ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на кафедру військової підготовки НУБіП України на 2018 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ

ПІДГОТОВКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, №91 «И» від 10.05.2017 року, Ліцензійний обсяг – 900 осіб.

Кафедра здійснює підготовку офіцерів запасу за 6 військово-обліковими спеціальностями:

„Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”;

„Бойове застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів”;

„Застосування автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів”;

„Експлуатація та ремонт базових машин бронетанкової техніки”;

„Експлуатація та ремонт електро- і спец обладнання та автоматики бронетанкової техніки”;

„Радіологія та токсикологія ветеринарна”.

 

2. ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА НАВЧАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Загальні положення

Правила відбору та прийняття на навчання на кафедру військової підготовки НУБіП України громадян України для проходження військової підготовки розроблено на підставі вимог Законів України „Про вищу освіту”, „Про військовий обов’язок і військову службу” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року № 48 „Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), наказу Міністерства освіти та науки України та Міністерства оборони України від

15 серпня 2013 року № 1190/560 ”Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів”, наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року       № 719/1289 ”Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

Кафедра військової підготовки НУБіП України оголошує набір громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями, для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

Військова підготовка планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення "військового дня") на протязі двох років навчання.

Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки у відповідному військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, залучаються до проходження навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

Навчальний збір завершується складанням випускного екзамену та прийняттям Військової присяги на вірність Українському народові.

Після проходження повного курсу військової підготовки та атестації до офіцерського складу наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання ”молодший лейтенант” запасу.

2.2 Умови прийняття на навчання

Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України (далі — громадяни), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

2.3. Строки проведення відбору на навчання

Прийом   документів  з  11  лютого  по  23 березня   та  з  20 травня   по   8 серпня 2019 року.

Проведення конкурсного відбору студентів з 22 квітня по 31 травня    та з 12 по 23 серпня 2019 року згідно з графіком проведення конкурсного відбору, який доводиться до вступників під час прийому документів.

Оприлюднення рейтингового списку та зарахування кандидатів на навчання – до 24 серпня 201 року.

Укладання контракту та оплата за навчання – до 25 серпня 2018 року.

Початок навчання на кафедрі військової підготовки – 1 вересня          2018 року у відповідності з розкладом занять.

2.4. Організація відбору громадян для проходження військової підготовки

Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцера запасу повинні:

прибути до секретаря відбіркової комісії (кімната №11 кафедри військової підготовки) з приписним свідоцтвом військкомату та отримати направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією та бланк заяви (Додаток 1);

ознайомитися з обов'язками громадянина під час проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу (Наказ Міністра освіти і науки України та Міністра оборони України від 15.08.2013 р. № 1190/560) (Додаток 2);

особисто подати заяву на ім’я декана факультету вищого навчального закладу де навчається про дозвіл на участь у конкурсному відборі для навчання на кафедрі військової підготовки (для здобувачів вищої освіти);

пройти медичний огляд військово-лікарською комісією районного військкомату за місцем приписки та отримати відповідну довідку.

Заяву, з дозволом декана, студент подає у відбіркову комісію кафедри військової підготовки. До заяви додаються такі документи:

довідка військово-лікарської комісії військкомату з висновком про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки;

автобіографія (яка складена власноручно);

паспорт та його ксерокопія (1, 2 та 11 сторінки на одному аркуші А-4) – 3 екз.;

реєстраційний номер облікової картки платника податків та його ксерокопія (на одному аркуші А-4) – 3 екз.;

приписне свідоцтво військкомату та його ксерокопія (на одному аркуші А-4) (для жінок – довідка з військкомату) – 1 екз.;

фото 3х4 – 5 шт., фото 9х12 – 2 шт. (в костюмі та сорочці).

Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра подають заяву на ім’я голови відбіркової комісії та документ про вищу освіту та додатка до нього.

Всі документи подаються у файлі.

Якщо в довідці військово-лікарської комісії військкомату зроблено висновок про непридатність громадянина до навчання на кафедрі військової підготовки, то від нього заява не приймається.

Відбіркова комісія розглядає документи громадян та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на кафедрі військової підготовки.

Усі копії документів звіряються з оригіналами у відбірковій комісії.

2.5. Конкурсний відбір

Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора університету.

Придатність громадянина до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії, що відображено в його приписному свідоцтві.

Під час проходження конкурсного відбору громадянин повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів він не допускається до проходження випробувань.

Конкурсний відбір проводиться за такими показниками:

рівень успішності навчання (для здобувачів вищої освіти), для громадян, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра – середнє арифметичне;

професійний психологічний відбір;

рівень знань з допризовної підготовки;

рівень фізичної підготовленості громадян.

Оцінка рівня успішності навчання громадян

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

Професійний психологічний відбір громадян

Професійний психологічний відбір здійснюється відповідними фахівцями кафедри військової підготовки і кафедри соціальної роботи та психології, відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 09.07.2009 року № 355 „Про затвердження Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів”.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей кандидата включає оцінку військової направленості та оцінку рівня нервово-психічної стійкості.

Рівень знань з допризовної підготовки

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування кандидатів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання дорівнює 10, а максимальна кількість балів - 100. Кандидати, які не проходили допризовну підготовку юнацтва (ДПЮ), отримують 0 балів. Кандидати, які під час тестувань набрали менше 50 % (менше 50 балів, від максимальної кількості балів, виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

Оцінка рівня фізичної підготовленості громадян

Рівень фізичної підготовленості громадян визначається за результатами практичного виконання ними фізичних вправ згідно з ”Тимчасовою настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України”, затвердженої наказом начальника ГШ Збройних Сил України від 11 лютого 2014 р. № 35. Усі вправи приймаються в один день. Для їх виконання дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів не допускається.

Програма перевірки з фізичної підготовленості включає:

підтягування на перекладені (комплексна силова вправа – для осіб жіночої статі);

біг на 100 метрів;

біг на 1000 метрів.

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання складається з суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно таблиці 1.

Для отримання оцінки ”залік” кандидату на навчання необхідно набрати суму від 35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів.

Кандидат на навчання оцінюється, як ”незалік”, якщо:

за виконання трьох фізичних вправ набрано суму менше 35 балів;

не виконувалася вправа на силу (№3 – для юнаків, №7 – для осіб жіночої статі) чи витривалість (№10 – для юнаків та осіб жіночої статі) з будь-якої причини;

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу і витривалість.

 

 

Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Бали

Із числа студентів ВНЗ (юнаки)

Особи жіночої статі

№ 14 (біг

100 м)

№3 (підтягу-вання)

№10

(біг

1 км)

№ 14

(біг

100 м)

№7

(комплексна силова вправа)

№10

(біг

1 км)

1

2

3

4

5

6

7

30

 

 

3,50

 

 

4,30

29

 

 

3,52

 

 

4,33

28

 

 

3,54

 

 

4,36

27

 

 

3,55

 

 

4,39

26

 

 

3,58

 

 

4,42

25

 

 

4,00

 

 

4,45

24

 

 

4,03

 

 

4,48

23

 

 

4,06

 

 

4,51

22

 

10

4,09

 

30

4,54

21

 

4,12

 

4,57

20

 

9

4,15

 

5,00

19

 

4,18

 

29

5,03

18

14,0

8

4,21

16,8

5,06

17

14,1

4,24

16,9

5,09

16

14,2

7

4,27

17,0

28

5,12

15

14,3

4,30

17,1

5,15

14

14,4

6

нижче за результат 4 хв 30 с результат ”незалік

17,2

нижче за результат 5 хв 15 с  результат ”незалік

13

14,5

17,4

27

12

14,6

17,6

11

14,7

5

17,8

10

14,8

нижче за 5 разів результат ”незалік”

18,0

26

9

14,9

18,1

25

8

15,0

18,2

24

7

15,2

18,3

23

6

15,4

18,4

22

5

15,6

18,5

21

4

15,8

18,6

20

3

15,9

18,7

18

2

16,0

18,8

16

1

16,1

19,0

14

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як „залік” або „незалік”.

За умови отримання оцінки “незалік” громадянин з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується. Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом.

2.6. Порядок визначення рейтингу кандидата

Сума балів, отримана кандидатом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду складає рейтинг кандидата.

Стосовно кожного громадянина з числа кандидатів для проходження військової підготовки відбірковою комісією приймається рішення і робиться один з таких висновків:

„рекомендувати до зарахування”;

„не рекомендувати до зарахування”.

За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, що визначається відповідний протокол.

Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора університету про зарахування громадян для проходження військової підготовки.

Голова відбіркової комісії ознайомлює громадян із результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).

Зарахування громадян для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу проводиться наказом ректора на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

2.7. Порядок подання апеляції громадянами

Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджує ректор університету.

Апеляція громадянина за результатами випробувань подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступних випробувань.

Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляції не допускається.

З порядком подання й розгляду апеляцій громадяни повинні ознайомлюватись до початку конкурсного відбору.

2.8. Порядок зарахування громадян

Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора університету на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

Протягом двох тижнів з дня зарахування між громадянином, якого зараховано для проходження військової підготовки, та ректором університету укладається відповідний контракт про військову підготовку громадянина.

Якщо громадянин не підписав ці контракти протягом зазначеного часу, він відраховується зі складу тих, кого зараховано для проходження військової підготовки.

На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни згідно з рейтингом за умови укладання контракту у визначений строк.

3. ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Оплата за навчання визначається відповідно договору про військову підготовку громадян за програмою офіцерів запасу на підставі кошторису, затвердженого ректором університету.

Розмір плати встановлюється на весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватися.

Загальна вартість освітньої послуги становить:

за весь термін навчання 24600 грн. (двадцять чотири тисячі шістсот грн.);

у тому числі:

за перший семестр 5850 грн. (п’ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн.);

за другий семестр 5850 грн. (п’ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн.);

за третій семестр 6450 грн. (шість тисяч чотириста п’ятдесят грн.);

за четвертий семестр 6450 грн. (шість тисяч чотириста п’ятдесят грн.).

Розмір оплати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється окремо. Оплата за навчання вноситься за семестр або за навчальний рік навчання.

Кошти, оплачені наперед, не підлягають індексації. У випадку припинення громадянином навчання або його відрахування, плата за навчання не повертається.

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)