Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кім. № 318.

Тел.: (044) 527-88-82

Електронна пошта: [email protected]

Директор центру:
Геннадій Миколайович Ржевський

Кандидат психологічних наук, доцент, доктор філософії PhD

 
      Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку функціонує з метою реалізації основних положень Концепції національного виховання студентської молоді, створення умов для набуття молодим поколінням соціального досвіду, особистих рис громадянина України та формування всебічно розвиненої особистості, пропаганди здорового способу життя, популяризації зайняття спортом та фізичною культурою, розвитку соціально-побутової інфраструктури студентського містечка, контролю за функціонуванням гуртожитків НУБіП України (за виключенням гуртожитків № 12, 12а, 13, 13 а, 9 для приїжджих), створення належних умов для проживання й відпочинку студентської молоді в гуртожитках.
Cклад навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку
у 2019 - 2020 н.р.
 
Cклад навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку
у 2018 - 2010 н.р.
Ми в соціальних мережах: facebook
 

Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку (далі – Центр) є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України). Центр створений на підставі рішення вченої ради НУБіП України від 21.12.2010, протокол № 5 та за наказом ректора НУБіП України  від 28.12.2010 р. № 1252 та реорганізований за наказом ректора №40 від 20.01.2014 року.

Центр безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи та розвитку.

У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, Конституцією України, Концепцією виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією національного виховання, Статутом НУБіП України, наказами ректора НУБіП України, рішеннями вченої ради та ректорату НУБіП України, розпорядженнями проректора з навчальної і виховної роботи, Правилами внутрішнього розпорядку НУБіП України та цим Положенням.

Центр функціонує з метою набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, незалежно від етнічної приналежності, формування особистих рис громадянина України та формування всебічно розвиненої особистості, превентивного виховання сучасного студента, створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості студента, розвитку його нахилів і обдарувань, контролю за функціонуванням гуртожитків НУБіП України, забезпечення належних умов для проживання у них студентів. А також, функціонування системи внутрішнього забезпечення якості, організація консультаційно-підготовчих курсів та підготовка до вступу до ЗВО та до зовнішнього незалежного оцінювання, організації і проведення профорієнтації, організації і проведення маркетингових досліджень та виставкової діяльності.

Основними завданнями Центру є:
- Координація виховної роботи у НУБіП України та його відокремлених підрозділах ( далі ВП НУБіП України).
- Забезпечення умов для ефективного функціонування роботи наставників, організація проведення науково-методичних семінарів для наставників академічних груп.
- Створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування.
- Надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам виховної роботи різних рівнів, відокремленим підрозділам НУБіП України щодо виховної роботи серед студентської молоді.
- Забезпечення у студентів розвитку високої культури міжособистісних взаємин, формування гуманістичного світогляду, загальнолюдської  культури.
- Створення сприятливих умов для формування особистості студента як громадянина-патріота, громадянина-фахівця, громадянина-демократа.
- Забезпечення розвитку у молодого покоління історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, які проявляються у визнанні престижу Alma-mater, поваги до рідного університету як провідної освітньо-наукової установи країни.
- Здійснення превентивного виховання сучасної студентської молоді.
- Сприяння участі студентів у науково-дослідній роботі НУБіП України з метою формування творчої, активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, відповідальністю, готовністю до життєдіяльності в умовах ринкових відносин.
- Формування екологічної культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи і орієнтує особистість на збереження і відновлення природи як середовища проживання всього живого (біоетика).
- Створення  умов для активного відпочинку студентів, розвитку у студентської молоді потреби здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості.
- Формування естетичних почуттів, смаків, поглядів, естетичного ставлення до дійсності, творчої активності студентської молоді через лекції, що містять естетичні витоки, а також у процесі роботи гуртків, клубів за інтересами, студій, участі студентів у художній самодіяльності, відвідуванні театрів, виставок, музеїв, зустрічей з діячами культури та мистецтва.
- Проведення роботи щодо заохочення кращих студентів НУБіП України, громадських активістів, учасників колективів художньої самодіяльності.
- Організація співпраці між різними структурними підрозділами НУБіП України, що займаються виховною роботою.
- Контроль за реалізацією планів виховної роботи на факультетах та ВП НУБіП України.
- Координувати роботу студентських рад гуртожитків, заступників директорів ННІ та деканів з виховної роботи.
- Контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку НУБіП України, Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках, дотримання студентами санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках.
- Планування та реалізація рекламних та PR-компаній Університету.
- Організація та проведення соціально-психологічних та маркетингових досліджень освітніх послуг.
- Планування та реалізація рекламної кампанії Університету (відео, аудіо ролики, поліграфія, виставки, тощо).
- Організація профорієнтаційних заходів.
- Надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».
- Розвиток та оптимальне використання матеріально-технічної бази Відділу для забезпечення високоякісної роботи, проведення на високому рівні наукових досліджень.
- Розширення міжнародних зв’язків із зарубіжними університетами, іншими організаціями для участі у розробці міжнародних наукових проектів та запозичення передового досвіду поєднання навчально-виховної й науково-дослідної роботи.
- Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості.
- Прийняття необхідних рішень і виконання дій, що належать до повноважень Центру і не суперечать чинному законодавству України, Статуту Університету.
- Визначення форми організації і стимулювання праці працівників Університету;
- Організація та здійснення навчальних семінарів з наставниками академічних груп з видачою сертифікатів.
- Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл та студентів коледжів і технікумів.
- Організація і участь у  наукових конференціях.
- Представлення Університету на заходах.
- Проведення моніторингу та аналізу соціальних мереж щодо поширення інформації про Університет.
- Участь у розробці рекламної продукції про Університет.
- Організація зворотного зв’язку внутрішніх та зовнішніх споживачів послуг Університету (проведення анкетування та опитування абітурієнтів, студентів, НПП, адміністрації, випускників, роботодавців і т.д.).
- Організація заходів щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників Університету.
- Організація співпраці з навчально-дослідними господарствами Університету за відповідними напрямами.
- Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів тощо.
- Вивчення, аналіз і впровадження у виробничу практику передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з дорадництва, науково-консультаційної, інформаційної та інноваційної діяльності.
- Здійснення впроваджувальної, науково-консультаційної та інформаційної діяльності з використанням наукового потенціалу й технічних можливостей Відділу.
- Забезпечення оновлень та вдосконалення матеріально-технічної бази Центру для проведення навчання й наукових досліджень.
- Сприяння підвищенню рівня інформаційного та комп’ютерного забезпечення Центру;
- проведення заходів з охорони праці, пожежної безпеки, здійснення іншої діяльності з забезпечення належних умов праці для співробітників Центру.
- Здійснювати координацію, контроль та аналіз діяльності структурних підрозділів базового закладу Університету та відокремлених підрозділів щодо виконання планів виховної роботи.
- Отримувати від структурних підрозділів Університету відомості і матеріали, необхідні для виконання Центром своїх функціональних обов’язків.
- Брати участь у нарадах, засіданнях та інших заходах пов’язаних і розглядом питань, що стосуються системи виховної роботи Університету, профорієнтаційної роботи, та реклами і просування Університету в інформаційному просторі.
- Вносити керівництву Університету пропозиції з питань, що входять до компетенції Центру.
- Забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої керівництвом Університету роботи.
- Дотримуватися Конституції та законів України, Статуту Університету, наказів ректора, інших нормативно-правових актів, правил внутрішнього розпорядку, положень, посадових інструкцій, правил охорони праці та протипожежної безпеки, документації системи менеджменту якості.
- Виконувати свою роботу у взаємодії з працівниками інших структурних підрозділів.
- Використовувати комп'ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості роботи Центру.
- Постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію.
Центр має право:
- Планувати свою діяльність в межах наданих повноважень у відповідності зі  Статутом НУБіП України, наказами ректора НУБіП України, рішеннями вченої ради та ректорату, розпорядженнями проректора з навчальної і виховної роботи, директора Центру, цим Положенням.
- Формувати напрямки розвитку Центру.
- Контролювати своєчасне виконання наказів і розпоряджень ректора НУБіП України, розпоряджень проректора з навчальної і виховної роботи щодо виховання студентської молоді в НУБіП України.
- Вносити пропозиції керівництву НУБіП України щодо оптимізації виховної, спортивно-масової та просвітницької роботи.
- Здійснювати у межах НУБіП України моніторинг стану справ щодо  виховної роботи серед студентів.
- Контролювати дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку НУБіП України, а також дисципліни та порядку у студентських гуртожитках.
Центр зобов’язаний:
- Вести діловодство згідно встановлених вимог в університеті.
- Брати участь в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу в НУБіП України.
- Розробляти і формувати план виховної роботи в НУБіП України.
- Здійснювати організаційно-методичне забезпечення виховної роботи наставників академічних груп.
- Брати участь у заходах щодо удосконалення навчально-виховного процесу.
- Організовувати роботу наставників студентських груп.
- Своєчасно виконувати накази ректора, розпорядження проректора з навчальної і виховної роботи.
- Брати участь у підготовці документів щодо заохочення та стимулювання кращих студентів.
- Інформувати деканати про нові положення, нормативні документи, накази, що регламентуюти навчально-виховний процес.
- Організовувати і проводити науково-методичні семінари наставників академічних груп 1 курсу.
- Організовувати, забезпечувати та проводити загально-університетські заходи.
 Структура Центру

Центр об’єднує:

- відділ виховної роботи та студентських справ;
- Підрозділи з організації виховної роботи у ВП НУБіП України.
Регіональні навчальні заклади
 
 
Дослідні станції та навчально-дослідні господарства
 

 

-
 

 

Новини

Всі новини

Оголошення

Всі оголошення

Події

Всі події
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook