НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ»

Завідуючий лабораторією:
Литвиненко Володимир Сергійович

Кандидат економічних наук, доцент

 

 Навчально-науково-виробнича лабораторія «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку» є структурним підрозділом кафедри обліку та оподаткування економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Лабораторія була створена на підставі рішення ректорату за наказом ректора від «17» квітня 2003 р. за № 179 та розташована в аудиторіях 609, 610 навчального корпусу №10. Завдання та напрями діяльності Лабораторії визначаються статутом університету, наказами ректора, рішеннями ректорату та вченої ради, розпорядженнями проректорів, декана Факультету та завідувача Кафедри, положенням про дану Лабораторію від 22.11.2017 р.

 

Завдання Лабораторії:

– об’єднання зусиль науково–педагогічних та наукових працівників кафедри обліку та оподаткування, науково–технічного персоналу, докторантів, аспірантів, слухачів, студентів для підвищення рівня навчального процесу шляхом впровадження у сільськогосподарське виробництво наукових розробок з обліку та оподаткування;

– використання можливостей Лабораторії для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково–педагогічних працівників університету у виробничих умовах;

– сприяння в оновленні та удосконалення навчально–лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та автоматизації навчального процесу тощо шляхом збільшення надходжень коштів спеціального фонду;

– проведення разом із сільськогосподарськими підприємствами спільної науково–виробничої діяльності;

– забезпечення проведення НПП Кафедри на високому навчально–методичному рівні лабораторних та практичних занять згідно з діючими навчальними планами та графіком навчального процесу, надання науково–консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

– покращення підготовки фахівців у галузі обліку та оподаткування.

 

 

Основні напрями діяльності лабораторії:

– підготовка навчальних та науково–методичних розробок з урахуванням інноваційних методик викладання дисциплін закріплених за кафедрою;

– ознайомлення НПП і студентів з новими надходженнями наукової та науково–методичної літератури з дисциплін закріплених за кафедрою;

– впровадження наукових розробок та інших досягнень науково–технічного прогресу у галузі обліку та оподаткування в сільськогосподарське виробництво;

– надання науково–консультаційних, дорадчих, та інших послуг;

– організація конференцій, семінарів, курсів підвищення кваліфікації;

– сприяння розвитку лабораторії та створенню нових робочих місць;

– поліпшення фінансового та матеріально–технічного забезпечення Університету шляхом збільшення надходжень коштів спеціального фонду від здійснення вищезазначених послуг, підвищення рівня оплати праці та професійної майстерності його працівників і студентів;

– вивчення передового досвіду кращих НПП вищих навчальних закладів з метою покращення навчального процесу.

 

 Наукові і професійні інтереси

– Використання інформаційних технологій в обліку, аудиті та управлінні підприємством

– Розвиток бухгалтерського обліку під впливом інституціональної економічної теорії

– Теоретико-методологічні засади обліку та контролю на підприємствах аграрного сектору

– Теоретико-методологічні засади обліку в державному секторі економіки, система економічного контролю в Україні та напрями її реформування

– Теорія і практика обліку та оподаткування діяльності підприємств агропромислового виробництва.

 

– Методика обліку і контролю трансакційних витрат.

 

 

 

У лабораторії використовується сучасна комп’ютерна техніка та програмне забезпечення. 

 

BAS Бухгалтерія

Програмний продукт призначений для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, зокрема й підготовки обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. 

M.E.Doc

Програма для електронного документообігу. Використовується для реєстрації податкових накладних, подання звітності у контролюючі органи у електронному вигляді, обмін електронними бухгалтерськими документами між підприємствами (рахунками, накладними, актами виконаних робіт тощо).

BAS Комплексне управління підприємством

Комплексне рішення, що охоплює основні контури управління та обліку. Рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. "BAS Комплексне управління підприємством" дозволяє збільшити продуктивність праці всіх служб підприємства та покращити процеси взаємодії підрозділів.

 BAS ERP

Інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств. Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні. Особливу увагу під час розробки було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема з технічно складним виробництвом.

Agri:Бухгалтерія – програма для обліку у сільськогосподарських та фермерських підприємствах.

CaseWare Audit – програма для автоматизації обліку та аудиту.

 Викладачі кафедри володіють програмним забезпеченням та мають відповідні свідоцтва і сертифікати.

 

 

На базі лабораторії викладачі та аспіранти кафедри проводять дослідження за науково-дослідною програмою «Розробка пропозицій щодо облікового забезпечення в управлінні грошовими потоками» (договір № 15/31 від 18.08.2020 р.) та за ініціативною науково-дослідною тематикою: "Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю і оподаткування суб`єктів господарювання в умовах сталого розвитку" на період з 04.2021 р по 12.2023 р. Державний реєстраційний номер 0121U110614.

 Програми підвищення кваліфікації

1. Аспірантів, докторантів.

2. Науково-педагогічних працівників.

3. Бухгалтерів.

4. Курси підвищення кваліфікації з використання прикладного рішення BAS Бухгалтерія.

5. Курси підвищення кваліфікації щодо здійснення процедур публічних закупівель.

6. Курси підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

 

Міжнародна освітня діяльність

1. Організація спільних заходів (конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів, публічних лекцій, літніх шкіл, майстер-класів).

2.Підвищення числа студентів у програмах обміну.

3.Розробка спільних програм навчання.

4.Уніфікація та гармонізація навчальних програм.

5. Підвищення мобільності студентів та науково-педагогічних працівників.

6. Створення спільних наукових публікацій (наукових праць, наукових журналів, монографій, підручників, перспектив, доповідей і т.д.).

 

У лабораторії працюють студентські наукові гуртки кафедри обліку та оподаткування:

– Проблеми методики та організації обліку, контролю та аналізу

– Бухгалтерський облік у сучасних умовах господарювання

  

У зв’язку з карантинними обмеженнями, багато заходів відбувалися у дистанційному форматі, зокрема, і засідання гуртків.

 

Студенти активно долучалися до навчання у лабораторії. Одержані знання на лабораторних роботах демонстрували на змаганнях та при працевлаштуванні.

 

У фіналі Міжнародної студентської ІТ-олімпіади «IT-Universe-2020» по конкурсу «Управління підприємством в ERP-системі» призові місця зайняли студенти 3 курсу скороченого терміну навчання спеціальності «Облік і оподаткування» економічного факультету Роман Ревенко (1 місце), Владислав Шешин (2 місце) та Дмитро Лєпєєв (3 місце).

Фінал IT-Universe-2021 відбувся на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України. У змаганні взяли участь понад 100 студентів з різних регіонів України (із яких – 77 змагалися очно на базі аудиторій  факультету інформаційних технологій  НУБіП України) із більш, ніж 25 закладів вищої освіти. Економічний факультет представляли здобувачі освітньої програми «Облік і аудит» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Юлія Дуда, Вікторія Карасюк, Роман Ревенко, Владислав Шешин.

 

 

 

У загальному заліку олімпіади студенти кафедри обліку та оподаткування здобули три призові місця по двох конкурсах. Перемогу у конкурсі «Використання автоматизованих систем обліку» Фіналу IT-Universe здобули бакалаври Юлія Дуда (ІІ місце) і Вікторія Карасюк (ІІІ місце).

Магістр Роман Ревенко продемонстрував чудові знання, ІТ-вміння й навички та виборов ІІІ місце у конкурсі «Управління підприємством в ERP-системі».

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2020 року № 1457 Національний університет «Чернігівська політехніка» затверджений базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» у 2020/2021 навчальному році.

 Переможці II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» ("Облік і аудит"):

 Тетяна Гайдученко (здобувачка  ОС «Магістр» 2 року навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми (ОПП) «Облік і аудит») на тему «Оцінка системи пенсійного забезпечення України та шляхи її реформування», науковий керівник – завідувач кафедри обліку та оподаткування Євгенія Калюга – Диплом І ступеня.

 

Марія Ніколенко (добувачка  ОС «Магістр» 1 року навчання   спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «ОБЛІК І АУДИТ») на тему : «Адаптація організації обліку розрахунків з оплати праці до умов пандемії», науковий керівник – професор кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко – диплом ІІ ступеня.

16 вересня 2021 року на базі навчально-науково-виробничої лабораторії «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку» проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування», присвячену 70-річчю економічного факультету НУБіП України.

 


 

25 березня 2021 року було проведено VІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Облік, оподаткування, контроль та аналіз в активізації діяльності економічних суб’єктів».

                 Положення про лабораторію. 

 

Запрошуємо до співпраці та підвищення кваліфікації на базі навчально-науково-виробничої лабораторії «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку»!

Новини

Всі новини
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook