Гарант Танчик Семен Петрович

1 січня 2020 року


Трудова діяльність:

Працює з 1979 по тепер. час – Українська с.-г. академія (нині НУБіП України):

асистент (1979–1991);

доцент (1991–1995);

докторант кафедри загального землеробства (1995–1996, 1998–1999);

заступник проректора з наукової роботи (1996–1998);

завідувач кафедри рослинництва (1999–2005);

декан агрономічного факультету (2000–2001);

директор Навчально-наукового інституту рослинництва, ґрунтознавства та екології (2001–2005);

завідувач кафедри землеробства та гербології (з 2005 по теперішній час);

директор Науково-дослідного інституту агротехнологій та якості продукції рослинництва (2009–2011 за сумісництвом)

 

Дисципліни які викладає:

Для спеціальності 201 «Агрономія» з підготовки PhD Доктор філософії читає обов’язкову дисципліну «Управління родючістю ґрунту та продуктивністю сільськогосподарських культур за зберігаючого землеробства» та дисципліни за вибором аспіранта «Зберігаюче землеробство», «Землеробство за умов зміни клімату».

 

Наукові і професійні інтереси:

Одним із актуальних напрямків наукових досліджень є біологізація галузі землеробства, отримання якісної і екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. Актуальність проблеми обумовлена порушенням екологічного стану галузі землеробства України. Це вимагає пошуку шляхів стабілізації галузі з наступним розширеним відтворенням потенціальної і ефективної родючості ґрунту. Ним запропоновані комплексні розробки з внесення органічних та мінеральних добрив з використанням нетоварної частини урожаю, маси сидеральних культур та біодобрив, оптимізація структури посівних площ з нормативною часткою багаторічних трав, застосування екологічно регламентованої системи захисту рослин від шкідливих організмів. Під його керівництвом вперше в Україні розроблена екологічна система землеробства. Основні теоретичні і практичні розробки присвячені обґрунтуванню ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур з врахуванням вимог збереження навколишнього середовища.

 

Основні публікації:

Танчик С. П. є автором 295 наукових і навчально-методичних праць з питань землеробства, гербології та рослинництва, з яких 9 підручників, 8 навчальних посібників, 6 монографій, 9 науково-методичних рекомендацій виробництву, 161 наукова стаття у фахових виданнях, 3 статті у міжнародних виданнях, що індексуються в WoS та Scopus, 27 навчально-методичних розробок, 9 патенти на винахід.

Він є науковим керівником 33 аспірантів, з яких 25 успішно захистили кандидатські дисертації, науковим консультантом докторських дисертацій, В’ялого С. О., Цюка О. А., Центила Л. В., Павлова О. С., Димитрова  С. Г., з яких Цюк О. А. та Центило Л. В. захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.

За 20192020 роки опубліковано:

1.                  Танчик. С. П., Примак І. Д., Центило Л. В., Літвінов Д. В. Сівозміни. Підручник. Київ. 2019. 365 с.

2.                  Танчик. С. П., Рожко В. М., Карпенко О. Ю. Землеробство з основами ґрунтознавства. Навчальний посібник. Київ. 2020. 442 с.

3.                  Танчик. С. П., Центило Л. В., Цюк О. А. Управління родючістю ґрунту за зберігаючого землеробства. Монографія. Вінниця «Твори». 2021.
361 с.

4.                  Pinkovskyi H., Tanchyk S. Management of the elements of technology of growing of sunflower in the gight-Bank Steppe of Ukraine. Monograph. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries. Riga. Latwia. 2019.

5.                  Танчик С. П., Павлов О. С., Чумбей В. В. Потенційна забур’яненість ґрунту залежно від його обробітку за вирощування гречки посівної в Прикарпатті України. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природо-користування України. 2020. № 1. Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13794/12029.

6.                  Сінченко В. В., Танчик С. П., Літвінов Д. В. Вплив різних способів обробітку ґрунту на агрофізичні показники чорнозему типового Правобережного Лісостепу України. Рослинництво і ґрунтознавство. 2019. Т. 10. № 2. С. 41–49.

7.                  Сінченко В. В., Танчик С. П., Літвінов Д. В. Вплив різних способів обробітку ґрунту на структурно агрегатний склад чорнозему типового у Правобережному Лісостепу України. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природо-користування  України. 2019. № 3 (79). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.03.013.

8.                  Сінченко В. В., Танчик С. П., Літвінов Д. В. Урожайність і якість насіння сої залежно від обробітку та попередників у правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Ч. 1. С. 217–225.

9.                  Сінченко В. В., Танчик С. П., Літвінов Д. В. Водний режим ґрунту за вирощування сої у Правобережному Лісостепу України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2019. №72. С. 52–56.

10.             Танчик С. П., Павлов О. С., Чумбей В. В. Вплив обробітку ґрунту на актуальну забур’яненість гречки посівної в Прикарпатті України. Зрошуване землеробство. 2019. Вип. 72. С. 56–60.

11.             Танчик С. П., Бабенко А. І. Вплив забур’яненості посівів соняшнику на водний режим ґрунту. Вісник аграрної науки. 2020. № 2 (803). С. 24–28.

12.             Brovko F., Brovko O., Tanchyk S., Yukhnovskyi V. Optimization of water-physical properties of sandy soils of natural-technogenic origin Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. Vol. 2020, Issue 1. P. 111–117. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081969972&origin=AuthorNamesList&txGid=68f2b261daeb112b41ec06e7b87a20de.

13.             Pinkovskyi H., Tanchyk S. Management of the elements of technology for growing of sunflower in the Right-Bank Steppe of Ukraine. Žemės ūkio mokslai. 2020. T. 27. № 1. P. 37–47. ISSN 1392-0200.

14.             Pinkovskyi H., Tanchyk S. Dynamics of availability of available moisture in soil by optimization of sowing time and density of statement of sunflower plants in the Right-Bank Steppe of Ukraine. Technium. Vol. 2, Issue 3. P. 68 – 77.

Участь у роботі конгресів, форумах, конференціях

За 20192020 рр. прийняв участь у науково-практичних конференціях:

1.                  Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Управління родючістю чорнозему типового за зберігаючого землеробства. Київ. 2020.

2.                  Танчик С. П. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство, виклики для аграрної науки та освіти» Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр «Агроосвіта». КиївМиколаївХерсон 2019.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook