Кафедра журналістики та мовної комунікації

Обговорення освітніх програм

 

Шановні стейкхолдери!
Запрошуємо до обговорення освітніх програм! Просимо пропозиції, рекомендації надсилати на електронну скриньку кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів та природокористування України [email protected], вказавши тему листа: обговорення освітніх програм.
 Дякуємо за співпрацю!

  

Перша освітньо-професійна програма "Журналістика" (2018), її трансформація та нова редакція створювались в тісній співпраці з роботодавцями, до обговорення змісту, цілей та програмних результатів навчання були залучені провідні медійники. Під час щорічних засідань 2018-2021 років, роботодавці пропонували зміни до програми,  пов’язані здебільшого зі збільшенням практичного навчання здобувачів, набуттям здобувачами необхідних компетенцій для роботи в усіх дотичних професіях галузі соціальної комунікації.
Протягом 2018-2021 рр. у процесі реалізації освітньо-професійної програми "Журналістика" кафедра була була і перебуває на постійному зв’язку з роботодавцями і стейкхолдерами (перший секретар НСЖУ Л. Кущ, генеральний директор ТОВ «ТРК «Ільдана», Виконавчий директор філії ПАТ НСТУ «Київська регіональна дирекція», керівник телевізійного «Центрального каналу», Заслужений журналіст України О. Савенко, секретар Національної спілки журналістів України З. Шарикова голова Київської організації НСЖУ, провідний працівник Укрінформу М. Сорока, головний редактор «Говорить Україна» ТК «Україна» К. Яковенко, генеральний директор ТОВ ТРК «Ільдана» М. Калініченко, український журналіст і політичний діяч, засновник і головний редактор газети «Україна молода», заслужений журналіст України М. Дорошенко, український журналіст, головний редактор ДП «Редакція газети "Урядовий курʼєр"», заслужений журналіст України С. Брага, військовий фоторепортер, головний редактор Associated Press Є. Лукацький, продюсерка інформаційного агентства Tvlab Я. Тераніс, керівник представництва телеканалу «Белсат TV» в Україні І. Суздалєв, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка В. Гандзюк, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Т. Бондаренко, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Т. Шебеліст), які пропонували свої зміни до ОП, її освітніх компонентів, програмних результатів навчання та особливостей проходження навчальної та виробничої практики. Всі зауваження та пропозиції стейкхолдерів зафіксовано протоколами за результати розширених засідань кафедри.
 

2024

 Пропозиції стейкхолдерів щодо нової редакції ОП 061 "Журналістика"

  

  Проєкт освітньо-професійної програми

 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійні програми зовнішніх стейкхолдерів 

ОП «ЖУРНАЛІСТИКА» другого (магістерського) рівня вищої освіти
 
   
 
 
  
2023

 Пропозиції стейкхолдерів щодо нової редакції ОП 061 "Журналістика" 

 

 Проєкт освітньо-професійної програми

 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійні програми зовнішніх стейкхолдерів 

ОП «ЖУРНАЛІСТИКА» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

 2022  

Проєкти освітньо-професійних програм

 

 Рецензії-відгуки на освітньо-професійні програми зовнішніх стейкхолдерів 

ОП «ЖУРНАЛІСТИКА» другого (магістерського) рівня вищої освіти
 

   

На розширеному квітневому засіданні кафедри журналістики та мовної комунікації відбулося обговорення проєктів освітніх програм за спеціальністю 061 Журналістика першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

В обговоренні взяли участь НПП кафедри та запрошені стейкхолдери: керівник представництва телеканалу «Белсат TV» в Україні Ілля Суздалєв; кандидат філологічних наук, завідувач сектору редагування Національної академії керівних кадрів культури Оксана Бугайова; журналістка, заступник начальника відділу інформаційної політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Алла Діденко; кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR Житомирського державного університету імені Івана Франка Валерій Башманівський та студенти спеціальності «Журналістика» – Костянтин Рибалка (3 курс), Діана Харчук (4 курс).

Цього навчального року ОПП «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня успішно пройшла акредитацію, підтвердивши належний рівень якості надання освітніх послуг. Під час оновлення програми на 2022-23 н.р. ураховано пропозиції та рекомендації, надані експертами НАЗЯВО. Зокрема сформульовано програмний результат навчання: «Планувати роботу, використовуючи необхідні знання для провадження безпечної журналістської діяльності в надзвичайних ситуаціях (природного, техногенного характеру, у зоні воєнних дій тощо)», який корелює зі спеціальними компетентностями, визначеними Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». Вважаємо, що такі зміни є на часі, зумовлені вимогами сьогодення щодо роботи журналіста в надзвичайних умовах і забезпечуються такими компонентами програми: ВК 2.1 «Журналістське розслідування», ВК 2.2 «Безпека журналістської діяльності».

  

Під час обговорення доц. Олександр Савенко закцентував на актуальності такої пропозиції, зауважив на необхідності формування базових знань щодо проблеми забезпечення оптимальних умов для виконання професійних обов’язків журналіста у суспільному, природному, техногенному середовищах, в екстремальних ситуаціях, у воєнний час, і навіть у повсякденні. 

Ілля Суздалєв підтримав, що в наш складний час важливим є вивчення закономірностей виникнення і прогнозування небезпек, процесів їх розвитку та впливу на життя й здоров’я, надання першої допомоги в умовах екстремальної журналістської праці, визначення методів та засобів попередження за зменшення впливу негативних чинників на людину; забезпечення знання законодавчої бази в галузі безпеки життєдіяльності та роботи журналіста.

   

Студент 3 курсу Рибалка Костянтин висловив загальну думку та побажання однокурсників щодо необхідності отримання більш глибоких знань і практичних навичок щодо безпеки журналістської діяльності, що зумовлено реаліями сьогодення.
За рекомендацією експертів, також переглянуто зміст освітнього компоненту «Медіаналітика та медіапсихологія» блоку 2 вибіркових дисциплін «Медіакомунікації», який змінено на «Медіаналітика» з відповідним переглядом і оновленням змісту дисципліни.

  

   Завідувач сектору редагування Національної академії керівних кадрів культури (м. Київ), кандидат філологічних наук Оксана Бугайова зазначила, що такі зміни є конструктивними, оскільки відбивають загальну логіку формування результатів навчання і більш чітко структурують зміст матеріалу за напрямом блоку «Медіакомунікації».

На засіданні кафедри також було спрезентовано нову освітню програму за спеціальністю «Журналістика» другого (магістерського) рівні вищої освіти. Гарант освітньої програми – доктор філологічних наук, професор Марина Навальна ознайомила учасників зустрічі з основними складовими програми, орієнтованої на підготовку фахівця до роботи в сучасних медіа та підрозділах, які забезпечують інформаційний супровід.

Особливостями програми є: логічне продовження освітньої програми «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня, сфокусованої на нові медіа та практикоорієнтованість, урахування міжнародних і європейських стандартів журналістської діяльності, директив щодо журналістської етики та доброчесності, правових, екологічних, управлінських складових у медійній сфері та агробізнесі.
Програма, крім обов’язкових компонентів і компонентів за вибором університету, пропонує три блоки вибіркових дисциплін: «Цифрові медіа», «Публічний екопростір», «Інформаційне забезпечення агробізнесу».

- Робоча група намагалася максимально врахувати потреби сучасного медіаринку, але для нас надзвичайно важлива думка колег – потенційних роботодавців, – зауважила професорка Марина Навальна
Журналістка, заступник начальника відділу інформаційної політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Алла Діденко високо оцінила освітні компоненти програми, зауваживши не тільки на журналістських дисциплінах, але й на міжгалузевому спрямуванні програми. Водночас закцентувала на збільшенні годин на практику.

  

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR Житомирського державного університету імені Івана Франка Валерій Башманівський наголосив на студентоцентрованості програми, відзначив унікальність підходу до формування вибіркових блоків, які відбивають загальну місію університету.

 

 
2021 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму зовнішніх стейкхолдерів 

  
 

Обговорення освітньо-професійної програми 

Березневе засідання кафедри журналістики та мовної комунікації НУБІП України відбулось в розширеному форматі. Викладачі кафедри обговорювали освітню програму зі спеціальності 061 Журналістика на 2021 рік разом із стейкхолдерами - роботодавцями.
 


 Радійники, телевізійники, газетярі та «онлайники» щороку допомагають нам змінюватись і ставати кращими.
Цього разу участь в обговорені освітньої програми взяли головний редактор ток-шоу «Говорить Україна» Катерина Яковенко, керівник представництва телеканалу «Белсат TV» в Україні Ілля Суздалєв, представник державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» Тетяна Олексієнко, голова ТОВ «РРП ГРУП» Олег Рогожа, керівник видання «Україна молода» Михайло Дорошенко. Також у засіданні кафедри взяла участь перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.

Завідувач кафедри Н. Костриця подякувала колегам та розповіла про нові вимоги щодо освітніх програм та формування навчальних планів для студентів 2021 року набору, подякувала колегам за можливість проходження практики на їхніх базах та за реальну співпрацю з кафедрою та гуманітарно-педагогічним факультетом.

Основне питання, що стояло на порядку денному - це про динаміку освітньої програми зі спеціальності «Журналістика» протягом 2018 – 2021 року.

Ліна Кущ, звернула увагу на те, що освітня програма має бути широкопрофільною, оскільки перед сьогоднішніми журналістами стоять нові виклики – бути абсолютно універсальними, акцентувала на гострій потребі сучасного суспільства у висококваліфікованих журналістах нової генерації, здатних створювати якісний інформаційний контент та медійні продукти для різних платформ, зокрема інтернет.

 Ілля Суздалєв наголосив, що навчання здобувачів має бути більше практикоорієнтованим, оскільки вимоги сучасного ринку праці потребують знання того, як не тільки виробляти медійний продукт, а й як його розповсюджувати, як працювати з платформами тощо.

Тетяна Олексієнко, представниця державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада», зауважила, що  телеканал, незважаючи на карантинні обмеження, є відкритим для співпраці і запрошує на практику молоду зміну журналістів.

Стейкхолдери звернули увагу на те, що студенти, які приходять на практику потребують глибного розуміння медіавиробництва і прагнуть набути фахових компетентностей. 

 

 

 2020 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму зовнішніх стейкхолдерів

  

Обговорення освітньо-професійної програми  

Уже стало доброю традицією навесні проводити розширене засідання кафедри, на яке запрошують наших роботодавців. Не виняток і нинішня зустріч, яка відбулась в стінах Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серед гостей – Ліна Кущ, завдяки якій професійна підготовка майбутніх журналістів проходить процес «ограновування» через співпрацю з телеканалами, прес-конференції, творчі зустрічі, різноманітні конкурси тощо; Катерина Яковенко – представниця нової когорти журналістів, головний редактор ток-шоу «Говорить Україна»; заслужений журналіст України Михайло Калініченко, генеральний директор ТОВ ТРК «Ільдана».

 
Тих, кому ми довіримо незабаром наших випускників, прийнято називати стейкхолдерами. Навіщо ми їх запросили? Для того, щоб працювати було ефективніше, цілеспрямованіше й цікавіше, бо лише у творчому тандемі можна налагодити механізм, що допомагатиме знаходитись у постійному русі, ні на хвилину не зупинятись.
На порядку денному – обговорення навчального плану та внесення пропозицій для його удосконалення.
Л. Кущ розпочала доповідь з місії стейкхолдерів і вкотре наголосила, що роботодавці завжди відкриті для діалогу. Йшлося про компетентності майбутнього журналіста, його відповідальність, незалежність та аполітичність, а також про формування іміджу журналіста як важливої складової професійної стратегії.

М. Калініченко наголосив, що нині комп’ютерні технології сприяють модернізації системи навчання, що це відкрита освіта, це освіта без кордонів, це широкий простір для навчального процесу, у якому реалізовуються амбіційні плани. Акцентував увагу на формуванні високопрофесійного рівня журналіста, необхідності підтримати нову українську еліту.

К. Яковенко розповіла про те, що саме впливає на створення нових робочих місць, як організовано діяльність телеканалу, хто її координує, як відбувається співпраця на всіх етапах випуску телевізійних програм, звернула увагу на те, що сучасне телебачення потребує журналістів-особистостей – яскравих, оригінальних, харизматичних.
Студентка 2 курсу Людмила Смик висловила міркування про необхідність формуванні образу нового сучасного журналіста, цікавого для аудиторії різного віку, зокрема і молоді, а для цього потрібні спеціальні знання.

 

 
Доцент Олександр Савенко запропонував частіше проводити зустрічі з освітніми діячами і практиками, запрошувати до обговорення представників студентства. Антон Лягуша підтримав пропозицію внести зміни до навчального плану зі спеціальності «Журналістика». Наталія Костриця підсумувала результати обговорення освітньої програми, закликала стейкхолдерів до подальшої співпраці.
Ознайомитись з інформацією про наших стейкхолдерів можна за посиланнями:

 
2019

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму зовнішніх стейкхолдерів

  

  

Обговорення освітньо-професійної програми  

На чергове засідання кафедри 25 червня 2019 р. запрошено стейкхолдерів для обговорення освітньої програми. На кафедру завітали Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, Яна Тераніс, продюсерка Tvlab, Єфрем Лукацький, військовий фоторепортер, головний редактор Associated Press.
 
 
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, звернув увагу на необхідність удосконалення загальних і фахових компетнентностей та відповідних програмних результатів з урахуванням потреб сучасного ринку праці та затвердженого стандарту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика. Зокрема, у контексті об’єктивних освітніх тенденцій укрупнення та інтеграції навчальних дисциплін рекомендовано:
1. Враховуючи актуальність та затребуваність у фахівцях, що знаються на електронних медіа, які базуються на мультимедійних технологіях, перенести навчальну дисципліну «Нові медіа» в обов’язкові компоненти циклу фахової підготовки.
2. Оновити назви дисциплін: «Телевиробництво» → «Тележурналістика» , «Радіовиробництво» → «Радіожурналістика та подкастинг».
3. З огляду на зміни у медіаіндустрії, зокрема у створенні медіапродукції, вилучити дисципліни «Фотожурналістика», «Газетно-журнальне виробництво», «Агенційна журналістики» та ввести дисципліну «Аудіовізуальне виробництво».
 
 
 
  Єфрем Лукацький, обговорючи освітню програму, наголосив, що в професії фотожурналіста є свої особливості, оскільки зараз фотосвіт і технічний, і оцифрований, висловив пропозиції закцентувати увагу на викладанні фахових навчальних дисциплін, які дозволяють студенту опанувати спеціальними знаннями та навичками для створення медійного продукту, працювати з сучасною технікою, новітнім обладнанням.
 
 
   Особливу увагу Є. Лукацький звернув на надзвичайно актуальну проблему набуття компетентностей, пов’язаних з журналістською безпекою, поглибленням знань щодо роботи в екстремальних ситуаціях.
  
 
Стейкхолдер Яна Тераніс, продюсерка інформаційного агентства Tvlab звернула особливу увагу колег на впровадження вивчення рекламної та маркетингової складової під час навчання, а також довела цю позицію прикладами зі професійної діяльності.
Професор кафедри, Народна артистка України Тетяна Цимбал, диктор і ведуча, педагог, академік Телевізійної академії України наголосила на важливості вивчення різних процесів комунікації.
Студентка 1 курсу Орина Зеленіна висловила побажання студентів-журналістів щодо розширення переліку вибіркових дисциплін, пов’язаних з технологіями в медійній сфері, та вніс пропозицію щодо вивчення нових трендів у медіа, як-от data журналістика, журналістика в інтернет-просторі тощо.
УХВАЛИЛИ:
Переглянути та удосконалити освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 061 «Журналістика» (2019) у зв’язку з затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України від «20» червня 2019 р. № 864).
1. Увідповіднити перелік загальних і фахових компетентностей, програмних результатів навчання ОПП «Журналістика» зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
2. Оптимізувати перелік обов’язкових компонентів ОПП відповідно до затвердженого Стандарту вищої освіти.
3. Удосконалити перелік вибіркових дисциплін та затвердити перелік вибіркових дисциплін за блоками:
- Медіатехнології: «Журналістика даних», «Вебдизайн та html-програмування», «Мультимедіапродукція», «Комунікаційні технології», «Кросмедійна журналістика», «Інтернет-журналістика», «Медіаменеджмент», «PR-технології в медіа».
- Медіакомунікації: «Журналістське розслідування», «Безпека журналістської діяльності», «Реклама та зв'язки з громадськістю», «Візуальні комунікації», «Медіааналітка та медіапсихологія», «Медіакритика», «Правовий дискурс у ЗМІ», «Маркетингові та політичні комунікації».
 
 
 2018 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму зовнішніх стейкхолдерів

  

 

Обговорення освітньо-професійної програми 

30 квітня 2018 року на засідання кафедри української та класичних мов завітав шанований гість – екс-голова Держкомтелерадіо України, екс-президент Національної телекомпанії України, нині виконавчий директор філії ПАТ НСТУ «Київська регіональна дирекція», керівник телевізійного «Центрального каналу», Заслужений журналіст України Олександр Савенко.
 

 

Викладачі кафедри разом з Олександром Миколайовичем, який має великий практичний досвід управління медіапростором держави, а нині активно працює в українському телерадіоефірі та є потужним стейкхолдером, обговорювали освітню програму зі спеціальності «Журналістика», її потенціал та можливості оптимізації. До обговорення актуальних питань підготовки журналістської зміни також долучилися секретар Національної спілки журналістів України Зоя Шарикова і колишній головний редактор газети «Урядовий кур’єр», голова Київської організації НСЖУ, один із провідних працівників Укрінформу Михайло Сорока.

    

 

Знані фахівці-журналісти дали цінні практичні поради для розвитку нової для нашого університету спеціальності, підвищення ефективності навчального процесу, його неухильного наближення до виконання практичних завдань, що ними сьогодні опікується журналістська спільнота країни.

Так, відомий телевізійний журналіст і адміністратор Олександр Савенко, аналізуючи власний досвід роботи з молодими фахівцями, звернув увагу на наявність деякої відірваності теоретичних знань студентів-журналістів від їхніх практичних навичок – зокрема, слабкої психологічної підготовки до роботи в прямому ефірі, постановки стендапів, уміння не лише збирати, оцінювати та перевіряти здобуту інформацію, а й уміти власноруч монтувати кадри телевізійної зйомки в окремі інформаційні сюжети та спеціальні телевізійні програми. Така синтетичність поєднання чисто журналістських навичок і інженерно-технічних вмінь сьогодні надзвичайно затребувана у телекомпаніях – нині сучасний молодий журналіст повинен уміти не лише збирати та опрацьовувати матеріал, писати сценарії, але й бути готовим будь-якої миті оперативно вийти в ефір безпосередньо з місця події, підготувати матеріал без допомоги інженерно-технічного персоналу. 
В обговоренні програми взяли участь Зоя Шарикова, яка має досвід організації та проведення практикумів-семінарів, та Михайло Сорока, досвідчений керівник ЗМІ та репортера, який нині працює у головному інформаційному агентстві України «Укрінформ». Ця найбільша інформаційна агенція країни завжди відкрита для молоді, керівництво Укрінформу готове надавати студентам-журналістам з НУБіПу свої інформаційні стрічки як майданчики для проходження практики, а для студентів, які зарекомендують себе найкраще, агенція готова розглянути в майбутньому питання щодо їхнього працевлаштування.
Всі фахівці порадили звернути увагу на практичну підготовку майбутніх журналістів, посилити кадрове забезпечення фахових дисциплін шляхом залучення до викладання журналістів-практиків.

Завідувач кафедри Наталія Костриця подякувала колегам та гостям за плідне обговорення та конкретні пропозиції щодо покращення навчального процесу, організації практики і перспектив працевлаштування, розповіла про вимоги щодо освітніх програм і навчального плану, запевнила, що конструктивні зауваження та ідеї буде неодмінно враховано. Особливу цінність для освітян, підкреслила Наталія Миколаївна, має ідея можливості проходження практики на столичних базах, що стане гідним вінцем та результатом реальної співпраці з кафедрою та університетом.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook