Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Відділ якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи ННЦ ВР і СР

Адреса: 03041, Київ, пров.Сільськогосподарський 4, навчальний корпус 17, кімн. 218

Web сторінка відділу: Відділ якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи

 

Начальник відділу:

Мотринчук Дмитро Йосипович
Тел: 527-84-24
Електронна пошта: [email protected]
 
 
ВІДДІЛ ЯКОСТІ ОСВІТИ, МАРКЕТИНГУ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ (далі – Відділ) є структурним підрозділом навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі - Університет).
Відділ створений на підставі рішення вченої ради від 29 серпня 2017 р. (протокол № 1) за наказом ректора від 6 вересня 2017 р. № 810 шляхом об’єднання відділу управління якістю і підготовчого відділення Університету, та введений в структуру навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку на підставі рішення вченої ради від 24 квітня 2019 р. (протокол № 10) за наказом ректора від 6 травня 2019 р. № 427.
Відділ створено з метою більш ефективної реалізації статутних завдань Університету, забезпечення внутрішньої системи якості в Університеті, організації підготовчих курсів, посилення профорієнтаційної роботи та роботи зі вступниками, проведення наукових досліджень.
Відділ діє відповідно до чинного законодавства України, стандартів ISO серії 9000 «Системи управління якістю», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Статуту НУБіП України, Постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та інших чинних нормативно-правових актів України, наказів та розпоряджень ректора, розпоряджень проректорів Університету, Правил внутрішнього розпорядку та інших документів Університету, цього Положення.
Відділ безпосередньо підпорядковується директору навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основними завданнями Відділу є:
- координація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування внутрішньої системи забезпечення якості (далі – СМЯ) в Університеті;
- організація та проведення внутрішніх перевірок (аудитів) СМЯ;
- збір та аналіз даних про результативність та ефективність робочих процесів СМЯ Університету, необхідних для самооцінки та аналізу керівництвом Університету;
- виконання робіт з актуалізації, обліку, зберігання та розповсюдження згідно встановленого порядку документів СМЯ в Університеті;
- проведення заходів, спрямованих на підвищення інформованості та компетентності адміністративно-управлінського персоналу Університету в області СМЯ;
- планування та реалізація рекламних та PR-компаній Університету;
- організація та проведення соціально-психологічних та маркетингових досліджень ринку освітніх послуг;
- аналіз ринку освітніх послуг;
- оцінка якості освіти в Університеті;
- планування та реалізація рекламної кампанії Університету (відео, аудіо ролики, поліграфія, виставки, тощо);
- організація профорієнтаційних заходів;
- виконання робіт з формування, функціонування та актуалізації фонду нормативно-технічної документації та нормативне забезпечення діяльності Університету в галузі стандартизації;
- надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;
- розвиток та оптимальне використання матеріально-технічної бази Відділу для забезпечення високоякісної роботи, проведення на високому рівні наукових досліджень;
- розширення міжнародних зв’язків із зарубіжними університетами, іншими організаціями для участі у розробці міжнародних наукових проектів та запозичення передового досвіду поєднання навчально-виховної й науково-дослідної роботи;
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості.
Основними напрямами діяльності Відділу є:
- функціонування системи внутрішнього забезпечення якості;
- організація консультаційно-підготовчих курсів та підготовка до вступу до ВНЗ та до зовнішнього незалежного оцінювання;
- профорієнтаційна діяльність;
- організація маркетингових досліджень та виставкова діяльність.
Основними функціями Відділу є:
- прийняття необхідних рішень і виконання дій, що належать до повноважень Відділу і не суперечать чинному законодавству України, Статуту Університету та цьому Положенню;
- визначення форми організації і стимулювання праці працівників Відділу;
- організація та здійснення навчальних семінарів з менеджменту якості з видачою сертифікатів;
- організація консультаційно-підготовчих курсів для покращення знань з конкурсних дисциплін, які визначаються Правилами прийому до Університету в поточному році;
- підготовка до вступу на навчання у вищих навчальних закладах та до зовнішнього незалежного оцінювання (далі ЗНО);
- проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл та студентів коледжів і технікумів;
- участь у виставках, ярмарках, конференціях;
- представлення Університету на заходах центрів зайнятості;
- проведення моніторингу та аналізу соціальних мереж щодо поширення інформації про Університет та запрошення на навчання;
- участь у розробці рекламної продукції про Університет;
- організація зворотного зв’язку внутрішніх та зовнішніх споживачів послуг Університету (проведення анкетування та опитування абітурієнтів, студентів, НПП, адміністрації, випускників, роботодавців і т.д.);
- організація заходів щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників Відділу;
- організація співпраці з навчально-дослідними господарствами Університету за відповідними напрямами;
- організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок тощо;
- вивчення, аналіз і впровадження у виробничу практику передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з дорадництва, науково-консультаційної, інформаційної та інноваційної діяльності;
- здійснення впроваджувальної, науково-консультаційної та інформаційної діяльності з використанням наукового потенціалу й технічних можливостей Відділу;
- забезпечення оновлень та вдосконалення матеріально-технічної бази Відділу для проведення навчання й наукових досліджень на рівні міжнародних стандартів;
- сприяння підвищенню рівня інформаційного та комп’ютерного забезпечення Відділу;
- проведення заходів з охорони праці, пожежної безпеки, здійснення іншої діяльності з забезпечення належних умов праці для співробітників Відділу та навчання слухачів консультаційно-підготовчих курсів.
 Відділ має право:
- здійснювати координацію, контроль та аналіз діяльності структурних підрозділів базового закладу Університету та відокремлених підрозділів щодо виконання вимог внутрішньої системи забезпечення якості та профорієнтаційних заходів.
- отримувати від структурних підрозділів Університету відомості і матеріали, необхідні для виконання Відділом своїх функціональних обов’язків;
- брати участь у нарадах, засіданнях та інших заходах пов’язаних і розглядом питань, що стосуються системи менеджменту якості Університету, профорієнтаційної роботи, та реклами і просування Університету в інформаційному просторі;
- вносити керівництву Університету пропозиції з питань, що входять до компетенції Відділу.
Відділ зобов’язаний:
- забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої керівництвом Університету роботи;
- дотримуватися Конституції та законів України, Статуту Університету, наказів ректора, інших нормативно-правових актів, правил внутрішнього розпорядку, положень, посадових інструкцій, правил охорони праці та протипожежної безпеки, документації системи менеджменту якості;
- виконувати свою роботу у взаємодії з працівниками інших структурних підрозділів;
- використовувати комп'ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості своєї роботи;
- постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію.
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook