Кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Навчальна робота

     Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

для фахівців освітнього ступеня  «Бакалавр»

  • «Англійська мова за професійним спрямуванням» (English for Specific Purposes)
  • «Англійська мова» (The English Language)
  • «Практичний курс другої іноземної мови і переклад (англійська)» (Practical Course of the Second Foreign Language and Translation (English))

для фахівців освітнього ступеня «Магістр»

  • «Ділова іноземна мова» (Business Foreign Language)

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

  • «Англійська мова» (The English Language)

Відповідно до сучасних вимог до професійної підготовки фахівців немовного профілю в рамках Загальноєвропейських Рекомендацій з англійської мови у немовному ЗВО студенти повинні бути активними учасники міжкультурної комунікації; мати необхідні навички та уміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; бути спроможними отримувати новітню фахову інформацію через автентичні матеріали. Зміст програми спрямований на формування професійної комунікативної компетентності, що розглядається як мовна поведінка, яка вимагає набуття лінгвістичної компетентності (мовленнєвих знань та умінь), соціолінгвістичної та прагматичної компетентностей, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням і роботою. Значна увага при цьому приділяється формуванню та удосконаленню володіння різними видами мовленнєвої діяльності, а саме рецепції (сприймання), продукції, інтеракції та медіації (усній або писемній). Акцент у роботі зі студентами ставиться на комунікативний аспект.

По закінченню курсу студенти повинні вміти:
- володіти англійською мовою як засобом формування і формулювання думок у межах повсякденного спілкування і в сфері відповідної спеціальності;
- володіти вміннями реалізувати комунікативне завдання і певний комунікативний намір в ситуаціях професійного спілкування;
- розуміти друковані та аудитивні тексти англійською мовою за фахом;
- давати чітке і логічне розгорнуте чи коротке викладення спеціальної інформації англійською мовою;
- володіти вміннями обмінюватися думками та висловлюватися продуктивно як за змістом (факти, відомості, думки, докази тощо), так і за формою (нові комбінації засвоєних лексичних одиниць, мінімум готового, завченого) з професійної тематики;
- викладати результати проведеної дослідницької чи експериментальної роботи зі спеціальності з використанням наочності або без неї (таблиці, графіки, схеми, малюнки);
- брати участь у науково-практичних конференціях, дискусіях, круглих столах за спеціальністю англійською мовою;
- вміти виступати як із заздалегідь підготовленими повідомленнями, так і говорити експромтом, без спеціальної попередньої підготовки чи обдумування;
- вміти аргументувати, переконувати та мотивувати свої мовленнєві дії;
- володіти вміннями працювати з довідковою літературою, літературою за фахом, а також цитувати першоджерела відповідно до ситуації;
- вміти докладно і чітко описати та презентувати широкий спектр навчальних та фахових питань, пояснюючи їх важливими фактами, прикладами;
- вміти детально презентувати основні положення певних професійних питань, вживаючи доцільну термінологію;
- володіти вміннями розгортати систему доказів з актуальних навчальних та професійних питань, виділяти важливі моменти і підкріплювати твердження доречною детальною інформацією;
- розуміти основну інформацію лекцій, бесід, доповідей, презентацій, дискусій на навчальні та професійні теми, а також більшість трансльованих аудіо матеріалів у сферах суспільного, професійного та навчального характеру, визначати ставлення мовця до змісту інформації тощо.
Підготовку фахівців ОС «Бакалавр» і ОС «Магістр» кафедра проводить на таких факультетах, інститутах та у відокремлених структурних підрозділах:
• гуманітарно-педагогічному;
• агробіологічному;
• захисту рослин, біотехнологій та екології;
• лісового і садово-паркового господарства;
• механіко-технологічному;
• конструювання і дизайну;
• енергетики, автоматики і енергозбереження;
• землевпорядкування;
• відокремлених структурних підрозділах (ВП НУБіП України Бобровицький агротехнічний коледж, ВП НУБіП України Мукачівський аграрний коледж, ВП НУБіП України Малинський технікум лісового господарства, Лубенський лісотехнічний коледж).

 

При кафедрі функціонують платні навчально-консультаційні курси з англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей для студентів та аспірантів. За рахунок діяльності навчально-консультаційних курсів здійснюється надходження позабюджетних коштів в Університет.

 

 
 
Назва дисципліни
Спеціальність (освітньо-професійна програма)
Електронна адреса розміщення навчально-методичного забезпечення дисципліни
Навчальна програма
Силабус
Підручник, навчальний посібник
Електронний навчальний курс
ОС "Бакалавр"
Іноземна мова (1, 4 курс)
Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка
 
Іноземна мова (3 курс ск. т.)
Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка
 
Іноземна мова. Communication skills. (1 курс)
Іноземна мова. Proposal and Report Writing. (4 курс)
Автомобільний транспорт
 
www www
Іноземна мова (1, 3 курс ск.т.)
Агроінженерія
 
Іноземна мова
(англійська) (1, 4 курс)
Агроінженерія
 
Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська)
Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Агрономія
 
Іноземна мова (англійська)
Агрономія, ІV курс
 
Англійська мова
Біомедична інженерія
 www
Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська)
Біотехнологія та біоінженерія
Англійська мова за професійним спрямуванням
(1, 2 курс)
Будівництво та цивільна інженерія
Англійська мова за професійним спрямуванням
Галузеве машинобудування
 
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Геодезія та землеустрій
Англійська мова
Деревообробні та меблеві технології
Англійська мова за професійним спрямуванням (1 курс)
Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка
 
Англійська мова за професійним спрямуванням (2 курс, ск. т.)
Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка
 
Англійська мова за професійним спрямуванням (4 курс)
Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка
 
Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська) (ск. т.)
Захист і карантин рослин
Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська)(1,4 курс)
Захист і карантин рослин
 
 
Англійська мова (1,4 курс)
Лісове господарство
 
Іноземна мова (англійська)
Садово-паркове господарство
 
Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська)
Садівництво та виноградарство
 
Іноземна мова (англійська)
Садівництво та виноградарство, ІV курс
 
Англійська мова
Теплоенергетика
 
Англійська мова за фаховим спрямуванням (скороч.)
Транспортні технології (автомобільний транспорт)
 
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Транспортні технології (автомобільний транспорт)
 
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням
(1, 2 курс)
Фізична культура і спорт
 
 
ОС "Магістр"
Ділова іноземна мова (англійська)
Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології
 
Агроінженерія
Біотехнології та біоінженерія
Геодезія та землеустрій
www 
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка
Захист рослин
Карантин рослин
Теплоенергетика
Транспортні технології (автомобільний транспорт)
 
Галузеве машинобудування
 
 
 
 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook