Цифрова бібліотека

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИК, МОНОГРАФІЇ ТА КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

      

 

БАКАЛАВРАМ-МІЖНАРОДНИКАМ

-  Міжнародна інформація у професійній діяльності

Основи світової політики

Геополітика

Дипломатична та консульська служба

Зовнішня політика країн Західної Європи

Зовнішня політика України

Інформаційно-аналітична діяльність в МВ

Інформаційно-аналітична діяльність

Історія міжнародних відносин

Конфліктологія

Країнознавство

Методичні вказівки до курсу Теорія міжнародних відносин

Методичні вказівки Основи світової політики

Методичні рекомендації до курсу ІАД в МВ

Міжнародна інформація

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародні відносини та світова політика

Міжнародні відносини та СП

Навчальний посібник ДКС

Навчальний посібник Міжнародна інформація

Навчально-методичний посібник Дипломатичний протокол та етикет

Право зовнішніх зносин ЄС

Теорія міжнародних відносин

* * *

Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азії, Африці та Латинській Америці

Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «БОРИСФЕН ІНТЕЛ»

Міжнародні відносини і світова політика

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського

Портал зовнішньої політики

Країни Азії та Океанії. Міністерство закордонних справ України

Відносини з країнами американського регіону. Міністерство закордонних справ України

Близький схід та Африка. Міністерство закордонних справ України

Національний інститут стратегічних досліджень

Рада зовнішньої політики «Українська призма»

Глобал-аналітик

Африка

Латинська Америка

The Center for Strategic and International Studies, CSIS (Центр стратегічних та міжнародних досліджень)

Майдан закордонних справ

ADASTRA – незалежний український аналітичний центр

Український мілітарний центр

* * * 

Методичні рекомендації. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

УКРАЇНА У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

* * *

- Методичні рекомендації. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Методичні рекомендації. ТЕОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІй та МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ТЕОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

* * *

Регіональна економіка

Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір

ІСТОРИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА

РЕГІОНАЛЬНА АНАЛІТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ДИСКУРСИ СОЦІОГУМАНІТАРИСТИКИ. Аналітична записка.

Концепт регіоналізму у сучасній термінопрактиці

Управління регіональним розвитком

Нова державна регіональна політика в Україні

Регіональна політика : правове регулювання. Світовий та український досвід

Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України

Схід і Південь України: час, простір, соціум

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики

Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія

* * *

Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн

Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів країн СНД

Держави пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи

Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країн пострадянського простору

Iсторичнi засади становлення зовнiшньої полiтики пострадянських країн

Засади зовнішньої політики пострадянських країн: цивілізаційні, геополітичні та соціально-економічні аспекти

Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору

Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору

* * *

Міжнародна інформація у професійній діяльності : навчальний посібник / В.Ф. Калуга – Київ : НУБіП України, 2020. – 188 с.

Основи світової політики: навчальний посібник

* * *

Філософія. Навчально-методичний посібник

 

МАГІСТРАМ-МІЖНАРОДНИКАМ

 

Public Diplomacy. Handbook. 

* * *

Міжнародна торгівля: конспект лекцій

Міжнародна торговельна діяльність

МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО. Курс лекцій

* * *

АГРАРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

* * *

Agriculture and international trade : law, policy, and the WTO / edited by Michael N. Cardwell, Margaret R. Grossman, and Christopher P. Rodgers.

* * *

Релігійний фактор у міжнародних відносинах

Розвиток глобальної медійної світ-системи в умовах постбіполярності

Сучасні геополітичні процеси

Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток

Україна в світовій політиці

Україна в сучасному світовому просторі

Економічна дипломатія

* * *

Единая аграрная политика Европейского Союза – путь становления и принципы функционирования

Аграрна політика

Шиян В.Й., Шарко І.О. Аграрна політика: Курс лекцій / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2007. – 204 с.

Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи: монографія // за ред. проф. Т. О. Зінчук. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – 494 с.

Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней

* * *

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства; пер. з англ. / З. Бауман. – К. : Вид. дім « Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с.

Глобальна економіка : навч. посіб. / укл. : С. І. Белей, С. В. Бойда, М. І. Колосінська. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. – 227 с.

Глобальні проблеми сучасності : підручник / за ред. В. С. Бакірова (голова), А. П. Голікова, О. А. Довгаль, В. А. Пересадько, В. І. Сідорова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 632 с.

Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. посіб. / М. Книш, Л. Котик. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 330 с.

Кондратьєв І. В. Глобальні проблеми сучасності: навч.-метод. посіб. / І. В. Кондратьєв. – Чернігів : НУЧК імені Т.Г.Шевченка, 2020. – 28 с.

Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – К.: ЦНЛ, 2009. – 223 с.

Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : ЦУЛ, 2011. – 280 с.

Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посіб. / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. ‒ 142 с.

Філософія глобальних проблем сучасності : навч. посіб. / кол. авторів; за наук. ред. Арістової А. В.; упор. словн. Волобуєва С. В. – К. : НТУ, 2016. – 184 с.

* * *

Глобальна економіка : навч. посіб. / Н. М. Вдовенко, Л. В. Богач, В. Л. Герасимович, К. С. Кваша, М. М. Павленко. – К. : НУБіП України, 2017. – 319 с.

Глобальна економіка: навч. посіб. / І. І. Вініченко, О. В. Гончаренко, С. В. Васильєв, К. М. Дідур. – К. : ТОВ «ДКС центр», 2019. – 234 с.

- Глобальна та національна безпека : підручник / В. І. Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – К. : НАДУ, 2016. – 784 с.

Глобальна та національна безпека: словник-довідник / уклад.: Г. П. Ситник, О.ºІ. Пошедін, М. М. Шевченко, С. П. Завгородня, М. Г. Орел / за заг. ред. Г. П.ºСитника. – К. : НАДУ, 2016. – 784 с.

Мателешко Ю. П. Теорія міжнародних відносин: навч. посіб. / Ю. П. Мателешко. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2020. – 156 с.

Міжнародні відносини та світова політика : навч. посіб. / О. М. Кузь, Д. С. Коротков, Д. Ю. Михайличенко, О. В. Бровко ; за заг. ред. О. М. Кузя. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 201 с.

Потєхін О. В. Глобалізація безпеки : навч. посіб. / О. В. Потєхін, І. Я. Тодоров. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 246 с.

Прокопенко Т. О. Теорія систем і системний аналіз : навч. посіб. / Т. О. Прокопенко. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 139 с.

Соснін О. В. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри) : навч.посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, О. Є. Постол. – К. : ЦНЛ, 2015. – 556 с.

Тихоненко І. В. Методичні вказівки з дисципліни «Основи світової політики»: методичні вказівки / І. В. Тихоненко. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 76 с.

Шуміло І. А. Міжнародна система захисту прав людини : навч. посіб. / І. А. Шуміло. – К. : ФОП Голембовська О.О., 2018. – 168 с.

* * *

Вегеш М. Геополітика в постатях і термінах : підручник / М. Вегеш, М.ºПалінчак, В. Петрінко. – Ужгород : Гельветика, 2020. – 784 с.

Вегеш М. М. Геополітика : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти / М. М Вегеш. – Ужгород, 2020. – 60 с.

Вегеш М. Геополітична енциклопедія : навч. посіб. / М. Вегеш, В. Петрінко. – Ужгород, 2020. – 676 с.

Кваша С. М. Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. / С. М. Кваша, О. М. Файчук, О. В. Файчук. – К. : НУБіП України, 2019. − 282 с.

Книш М. М. Політико-географічна глобалістика: навч. посіб. / М. М. Книш, Л. І. Котик. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 484 с.

Курбан О. В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі : навч. посіб. / О. В. Курбан. – К. : ВІКНУ, 2016. – 286 с.

Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 320 с.

Дністрянський М. С. Політична географія України : навч. посіб. / М. С. Дністрянський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 348 с.

Романуха О. М. Геополітика : методичні рекомендації / О. М. Романуха, Т. К. Дацюк. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – 64 с.

Сюткін С. І. Політична географія : навчальний посібник / С. І. Сюткін. – Суми : ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2017. – 120 с.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 

Strilets V. V. History of Ukrainian statehood. Textbook. Kyiv: Publishing House “CP “COMPRINT”, 2021. 252 p.

Історія України з найдавніших часів до ХХ ст.

History of Ukrainian Statehood XX-XXI centure

Methodological recommendations. History of Ukrainian Statehood

Актуальні проблеми історичного дослідження

30 років Hезалежності України: наукове осмислення

Cвітанок української держави

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ІДЕЇ 1648-1649 РОКІВ

Августин Волошин

Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ–ХХІ ст.

Початок сучасності: друга хвиля глобалізації, кінець Старого Порядку та Україна (XV – середина XІХ ст.)

ВІДГУК УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ на статтю В.Путіна "Про історичну єдність росіян та українців"

Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. - Т.1 Енциклопедія

Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. - Т. 2 Енциклопедія

Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. - Т.3 Енциклопедія

Україна в Європі і світі

Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя)

Сотий день спротиву агресії Росії: Facebook-рефлексії

Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь

 

АСПІРАНТАМ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» 

 

Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за загальною редакцією Ю. Шаповала. – Київ: ІПІЕНД, 2013. – 600 с.

Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки Украї ни: аналіт. доповідь / [Яблонський В. М., Лозовий В. С., Валевський О. Л., Здіорук С. І., Зубченко С. О. та ін.] / за заг. ред. В. М. Яблонського. – Київ: НІСД, 2019. – 144 с.

Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 жовт. 2020 р., м. Вінниця / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця. – 2021. – 200 с.

Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2017. – 272 с.

Усна історія: теорія, метод, джерело : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. 24–26 жовт. 2018 р., м. Вінниця / Департамент інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, ГО «Асоц. б-к Вінниччини». – Вінниця, 2018. – 148 с.

Богдан Чорномаз Усна історія України: навч. посіб. / Б. Чорномаз. – К.: Талком, 2019. – 160 с.

Панченко П.П., Шмарчук В.А. Аграрна історія України: Підручник. - К., 2000. - 342 с.

Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953) : колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2021. 380 с.

Історія формування української моделі розвитку сільського господарства (з найдавніших часів до сьогодення). У трьох частинах. Частина 1. З найдавніших часів до поч. 20-х рр. ХХ ст. – К., 2003. – 180 с.

Биківня – від території смерті до місця пам’яті (до 20-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»): збірник статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції (Київ, 23 вересня 2021 р.) / упоряд.: Р. Подкур, Т. Шептицька. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2022. – 424 с.

Верменич Я., Ясь О. Український проєкт на перехресті культур та ідентичностей: українськоросійське пограниччя як простір «зіткнення цивілізацій» / За ред. В. Смолія. Київ: НАН України. Ін-т історії України, 2022. 78 с.

Україна в XIX столітті: доба модернізації / Валентина Шандра, Олена Аркуша; НАН України, Ін-т історії України. — Київ: Академперіодика, 2022. — 706 с.

Віднянський С., Мартинов А. Російсько-українська війна та міжнародне співтовариство: монографія. К.: Інститут історії України НАН України, 2023. 264 с.

Горобець В. Україна та імперія в ранньомодерну добу: чи була Козацька держава failed state? / За ред. В. Смолія. Київ: НАН України. Ін-т історії України, 2023. 116 с.

Ясь О. Компаративні історії: інструментальні можливості, порівняльні перспективи та пізнавальні ліміти: Аналітична записка. Київ: НАН України. Ін-т історії України, 2023. 50 с.

Соціально-економічна модернізація в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Аналітична записка / Співробітники відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. [Відповідальний редактор О.П. Реєнт]. К.: Інститут історії України Національної академії наук України, 2023, 98 с.

Якубова Л. Україна та українці в світоглядній матриці «русского мира». Аналітична записка / Відповідальний редактор В.А. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2023. – 72 с.

Ясь Олексій. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ — 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. — Ч. 1. — 587 с.

Ясь Олексій. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ — 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. — Ч. 2. — 650 с. — Бібліогр.: с. 409–547.

Віньям Мак-Ніл П ід н е с е н н я За х о д у ІСТОРІЯ ЛЮДСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ З АВТОРСЬКОЮ РЕТРОСПЕКТИВНОЮ ПЕРЕДМОВОЮ Друге видання українською, уточнене й виправлене. Київ, Ніка-Центр, 2011. 962 с.

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook