
10. Ятченко В.Ф. Боги, шамани, люди в українському фольклорі. – К.: Міленіум, 2014. 
11. Костюк О.В. Релігія та ідеологія: історія, тенденції, сучасність. – К.: Видавництво НУБіП України, 2014. 
12. Калуга В.Ф. Ідентичність та самоідентичність в соціальному бутті людини: від конфлікту до єднання – К.: Міленіум, 2014. – 322 с. 
13. Сєкунова Ю.В. Роль політичної культури у сучасному суспільстві: історія та тенденції розвитку. – К.: НУБіП України, 2014. – 250 с. 
14. Кравченко Н.Б. Нереалізовані стратегії соціально – економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: аналіз помилок і пошук рішень. – Полтава: ПДАА, 2014. – 208 с. 
15. Білан С.О. Теорія та практика розвитку країнознавства: монографія. – К.: ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ, 2015. – 599 с.
16. Бойко І.І. Парадигмальний погляд на соціальні зміни: монографія. Рекомендовано Вченою радою НУБіП України, – К.: Сталь, 2015. – 224 с.
17. Калуга В.Ф. Змістовність буття людини: раціональний та ірраціональний виміри / В.Ф. Калуга. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 203 с.
18. Ніколаєнко С., Білан С., Лановюк Л., Рудень Д., Шинкарук В. Історія та сучасність НУБіП України / за заг. ред. Ніколаєнко С.М. – К., 2015. – 140 с.
19. Білан С.О. Теорія та практика розвитку країнознавства. – К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 599 с. 
20. Бойко І.І. Парадигмальний погляд на соціальні зміни. – К.: Сталь, 2015. – 224 с. 
21. Калуга В.Ф. Змістовність буття людини: раціональний та ірраціональний виміри. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. – 2015. – 203 с.
22. Ніколаєнко С.М., Білан С.О., Лановюк Л.П., Шинкарук В.Д. Вони прославили університет (Алея слави Національного університету біоресурсів і природокористування України) / за заг. ред. Ніколаєнка С.М. – К.: ТОВ «АНВА-ПРІНТ», 2016. – 135 с. 8,4 д.а. 
23. Білан С.О. Становлення та розвиток туризму: теорія і практика. – К.: ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ, 2016. – 330 с. 20,6 у.д.а. 
24. Ятченко В.Ф. Духовний світ української людини часів Голодомору. Соціоантропологічні й смисложиттєві виміри Голодомору. К.: Міленіум, 2016. - 168 с. 10,5 д.а.
25. Доля моя єдина, правда моя одна... [Текст] : до 60-річчя від дня народж. акад. з народу Ніколаєнка С.М. / [уклад.: В.Ф. Калуга та ін. ; за заг. ред. І.І. Ібатулліна]. – Київ : Аграрна наука, 2016. – 239 с. (16 із 19.35 др.а).
26. Аграрне підприємництво в Україні: історичний аспект (кінець 80 – середина 90-х років ХХ століття) – К.: НУБіП, 2016. – 224 с.- 14 др. арк.
27. Бойко І.І. Закони соціальних змін: дискурс теоретичного осмислення. – К.: Сталь, 2017. – 11 д.а.
28. Севастьянов А. В. Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев / Российская Академия Наук институт истории материальной культуры. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. – 312 с. – 15 друк. арк. (1, 5 друк. арк.)
29. Білан С.О., Калуга В.Ф. та ін.Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: колективна монографія. – К.: «Міленіум», 2017. – 168 с. – 10,5 друк. арк. Білан С.О., Калуга В.Ф. та ін. Wspујpraca transgraniczna miкdzy Polskґ a Ukrainґ: monografia zbiorowa. – Sіupsk, K: «Міllenium», 2017. – 151 s. – 9,5 друк. арк.
30. Bilan Serhii, Pylypenko Lilia National liberation movement in western Ukraine in the interwar reriod (1918-1939) // Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia: “Baltija Publisching», 2018. – pp. 284-300. (1 др. арк.)  
31. Shynkaruk A. V., Shynkaruk L.V. International legal regulation of relations in the field of electric power industry. Monorgaph. / A. V. Shynkaruk, L.V. Shynkaruk. – Кyiv: Мillenium, 2018. – 177 p.
32. Калуга В.Ф. Багатогранна особистість на шляху до досконалості До 60-річчя від дня народження академіка НААН Кваші Сергія Миколайовича; за заг. ред. С.М. Кваші; [уклад.: В.Ф. Калуга, Н.В. Литовченко, К.С. Кваша, Т.М. Чумак та ін.]. – К.: Аграр. наука, 2018. – 302 с.: іл. ІSBN 978-966-540-536-8 – 23,5 др. арк. (18,2 др.арк.)  
33. Севастьянов О. В. Нариси з історії вітчизняного краєзнавства: Товариство з вивчення Криму (1922–1932 рр.) / О. В. Севастьянов. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2018. – 15, 5 др. арк.  
34. Ніколаєнко С.М., Шинкарук В.Д., Білан С.О., Рудень Д.М., Лановюк Л.П. Слава університету – його випускники. – К: НУБіП України, 2018. – 248 с. – 15,9 др. арк. (3,18 др. арк.)  
35. Білан С.О., Рудень Д.М., Лановюк Л.П. Історично-презентаційне видання «Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ: ТОВ «Видавничий центр «Логос України», 2018. – 32 др.арк. (2 др.арк.)
36. Стрілець В.В. Євромайдан у «Вікіпедії» // Україна у глобальному світі: колективна монографія / За заг. ред. д.і.н. В.В. Карпова. Рига: Izdevnieciba “Baltia Publishing”, 2020.  
37. Асатуров С. К. Геостратегічні проекти міжмор’я і тримор’я у зовнішній політиці України (1991-2020 рр.), розділ колективної монографії  
38. Булгакова О.В. Вища школа України (середина 1950-х – перша половина 1960-х рр.): антропологічний вимір. – К.: Інститут історії України НАН України, 2020. – 235 с.  
39. Варгатюк С.В. Відносини україни доби директорії УНР з Радянською Росією.- К.: НУБіП, 2020. – 1,4 др. арк кафедральна монографія .  
40. Харчук О.О. Україна у глобальному світі: колективна монографія / За заг. ред. д.і.н. В.В. Карпова. Рига: Izdevnieciba “Baltia Publishing”, 2020. – 12,5 др. арк. (1 др. арк.)
41. Сєкунова Ю.В.. Wissenschaft für den modernen menschen. wirtschaft, management, tourismus, bildung, philosophie, gesetz. Monograph. Book 1. Part 3 / [team of authors: Halynska Y., Lvovich Y.E., Pishenina T.I., Preobrazhenskiy A.P., Sekunova Y.V., Stovpets O.V. and etc.]. – Karlsruhe: NetAkhatAV, 2020 – 181 p. : ill., tab. ISBN 978-3-9821783-2-5. – 7,5 др. арк.( 0.7 др.а.)
42. Сєкунова Ю.В.. Іноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: економіка, менеджмент, маркетинг, юриспруденція, політика, історія. Книга 2. Частина 2: серія монографій [авт. кол.: Я.Е. Львович, Г.А. Морохов, Н.М. Орлов, Сєкунова Ю.В. та ін.] – Одеса: Купрієнко СВ, 2019 – 156 с. (Міжнародні відносини України та Азербайджанської Республіки: історія та проблеми розвитку. – С. 124-130 авт. ч. – 0,7 др.а.).  
43. Сєкунова Ю.В.. Іноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: економіка, менеджмент, маркетинг, юриспруденція, політика, історія. Книга 2. Частина 2: серія монографій [авт. кол.: Я.Е. Львович, Г.А. Морохов, Н.М. Орлов, Сєкунова Ю.В. та ін.] – Одеса: Купрієнко СВ, 2019 – 156 с. (Міжнародні відносини Україна і Італії: історичний та сучасний зв’язок . – С. 131-138 авт. ч. – 0,8 др.а.).  
 
Вийшло з друку 6 підручники з грифом МОН, з них 2 іноземною мовою.
1. Черній А.М. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. А.М.Чернія. – К.: Міленіум, 2013. – 426 с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11 – 6142 від 03.05.12 р.).
2. Ісакова Н.П.. Підручник (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № № 1/11 – 14933 від 2.10.13). History of Ukraine: Coursebook for Students of Higher Educational Institutions. Part 1. Prehistory – the Late 19th Century. – K.: AgrarMediaGroup, 2013. – 488 p.
3. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. А.М.Чернія. – К.: Міленіум, 2014. – 426 с. Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11 – 6142 від 03.05.12 р.).
4. Ісакова Н.П., Данькевич Л.Р. History of Ukraine: Coursebook for Students of Higher Educational Institutions. Part 1. Prehistory – the Late 19th Century.– K.: AgrarMediaGroup, 2014. – 484 p. 
5. Соціологія: / за заг. ред. проф. Ятченка В.Ф. / Ятченко В.Ф., Бондар Г.Г., Бойко І.І., Сєкунова Ю. В. та ін. – К.: Міленіум, 2015. – 392 с. (Гриф МОН України. Лист № № 1/11-11341 від 14.12.10). 
6. Соціологія: /за заг. ред. проф. Ятченка В.Ф. – К.: Міленіум, 2016. – 392 с. – 24,5друк. арк. (Гриф МОН України. Лист № № 1/11-11341 від 14.12.10) Рекомендовано до друку як підручник Вченою радою Природничо-Гуманітарного ННІ НУБіП України, (протокол№3 від 20.11.2014р.) Бойко І.І., Ятченко В.Ф., Сєкунова Ю.В. та ін.
 
Надруковано 42 навчальних посібники:
1. Бойко І.І. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: Сталь, 2013. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Лист № № 1/11 – 16803 від 29.10.12).
2. Костюк О.В. Філософія: Навчальний посібник для аспірантів і здобувачів / [Кол. авторів; за наук. ред. проф. Арістової А.В. і проф. Синякова С.В.]. – К.: НТУ, 2013. – 245 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для аспірантів та здобувачів вищих технічних навчальних закладів. Лист за № 1/11 – 10365 від 20.06.2013).
3. Ісакова Н.П.. Навчальний посібник ( Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1/11 – 13284 від 15.08.12).
4. History of Ukraine from Ancient Times to the Late 19th century: Textbook for Students of Higher Educational Establishments. – K.: AgrarMediaGroup, 2013. – 332 p.
5. Ісакова Н.П. Навчальний посібник (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1/11 – 8025 від 29.08.11).
6. History & Economics. Reference Book for Students with Training in English. – K.: AgrarMediaGroup, 2013. – 346 p. 
7. Соціологія: Навчальний посібник /за заг. ред. проф. Ятченка В.Ф. – К.:Міленіум, 2013. 
8. Соціологія: Навчальний посібник /за заг. ред. проф. Ятченка В.Ф. – К.:Міленіум, 2014. – 21,3 друк. арк..
9. Isakova N.P., Dankevych L.R. History & Economics. Reference Book for Students with Training in English. – K.: AgrarMediaGroup, 2014. – 346 p. – 21,6 pr.p. – авт. ч. 13,5 ум.др.арк. . Part 1. "History, political and cultural sciences" (62,5 %.); авт.ч. Данькевич Л.Р. – 8,1 др.арк.(37,5 %). – ( Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1/11–8025 від 29.08.11). 
10. Isakova N.P., Dankevych L.R. History of Ukraine from Ancient Times to the Late 19th century: Textbook for Students of Higher Educational Establishments. – K.: AgrarMediaGroup, 2014. – 332 p. – 21,2 ум.др. арк. – авт. ч. Ісакової Н.П. – 13.2 ум.др.арк. (62%); авт.ч. Данькевич Л.Р. – 8 др.арк. (38 %). – (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1/11 – 13284 від 15.08.12).
11. Бойко І.І. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: Сталь, 2014. Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Лист № № 1/11 – 16803 від 29.10.12).
12. Бойко І.І. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: Сталь, 2015. – 384с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Лист № № 1/11-16803 від 29.10.12).
13. Isakova N., Dankevych L.Reference Book on Terminology: History, Economy, International Relations. – К., 2015. – 498 p. (Рішення Вченої ради НУБіП від 30.10.2015, протокол №4).
14. Бойко І.І. Соціологія. Навчальний посібник. Гриф МОНУ. – К.: Сталь, 2016. – 22,52 д.а.
15. Бойко І.І. Соціологія. Навчальний посібник. Гриф МОНУ. К.: Сталь, 2017 – 22,5 д.а.
16. Білан С.О. Туристичне країнознавство. – К.: ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ», 2017. – 603 с. – 38,8 др.арк. 
17. Ісакова Н.П., Данькевич Л.Р. History of the Ukrainian Statehood: Textbook. Part 1. From Ancient Times Till the Mid-20th century» / N. Isakova, L. Dankevych; Ed. by Professor V. Shynkaruk. – K.: Komprint, 2017. – 540 c. – 33,75 ум.др.арк. Авт.ч. Ісакової Н.П.- 17,75 ум.др.арк.. 
18. Кравченко Н.Б. History of Ukrainian Statehood: XX-the beginning of the XXI century. – Kyiv:NUBiP of Ukraine, 2017.-412р.- 26 ум.друк.арк. 
19. Хвіст В.О. Історія української державності: практикум: [Навчальний посібник] / В. О. Хвіст. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 520 с. 
20. Калуга В.Ф. Основи світової політики. Навчальний посібник. Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2018. – 14,2 др.арк
21. Сєкунова Ю.В. Дипломатичний протокол та етикет. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2018 - 7,5 др.арк.
22. Бойко І.І. Соціологія. Навч.посібник. – К.: Видавництво «Сталь», 2018. – 25,6 др.арк.
23. Білан С.О. Країнознавство. К.: Компринт, 2020. 603 с. (37,7 др. арк.)
24. Клименко К.О. Теорія держави і права: практикум : Навчальний посібник / К. О. Клименко – К. : НУБіП України, 2020. – 80 с. (5,6 др. арк.)
25. Клименко К.О. Міжнародне публічне право: практикум : Навчальний посібник / К. О. Клименко – К. : НУБіП України, 2020. – 63 с. (4,4 др. арк.)
26. Клименко К.О. Порівняльне конституційне право: практикум : Навчальний посібник / К. О. Клименко – К. : НУБіП України, 2020. – 61 с. (4,2 др. арк.)
27. Севастьянов О. В. Міжнародні організації. – К. : НУБіП України, 2020. – 150 с. (10 др. арк.)
28. Севастьянов О. В. Основи етнології. – К. : НУБіП України, 2020. – 150 с. (10 др. арк.)
29. Калуга В.Ф. Міжнародна інформація у професійній діяльності : навчальний посібник / В.Ф. Калуга – Київ : НУБіП України. – 2020. – 188 с. (18,4 др.арк.)
30. Сєкунова Ю.В. Політологія і соціологія. К., 2020, Вид. центр НУБіП України, 150 с. (9,3 др. арк.)
31. Сєкунова Ю.В. Дипломатичний протокол та етикет. К., 2020, Вид. центр НУБіП України, 125 с. (7,8 др. .арк.)
32. Сєкунова Ю.В. Конфліктологія та теорія переговорів. К., 2020, Вид. центр НУБіП України, 100 с. (6,25 др.арк.)
33. Варгатюк С.В. Зовнішня політика України останньої доби визвольних змагань. Навчальний посібник. К. : НУБіП України, 2020 (7,8 др.арк.)
34. Лановюк Л.П. Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азії, Африці та Латинській Америці. Навчальний посібник К. : НУБіП України, 2020 (6,6 др.арк.)
35. Грушецький Б.П. Міжнародні відносини та світова політика: Навчальний посібник К. : НУБіП України, 2020 (9,4 др.арк.)
36. Хвіст В.О. Зовнішня політика країн пострадянського простору. Конспект лекцій. Навчальний посібник ТОВ «Компринт», 2020 (11,8 др.арк.)
37. Оснач О.М. Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. Навчальний посібник. К. : НУБіП України, 2020 (6,7 др.арк.)
38. Оснач О.М.Історія міжнародних відносин. Навчальний посібник К. : НУБіП України, 2020 (7,4 др.арк.) Кропивко О.М. Регioналicтика. Навчальний посiбник К. : НУБіП України, 2020 (6,3 др.арк.)
39. Карпов В. В. Вексилологія та фалеристика. Український колорит : навч. посіб. К.: Вид. дім «Гельветика», 2020 (12 др.арк.)
40. Кравченко Н.Б. Сучасні тенденції міжнародних відносин. Навчальний посібник. К. : НУБіП України, 2020 (6,1 др.арк.)
41. Кравченко Н.Б. Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти. Навчальний посібник. К. : НУБіП України, 2020 (5,9 др.арк.)
42. Кравченко Н.Б. Теорія міжнародних відносин. Навчальний посібник. К. : НУБіП України, 2020 (5,3 др.арк.)
 
 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГІСТРІВ


 

Орієнтовна тематика кваліфікаційних магістерських робіт

 
Публікації магістрів:

1 Вагерич А.А. Світові моделі підтримки сільського господарства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики”. Секція 5. Суспільні, правові і гуманітарні аспекти національної та міжнародної безпеки. (02.06.2022) м. Київ, Україна. - С.226-228. Режим доступу: zbirnik_konf_nato_2.06.2022_05.08.pdf (nubip.edu.ua)
2. Вітковський А. А. Діяльність НАТО та її найбільш активних держав-членів під час першої фази російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики”. Секція 3 Співробітництво між Україною та НАТО у сфері боротьби проти російської збройної агресії (з 2014 р.) та її ескалації в 2022 р. (02.06.2022) м. Київ, Україна. - С.121-123. Режим доступу: zbirnik_konf_nato_2.06.2022_05.08.pdf (nubip.edu.ua)
3. Волощук С.В. До питання реалізації концепції «один пояс – один шлях» // Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП України, 2021. – 184 с. - С. 158-160 Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u362/zbirnik_konf_grush_23-24.09.2021_na_sayt_3.pdf
4. Іващук М. В. Проблема впровадження демократії в країнах африканського регіону. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики”. Секція 5. Суспільні, правові і гуманітарні аспекти національної та міжнародної безпеки. 2 червня 2022 року м. Київ, Україна. - С.228-229. Режим доступу: zbirnik_konf_nato_2.06.2022_05.08.pdf (nubip.edu.ua)
5. Ільїн О.Є. Проблеми та перспективи розвитку зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики”. Секція 5. Суспільні, правові і гуманітарні аспекти національної та міжнародної безпеки. (02.06.2022) м.Київ, Україна. - С.229-230. Режим доступу: zbirnik_konf_nato_2.06.2022_05.08.pdf (nubip.edu.ua)
6. Межеріцький Б.В. Конвенційна складова Європейської системи безпеки і оборони // Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП України, 2021. – 184 с. - С. 170-171. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u362/zbirnik_konf_grush_23-24.09.2021_na_sayt_3.pdf
7. Мельникова В.В. Зовнішня політика Швейцарії в роки Першої світової війни та післявоєнного врегулювання // Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП України, 2021. – 184 с. - С. 171-173 Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u362/zbirnik_konf_grush_23-24.09.2021_na_sayt_3.pdf
8. Овадчук А.М. Співробітництво між Україною та Польщею в рамках «Люблінського трикутника» // Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП України, 2021. – 184 с. - С. 173-174. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u362/zbirnik_konf_grush_23-24.09.2021_na_sayt_3.pdf
9. Огньова А.Д. Явище злочинності у провідних державах світу на початку ХХ століття // Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП України, 2021. – 184 с. - С. 174-176. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u362/zbirnik_konf_grush_23-24.09.2021_na_sayt_3.pdf
10. Островський В.П. Дослідження політичних трансформацій Великої Британії.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики”. Секція 5. Суспільні, правові і гуманітарні аспекти національної та міжнародної безпеки. (02.06.2022) м. Київ, Україна. - С.238-239. Режим доступу: zbirnik_konf_nato_2.06.2022_05.08.pdf (nubip.edu.ua)
11. Руденко В. Ю. ВНЕСОК КРАЇН НАТО В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ЗА УМОВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики”. Секція 3 СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА НАТО У СФЕРІ БОРОТЬБИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ (з 2014 р.) ТА ЇЇ ЕСКАЛАЦІЇ В 2022 р. (02.06.2022) м. Київ, Україна. - С.139-140. Режим доступу: zbirnik_konf_nato_2.06.2022_05.08.pdf (nubip.edu.ua)
12. Храпач Є.В. Лівійський конфлікт // Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23 вересня 2021 р.). – К.: в-во НУБіП України, 2021. – 184 с. - С. 182-184. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u362/zbirnik_konf_grush_23-24.09.2021_na_sayt_4.pdf 
 

 

 

 

 


 

 
 
Перейти на сторінку кафедри

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook