Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Науково-дослідна робота

Виживає не сильніший і не розумніший,

а той, хто найкраще реагує на зміни,

що відбуваються.

Гордон Драйден 

 Науково-дослідна робота на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту є невід'ємною складовою частиною підготовки фахівців-менеджерів. Результати дослідницької діяльності використовуються у навчальному процесі для підготовки та впровадження нових навчальних дисциплін та спецкурсів.

 Науковці кафедри роблять суттєвий внесок у розвиток вітчизняної науки. Науковий потенціал кафедри: член-кореспондент НАН України – 1; докторів наук, професорів – 3кандидатів наук – 11, серед яких 9 доцентів.

 Дбаючи про оновлення та підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, кафедра приділяє значну увагу роботі аспірантури та докторантури. Перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів здійснюється як у провідних науково-дослідних установах країни, так і в зарубіжних вищих навчальних закладах, з якими університет має угоди про співробітництво.

Кафедра залучається до здійснення експертних оцінок, рецензій, вироблення пропозицій щодо підготовки державних програм та законів. Науковці кафедри працюють у комісіях Верховної Ради України, де мають можливість реалізувати на практиці результати своїх наукових досліджень.

Наукова робота кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту – це інтелектуальна творча діяльність науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, студентів, спрямована на одержання та використання нових знань.

Науковий пошук кафедри розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців і виконується за науковими тематиками кафедри в обсягах, передбачених індивідуальними планами.

За результатами наукових досліджень впроваджуються нові та оновлені навчальні дисципліни, публікуються монографії, виконуються та захищаються кандидатські й докторські дисертації. Кафедра постійно вдосконалює науково-педагогічний потенціал та навчально-матеріальну базу, підвищуючи професійний рівень викладачів.

Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту також здійснює науково-дослідну роботу студентів. Наукові досягнення студентів апробуються на конференціях, олімпіадах, конкурсах; публікуються у наукових виданнях.

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності студентів, забезпечення системного підходу до підготовки майбутніх менеджерів, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу при кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту функціонує студентський науковий гурток «Менеджмент і сьогодення». Його учасниками є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямами наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі кафедра рекомендує на навчання в магістратурі, аспірантурі.  

Напрями наукових досліджень член-кореспондента НАН України, професора Л.В. Шинкарук:

- економічне зростання та структурні зміни в економіці;

- макроекономічне моделювання, моделі  загальної та часткової рівноваги, міжгалузевого балансу;

- макроекономічне прогнозування;

- інвестиційний клімат;

- структурна політика;

- зовнішньоекономічна політика, аналіз інтеграційних ефектів.

- секторальні перспективи модернізації національної економіки. 

        Напрями наукових досліджень професора кафедри  М. М. Дєліні:

- соціальна відповідальність підприємництва України;

- управління інвестиціями;

- управління проєктами;

- соціальна політика в умовах сталого розвитку;

- управління потоком цінностей МСБ.

Напрями наукових досліджень аспірантів кафедри виробничого а інвестиційного менеджменту:

- Управління інвестиційною діяльністю та інвестиційною привабливістю малих і середніх підприємств аграрного сектору.

- Формування системи менеджменту аграрних підприємств в умовах сталого розвитку

- Управління потоком цінності малих і середніх підприємств

- Формування стратегії проектного менеджменту виробничих підприємств.

Наукові проекти: Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток (2011-2014), Політика модернізації та перспективи структурних зрушень у промисловості України (2012), Розробка модельного апарату оцінки макроекономічного ефекту участі України у інтеграційних процесах (2012),  Секторальні перспективи інноваційного оновлення економіки України (2012), Прогнозна оцінка секторальних перспектив модернізації економіки України (2013), Експертна оцінка можливих наслідків торговельних  конфліктів між РФ та Україною (2013), Ретроспектива та прогнозні тенденції розвитку галузей національної економіки в сучасних умовах Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины (2013), Developing trade  and trade policy relations with the European Union: Experience of V4 countries and implications/lessons for EaPs (2013), «Модернізаційні можливості внутрішнього ринку України» (2014).

Науково-аналітичне забезпечення формування державної політики: понад 100 наукових доповідей і доповідних записок з рекомендації щодо підготовки «Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Антикризова програма)»; проекту прогнозу основних прогнозних макроекономічних показників до 2020 року; Національної доповіді «Новий курс України: 2010–2015 р.», «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»; проекту Закону України «Про державне стратегічне планування»; законопроектів щодо екологічних проблем та для розробки механізмів реалізації еколого-економічного забезпечення розвитку промисловості України та ін. 

Публікації: понад 200 наукових праць (монографії, наукові доповіді, статті у провідних економічних наукових вітчизняних та зарубіжних виданнях, підручники, методичні рекомендації),  зокрема: Конкурентоспроможність національної економіки (2005), Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні (2006), Іноземні інвестиції: їх роль у становленні та розвитку економіки (2000), Структурні зміни та економічний розвиток України (2011), Управління оборотним капіталом в економіці України (2011), Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України (2012), «Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки» (2014), Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток (2015), Структурна політика: підходи та особливості реалізації в Україні (2016), Доходи інституційних секторів економіки України (2017), Key approaches to the doctrine of long-term development of Ukraine (2017).

         Протягом 2017-2020 рр. кафедрою проводилась наукова робота над ініціативною науково-дослідно темою «Продовольча безпека: світові тенденції та можливості агропродовольчого комплексу України», реєстраційний номер 0117U007079 під керівництвом Шинкарук Л.В., результатом якої стала підготовлена до друку монографія за темою: «Продовольча безпека: світові тенденції та можливості агропродовольчого комплексу України».

      В 2022 р. був виграний конкурс від Міністерства освіти та науки України з фундаментальною темою «Розробка концепції інклюзивноcті агропродовольчого сектору України в умовах сучасних глобальних викликів» під керівництвом Лідії Василівни Шинкарук (реєстраційний номер - 0122U001644, 2022-2024).

 

Новини

18 червня 2024

Проектні ідеї магістрів ОНП «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» не знають меж!

 

27 травня 2024

Олександр Щербатий, магістр ОП «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»: враження від навчання та плани на майбутнє

 

23 травня 2024

Постерні презентації результатів досліджень магістрів освітньо-наукової програми на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту

 

20 травня 2024

Вишиваємо перемогу разом: в День вишиванки проведено VIІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Роль молоді у розвитку АПК України»

10 травня 2024

«Картопляний Хаб Papas» – успішно реалізований власний проєкт студента магістерської програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» Миколи Гордійчука

  

 

04 травня 2024

Підводимо підсумки опанування дистанційних навчальних курсів в межах імплементації проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+, модуль Жан Моне «Практики соціально-економічної інклюзії в ЄС»

  

 

02 травня 2024

Обмін досвідом та навчання в Університеті імені Гумбольдта в рамках імплементації проєкту «Практики соціальноі та економічної інклюзії в ЄС»

 

 

01 травня 2024

Розширення міжнародної співпраці із Загребським Університетом в рамках реалізації проекту Erasmus+

 
 

25 квітня 2024 року

Представники бізнесу діляться досвідом з майбутніми управлінцями

 

23 квітня 2024 року

«Вибір» – успішно реалізований власний проект студентки магістерської програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» Інни Ручки

 

19 квітня 2024 року

Студенти - учасники гуртка "Менеджмент і сьогодення" успішно проходять тренінг в рамках імплементації проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+, модуль Жан Моне «Практики соціально-економічної інклюзії в ЄС»

  

  

 

19 квітня 2024 року

Вітаємо учасників наукового гуртка «Менеджмент і сьогодення» з перемогою у 1 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузей знань та спеціальностей

 

15 квітня 2024 року

Обговорення проекту освітньо-професійної програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» на 2024-2025 навчальний рік

 

12 квітня 2024 року

На кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту відбувся 1 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 

 

4 квітня 2024 року

Проведено другий етап тренінгу в рамках імплементації проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+, модуль Жан Моне «Практики соціально-економічної інклюзії в ЄС»

 

 

26 березня 2024 року

Презентовано дистанційні курси в рамках імплементації проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+, модуль Жан Моне «Практики соціально-економічної інклюзії в ЄС»

 

 

8 березня 2024 року

«Інвестиції в агробізнес: третій рік війни та перспективи євроінтеграції» - тема гостьової лекції гендиректора ВГО «Українська аграрна конфедерація» Павла Коваля для студентів ОП «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»

 

 

20 лютого 2024 року

Зустріч зі практиком та обговорення освітньої програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»

 

15 лютого 2024 року

На кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту проведено атестацію аспірантів

 

13 лютого 2024 року

Науковий гурток «Менеджмент і сьогодення» відновив свою діяльність засіданням, присвяченим Міжнародному дню жінок та дівчат у науці

 

28 листопада 2023 року

Координаційна зустріч в рамках проєкту «Практики соціальної та економічної інклюзії в ЄС»
 

17 листопада 2023 р.

Успішна щорічна кафедральна традиція - проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору»

 

15 листопада 2023 р.

Презентація проєкту «EU Practices of Social and Economic Inclusion» (EPSEI) Ерасмус+ Жана Моне № 101127466 – EPSEI – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

 

01 листопада 2023 р.

Проекти студентів кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту здобули перемогу у VІІ Всеукраїнському студентському конкурсі проєктів «ВІД ІДЕЇ ДО УСПІХУ»

 

11 жовтня 2023 р.

Зустріч із представниками Національного офісу Еразмус+ в Україні перед початком реалізації проекту "EU Practices of Social and Economic Inclusion"

 

04 жовтня 2023 р.

Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту розпочинає співпрацю з «Лігою розвитку науки» для створення умов напрацювання студентами практичних навичок проектного менеджера

 

19 квітня 2023 р.

Всьоме проведена Міжнародна конференція «Роль молоді у розвитку АПК України»: залучаємо молодь у науку та беремо курс на повоєнне відновлення

 

18 квітня 2023 р.

На кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту відбувся конкурс студентських наукових робіт

. 

 

03 квітня 2023 р.

Молоді науковці кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту продовжують брати участь в академічній мобільності

 

19 листопада 2022 р.

Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту продовжує розвивати науку та об’єднувати науковців з усього світу. Так, була проведена VI Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору» в очно-дистанційному форматі.


 

9 листопада, 14 листопада 2022 р.

Студенти активно долучаються до Всеукраїнського конкурсу бізнес-проєктів «Від ідеї до успіху» не дивлячись на обставини. Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту вже вшосте провела конкурс, який кожного року об’єднує все більше студентів.

 

28 серпня 2022 р.

На хвилі сучасності: тренінг з написання грантових заявок від викладачів кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту


 

2 травня 2022 р.

Підвищуємо рівень володіння англійською мовою в проєктному менеджменті. Вивчаємо англійською успішні українські стартапи, особливості соціальних проєктів та сутність франшизи.


 

30 квітня 2022 р.

Досліджуємо краудфандинг, його можливості та загрози разом із студентами. На практичних прикладах визначаємо дорожню карту краудфандингу.


 

20 квітня 2022 року

Працюємо заради Перемоги: кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту спільно з кафедрою соціальної роботи та реабілітації проведено VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Роль молоді у розвитку АПК України»

31 січня 2022 року, 29 грудня 2021 року

Продовжуємо співпрацю з проектом Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) в якості партнерів та учасників

 

 

23 грудня 2021 року

Долучаємось до розробки законопроектів! Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Шинкарук Лідія Василівна взяла участь в розробці Закону України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості

 

23 грудня 2021 року

Наші студенти – фіналісти всеукраїнського кейс-чемпіонату спільноти Casers «SkillsUp: 5 кейсів від громад України». Представлено кейс від Таращанської ТГ «Оцінка інвестиційної привабливості ділянки для будівництва елеватора»

 

8 грудня 2021 року

Різні форми та методи ефективного навчання для покращення підготовки кваліфікованих спеціалістів

 

20 листопада 2021 року

Наукова робота кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту в рамках V Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору». Залучаємо міжнародну спільноту до активної співпраці!

 

11 листопада 2021 року

Вивчаємо практичні приклади соціальних проєктів, залучаємо експертів в цьому та представників громадських організацій

 

26 жовтня 2021 року

Досліджуємо можливості фінансування соціальних проєктів. Краудфандинг як механізм залучення коштів

 

22 жовтня 2021 року

Аспіранти кафедри беруть участь в міжнародній співпраці в рамках робочої зустрічі із представниками Посольства Німеччини в Україні

 

16 грудня 2021 року, 8 жовтня 2021 року

Успішна атестація та презентація навчально-наукової лабораторії!

Продовжуємо наукові дослідження та запрошуємо студентів, аспірантів та викладачів до роботи в лабораторії!

 

 

7 жовтня 2021 року

Можливість участі у міжнародних проєктах. Сьогодні вивчаємо проєкти, що фінансуються фондами ЄС та відкриті для учасників з України

 

24 вересня 2021 року

Досліджуємо життєздатність бізнес-ідеї на практиці. Які цілі сегментування ринку? Що являє собою бізнес-модель Canvas?

 

05 травня 2021 року

Навчаємо як правильно визначати реальний обмінний курс студентів освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

23 квітня 2021 року

Залучаємо молодь до досліджень в сфері АПК в рамках роботи міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Роль молоді у розвитку АПК України»

 

14 квітня 2021 року

Кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту організовано вже V Всеукраїнський конкурс студентських проєктів «Від ідеї до успіху», на якому взяло участь більше 30 учасників з 5 ЗВО України

 

31 березня 2021 року

Зустріч студентів спеціальності із практиком: Чесно про секрети ведення бізнесу

 

30 березня 2021 року

Тренінг від викладачів кафедри на тему «Самоменеджмент та навички ефективного навчання»

 

19 березня 2021 року

Студенти 3-го курсу досліджують можливості розвитку менеджменту

 

02 березня 2021 року

Викладачі кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту підвищують свою кваліфікацію в рамках викладання дисципліни «Основи соціального проектування»

  

 

19 лютого 2021 року

Студенти спеціалізації «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» використовують кращий досвід підприємців та науковців в сфері соціально орієнтованого бізнесу

 

12 лютогог 2021 року

Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту виступила співорганізатором Міжнародній конференції «Інтернаціоналізація закладів вищої освіти: міжнародні проекти і розвиток наукової кар‘єри»

 

19 січня 2021 року

Дослідження європейської соціальної політики викладачами та студентами в рамках проєктів від Erasmus +

 

31 грудня 2020 року

Викладачі кафедри активно залучають студентів інших факультетів до досліджень в сфері бізнес-проектування

 

18 грудня 2020 року

Проєктні групи завершили розробку курсів дистанційного навчання для створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора

 

17 грудня 2020 року

Викладачі та студенти кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту беруть участь в міжнародних проєктах від ERASMUS +

 

 

03 грудня 2020 року

Проведено вже IV Всеукраїнський конкурс студентських проєктів «Від ідеї до успіху»

 

26 листопада 2020 року

Кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту організовано ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору»

 

19 листопада 2020 року

Участь студентів спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» в онлайн-турі «Знайомство з системою підтримки агропродовольчого експорту Ірландії»:

 

06 листопада 2020 року

Оцінюємо та прогнозуємо інвестиційні ринки разом із магістрами

04 листопада 2020 року     

 

Викладачі кафедри працюють над розробкою курсів дистанційного навчання для створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора

 

 

28 жовтня 2020 року

    Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту ініціювала зустріч студентів спеціальності із власницею пекарні March&Co Софією Теребовою 28 жовтня 2020 року, де було обговорено низку важливих питань щодо кращого початку бізнесу, налаштування найбільш ефективної системи управління проєктом, що робити для масштабування бізнесу.

 

        22 жовтня 2020 року

     Викладачі кафедри підвищують рівень своєї науковості участю в міжнародних конференціях. 22 жовтня 2020 р. кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту взяла участь в І Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення».

 

        23 вересня 2020 року

      Студенти спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проєктами» залучаються до роботи мережі академічних стартап-інкубаторів YEP, для чого щороку ми проводимо Всеукраїнський конкурс студентських проєктних ідей «Від ідеї до успіху».

 

        3 червня 2020 року

       16 травня 2020 року

       21 травня 2020 року

       Викладачі кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, доценти Алексеєва Катерина, Дєліні Марина та Суханова Алла активно залучають до дослідницької роботи студентів інших спеціальностей. Так, студенти спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Журналісти», після вивчення курсу «Основи бізнес-проектування» представили результати власних досліджень у вигляді бізнес-проектів

 

       17 травня 2020 р.

       Опанування навичок дослідницької роботи за допомогою розрахунків в MS Excel. Доцент Дєліні М.М. на практичному занятті провела майстер-клас з використанні інформаційних технологій

 

       16 травня 2020 р.

       Нові можливості для застосування отриманих студентами навичок науково-дослідної роботи на практиці! За ініціативи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту було запрошено студентів на зустріч із Андрієм Заікіним, засновником і директором платформи Innovative Partnership та YEP Incubator. Під час зустрічі було висловлено наміри подальшої співпраці в напрямку розвитку студентських бізнес-ініціатив, що дозволить сформувати ефективний механізм співпраці кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту та YEP інкубатора і розширити можливості для студентів спеціалізації «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» реалізувати свій потенціал

 

  21 травня 2020 року

       Науково-дослідна робота викладачів кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту в рамках підготовки бізнес-проектів для Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

 

06 травня 2019 року

В рамках науково-дослідної роботи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «РОЛЬ МОЛОДІ У РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ»

 

29 квітня 2020 року

Всеукраїнський конкурс студентських проєктів «Від ідеї до успіху» вперше відбувся онлайн. Магістри спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» представили свої проєкти та зайняли призові місця

 

       23 квітня 2020 р.

       Для підвищення якості управління командою науково-дослідного та бізнес-проекту пропонуємо чудову підбірку літератури

 

       14 квітня 2020 р.

       Науково-дослідна робота доцента кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Суханової Алли та студентів гуманітарно-педагогічного факультету по визначенню загроз та можливостей від пандемії для бізнесу. А спробуйте Ви дати відповідь на питання: Коронавірус: крах бізнесу чи вдалий час для налагодження бізнес-процесів?

 

       13 квітня 2020 р.

       В рамках викладання дисциплін разом із член-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором Лідією Шинкарук та доцентом кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Мариною Дєліні на магістратурі спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» досліджуємо та формуємо стратегію управління проєктом в умовах невизначеності. Студенти магістратури за допомогою інформаційних технологій розробляють власні проєкти в сучасних умовах

 

            03 квітня 2020 року

У зв'язку з карантином, в рамках вивчення предмету «Операційний менеджмент», завідувачка кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Лідія Шинкарук та доцент кафедри, кандидат економічних наук Тетяна Власенко провели четвертий етап обговорення проблеми впливу COVID-19 на економіку, використовуючи платформу E-Learning та в рамках Viber групи

 

        21 березня 2020року

Другий етап обговорення та дослідження впливу проблеми впливу COVID-19 на світову та вітчизняну економіку

 

20 березня 2020 року

Для поглиблення навичок науково-дослідної та практичної роботи пропонуємо підбірку книг з проєктного менеджменту

 

05 березня 2020 року

Студенти професійно-орієнтованої групи «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» 4 курсу 3 групи разом із своїм наставником Власенко Тетяною та Титарчук Іриною в рамках науково-дослідної роботи відвідали круглий стіл, присвячений питанням визначення пріоритетів розвитку українського експорту до Канади в межах Експортної стратегії України, який проводився в Національному інституті стратегічних досліджень

 

  4 березня 2020 р. 
       Доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Орехівський Віктор взяв участь в міжнародній конференції «Імпакт-інвестування: перший досвід та погляд у майбутнє». Захід організований за підтримки акселератора із соціального підприємництва Silab Ukraine, і в Україні проводився вперше

 
       28 лютого 2020 р.
       Визначено переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Інвестування», яка була проведена викладачами кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту. Ім’я переможців можна побачити за посиланням!

 

 

24 лютого 2020 року

Студенти обговорили вплив на українську економіку епідемії коронавірусу в Китаї разом із членом-кореспондент НАН України, доктором економічних наук, професором Лідією Шинкарук

 

14 лютого 2020 р.

Доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Ірина Титарчук відвідала жіночий форум всесвітньої мережі ALL Ladies League (ALL) (Словенія) — Жіночий економічний форум (Women Economy Forum), на якому зустрілися 300 спікерів та делегатів з 25 країн

 

11 грудня 2019 року

В рамках підготовки магістерських робіт студенти застосували всі навички науково-дослідної роботи та розробили проекти від біоінженерії до майнінгової ферми

 

21 листопада 2019 року 

За ініціативи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору»

 

12 листопада 2019 р.

За ініціативи завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, доктора економічних наук, доцента, член-кореспондента Лідії Шинкарук для студентів магістратури спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» є можливість отримати подвійний диплом в Поморській академії м. Слупськ та ознайомитися з досвідом залучення інвестицій через написання проектів трьох категорій: Startup, інноваційних та для діючого не менше двох років бізнесу


 

 

12 листопада 2019 року

Участь доцентів кафедри Аксентюк Мар’яни та Дєліні Марини у форумі «Бізнес та університети: Future of work»

 

28 жовтня 2019 року

Практичний досвід студентів професійно-орієнтованої групи «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» в рамках своєї дослідної діяльності на ДП «Радомілк» Житомирської області

 

24 жовтня 2019 р.

Член Парламентської асамблеї Ради Європи Егідіус Варейкіс зустрівся з магістрами з управління міжнародними проектами! За ініціативи завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідії Шинкарук була організована така можливість для студентів почути з перших вуст європейський досвід дослідної роботи від Голови Регламентного комітету Ради Європи, члена Парламентської Асамблеї Ради Європи, члена Литовського парламенту та дипломата


 

 

02 жовтня 2019 року

09 жовтня 2019 року

10 жовтня 2019 року

Практичні тренінги з тайм-менеджменту, управлінського обліку, соціально-відповідального інвестування проходили протягом навчального року на спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»

 

31 липня 2019 року

Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту – це платформа для розвитку наукового мислення, аналітичних здібностей та креативності студентів, можливостей розширення їх кругозору та ерудиції, в тому числі, завдяки участі в наукових і бізнес-проектах

 

08 травня 2019 року

Студенти професійно-орієнтованої групи «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» відвідали тренінг з проектного менеджменту від д.е.н., професора, член-кореспондента НАН України Лідії Шинкарук та старшого проектного менеджеру Офісу реформ Кабінету Міністрів України Кирила Клименка

 

16 квітня 2019 року

Активна участь магістрів спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» у другому щорічному конкурсі студентських проектних ідей та проектів і ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Роль молоді у розвитку АПК»

 

05 квітня 2019 року

Магістри спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» беруть участь у другій щорічній конференції наукової молоді «Економічне майбутнє України»

 

02 березня 2019 року

За ініціативи завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідії Шинкарук відбувся Міжнародний форум проектних менеджерів «Співпраця освіти та бізнесу в умовах євроінтеграції: проектний підхід», який було проведено разом із громадською організацією «Асоціація проектних менеджерів України»

 

08 листопада 2018 року

Проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору», організатором якої є кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту НУБіП України

 

11 травня 2018 року

Результати науково-дослідної роботи гуртка «Менеджмент і сьогодення» кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту представлено на Фестивалі студентської науки

 

26 березня 2018 року

Студентський науковий гурток «Менеджмент і сьогодення» кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту переміг у ІІІ міжвузівському студентському фінансовому турнірі

 

13 грудня 2017 року

За ідеєю доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НАН України Лідії Шинкарук відбувся І етап конкурсу студентських інвестиційних проектів, до оцінювання яких було залучено практиків

 

30 листопада 2017 року

Студенти, разом із разом із завідувачем кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту, членом-кореспондентом, доктором економічних наук, професором Лідією Шинкарук взяли участь у засіданні круглого столу, який проводив Комітет з питань промислової політики та підприємництва на тему: «Купуй українське, плати українцям!» під головуванням Голови Комітету Віктора Галасюка


 

29 листопада 2017 року

Магістри спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» беруть участь в Міжнародному Форумі “Innovation Market”

 

23 листопада 2017 року

Робота секції кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту у 71-й науково-практична студентській конференції «Сучасні виклики у розвитку менеджменту і маркетингу аграрного сектору економіки України», присвяченій 120-річчю Університету

 

13 листопада 2017 року

Участь магістрів спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» на чолі із член-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором Лідією Шинкарук у засіданні «Україна: інструменти енергозалежності та промисловий розвиток», в якому брали участь урядовці, народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівники підприємств, представники громадських організацій та профільних бізнес-асоціацій

 

11 жовтня 2017 року

Дослідницька робота наукового гуртка «Менеджмент і сьогодення» разом із завідувачем кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідією Шинкарук в новому форматі

 

07 березня 2017 року

За представленням доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НАН України Лідії Шинкарук, для студентів спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» було прочитано весняний курс лекцій щодо підвищення ефективності менеджменту

 

13 грудня 2016 року

Участь викладачів та студентів спеціальності «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва

 

15 листопада 2016 року

09 листопада 2016 року

25 жовтня 2016 року

19 жовтня 2016 року

Продовження зустрічей з Хнеком Донорсом, екс-мінстром фінансів Королівства Нідерланди, які вже стали доброю традицією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook