Кафедра фізичного виховання

Вибіркові дисципліни

 АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОПП "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ" (ОС "БАКАЛАВР")

 Шановні студенти!

 Вибіркові компоненти ОПП вільного вибору студента за спеціальністю

Для вибору рекомендуємо ознайомитись із наведеними анотаціями:

 

(БЛОК 1) на 5 семестр – здобувачем обирається 3 компоненти (12 кредитів ЄКТС) з 9-ти запропонованих

 
Назва компоненту (дисципліни)
Опис компоненту (дисципліни)
Методика викладання силових видів спорту
Викладання дисципліни має на метіформування базових професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку фахівця в галузі ФіС.
Основними завданнями курсу є: формування професійного світогляду студентів; оволодіння методикою силової підготовки спортсменів різних видів спорту; надання студентам практичних умінь і здібностей щодо використання атлетизму для оздоровлення організму. Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні знати особливості матеріально-технічного забезпечення силової підготовки спортсменів; основи організації навчально-тренувальних занять різної спрямованості; техніку безпеки та профілактики травматизму на заняттях з атлетизму; техніку змагальних вправ та основи суддівства у силових видах спорту. Уміти застосовувати у практичній діяльності отримані знання, що до використання засобів і методів силового тренування, проводити силові тренінги оздоровчої спрямованості з особами різного віку і статі.
Методика викладання спортивних єдиноборств
Курс навчальної дисципліни передбачає забезпечення методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Розкрито мету, структуру та зміст навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств». Розглянуто місце та значення даної дисципліни у підготовці майбутніх тренерів-викладачів. Студентам необхідно опанувати питання, що пов’язані з: історією розвитку єдиноборств; еволюцією правил спортивних єдиноборств; основними поняттями; термінологією, класифікацією і систематикою видів спортивних єдиноборств; організацією і змістом занять з спортивних єдиноборств. Формування системи знань і вмінь з: основ техніки і методики навчання; ігор на заняттях зі спортивних єдиноборств; організації і проведення змагань; правил змагань і практики суддівства.
Спортивні споруди та тренажерне обладнання
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з існуючими спортивними спорудами та тренажерним обладнанням. Основними завданнями вивчення дисципліни є набути знання і практичні навики необхідні для експлуатації спортивних споруд і спортивного обладнання, знати основи організації проектування і будівництва спортивних споруд, знати специфіку розподілу спортивних споруд і їх характер, основні терміни і назви, вимоги безпечної експлуатації, особливості розміщення спортивних споруд у населених пунктах, вміти раціонально експлуатувати та будувати прості спортивні споруди і обладнання тощо. 
Основи викладання сучасних видів спорту
Фізична культура розвивається стрімкими темпами, нетрадиційні види спорту все більше впроваджуються в життя атлетів, тому фахівцями з фізичної культури і спорту необхідно бути в тренді сучасних змін. Дисципліна розповість про нетрадиційні та сучасні види спорту, їх місце в сучасній спортивній і повсякденній діяльності, а також значення для певних категорій людей, сформує у студентів знання, уміння й навики викладання сучасних видів спорту.
Теорія і методика фітнес-тренування
У курсі подано теоретичні, організаційно-методичні основи фітнес-тренування; охарактеризовано термінологію базових вправ з фітнесу; узагальнено відомості про різновиди занять фітнесом, особливості використання фізичних вправ в процесі аудиторних й позааудиторних занять. Особливу увагу приділено психолого-педагогічним основам професійної діяльності тренера, методичним особливостям організації та проведення занять з фітнесу й методам контролю за оздоровчим ефектом фітнес занять.
Сучасні фітнес технології
Розглянуто актуальні питання використання фітнес програм і технологій в процесі фізичного виховання, методичні особливості спортивної підготовки, раціонального застосування засобів рекреації і масового спорту, методики проведення занять з фізичної реабілітації студентської молоді.
Основи персонального тренінгу
Мета дисципліни “Основи персонального тренінгу” — ознайомити студентів з особливостями і закономірностями складання персональних програм тренувальних занять, що можуть бути рекомендовані в майбутньому спеціалістам з фізичного виховання як засоби, що пропонуються клієнтам фітнес-центрів та інших оздоровчих і спортивних закладів. 
 
Професійна майстерність тренера
Метою навчальної дисципліни " Професійна майстерність тренера" є допомога майбутньому тренерові поєднати теоретичні знання і технологію тренерської праці, тобто вчити бути тренером, опанувати майстерність. А це припускає розвиток певних особистих якостей, здібностей, творчого потенціалу. Майбутній тренер повинен навчитися удосконалювати головний об'єкт успіху - самого себе
Діловий протокол та етика спілкування тренера
Курс спрямований на формування професійної компетенції студентів, оскільки мова виступає одним із основних інструментів професійної діяльності сучасного тренера. Сьогодні висококваліфікований тренер з виду спорту повинен володіти високою загальною культурою і культурою спілкування, уміти висловлюватися точно, логічно й виразно, оперувати фаховою термінологією. Вивчення дисципліни «Діловий протокол і етика спілкування тренера» сприяє формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної компетенції майбутніх фахівців, оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і в усній професійній комунікації. Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Діловий протокол і етика спілкування тренера» є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.
 
(БЛОК 2)на 6 семестр здобувачем обирається 2 компоненти (8 кредитів ЄКТС) з 4-х запропонованих
 
Назва компоненту (дисципліни)
Опис компоненту (дисципліни)
Основи спортивного орієнтування і туризму
Викладання навчальної дисципліни спрямоване на вивчення студентами теоретичного матеріалу, ознайомлення і засвоєння необхідних навичок спортивного орієнтування на рівні навчальної програми, оволодіння методикою початкового навчання основних елементів, а також організацією та проведенням змагань. Ознайомлення з історією розвитку спортивного орієнтування у світі, Європі та Україні. Оволодіння методикою навчання і організацією навчально-тренувального процесу. Оволодіння знаннями і вміннями щодо організації і проведення змагань, методикою суддівства змагань. Оволодіння знаннями щодо проведення науково-дослідної роботи з проблем туризму та спортивного орієнтування. Оволодіння практичними вміннями і навичками щодо самостійного проведення занять. Взаємозв’язок спортивного туризму та спортивного орієнтування.
Теорія і методика оздоровчої фізичної культури
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних професійних та методичних знань, вмінь і навичок майбутньої професійної діяльності щодо організації та проведення занять з фізичного виховання з використанням оздоровчих технологій та систем, фізичними вправами, методами їх застосування і особливими формами організації занять.
Теорія і методика фізичного виховання різних груп населення
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів обраної спеціальності знання з теоретичних і методичних основ фізичного виховання і спорту різних груп населення та практичне застосування обраних знань і навичок під час вирішення професійних навчальних і наукових завдань. Основними завданнями вивчення дисципліни є 1. Забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до професійної діяльності. 2. Сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення та набуттю системи теоретичних та практичних спеціальних знань.
Організація та методика масової фізкультури і спорту
Дисципліна спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі фізичної культури та спорту, та забезпечує вироблення і закріплення практичних навичок проведення спортивно-масових заняттях, у спортивних секціях, оздоровчих групах, під час фізкультурних і спортивних заходів, формувати практичну діяльність з інформаційно – пропагандистської роботи у трудових колективах, а також за місцем проживання і в зонах організованого відпочинку населення. Мета навчальної дисципліни: надати здобувачам теоретичні знання та сформувати у них практичні навички для майбутньої професійної діяльності, розкрити сучасні закономірності розвитку масової фізичної культури в нашій державі, озброїти їх навичками аналізу та прогнозування розвитку сучасної сфери масової фізичної культури.
 
               
 
 (БЛОК 3)На 6 семестр здобувачем обирається 2 компоненти (8 кредитів ЄКТС) з 4-х запропонованих
 
Назва компоненту (дисципліни)
Опис компоненту (дисципліни)
Основи спортивного менеджменту та маркетингу
Вивчення даної дисципліни дає змогу оволодіти теорією і практикою ефективного управління організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в сучасних ринкових умовах. Предметом вивчення дисципліни є основні положення теоретичних засад управлінської діяльності (закони, закономірності, методи, функції, принципи, моделі тощо), практика управління спортивними організаціями, проектування систем менеджменту і маркетингу, тобто формування взаємопов’язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив, споживачам фізкультурно-спортивних послуг. Метою викладання курсу - є надання майбутнім спеціалістам з фізичного виховання та спорту знань та вмінь з менеджменту та маркетингу для застосування їх в спортивній сфері, вивчення теоретичних та нормативно-методичних положень менеджменту і маркетингової діяльності в Україні. Основні завдання полягає у засвоєнні студентами методології менеджменту та маркетингової діяльності в спортивній сфері.
Регіональне управління у сфері фізичної культури і спорту
Метою вивчення навчальної дисципліни є сприяння здобувачам вищої освіти в опануванні базовими знаннями про сфери, напрями, форми організації спортивної, спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення та їх управління. Предметом вивчення навчальної дисципліни є розгляд структури управління процесами та об’єктами спортивного та фізкультурно-оздоровчого призначення, специфіку самоорганізації, їх нормативно-правове забезпечення; особливості управління у сфері фізичної культури та спорту адміністративно-територіальних одиниць різного рівня.
В умовах проведення децентралізації в Україні актуальним є систематизація накопиченого досвіду управління у різних сегментах адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі й у сфері фізичної культури та спорту.
Економіка спорту
Метою вивчення дисципліни «Економіка спорту» є здобуття загальних та спеціальних економічних знань, навчитися компетентно приймати рішення, обговорювати і оцінювати отримані результати, а також сформувати економічну культуру, щоб швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки. Завдання курсу: розвиток мислення, що сприятиме свідомому розв’язанню проблем економічного характеру, які можуть виникнути в майбутній професії; формування знань про типові економічні явища, матеріально-технічну базу галузі, її фінансування та організацію діяльності; ознайомлення з нормативними фінансовими документами підприємства галузі «Фізична культура і спорт»; вивчення ринку галузі, об’єктів і суб’єктів ринкових відносин. Опанувавши дисципліну, студенти повинні знати: предмет, завдання та економічні закони і категорії; економічні ресурси і проблеми фінансування галузі «Фізична культура і спорт»; особливості матеріально-технічної бази, організації та змісту діяльності галузі; уміти: користуватися спеціальною та науково-методичною літературою; аналізувати нормативні фінансові документи галузі «Фізична культура і спорт»; проаналізувати зміст фінансово-економічної діяльності; · охарактеризувати ринок і матеріально-технічну базу галузі.
Основи правового забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту
Метою навчальної дисципліни є сформування у студентів теоретичних знань з правового забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту, навичок правильного застосування законів та інших нормативних актів, які регулюють фізкультурно-спортивну діяльність в Україні. Завдання навчальної дисципліни:
-   вивчити правове регулювання у галузі спортивно-фізкультурної діяльності;
-   опрацювати нормативно-правові акти, які регулюють правовий статус спортсменів та інших суб’єктів спортивно-фізкультурної діяльності;
-   опанувати нормативно-правові акти, які регулюють спортивно-фізкультурні відносини, зокрема, щодо підготовки професійних спортсменів, організації спортивних змагань, у сфері спортивної медицини та вирішення спорів у цій сфері.
 
 
АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОПП "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ" (ОС "БАКАЛАВР") 2020 року вступу на 2022-2023 н.р.
 
Шановні студенти!
 
Вибіркові компоненти ОПП вільного вибору студента за спеціальністю
Для вибору рекомендуємо ознайомитись із наведеними анотаціями:
 
(БЛОК 4)на 7 семестр здобувачем обирається 3 компоненти (12 кредитів ЄКТС)з 8-ми запропонованих
 
Назва компоненту (дисципліни)
Опис компоненту (дисципліни)
Спортивна медицина
Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок з проведення лікувальної фізичної культури та залежно від виду захворювання використовувати основні і допоміжні прийоми спортивної медицини. Дисципліна,що вивчає вплив на організм людини засобів фізичної культури; розробляє та обґрунтовує раціональну методику фізичних вправ і спортивного тренування з метою всебічного гармонійного розвитку, зміцнення здоров'я і підвищення працездатності. 
Основи фізичної реабілітації
Забезпечення студентам необхідного рівня теоретичних і методичних знань про раціональні методи і засоби їх професійної діяльності, розкрити структуру і зміст цієї діяльності, умови успішної реалізації освітніх, виховних і оздоровчих завдань в процесі фізичної реабілітації.
Долікарська медична допомога
Предметом вивчення даного курсу є невідкладна долікарська допомога при загрозливих для життя станах, метою – способи і методи надання першої допомоги при невідкладних і термінальних станах. Вивчення предмету допоможе студентам знати: причини виникнення важких станів та невідкладну допомогу, принципи і правила надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, нещасних випадках; вміти: досконало оволодіти реанімаційними прийомами при загрозливих станах, надати невідкладну допомогу при гострих захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем, отруєннях, укусах тварин, змій, комах. Одержані знання мають важливе значення в повсякденному житті, в побуті, на виробництві, в будь-яких умовах.
Гігієнічний супровід у сфері фізичної культури і спорту
Мета: створити у студентів уявлення про значення і роль гігієни в системі фізичного виховання, адаптації організму до несприятливої дії різних чинників довкілля, забезпеченні тренувальної, змагальної та оздоровчої діяльності, прискоренні відновлення фізичної працездатності, профілактики захворювань, закономірностях, що лежать в основі здорового способу життя. Ознайомитися з основами раціонального харчування, різновидами загартовування організму, гігієнічними вимогами до одягу та взуття, гігієнічними вимогами до житлових, навчальних та спортивних приміщень, з’ясувати особливості фізичного виховання осіб різного віку.
Діагностика і моніторинг стану здоров’я спортсменів
Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними основами та практичними навичками щодо визначення стану фізичного, психічного, інтелектуального і духовного здоров′я. Навчити студентів оцінювати спосіб життя людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини.
Засоби відновлення спортивної працездатності
Мета формування у студентів компетентностей про основні засоби відновлення працездатності спортсменів і особливості їх комплексного застосування у різних видах спорту. Завдання: озброєння студенів знаннями з основ спортивної підготовки (навантаження, втома, відновлення); ознайомлення з класифікацією і характеристикою засобів відновлення працездатності у фізичній культурі та спорті; оволодіння основами комплексного застосування засобів відновлення у літніх видах спорту. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: класифікацію видів і проявів втоми; особливості протікання відновних процесів в організмі спортсменів після виконання фізичних навантажень різної спрямованості і величини; класифікацію засобів відновлення працездатності спортсменів; класифікацію і характеристику педагогічних, психологічних і медико-біологічних засобів відновлення працездатності у фізичній культурі та спорті. вміти: розробляти відновні тренувальні заняття, відновні тренувальні мікроцикли у процесі підготовки спортсменів в обраних видах спорту; комплексно застосовувати засоби відновлення працездатності у різних видах спорту. 
Основи вікової та гендерної психології у фізичному вихованні та спорті

 

Показано необхідність врахування вікового та гендерного підходу у фізичному вихованні не з точки зору гендерної політики надання рівних прав чоловіків і жінок, а з точки зору вивчення їх психосоціальних особливостей для створення адекватних організаційно-методичних умов в процесі фізичного виховання.
Методи дослідження у фізичному вихованні та спорті.
Висвітлено основні теоретичні та практичні питання проведення наукової роботи з дітьми в школі, в інших спортивних і навчальних закладах. Системно викладено основні положення методології, охарактеризовано методи наукового дослідження в галузі фізичного виховання та спорту.
 (БЛОК 5)на 8 семестр здобувачем обирається 3 компоненти (12 кредитів ЄКТС)з 8-ми запропонованих
 
Назва компоненту (дисципліни)
Опис компоненту (дисципліни)
Іноземна мова у тренерській діяльності
Метою дисципліни є навчиння студентів спілкуватись іноземною мовою в межах визначеної тематики, формування професійних мовних компетенцій, подальше вдосконалення знань з іноземної мови з урахуванням професійного тренерського напрямку, потреб та інтересів. Завдання навчальної дисципліни: - формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань в тренерській діяльності. - формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою. - розвивати у студентів почуття самосвідомості; вміння міжособистісного спілкування, які необхідні для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами, що сприяє формуванню їх світогляду та ціннісних орієнтацій, розвитку мислення, пам'яті, уяви.
Вікова анатомія і фізіологія у фізичному вихованні та спорті
Метою дисципліни є формування в майбутніх тренерів-викладачів знань про вікові особливості будови і функцій дитячого організму; про закономірності, що лежать в основі збереження і зміцнення здоров’я школяра, підтримання його високої працездатності під час різних видів навчальної і трудової діяльності; про гігієнічні вимоги до організації навчально-виховної роботи в початкових класах.
Адаптація та функціональні резерви людини
Метою дисципліни є формування у студентів системи знань про загальні основи адаптації, структурні та функціональні зміни організму спортсменів під впливом фізичних навантажень, різних кліматично-географічних і погодних умов. Завдання курсу: сформувати систему знань про адаптацію (поняття, види, стадії формування, основні положення сучасної теорії адаптації); поглибити знання про структурні зміни в організмі спортсменів під впливом фізичних навантажень; пристосувальні зміни анатомо-фізіологічних систем і систем енергозабезпечення організму людини до фізичних навантажень; розширити знання стосовно проблем формування довготривалої адаптації у процесі багаторічної підготовки спортсменів; поглибити знання про адаптаційні перебудови організму спортсменів до різних кліматично-географічних і погодних умов.
Фармакологічний супровід у сфері фізичної культури і спорту
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знання із загальної фармакології, клінічної фармакології, фармакології спорту, оскільки оздоровча корекція ґрунтується на знаннях із фармакотерапії як основному способі лікування, знання фармакології спорту необхідне для лікування різних патологічних станів при заняттях спортом, підвищення спортивної працездатності в різні періоди спортивної діяльності за допомогою фармакологічних засобів. Завданнями вивчення дисципліни “Фармакологічний супровід у сфері фізичної культури і спорту” є ознайомити студентів із основними поняттями спортивної фармакології, принципами фармакологічного забезпечення тренувального процесу, природними факторами підвищення фізичної роботоспроможності, механізмами відновлення функцій при втомі, методами корекції предпатологічних та патологічних станів спортсменів високого класу, антидопінговим контролем в спорті.
Основи загального та спортивного масажу
Метою дисципліни є забезпечити формування у майбутніх тренерів-викладачів обсягу спеціальних знань, умінь та навичок з питань науково обґрунтованого (з урахуванням стану здоров’я, вікових змін і індивідуальних особливостей) виконання окремих прийомів масажу, масажу окремих ділянок тіла, побудови та проведення процедури масажу.
Основи раціонального харчування в системі спортивної підготовки
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з харчуванням здорової людини та спортсмена, хімічним складом продуктів харчування і їхнім впливом на здоров’я людини, основами лікувального харчування, спортивного харчування, рекомендаціями з дієтичної терапії при різних захворюваннях, технології харчування в процесі спортивної підготовки.
Методика суддівства в обраному виді спорту
Мета курсу – розкрити основні напрямки професійної майстерності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту та шляхи його формування, навчитися оцінювати їх професійну майстерність та ознайомитись з досвідом провідних суддів з видів спорту. Створити уявлення у студентів про порядок організації та проведення змагань з обраного виду спорту, про методику підготовки судді з обраного виду спорту. Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду фахівців, підвищує їх теоретичний рівень, формує практичні навички організації суддівства змагань, стимулює самопізнання. Одне з головних завдань курсу спрямовано на поглиблене вивчення і засвоєння основ професійної майстерності майбутнього фахівця з суддівства спортивних змагань, знайомство зі структурою підготовки та проведення змагань. Вивчення дисципліни сприятиме формуванню у майбутнього судді з виду спорту його професійного кредо, вміння бачити мету, визначити завдання і правильно підібрати засоби, методи і форми для їх успішної реалізації. Сприяти розвитку у студентів творчого мислення, вміння знаходити нові шляхи та форми роботи у сфері спортивного суддівства, а також удосконалення їх рухових вмінь та навичок.
Організація і проведення спортивних змагань
Метою дисципліни є ознайомлення студентів з процесом проведення спортивного змагання та формування у них навички застосування теоретичних знань у практичній діяльності. Основні завдання курсу: · вивчення теоретичних основ проведення спортивних змагань; · формування практичних навичок проведення спортивних змагань та здатності приймати стратегічні і тактичні рішення у ході проведення спортивного змагання. За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати теоретичні основи проведення різноманітних форм і видів спортивних змагань, а також уміти самостійно скласти основні документи змагання (положення, турнірну таблицю, кошторис, звіт головного судді тощо), здійснювати жеребкування учасників змагання, самостійно складати звіт про проведення змагання.

 Шановні студенти, окрім вибіркових дисциплін за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт", ви маєте можливість вибирати дисципліни з загальноуніверситетського списку перейшовши за посиланням nubip.edu.ua/node/67362

 Посилання на гугл-форму

щодо вибіркових дисциплін на 2023-2024 н.р.
для 2 курсу (2021)    для 3 курсу (2020)

    

Посилання на гугл-форму

щодо вибіркових дисциплін на 2024-2025 н.р.:

для 2 курсу (2022)      для 3 курсу (2021)

        

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook