Кафедра управління та освітніх технологій

Навчальні дисципліни

Техніка управлінської діяльності

Курс спрямований на здобуття студентами базових знань про психологічну сутність адміністративної роботи, управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у створенні сприятливого психологічного клімату, забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікацій, господарсько-управлінських процесів.
Автор курсу: професор Сергій Кубіцький

Методологія та організація наукових досліджень
з основами інтелектуальної власності

Метою вивчення дисципліни є ознайомити студентів ізтеоретичними основами методики та організації науково - дослідницької діяльності та умовами надання правової охорони об'єктам авторського права.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

Управління освітньою діяльністю

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями, елементами й структурою управління педагогічними системами та оволодіння методикою здійснення управлінського впливу в педагогічній діяльності.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Кадровий менеджмент

Курс дисципліни висвітлює дослідження змін у змісті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також адміністративного та допоміжного персоналу, що викликані застосуванням нових методик, технологій; трансформацією функції контролю; аналіз змін форм організації праці у закладах освіти; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу.
Автор курсу: професор Наталія Гречаник

Перфоманс менеджмент 

Метою куру є формування знань та вмінь здобувачів вищої освіти з питань теорії і практики організації ефективної діяльності як окремої особистості, так і колективу. Завдання: навчити здобувачів освіти використовувати основні теоретичні ідеї щодо сутності, структури та розвитку особистості; систематизувати знання студентів про методи перформанс менежменту та забезпечити на цій основі розширення соціально-психологічної та управлінської компетентностей майбутніх фахівців.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

 

Організація діяльності закладу освіти

Мета дисципліни - формування знань і вмінь майбутніх керівників із сучасної теорії та практики організації діяльності закладів освіти України. Завдання: ознайомити здобувачів з нормативно-правовою базою сфери освіти та основними засадами управління закладом освіти; схарактеризувати основні теоретичні та практичні питання організаційної діяльності керівника та управлінської команди закладу освіти; формувати теоретичну та практична готовність студентів до управління закладом освіти.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

 Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні закладами освіти

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні закладами освіти» є ознайомлення здобувачів з призначенням, можливостями та сучасним станом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні закладами освіті й формування навичок ефективного застосування як самих технологій так і програмного забезпечення та хмарних сервісів для вирішення різноманітних управлінських питань.
Автор курсу: асистент Сергій Михнюк

Освітні технології

Метою курсу дисципліни є удосконалення знань про закономірності загальнонаукової та фахової підготовки у закладах освіти, дидактичні можливості та особливості використання сучасних освітніх технологій; розвиток педагогічного мислення, педагогічних здібностей, педагогічної творчості; виховання професійно-значущих якостей, педагогічної моральності, психолого-педагогічної культури здобувачів вищої освіти.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

Нормативно-правова база управління персоналом

Метою вивчення дисципліни є детальне ознайомлення із законодавчою базою трудових відносин.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Основи кадрового діловодства

Метою вивчення дисципліни є висвітлення та аналіз проблем документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також кадрового діловодства; вивчення сучасних типових документів, технологій їх оформлення і рекомендацій щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Управління організацією

Курс «Управління організацією» відноситься до циклу дисциплін, що формує профіль майбутнього спеціаліста, озброюючи його основами теорії та практики управління в умовах ринкової економіки. Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Управління розвитком персоналу

Метою вивчення дисципліни є висвітлення та аналіз проблем відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження.
Автор курсу: професор Сергій Кубіцький

 Методичні рекомендації для написання курсової роботи

Кадровий аудит

Курс дисципліни розкриває теоретичні основи аудиту. Він підготовлений на базі передового досвіду розвитку аудиту в Україні. Використовується світовий і європейський досвід у розвитку аудиту, документи Аудиторської палати України.
Автор курсу: доцент Ярослав Рудик

Сучасні технології управління персоналом

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання сучасних технологій управління персоналом  в управлінні організацією.
Автор курсу: професор Тетяна Балановська

Соціальне управління

Метою навчальної дисципліни є опанувати знання про основи теорії та практики соціального управління; закономірності, принципи, методи, форми та механізми управління різноманітними явищами та процесами сучасного суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях..
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з сутністю, призначенням, можливостями інформаційних систем і технологіями в управлінні персоналом, сучасним станом їх розвитку й формування у здобувачів навичок ефективного застосування інформаційних систем і технологій для вирішення різноманітних управлінських завдань щодо управління персоналом підприємства. Провідним завданням вивчення дисципліни є: отримання здобувачами освіти теоретичних знань щодо інформаційних систем і технологій в управлінні персоналом підприємства та набуття практичних умінь і навичок застосовування сучасних інформаційних технологій в професійній діяльності.
Автор курсу: професор Зоя Рябова

Власна справа: створення і запуск власного інтернет-магазину

Навчальна дисципліна «Власна справа: створення і запуск власного інтернет-магазину» відноситься до дисциплін вільного вибору за уподобанням студентів із переліку дисциплін освітньо-професійної програми. Метою є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних основ та формування практичних навичок з питань створення та запуску інтернет-магазину. Завдання: навчити здобувачів освіти використовувати теоретичні знання для започаткування та ведення власної справи і підвищення ефективності її функціонування шляхом створення інтернет-магазину.
Автор курсу: професор Зоя Рябова

Основи науково-педагогічних досліджень

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з методологічними засадами дослідження в педагогічній галузі, навчити їх організовувати науковий пошук, оформлювати звіт про наукове дослідження в необхідній формі (тези, стаття, монографія, реферат, курсова, дипломна, дисертація тощо), представляти свої результати на наукових конференціях і семінарах.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Основи науково-педагогічних досліджень
(для студентів скороченого терміну навчання)

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з методологічними засадами дослідження в педагогічній галузі, навчити їх організовувати науковий пошук, оформлювати звіт про наукове дослідження в необхідній формі (тези, стаття, монографія, реферат, курсова, дипломна, дисертація тощо), представляти свої результати на наукових конференціях і семінарах.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Інформаційні технології в галузі

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з призначенням, можливостями та сучасним станом розвитку інформаційних технологій в галузі; формування навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення для вирішення різноманітних проблем підчас проведення фізкультурної роботи і спорту.
Автор курсу: асистент Сергій Михнюк

Основи наукових досліджень

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з методологічними засадами дослідження в галузі країнознавства, навчити їх організовувати науковий пошук, оформлювати звіт про наукове дослідження в необхідній формі (тези, стаття, монографія, реферат, курсова, дипломна, дисертація тощо), представляти свої результати на наукових конференціях і семінарах.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Методологія та організація наукових досліджень

Мета викладання дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» полягає у висвітленні методологічних та методико-організаційних засад науково-дослідної діяльності, що сприятиме орієнтації в складному процесі наукового дослідження.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

 

Освітні програми інших факультетів та ННІ

Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи

Спеціальність "Деревообробні та меблеві технології"
(ННІ лісового та садово-паркового господарства)

Дисципліна спрямовує студентів на формуванні потреб професійного розвитку, підвищення професійної культури та педагогічної майстерності на умовах засвоєння технологій самоорганізації педагогічної діяльності, сприяння збагаченню педагогічного досвіду майбутніх викладачів, поглиблення знань з педагогіки і психології, інноваційних педагогічних технологій, формування практичних умінь і навичок майстерності викладання та  культури педагогічного спілкування; формування у майбутніх педагогів культури та ерудиції, моральних цінностей педагогічної професії, визначення соціальних ситуацій морального розвитку особистості.  
Автор курсу: професор Сергій Кубіцький

Освітні технології

Спеціальність "Харчові технології"
(Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК)

Метою курсу дисципліни є удосконалення знань про закономірності загальнонаукової та фахової підготовки у закладах освіти,  дидактичні можливості та особливості використання сучасних освітніх технологій; розвиток педагогічного мислення, педагогічних здібностей, педагогічної творчості; виховання професійно-значущих якостей, педагогічної моральності, психолого-педагогічної культури здобувачів вищої освіти.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook