Аспіранти кафедри

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Алєєва Яніна Альбертівна

Тел.: (067) 328 76 97

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: «Політика пам’яті щодо жертв політичних репресій в пострадянських країнах».

Науковий керівник: доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Стрілець Василь Васильович

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021 — 15.09.2025

Публікації:
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Алєєва Я.А. Іоанно-Предтеченська церква в м. Лохвиця, як важливий осередок збереження історичної пам`яті.
Тези доповіді до наукової конференції за міжнародної участі «Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження)»
2. Алєєва Я.А. Увічнення пам'яті Агатангела Кримського в Україні. Україна між Сходом і Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації (до 150 - річчя від дня народження Агатангела Кримського): зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 21-22 жовтня 2021 р.
3. Алєєва Я.А. Відкриття архівів спецслужб СРСР і НДР: вплив на сучасну політику. Тези доповіді до міжнародної науково-практичної конференції «Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики» м. Київ, 02 червня 2022 р.
4.Алєєва Я.А. Переосмислення постаті Григорія Сковороди в сучасному контексті. Тези доповіді (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р.

Список публічних заходів, де брала участь:

1.Отримала сертифікат про успішно пройдений курс «Академічна доброчесність в університеті».
2. Взяла участь в міжнародному вебінарі «Пам'ять, як зброя: інститути національної пам'яті в умовах війни». В межах міжнародного проекту Erasmus +620386 -ЕРР-1-2020-1 – UA -EPPJMO-MODULE “Політика пам’яті: Європейський досвід для примирення в Україні”, 31 травня 2022 р.
 

 

 

 

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Пилипенко Лілія Леонідівна

Тел.: 527-81-16

 
Спеціальність: 032 «Історія та археологія»
 
Освітньо-наукова програма: «Історія України»
 
Тема дисертаційної роботи: «Історія міжнародних зв’язків України з Польщею (1918–1939 рр.)».
 
Науковий керівник: завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.т.н., професор Білан Сергій Олексійович
 
Термін навчання в аспірантурі: 27.09.2016-27.09.2020 рр.
 
ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:
1. Пилипенко Л. Л., Білан С. О. Історичний аналіз міжнародних взаємин України з Польщею в період з 1918 по 1939 роки. Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20–21 січня 2017 р.). Одеса, 2017. с. 31–33
2. Пилипенко Л. Л. Проблеми відносин України з Польщею (1918–1939 рр.). Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16–17 березня 2017 р.). Київ, 2017. c. 94-95
3. Пилипенко Л. Л. Історіографія, джерела та теоретико-методологічні засади дослідження відносин України та Польщі. Роль молоді у розвитку АПК України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 20–21 березня 2017 р.). Київ, 2017. с. 49-51
4. Пилипенко Л. Л. Історіографія міжнародних взаємин України та Польщі. «Инновационное развитие науки нового тысячелетия» (г. Ужгород, 21-22 апреля 2017 г.). Херсон : Издательский дом "Гельветика", 2017. с. 21-23
5. Пилипенко Л. Л. Історіографія відносин України та Польщі в період між 1918 та 1939 роками. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 26–27 травня 2017 р.). Дніпро, 2017. с. 112-113
6. Пилипенко Л. Л. Періодизація міжнародних взаємин України з Польщею (1918-1939 рр.). Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (30–31 травня 2017 р.). c. 148-149
7. Пилипенко Л. Л. Висвітлення проблеми українсько-польських відносин впродовж 1918–1921 років у науковій літературі. Лабіринти реальності: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. Конф. (25 жовтня 2017). – с. 180-182
8. Пилипенко Л. Л. Основні етапи взаємин України з Польщею (1918-1939 рр.). Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22-23 грудня 2017 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч. 1. с. 99-102
9. Пилипенко Л. Л. Основні стадії взаємин України з Польщею (1918-1939 рр.). Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори ровитку (м.Одеса, 19-20 січня 2018 р.). Одеса: ПЦДПС, 2018. c. 16-20
10. Пилипенко Л. Л. Аналіз етапів взаємин України з Польщею (1918-1939 рр.). Збірник матеріалів IV Міжнародної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» (25-27 квітня 2018). Київ, 2018. ч. 2. с. 68-69
11. Пилипенко Л. Л. Витоки національно-визвольного руху у Західній Україні в міжвоєнний період (1918-1939 рр.). Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. Т. 4. с.246-248
12. Пилипенко Л. Л. Взаємовідносини України і Польщі після закінчення першої світової війни (1917-1920 рр.). Історичні, соціологічні, політичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 21-22 вересня 2018 р. Херсон, 2018. c. 18-22
13. Пилипенко Л. Л. Польсько-українські відносини в 1930 роках. науково-практична конференція «Місця/місце пам’яті в польсько-українському діалозі порозуміння (до 80-х роковин Биківнянської трагедії)»
14. Пилипенко Л. Л. Політичні взаємини між Українцями і Поляками у 1918-1919 роках. Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя. Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-22 лютого 2019 р. Київ: Міленіум, 2019. с. 67-68
15. Pylypenko L. The first political contacts between Ukrainians and Poles during the november National democratic Revolution of 1918. Humanitarian approaches to the Periodic Law // Science and society. Proceedings of the 9th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2019. pp. 154-159
16. Pylypenko L. Political interaction between Ukrainians and Poles during 1918-1919. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-2 лютого 2019 року). Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. с. 15-18
17. Pylypenko L. L. The basis of Ukrainian-Polish divergence. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність». Дніпро: Охотнік, 2019. с. 112-113
 
Статті у наукових фахових виданнях:
1. Пилипенко Л. Л. Проблеми та перспективи україно-польських відносин (1918–2000 рр.). Вісник аграрної історії: Збірник наукових праць. Київ, 2016. № 18. с. 44-48
2. Пилипенко Л.Л. Національне питання в україно-польських відносинах (1918-1939 рр.). Вісник аграрної історії: Збірник наукових праць. Київ, 2017. № 19-20. с. 102-108
3. Пилипенко Л. Л. Національно-визвольний рух у західній Україні в міжвоєнний період (1918-1939 рр.). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: історичні науки. Том 29 (68). № 2. 2018. c. 15-20
4. Pylypenko L., Bilan S. Periodization of Development of Ethnic Relations of Western Ukraine and Poland (1918–1939). EUREKA: Social and Humanities. Number 2. 2018. pp. 39-44
5. Pylypenko L. L., Bilan S. O. National Liberation Movement in Western Ukraine in the Interwar Period (1918-1939). Relevant issues of development and modernization of modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2018. pp.  284-300
6. Pylypenko L. Origins of National Liberation Movement in Western Ukraine in 1918-1939. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2018. Вип. 21. Том 1. c. 36-41
7. Pylypenko L. L., Bilan S. O. Relationship of Ukraine and Poland after the end of the First World War (1917-1920). World Science. issue 10 (38). vol. 2. pp. 38-40
8. Pylypenko L. L., Bilan S. O. Background of Ukrainian-Polish contradiction. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o. 2019. 536 p.
 
Список публічних заходів, де брала участь
1. Сертифікат участі у Всеукраїнській конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» 26-27 травня 2017.
2. Сертифікат участі у Міжнародній конференції «Лабіринти реальності» 30-31 жовтня 2017
3. Сертифікат участі у Міжнародній конференції «Social sciences and humanities research and innovative educational activities» 24-25 травня 2019
4. Сертифікат участі у конференції «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» 21-22 квітня 2017
5. Сертифікат участі у Міжнародній конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 30-31 травня 2017
6. Сертифікат участі у Міжнародній конференції «Історичні, соціологічні, політичні науки: історія, сучасний стан та прспективи досліджень» 21-22 вересня 2018
7. Сертифікат участі у конференції «Перспективи розвитку філологічних наук» 9-10 лютого 2018
8. Сертифікат участі у Всеукраїнській конференції «Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної сфери»
9. Сертифікат участі у Міжнародній конференції «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» 16-17 березня 2017
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Городняк Яна Петрівна

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

 
Спеціальність: 032 «Історія та археологія»
 
Освітньо-наукова програма: «Історія України»
 
Тема дисертаційного роботи: «Голодомор 1932 – 1933 років на сторінках преси української діаспори».
 
Науковий керівник: завідувач кафедри міжнародних відносин та суспільних наук , д.і.н., професор Білан Сергій Олексійович.
 
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2017 – 15.09.2021 рр.
 
 
ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:
1. Тези «Опір українського жіноцтва колективізації (1930 р.).» Я.П. Бедик – збірник праць за підсумками  Х Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Дні науки історичного факультету 2017» (до 200-річчя від дня народження М.І. Костомарова). Видавець і виготовлювач КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2017.  – 280 с.
2. Тези «Створення Інструкції щодо застосування «Закону про п’ять колосків» (серпень-вересень 1932 р.)» Я.П. Бедик  – збірник праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку». Видавець і виготовлювач ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», м. Одеса, 2018. – 175 с.
3. Тези «Закон про п’ять колосків: причини появи та реалізація» Я.П. Бедик  – збірник праць за підсумками міжнародної наукової конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття». Видавець і виготовлювач Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», м. Київ, 2018.  – 372 с.
4. Тези «Боротьба з антирадянськими настроями серед українського селянства (1932–1933 рр.)» Я.П. Бедик  – збірник праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя». Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2018.  – 381 с.
5. Тези «Покращення змісту гуманітарної підготовки у процесі викладання історії міжвоєнного періоду у вищій школі України» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками міжнародної науково конференції «Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики». Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2018. – 172 c.
6. Тези «Вклад українського дипломата, професора Володимира Василенка у дослідження історії Голодомору – геноциду» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2019. – 212 с.
7. Тези «Преса української діаспори як джерело дослідження історії  Голодомору – геноциду» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками ХVII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2019» (Секція «Історія»). Видавець і виготовлювач КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2019. – 272 с.
8. Тези «Психологічні аспекти викладання історії Голодомору у вищій школі України» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи». Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2019. – 147 с.
9. Тези «Польща і Голодомор: публікації у пресі та визнання геноциду» Я.П. Городняк – збірник праць за підсумками ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат». Видавець і виготовлювач НУБіП України, м. Київ, 2020. – 421 с.
Статті у наукових фахових виданнях:
1. Стаття «Створення судової трійки при Колегії ДПУ та її повноваження в 1932-33 рр.» Я.П. Бедик  // Гілея. – Вип. 120. – № 5. – 2017. – С. 40-43. 
2. Стаття «Форми спротиву українського селянства політиці «хлібозаготівель» у 1930 – 1932 роках» Я.П. Бедик  // Вісник аграрної історії. –  Випуск 23-24. – 2018. – С. 79-84. 
3. Стаття «Преса української діаспори США та Канади про повстання селян та масове голодування в УСРР (липень-серпень 1932 р.)» Я.П. Городняк  // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – Том 29 (68). – №4. – 2018. – С. 14 – 18.
4. Стаття «Публікації про Голодомор на сторінках газети «Свобода» у 1932 р. як джерело інформування української діаспори» Я.П. Городняк // Сторінки Історії: збірник наукових праць. – Вип. 49. – К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 2019. – С. 143 – 150.  
5. Стаття «Преса української діаспори Канади, Польщі та Чехословаччини про події в УСРР у 1932 р.» Я.П. Городняк // East European Science Journal. – Warsaw, Poland – Vol. 7. – 2019. – С. 32 – 34. 
 
Список публічних заходів, де брала участь
1. Участь у роботі семінару-практикуму «Патріотично-просвітницька місія сучасного музею» 7-8 червня 2018 р.
2. Участь у практичній конференції «Музей, відкритий для всіх. Культура без обмежень» 26 червня 2019 р.
3. Отримала сертифікат про успішно пройдений курс «Академічна доброчесність в університеті» 7 березня 2020 р.
 
 
 
 

 

 

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Ждамарова Анна Володимирівна

Тел.:

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»
 
Тема дисертаційної роботи: «Вплив подій Арабської весни на еволюцію близькосхідного напряму зовнішньої політики України».
 
Науковий керівник: завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н., професор Білан Сергій Олексійович.
 
Термін навчання в аспірантурі: 14.09.2018-14.09.2022 рр.
 
ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:
1. Стаття «Історичний аспект поглиблення процесу глобалізації в освіті і науці» А.В. Ждамарова – збірник праць до Міжнародної науково-практичній  інтернет конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Видавець і виготовлювач Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2019 р.
2. Тези «Українська дипломатія 1917-1921рр.: Інституція, еволюція, успіхи» А.В. Ждамарова – збірник праць до Міжнародної науково-практичної конференції «Українська дипломатія в добу національновизвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки». Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2019 р.
3. Тези «Пам’ятай, що ти храм божий»: імперативи морального зміцнення внутрішньої цілісності особистості» А.В. Ждамарова, М.Є. Максюта – збірник праць до Всеукраїнських сковородинських навчань «Пізнай себе» Украінська ідентичність: історія, сучасність, майбутнє. Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2019 р.
4. Тези «ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання» А.В. Ждамарова – збірник праць до Всеукраїнської науково-практичної конференції: Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення (до 125-річчя від дня народження М.Т. Рильського). Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2020 р.
5. Тези «Польсько-українські відносини: проблеми та перспективи» А.В. Ждамарова – збірник праць до Міжнародної науково-практичної конференції «Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат». Видавець і виготовлювач НУБіП України, 2020 р.
 
Стаття у наукових фахових виданнях:
1. Стаття «Арабська весна" як вектор трансформації Близького Сходу та Північної Африки в контексті зовнішньополітичних інтересів України» Ждамарова А.В. - Науковий журнал. Сумська старовина. – випуск № 53. Видавець і виготовлювач Суми, 2018 р. -  63с.
2. Стаття «Арабська весна»: причини та історія розгортання кризи» Ждамарова А.В. - Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. – випуск № 17. Видавець і виготовлювач Одеса, 2019 р. - 11с.
3. Стаття «Зовнішня політика сучасної держави: основні підходи до визначення поняття» Ждамарова А.В. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Збірник наукових праць. – випуск № 6. Видавець і виготовлювач Ужгород, 2019 р. - 72 с.
 
Список публічних заходів, де брала участь
1. Участь у тренінгу «Проектування освітніх електронних ресурсів та підручників нового покоління у контексті оновлення професійної освіти» - 9.10.2018 р.
2. Участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільської кооперації сільських територій» - 23.10.2018 р. 
3. Участь у роботі всеукраїнському науково-методичному семінарі «Творча спадщина Г. С. Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу» -25.10.2018 р.
4. Участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» - 14.11.2018 р.
5. Участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць» з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської - 29.12.2018 р.
6. Участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики» - 06.12.2018 р.
7. Участь у роботі міжнародної науково-практичній  інтернет конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» - 31.01.2019 .
8. Участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Українська дипломатія в добу національновизвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки» - 21.02.2019 р.
9. Участь у роботі ХVІІІ міжнародній конференції «Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти» - 13.03.2019 р.
10. Участь у роботі ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Роль молоді у розвитку АПК України» - 16.04.2019 р.
11. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Пантелеймон Куліш – громадянин, науковець, перекладач (до 200-річчя від дня народження)» - 26.09.2019 р.
12. Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Максима Тадейовича Рильського «Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення» - 20.02.2020 р.
13. Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» - 14.05.2020 р.
 

 

 

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Соколов Олександр Єгорович

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: «Криза в системі публічного управління України: особливості її подолання (1991-2019рр.)»
 
Науковий керівник: завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н., професор, Білан Сергій Олексійович
 
Термін навчання в аспірантурі: 16.09.2019-16.09.2023 рр.
 
 
ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій: 
 
1. Соколов О.Є. Козаки у романі «Чорна Рада» Пантелемона Куліша у контексті теорії еліт. Пантелеймон Куліш – громадянин, науковець, перекладач (до 200-річчя від дня народження): Міжнародна науково-практична конференція, 26 вересня 2019 р.: тези доп. - Нац. університет біоресурсів і природокористування України Гуманітарно-педагогічний факультет. - м.Київ - 2019.
2. Соколов О.Є. Творчість у контексті сучасної культурної антропології. Всеукраїнська науково-творча конференція — Урочиста Академія «Я — України син і щиро гордий цим»
3. Соколов О.Є. Комплексний підхід подолання криз публічного управління інституційними структурами ЄС. Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 травня 2020 р.). – Київ, 2020.
 
 

Аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Сорокін Андрій Анатолійович
Сорокін Андрій Анатолійович

Тел.: 0664108856

Спеціальність: 032 «Історія та археологія».

Освітньо-наукова програма: «Історія України».

Тема дисертаційної роботи: «Київська міська Рада народних депутатів I (XXI) скликання (1990–1994 рр.): вибори, організація, діяльність».

Науковий керівник: в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, доктор історичних наук, професор Стрілець Василь Васильович.

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2020-15.09.2024.

ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Сорокін А. Вибори 1990 р. у світлі документів постійних комісій Ватутінської райради XXI скликання. Треті києвознавчі читання : історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.). Київ : «Фоліант», 2020. С. 238–244.
2. Сорокін А. Висвітлення діяльності Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів доби суверенізації Української РСР в києвознавчих дослідженнях. Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 24 листопада 2015 р. КНУ. Київ, 2015. С. 83–85.
3. Сорокін А. Відображення в документах президії Київміськради XXI скликання у складі фонду 1697 Державного архіву м. Києва історії єврейської діаспори в Україні. Дні науки – 2019 : історія : матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2019. С. 44–47.
4. Сорокін А. Всесоюзний референдум 17 березня 1991 р. у світлі протоколів засідань парткому КПУ Київського ВО «Хімволокно». Шевченківська весна – 2021 (секція «історія) : Матеріали XIX міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2021. С. 35–39.
5. Сорокін А. Газета «Київський університет» як джерело з історії Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання доби суверенізації Української РСР (1990-1991). Шевченківська весна – 2015 : історія : матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2015. С. 196–199.
6. Сорокін А. Газета «Київський університет» як джерело з історії становлення законодавчої бази перших демократичних виборів до Верховної Ради та місцевих Рад народних депутатів Української РСР. Дні науки історичного факультету 2017 (до 200-річчя з дня народження М. І. Костомарова) : матеріали X Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 67–70.
7. Сорокін А. Дві наради 20 серпня 1991 р.: невідома сторінка історії Київської міської Ради народних депутатів XXI скликання. Шевченківська весна – 2017 : історія : матеріали XV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 136–139.
8. Сорокін А. Діяльність Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання у працях І. Салія. Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2017 р.). Київ : Фоліант, 2017. С. 456–459.
9. Сорокін А. Документи фонду 1697 (Київська міська рада) Державного архіву міста Києва як джерело з історії Революції на граніті. Шевченківська весна – 2018 : матеріали XVI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2018. С. 41–43.
10. Сорокін А. Іменникові неологізми англомовного походження у мемуарах О. Мосіюка «День прапора». Новації і традиції перекладу : українські студії в європейському вимірі (присвячені року Європи в Україні) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 12-13 листопада 2020 року. Київ, 2020. С. 179–180.
11. Сорокін А. Листування Київміськвиконкому за 1990 р. як джерело з історії становлення дипломатичних представництв іноземних держав в Українській РСР доби перебудови. Дні науки історичного факультету (до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського) : матеріали IX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / Редкол. : проф. І. К. Патриляк (голова), ас. І. Г. Адамська (заст. голови), О. Р. Магдич (відп. редактор). Київ, 2016. С. 456–461.
12. Сорокін А. Обговорення пропозицій про проведення виборів за територіальними та виробничими виборчими округами на пленарних засіданнях X сесії Верховної Ради Української РСР XX скликання. Дні науки історичного факультету : матеріали XI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2018. С. 200–203.
13. Сорокін А. Опубліковані мемуари як джерело з історії виборів до Київської міської та районних у місті Києві рад народних депутатів XXI скликання. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 2 листопада 2017 р. Київ, 2017. С. 209–212.
14. Сорокін А. Перші спроби затвердження пострадянських гербів районів м. Києва (вересень 1991–березень 1992 рр.). Шевченківська весна – 2020 (секція «історія) : Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 13 березня 2020 року. Київ : Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. С. 38–42.
15. Сорокін А. Постать Лесі Українки в сучасній топоніміці м. Києва. Соціокомунікативний простір України : історія та сьогодення : зб. матеріалів IV Міжнародної очно-дистанційної наук.-практ. конф. до 150-річчя від Дня народження Лесі Українки. Київ, 25-26 лютого, 2021 р. Київ : Міленіум, 2021. С. 125–127.
16. Сорокін А. Рішення президії Київміськради XXI скликання та додатки до них як джерело з історії герба м. Києва. Шевченківська весна – 2019 : історія : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2019. С. 45–47.
17. Сорокін А. Тренажерний майданчик київського Гідропарку як місце фізкультурно-спортивної діяльності: особливості відображення на сторінках вітчизняної довідкової літератури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Спорт: історія та сучасність», 28 травня 2021 року. Київ, 2021. С. 76–79.


Статті у наукових фахових виданнях:

1. Сорокін А. Динаміка формування депутатського корпусу Київської обласної Ради народних депутатів I (XXI) скликання у березні 1990-березні 1992 рр. (за документами фонду Р-880 Державного архіву Київської області). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. 2021. № 52. С. 170–181.
2. Сорокін А. Документи фонду 1697 Державного архіву міста Києва як джерело з історії українсько-литовських зв’язків у 1990–1991 рр. Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. 2018. Вип. 56. С. 133–137.
3. Сорокін А. Київські міські газети як джерело для дослідження українсько-фінських зв’язків у 1990–1991 рр. Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. 2018. Вип. 55. С. 110–116.
4. Сорокін А. Луцький період життя О. Мосіюка. Літопис Волині : Всеукраїнський науковий часопис. 2021. № 24. С. 28–35.


Список публічних заходів

1. Сертифікат участі у вебінарі «Web of Science Core Collection: базові можливості» 5 травня 2021 р.
2. Сертифікат участі у вебінарі «Journal Citation Reports: базові можливості».
3. Сертифікат участі у вебінарі «EndNote: базові можливості».

 

 

 

Аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Шевцова Євгенія Сергіївна

Тел.: 527-81-16

Електронна пошта: [email protected]

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітньо-наукова програма: «Історія України»

Тема дисертаційної роботи: « Історико-краєзнавча діяльність статистичних органів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)».

Науковий керівник: доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Стрілець Василь Васильович

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021 — 15.09.2025

ПУБЛІКАЦІЇ
Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій:

1. Шевцова Є.С. Губернські статистичні установи та історія їх утворення. Тези доповіді до наукової конференції за міжнародної участі «Громадсько-політична та наукова діяльність М.С.Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження)»
2. Шевцова Є.С. Пам'ятна книжка Губернських статистичних комітетів як джерело з історії аграрної розвитку регіонів. Тези доповіді до наукової конференції «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра». Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН. 17 листопада 2021 р.
3. Шевцова Є. С. Система статистичних органів на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – на початку ХХ століть). Україна між Сходом і Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації (до 150 - річчя від дня народження Агатангела Кримського): зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 21-22 жовтня 2021 р. – К., 2021. С.89-90
4. Шевцова Є. С. Вплив сучасних цивілізаційних тенденцій на формування нових типів посткласичних університетів. Тези доповіді до міжнародної науково-практичної конференції «В подоланні соціальних та культурних викликів: Європа разом з Україною» м. Київ, 18-19 травня 2022 року
5. Шевцова Є. С. Аналіз співробітництва України з НАТО у сферах науки й технологій. Тези доповіді до міжнародної науково-практичної конференції «Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики» м. Київ, 02 червня 2022 р.
6. Шевцова Є. С. Нові парадигми історичної науки зі зміною суспільних процесів другої половини ХІХ ст. у Європі та Російській імперії. Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Шевцова Є. С. Становлення земської статистики на українських землях у другій половині ХІХ ст. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Всесвітня історія. Історія України. № 9 (347), 2021, С. 196-176
2. Шевцова Є.С. До класифікації періодичних видань губернських статистичних комітетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. як історичного джерела з історії України. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Всесвітня історія. Історія України. № 9 (314), 2017, С. 104-109
3. Шевцова Є.С. Аналіз збереженості видань губернських статистичних комітетів у бібліотеках та архівних установахУкраїн. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Методологія, історіографія та джерелознавство. № 4 (352), 2022, С. 51-59

Список публічних заходів, де брала участь:

1.Отримала сертифікат про успішно пройдений курс «Академічна доброчесність в університеті» 18 вересня 2021 р.
2. Взято участь у Міжнародній зимовій школі «Соціальні та культурні аспекти Європейських студій» (120 годин) . 17-22 січня 2022 р.
1. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ти в моєму серці, Україно!» , присвяченій пам’яті Бориса Олійника. 19 квітня 2022 р. м. Київ.


 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook