ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ СТАТЕЙ

 Загальні відомості

 
Журнал «Ukrainian journal of veterinary sciences» входить до Переліку наукових фахових видань України, категорії «Б» (затверджено наказом МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) / доктора наук за напрямом 21 «Ветеринарія» зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
Періодичність: 4 рази на рік.
Журнал «Український часопис ветеринарних наук» індексується у міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrichsweb, EBSCO, МIAR, BASE. Архіви журналу також розміщуються на сайті Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.
Мова видання – українська, англійська.
Починаючи з № 3 2020 року, статті до розгляду редколегії приймаються виключно англійською мовою.
 
Редакційна політика щодо публікацій
 
·До наукового журналу приймаються оригінальні наукові статті проблемно-постановчого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для ветеринарії і раніше не публікувалися.
· Автори несуть персональну відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
· Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватися і передаватися стороннім особам.
· Авторам, які здобувають науковий ступінь – доктора філософії (кандидата наук), необхідно вказувати свого наукового керівника.
 
Порядок подання наукової статті
 
1. До редакції наукового журналу через систему OJS (http://journals.nubip.edu.ua/index.php/sanu/index)надсилається електронний пакет документів:
 • відомості про авторів (Vidomosti_Ivanenko.doc), додаток 1;
 • згода на публікацію, передання авторських прав та дотримання публікаційної етики (Agreement_Ivanenko.doc);
 • наукова стаття (Paper_Ivanenko.doc), додаток 2;
 • розширена анотація статті українською мовою обсягом до 1800 знаків (Аbstract_Ivanenko.doc).
 • для перевірки якості перекладу тексту статті англійською мовою, необхідно надсилати її україномовний варіант.
2. Після отримання та розгляду редколегією наукової статті, авторам буде надіслано повідомлення відповідного змісту на електронну пошту.
3. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукової статті.
4. Матеріали, оформлені з порушенням вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.
 
Порядок рецензування статті
 
1. Рецензування рукопису статті здійснюється для визначення якості і вірогідності її наукового матеріалу, підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу та з метою відбору найактуальніших наукових робіт.
2.  У журналі прийнято двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:
 • рецензенту не розкриваються особисті дані автора (авторського колективу);
 • автору (авторам) не повідомляються особисті дані рецензента.
3. Усі наукові статті проходять первинну експертизу щодо правильності їх оформлення і відповідності до встановлених редколегією "Вимог до рукописів".
4.  Первинну експертну оцінку наукової статті здійснює бюро редколегії.
5. У подальшому бюро редколегії визначає для статті рецензента зі складу члена редакційної колегії або авторитетного вченого за відповідним науковим напрямом.
 • рецензенти повинні бути відомими фахівцями в розрізі тематики поданого рукопису та мати публікації в цій галузі досліджень (бажано за останні 5 років).
6.  Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:
 • рекомендувати статтю до опублікування;
 • рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
 • не рекомендувати статтю до опублікування із наведенням аргументації.
Редакція рекомендує рецензентам використовувати під час рецензування статей розроблену редколегією типову форму рецензії.
7. Редакція направляє авторам копії рецензій, що не містять інформації про рецензента, або аргументовану відмову на опублікування конкретного рукопису статті.
8. Після розгляду наукової статті редколегією і за умови прийняття позитивного рішення щодо її друку, авторам буде надіслано відповідне повідомлення на адресу електронної пошти з вкладеною квитанцією.
9. Редколегія залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.
Матеріали, оформлені без дотримання вимог щодо порядку подання та оформлення наукових статей, редколегія не  розглядає!
 
Вимоги щодо оформлення наукової статті
 
1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом від 10 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – одинарний, кегль шрифту – 11, гарнітура – Times New Roman, абзацний відступ – 1,0 см.
2. Структура наукової статті:
УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК Ви можете за цим посиланням:
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y;
Назва статті (англійською, вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери). Повинна лаконічно інформувати про її зміст (до 12 слів) і бути цікавою для науковців і фахівців.
Ініціали та прізвища авторів (англійською, вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний); вчений ступінь, посада, назва кафедри або місце роботи.
ORCID кожного з авторів статті.
Офіційна назва організації, місто, держава (англійськоювирівнюванняпо центру, курсив).
E-mail.
 
Анотація (Abstract). Обсяг реферату 220–250 слів. Повинна бути лаконічною, без зайвих слів, відображати основний зміст статті, а також структурованою і написаною якісною англійською мовою (кегль шрифту – 11, курсив, міжрядковий інтервал – одинарний). Композиційно реферат може бути побудованим за принципом IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion): 1–2 речення про актуальність проблемного питання дослідження; стислий опис методів дослідження; основні результати (конкретні факти); конкретні висновки та перспективи подальших досліджень (1 речення). Зміст анотації має бути зрозумілим без ознайомлення з основним текстом статті. Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан («The study tested», а не «It was tested in this study»).
Ключові слова (Keywords): 4–6 слів (словосполучень), які відображають зміст статті (кегль шрифту – 11, курсив, міжрядковий інтервал – одинарний) та не повторюють слова з її назви.
Анотації українською та англійською мовами за змістом і оформленням мають бути ідентичними.
 
Вимоги до викладу основних розділів статті:
 
Актуальність (Introductionмає відображатиактуальність наукової проблеми з наведенням відомих у світовій літературі фактів із зазначенням ще невирішених аспектів питання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій (Analysis of recent researches and publications). При цьому слід аналізувати наукові факти із закордонних і вітчизняних англомовних публікацій за останні 5 років. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід наводити в круглих дужках за зразком: (Прізвище, рік), наприклад: один автор – (Putchkov, 2013), два автори – (Peter & Prince, 2018), три та більше авторів – (Lonappan et al., 2016; Lu et al., 2017; Sarkar et al., 2017). На завершенні стисло формулюється основне завдання наукового дослідження у вигляді мети (Purpose) або гіпотези (Hypothesis) статті.
Матеріали та методи дослідження (Materials and methods of researchдетально описується схема дослідження, умови і місце проведення досліду, критерії відбору тварин, основні методи і методики дослідження (з посиланням на першоджерело), реактиви і прилади (зазначається фірма, модель і країна виробник), дотримання вимог Європейської конвенції щодо гуманного поводження з хребетними тваринами, залученими в експеримент. Цей розділ повинен містити максимально вичерпну інформацію для подальшого можливого відтворення оприлюднених результатів. І на завершенні, наводиться інформація про методи статистичної обробки даних.
Результати дослідження та їх обговорення (Results of the research and their discussion)  зазначаються отримані результати дослідження та їх аналіз із наведеним порівнянням щодо відомих фактів (бажано за останні 5 років). Вимоги до цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань.
Таблиці і рисунки за обсягом не повинні перевищувати 30 % тексту. Рисунки мають бути доступними для їх редагування. Не слід наводити посилання на таблицю або рисунок у вигляді окремого речення.
Висновки і перспективи (Conclusions and future perspectives). Необхідно представити конкретні результати аналізу (краще суцільним текстом обсягом до 10 речень) та перспективи подальших досліджень.
Подяки (якщо необхідні!) подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.
References (список використаних джерел) подається у кінці наукової статті, не менше 20 джерел (закордонні та вітчизняні англомовні публікації) за останні 5 років у алфавітному порядку!!! (кегль шрифту – 11, міжрядковий інтервал – одинарний), без нумерації, англійською мовою (з наведенням транслітерації у випадку україномовних і російськомовних назв), який формується за міжнародним стандартом АРА (для розміщення рукописів у міжнародних базах даних). Для полегшення роботи над оформленням джерел за цим стандартом рекомендується користуватися посиланням http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN.
 
Приклади оформлення списку використаних джерел
за стандартом АРА
 
•          Книга 1-7 авторів:
1. Kunchenko, Ju. P. (2016). Stohasticheskie polinomy [Stochastic polynomials]. Kyiv: Naukova dumka.
2. Makarov, I. M., Lokhin, V. M., & Romanov, M. P. (2019). Avtomatizatciya sinteza i obuchenie intellektual'nyh sistem upravleniya [Automation of synthesis and learning the intellectual control systems]. Lviv: Science.
•          Книга 8 і більше авторів:
Townsend, C. M., Beauchamp, R. D., Evers, B. M., Mattox, K. L. Kliegman, R. M., Behrman, R. E., Jenson, H. B., … & Stanton, B. M. (2018). Textbook of pediatrics. New York: Health Sciences.      
•          Книга за редакцією:
Titarenko, G. A. (Ed.). (2010). Informaciini tehnologii v marketyngu [Information technology in marketing]. Kyiv: Naukova dumka.
Частина книги:
Bonica, J. J. (2019). Textbook of pain. In B. Burns, T. Breathnach, & C. Griffiths (Eds.) Textbook of dermatology. New York, NY: John Wiley & Sons.
•          Багатотомне видання, окремий том:
Zimmermann, H.-J. (1996). Fuzzy set theory – and its applications (Vol. 1). Philadelphia: Metropolitan Books.
•          Стаття з журналу:
1.        Kim, J., Yun, S., & Ounaies, Z. (2006). Discovery of cellulose as a smart material. Macromolecules, 39(12), 4202-4206. doi: 10.1021/ma060261e
2.        Sarymsakov, A. A., Baltaeva, M. N., Nabyev, D. S., Rashidova, S. S., & Yugay, G. M. (2004). Dispergirovannaya mikrokristallicheskaya celljuloza i gidrogeli na ee osnove [Dysperhyrovannaya microcrystalline cellulose and hydrogel bases]. Chemistry vegetable raw materials, 2, 11-16.
3. Pecko, V. І. (2014). Modeljuvannja prostorovo-poljarizacіjnih parametrіv spektral'nih harakteristik vіdrіzajuchih optichnih fіl'trіv [Modeling spatial-polarization parameters of spectral characteristic of cutt-off optical filters]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/5(69), 32-38.
Звіт з науково-дослідної роботи
Solovei, V. V. (2020). Report on modern technology implementation (110/30-PR). Kyiv: KPI.
•          Тези, матеріали конференцій:
1.        Martis, R. J., Acharya, U. R., Ray, A. K., & Chakraborty, C. (2011). Application of higher order cumulants to ECG signals for the cardiac health diagnosis, Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. doi:10.1109/iembs.2011.6090487
2.        Holovacs, J., Mitsa, A., & Mitsa, V. (1999). Computer modelling of characteristics of structures with short periods, Proceedings of 4th international Conference, Applied Informatics. Eger-Noszvaj (Hungary).
•          Авторські свідоцтва, патенти:
Golovko, G. (2015). Method for determining milk quality Patent 26933 Ukraine. Kyiv: State Patent Office of Ukraine.
•          Дисертації, автореферати дисертацій:
•    Makarov, E. (2019). Nanotechnology in poultry. (Thesis of the Doctor of veterinary sciences). University of life and sciences. Kyiv.
•          Електронні ресурси:
1. Ball, P. (2012). Synthesis, structure and properties of biological polyesters. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0000356
2. Savchenko O. P. (2020). Biological and morphological features of cats in Ukraine. Scientific reports of NULES of Ukraine, 3 (87)). doi: 10.31548 / dopovidi2020.05.011
3. European commission. (2021). Retrieved from http://ec.europa.eu/index_en.htm
Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 11, напівжирний, міжрядковий інтервал – одинарний, розміщення по ширині). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 11, міжрядковий інтервал – одинарний).
 
1. Назва таблиці
Строк сівби
Сходи
Квітування
Урожайність, ц/га
уражено рослин
розвиток хвороби
уражено рослин
розвиток хвороби
Перша декада квітня
45,0
14,8
89,0
40,3
27,2
Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 11, напівжирний, міжрядковий інтервал – одинарний, розміщення по ширині). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки мають бути контрастними, чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими. 
 
Поштова адреса автора: назва організації, вулиця та будинок, місто та індекс, країна. Teл.: +38-xxx-ххх-хх-хх.
 
Оплата за публікацію статей
Вартість опублікування статті та надання цифрового ідентифікатора DOI загалом становить 1500 (UAH).
Якщо Ви не маєте коштів на оплату публікації, Ви можете звернутися з проханням про виняток у сплаті. Ми не хочемо, щоб плата ставала перешкодою для публікації якісних наукових робіт.


Додаток 1
 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
 
Прізвище, ім’я та по батькові
 
Науковий ступінь
 
Вчене звання
 
Посада
 
Місце роботи
 
Назва статті
 
Контактні телефони
 
E-mail
 
Поштова адреса установи:
 
 

 

Додаток 2
 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ
 
UDC ….
TITLE SCIENTIFIC ARTICLE
 
P. I. IVANENKO, Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Department of Veterinary Hygiene named after Professor A. K. Skorokhodko
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
E-mail:
 
Abstract (Анотація).Текст текст текст … (220-250 слів).
Keywords (Ключові слова)слово, слово,слово, …(4-6 слів або словосполучень, які не повторюють терміни з назви статті).
 
Актуальність (Introduction)Текст текст текст …
Аналізостанніхдослідженьтапублікацій (Analysis of recent researches and publications)Text text text
Мета (Purpose)Text text text
Матеріали та методи дослідження (Materials and methods of research). Текст текст текст …
Результати дослідження та їх обговорення(Results of the research and their discussion). Текст текст текст …
Висновки та перспективи(Conclusions and future perspectives). Текст текст текст …
 
References
Список використаних джерел оформлений по АРА, не менше 20 джерел. Слід робити посилання на закордонні та вітчизняні англомовні публікації за останні 5 років.
 
НАЗВА НАУКОВОЇ СТАТТІ
П. І. Іваненко
 
Анотація. Текст, 220-250 слів.
Ключові слова: 4-6 слів або словосполучень, які не повторюють терміни з назви статті.
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook