Кафедра журналістики та мовної комунікації

Робочі програми, силабуси, електронні навчальні курси (ОС "Бакалавр")

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Обов’язкові компоненти ОПП 
 
Техніка усного мовлення
Курс має на меті ознайомити студентів з основними вимогами і специфічними особливостями усного публіцистичного повідомлення та ефірного виступу, сформувати навички володіння невербальними засобами виразності, грамотного інтонаційного малюнку повідомлення логічного та емоційного складників виступу біля мікрофону.

   

Сучасна українська мова ЗМІ
Курс спрямований на формування цілісного уявлення студентів про розвиток української мови та її самобутність, вивчення питань правопису та культури мови на сучасному мовному зрізі, ознайомлення з науковими концепціями вивчення питань кодифікації мовних норм; вироблення вмінь і навичок у використанні фонетичних засобів мови, нормативного мовлення, правил правопису; відпрацювання практичних умінь слововживання, творення граматичних форм із дотриманням чинних норм сучасної української літературної мови; аналіз синтаксичних категорій і синтаксичних одиниць, а також удосконалення навиків із пунктуації щодо літературних норм. 
  
 Курс складається з таких розділів:
1.    Літературний стандарт писемних текстів  
2. Практика усного мовлення  
3.    Лексичні норми сучасної літературної мови  
4. Морфологічні  норми сучасної літературної  мови 
5. Синтаксичні  норми сучасної літературної  мови 
 
 Латинська мова
Формування знань з основ латинської мови, умінь та навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та професійній діяльності.
  
Інформаційне право 
Інформаційне право як самостійна галузь юридичної науки в контексті прав і свобод людини та імплементація Європейських стандартів у сучасних медіа. Поняття цивільного права України, його предмет та методи правового регулювання. Джерела інформаційного та цивільного права України. Тенденції розвитку цивільного законодавства України. Поняття, класифікація, зміст, підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин, їх види. Особливості і порядок здійснення та захисту цивільних прав та обов’язків. Поняття та види правочинів.
  
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Вивчення дисципліни розвиває у студентів комунікативну компетенцію, а саме використання навичок, умінь та знань з іноземної мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов’язаних із бізнесом і ринком праці в галузі сільського господарства, підготовки до участі у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях, а також проведення презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні листи, резюме різні види науково-дослідних статей і звітів), сприяючи, таким чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві. 
  
Основи наукових досліджень
Метою дисципліни є вивчення основних понять і теоретичних положень курсу; ознайомлення з соціальною комунікацією як науковою галуззю, її методологією та методикою проведення наукових досліджень для ефективної науково-дослідницької діяльності студентів. Принципи і методи організації та здійснення наукових досліджень. Загальні вимоги щодо оформлення наукового дослідження. Вміння працювати з науковими джерелами.
  
Сучасна українська література та літературно-художня критика
Курс спрямований на вивчення феномену сучасної літератури. В курсі розглядаютсья роботи різних жанрів – поезія, драма та проза, - але, здебільшого, студенти вивчатимуть велику прозу та критику. Студентам пропонуватимуться найпопулярніші та найвизначніші тексти сучасної літератури, які вже стали класикою.
  
Українська та зарубіжна культура
Програма курсу передбачає цілісний розгляд та аналіз місця України у світовому культурному просторі. Концептуальна ідея програми – висвітлення основних тенденцій розвитку світового культурного простору та визначення місця України в ньому.  На конкретному матеріалі обґрунтовується система культурних цінностей, простежуються чинники, що забезпечують процес розвитку певних матеріальних і духовних надбань.
  
Практична стилістика
Навчальний курс «Практична стилістика» зорієнтований на систематизацію знань та формування необхідних мовленнєвих умінь і навичок студентів, які опановують професію журналіста. Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістична диференціація мови, характеристика її функціональних стилів.
  
Історія української державності
Змістом навчальної дисципліни «Історія української державності» є вивчення основних етапів становлення та розвитку державності на українських землях, самобутнього державотворчого шляху української нації. Розбудова самостійної держави потребує висококваліфікованих, патріотично налаштованих, соціально зорієнтованих фахівців, здатних продовжити кращі традиції українства. Відповіддю на ці обставини і є вивчення цієї дисципліни, що дозволить опанувати теоретичний курс, творчо застосовувати набуті знання на практиці та самостійно осмислювати закономірності державотворчого процесу, орієнтуватись у суспільно-політичному  житті, відчути свою причетність до тисячолітньої державотворчої традиції українського народу.
  
Іноземна мова
Сукупність понять та термінів, що складають широкий словниковий запас, а також правила мовлення, граматики та синтаксису, правила і принципи організації грамотного усно та письмового донесення думки, послуговуючись широким словниковим запасом.
  
Фізичне виховання
Мета викладання дисципліни полягає у формуванні фізичної культури молодого фахівця і здатності реалізувати її в соціально-професійній підготовці та в сім’ї. Завданням вивчення дисципліни є зміцнення здоров’я студентів та розвиток фізичних здібностей, які відповідають професійній діяльності майбутнього фахівця. 
  
Філософія та логіка
В курсі викладається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення “людина – світ” в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання – теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів. Метод логіки, основні форми і закони мислення, передумови виникнення сучасної логіки, поділ класичної логіки, типологія і аналіз формально-логічних теорій у межах логіки висловлювань і логіки предикатів. 
  
Безпека життєдіяльності
Загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій. Їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Організація і управління безпекою життєдіяльності. Законодавство з охорони праці. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Надання першої до лікарської допомоги. Забезпечення здорових умов праці у народному господарстві.
  
 
ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Обов’язкові компоненти ОПП

Вступ до спеціальності (Основи журналістики)
Сучасна система світового та українського інформаційного ринків. Теорія функціонування преси (взаємодії преси та влади; преси та суспільства). Основні функції та принципи журналістики. Методи збору інформації. Характеристика жанрів та жанрова система сучасної преси.Теоретичні засади журналістського фаху. Відмінність від творчості художнього типу, а також особливості різних видів журналістики. Історія розвитку журналістики в Україні. Роль ЗМІ в демократичному суспільстві. Етика ЗМІ, кодекс професійної поведінки журналіста, його соціальна відповідальність. Організація редакційної та видавничої роботи в журналістиці. 
  
Теорія масової комунікації
Теорія масової комунікації – це перша фундаментально-професійна дисципліна, яка вивчає функції комунікації, її роль і місце у житті суспільства, природні канали передачі інформації, методи впливу через різні знакові системи, стан розвитку сучасних засобів масової комунікації, та скеровує на проведення медіа досліджень, критичного мислення, орієнтацію у проблематиці національного інформаційного простору України та питаннях входження України в міжнародний інформаційний простір. Комунікативна діяльність. Комунікаційні моделі. Типологія комунікативних ефектів. Критерії ефективної комунікації. Структуризація інформації як умова ефективності  комунікації. Інформаційний комфорт. Види і форми комунікаційних технологій.
  
Нові медіа
Курс пояснює вплив цифрових технологій на людей та суспільство та надає студентам навички та знання, необхідні для критичного та творчого мислення про нові медіа. Студенти дізнаються про різноманітні технології та процеси цифрових медіа, включаючи кодування та злом, веб-дизайн, анімацію, цифрову етнографію тощо. Завдяки практичному підходу студенти зрозуміють соціальну, культурну та економічну ролі нових медіа та зможуть дослідити, що таке нові медіа взагалі та як працювати в нових медіагалузях.
  
Культура ефірного мовлення
Курс має на меті ознайомити студентів з зображально-виражальними засобами аудіовізуальних ЗМІ, мовно-стилістичними особливостями інформаційних ефірних повідомлень, місцем і роллю слова в ефірному публіцистичному творі.
  
Журналістська етика
Засадничі принципи журналістської професії. Вимоги до подавання інформації: оперативність, точність, вичерпність (повнота), баланс думок та багатоманітність точок зору, відокремлення фактів від коментарів і оцінок, достовірність, простота. Журналістська етика як специфічна галузь професійної етики. Джерела журналістської етики. Моральна свідомість журналіста та його позиція. Категорії журналістської етики. Етичні цінності та етичні норми журналіста. Інформаційні права журналіста. Професійна діяльність журналіста й приватне життя людини. Журналістська діяльність й інформаційно-психологічна безпека суспільства. Корупційні медіа практики. Мережева етика журналіста. Етика полеміки й критики в ЗМІ. Етика реклами в ЗМІ. Журналістський етикет.
  
Теорія журналістики
Основні поняття зі сфери журналістики. Методичні особливості фаху. Основи професійної етики та жанрології журналістики. Правові засади комунікативної діяльності. Методика журналістики. Види та правила збирання інформації. Сучасні філософські концепції, предметом яких є журналістика.
  
Аудіовізуальне виробництво
Під час курсу студенти навчаться створенню різних видів аудіовізуальних засобів масової інформації, таких як інтерактивні засоби масової інформації та фільми. Цей курс фокусується на аудіовізуальній теорії та практиці з такими кейсами, як документація та аудіовізуальна комунікація, цифрова культура, аналіз значущості зображення та аудіовізуальна продукція. Він також надає студентам технічні знання, необхідні для участі у створенні та розповсюдженні аудіовізуальних засобів масової інформації.
  
Радіожурналістика та подкастинг
Специфіка радіомовлення, його функціональні можливості та місце в системі ЗМІ. Принципи діяльності радіожурналіста. Жанрово-стильовий спектр радіожурналістики. Особливості взаємодії з радіоаудиторією. Технології створення якісного програмного радіопродукту.
  
Історія української та зарубіжної журналістики
Періодизація становлення журналістики на українських землях. Інформація про чільні персоналії, окремі періоди, про їхні твори. Тенденції розвитку пресових систем. Особливості процесу розвитку журналістики. Особливості еволюції пресових видань від первісних прототипів до сучасного вигляду. Національні особливості зарубіжної журналістики. Європейська журналістика ХХ століття.
  
Літературне редагування
Основні поняття курсу «Літературне редагування»; літературне редагування і стиль тексту; жанрова форма тексту; мовна норма і відхід від неї; сегментація тексту і літературне редагування; ясність тексту; вербалізація емотивного в тексті; літературне редагування елементів тексту.
  
Тележурналістика
Феноменологія телебачення – еволюція, функції, специфіка. Система жанрів сучасного телебачення. Основні напрями сучасного телевиробництва в Україні і світі. Європейські стандарти інформаційного мовлення. Технологія створення телевізійного сюжету. Інформаційний пакет та його структура.
  
Жанри журналістики
Розглянуто принципи і функції діяльності засобів масової комунікації; найважливіші державотворчі аспекти функціонування засобів масової комунікації в Україні; головні засади творчого процесу журналіста; критерії поділу журналістських творів на жанри; призначення, жанрові особливості, різновиди інформаційних жанрів; основні вимоги до матеріалів інформаційних жанрів; фактори впливу засобів масової комунікації на створення й утвердження українського інформаційного простору; найважливіші змістові аспекти пропаганди засобами масової комунікації сутності української національної ідеї державотворення і формування у людей почуття патріотизму, національної гідності.
  
Медіаправо
Правові основи масової комунікації. Міжнародні документи щодо захисту прав і свобод людини. Діяльність міжнародних організацій щодо функціонування ЗМІ, прав та свобод журналістів. Правові засади діяльності ЗМІ та розвитку інформаційного простору України. Вітчизняне законодавство щодо правової регламентації ЗМІ. Діяльність органів державної влади щодо забезпечення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні. Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку.
  
Теорія твору і тексту
Мовна особистість, художній образ та образ автора. Основні риси журналістського твору. Композиція твору. Жанрові різновиди журналістської творчості.
  
Аналітична журналістика
Становлення та складові професіоналізму. Традиційна система журналістських жанрів та сучасна класифікація аналітичних жанрів. Рецензія, кореспонденція, стаття, лист, сучасні жанри.
  
Конвергентні медіа
Тенденції розвитку системи жанрів сучасної журналістики. Інтернет-журналістика як новий різновид журналістики. Офлайнові та онлайнові ЗМІ: загальне і відмінне. Типи контенту. Мультимедійні жанри. Формати мультимедіа. Формування інформаційного контенту для інтернет-ЗМІ.
  
 
 Вибіркові компоненти ОПП

Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 1) МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ

Журналістика даних
Дисципліна спрямована на оволодіння студентами теоретичних знань, практичних навичок та  формування компетентностей, які дозволяють здійснювати ефективний  пошук, аналіз та опрацювання великих масивів даних для оформлення матеріалу у вигляді медіатексту, інфографіки, візуалізації.
  
Вебдизайн та html-програмування
Структура і принципи Веб. Уведення в клієнт-серверні технології Веб. Протокол HTTP. Клієнтські сценарії та застосування. Серверні веб-застосування. JavaScript. Мови розроблення сценаріїв Perl, PHP, JSP. Розробка CGI-застосувань на Perl, PHP, JSP. Основи розробки веб-застосувань з допомогою PHP. Інтерфейси взаємодії веб-застосувань з СКБД. Веб-сервіси та мови їх описування. Основи XML. Розробка веб-контента. CMS/CMF. Технологія AJAX. Веб-дизайн.
  
Мультимедіапродукція
Мультимедійні жанри. Формати мультимедіа. Формування інформаційного контенту для інтернет-ЗМІ. Особливості, методи та прийоми створення мультимедійних новин, репортажів та інтерв’ю. Технології створення публікацій для різних медійних платформ. Просування медійного продукту. Основи роботи з мультимедійним устаткуванням.
  
Комунікаційні технології
Комунікаційні технології. Комунікативна діяльність. Комунікаційні моделі. Типологія комунікативних ефектів. Критерії ефективної комунікації. Структуризація інформації як умова ефективності  комунікації. Інформаційний комфорт. Види і форми комунікаційних технологій. 
  
Цифрова гуманітаристика
Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів  з теоретичними засадами та формування практичних умінь використання цифрових технологій в соціальних комунікаціях, зокрема для аналізу текстів, оцифровування даних, збереження цифрових даних, засосування технології тривимірного моделювання, візуалізації соціокультурних процесів, впливу цифрових технологій на людину.
  
Інтернет-журналістика
Цей курс розвине і розширить розуміння журналістики як  глобальної галузі. Студенти вивчать найкращі практики та етичні стандарти щодо процесів збору новин та складання новинного звіту за допомогою практичних проектів, зворотного зв'язку з одноранговими розробниками та вивчення опитувальників. Студенти також вивчать вплив журналістики на суспільні проблеми та тенденції, а також кар’єрні можливості в соціальних медіа, Інтернет-мультимедіа. 
  
Медіаменеджмент
Курс дасть можливість студентам визначити та проаналізувати стратегічні та операційні проблеми та можливості в управлінні медіа,  зрозуміти,  як працюють медіа на національному та міжнародному медіа-ринках, а також курс навчить студентів використовувати методи прогнозування та планування для розуміння та реагування на зміни. Окрім того, що студенти зможуть керувати складними медіа-проектами, вони також матимуть навички стратегічного планування  та управління, бізнес-планування та набуття навичок лідерства.
   
PR-технології в медіа
Курс спрямований на вивчення сутності та сучасного стану розвитку сучасних PR-технологій та переваг, створених відповідними технологіями; засвоєння методики основних форм практичного використання інструментів піару; розкриття впливу використання системи засобів піару на становлення успіху організації; формування у студентів цілісного уявлення про механізми стратегічного й оперативного планування розвитку організації з урахуванням використання PR-технологій.
  
 
 
Вибіркові дисципліни за спеціальністю (блок 1) МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ
 
Журналістське розслідування
Місце і роль журналістського розслідування в сучасній журналістиці. Специфіка журналістського розслідування. Суть та основні вимоги до роботи журналіста-розслідувача. Різновиди журналістських розслідувань. Технологія проведення журналістського розслідування. Прийоми  побудови композиціі репортажу-розслідування, стилістики підготовлюваного до друку репортажу-розслідування,  логічного вмотивування викладених фактів, роботи з образним інструментарієм. Правові та етичні вимоги у роботі журналіста-розслідувача.
  
Безпека журналістської діяльності
Фактори ризику та безпека діяльності журналіста. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та антропогенного характеру. Ступінь та характер їх небезпеки для журналіста, що працює в зоні лиха. Журналістські розслідування та особиста безпека журналіста. Особиста безпека журналіста під час проведення масових заходів, роботи в зоні бойових дій, збройних конфліктів та умовах надзвичайного стану. Особиста безпека журналіста під час роботи в зоні масових безпорядків, зіткнень, заворушень. Прояви немотивованого насильства, агресії та основні заходи особистої безпеки журналіста. Небезпека замаху, теракту, пограбування, фізичного нападу в роботі журналіста. Правове поле діяльності журналіста (фінансові ризики, судові позови, збереження таємниці тощо). Фізичні та психологічні перевантаження, стреси, втома.
  
Реклама та зв'язки з громадськістю
Реклама: поняття, функції, мета і види. Невербальні засоби створення рекламного тексту. Психологічні технології розміщення реклами на різних носіях інформації. Психологія рекламіста. Психологія ставлення до реклами. Основні процеси ПР. Особливості ПР у бізнесовій організації. Кризові ПР. Міжнародні ПР. Техніка написання та виголошення промов. ПР know how.
  
Візуальні комунікації
Курс спрямований на аналіз комунікації за допомоги візуального контексту. Полем діяльності візуальної комунікації є малюнки, анімацію та мультимедіа, скетчі, рекламу, графічний дизайн, відеомонтаж, фотографію, виробництво аудіовізуальної продукції.
  
Медіааналітика і медіапсихологія
Курс пропонує ознайомлення з ідеологією, риторикою та способами звернення до аудиторії, що використовуються засобами масової інформації та пояснює відповідні аналітичні стратегії різних жанрів та форматів ЗМІ. Особлива увага приділяється візуальній культурі, демонструючи, як вимисел, факти та повсякденні образи працюють на аудіовізуальному та текстовому рівні на різних медіаплатформах.
  
Медіакритика
Історія зародження та розвитку медіакритики як особливої сфери журналістики в Україні і за кордоном. Форми та жанри творів вітчизняної медійної критики. Функції медіакритики, їх співвідношення з базовими функціями журналістики. Спеціалізовані видання, сайти, сторінки в Інтернеті.
  
Іміджелогія
Курс спрямований на отримання систематизованих знань про наукове підґрунтя теорії іміджелогії; ознайомлення з механізмами створення іміджу різних рівнів (індивідуального, предметного, корпоративного та ін.); формування уявлень про функції іміджу в різних аспектах, які реалізуються в соціокультурних практиках; опанування навичками сучасного іміджмейкера зі створення іміджу фірми, корпорації крізь призму людського чинника.
   
Маркетингові та політичні комунікації
 Цей курс пропонує студентам системне описання та аналіз основних концептів, теорій та видів діяльності, що пов’язані із даними видами комунікацій.
  

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook