Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Програма виховної роботи зі студентами ОС "Магістр"

 

Мета та цілі програми виховної роботи «Громадянин, патріот, фахівець» зі студентами освітнього ступеню «Магістр» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на 2019-2024 рр.

 Завданнями виховної роботи в магістратурі  є підготовка професіоналів у певній предметній галузі, здатних комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність з метою сприяння розвитку інноваційної економіки та створення високоефективних виробничих структур.

Пріоритетним завданням при підготовці магістрів є забезпечення якісної освіти з поєднанням фундаментальної освіти і практичної підготовки на базі інноваційної складової та сучасних форм і технологій навчання.

Принципами організації навчально-виховної роботи на освітньому ступеню «Магістр» є:

-  посилення фундаментальної складової у змісті навчання;

-  забезпечення підготовки на підґрунті наукових досліджень з актуальної тематики, які проводять відповідні випускові кафедри та наукові керівники магістрів;

-  створення конкурентного середовища для студентів, випускових кафедр та наукових керівників магістерської підготовки;

-  жорсткий послідовний конкурсний відбір талановитих студентів.

В університеті прийом до магістратури здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки.

Особливостями організації виховної роботи під час підготовки магістрів є:

-  навчання за індивідуальним навчальним планом (ІНП);

-  залучення новітніх технологій навчання;

-  виконання випускної кваліфікаційної магістерської роботи .

Причому, магістерська робота практичного профілю – результат самостійного інноваційного вирішення поставленого прикладного завдання на підставі відомих теорій і методів, а магістерська робота академічного профілю – результат самостійно виконаного дослідження певного об'єкта, його характеристик, властивостей, тобто дослідження (творчі розробки) з проблем відповідної галузі.

Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента і спирається на активну самостійну роботу студента. Науковий керівник один раз на семестр звітує на засіданні кафедри про виконання ІНП кожним магістрантом.

Магістратура передбачає підготовку випускників до майбутньої самостійної професійної або наукової діяльності, тому перехід на цільову підготовку з наступним працевлаштуванням є пріоритетним. Однією з умов діяльності кафедр у цьому напрямі є налагодження співпраці з підприємствами і установами, які залучаються як до практичної підготовки у вигляді баз практик та розвитку матеріально-технічного оснащення кафедри, так і є потенційними роботодавцями. Випускові кафедри університету працюють за такою схемою, а 77% з них мають налагоджені зв'язки з потужними у виробничому і науковому сенсі підприємствами-партнерами. Найбільш ефективним розвитком такої співпраці є перехід до дуальної форми організації освітнього процесу, коли підприємства-партнери самі беруть на себе практичну підготовку.

Під час впровадження нової моделі підготовки (за моделлю дуальної освіти) виникає, зокрема, потреба поширення освітньої технології змішаного навчання, яка поєднує аудиторну і дистанційну форми та базується на нових дидактичних можливостях. Технології змішаного навчання дають можливість організувати освітній процес у малочисельних групах, якими є магістерські.

Обов'язковими елементами виховної роботи під час підготовки магістрів вважаються:

- популяризацію кафедрами своїх наукових шкіл та досягнень університету з метою ширшого залучення вступників з інших закладів вищої освіти для здійснення реального конкурсного відбору та якісного набору до магістратури;

- вдосконалення змісту освітніх програм, які базуються на системоутворюючих і спеціалізованих курсах, що відповідають другому рівню вищої освіти та формують здатність до самостійної творчої роботи;

- впровадження сучасних форм і складових освітнього процесу, які спираються на налагодження партнерських відносин між викладачем і студентом та застосування і підвищення ролі студента в освітньому процесі, включаючи змішане навчання, наукові семінари, практичні тренінги, інноваційні фестивалі, проекти, стартапи;

- посилення вимогливості на всіх етапах підготовки магістрів із пріоритетним формуванням здатності до самостійного вирішення наукових і творчих завдань, у тому числі розвитку індивідуальної та самостійної роботи з вивчення як розділів, так і цілісних курсів дисциплін за технологіями змішаного навчання;

- перехід до цільової підготовки магістрів у безпосередній взаємодії з працедавцями, зокрема шляхом дуальної форми організації освітнього процесу з метою ефективного працевлаштування;

- розвиток англомовного навчання і використання іноземної мови в усіх складових освітнього процесу з метою формування не тільки володіння професійною термінологією, а і здатності доносити результати своїх досліджень до наукової спільноти, участь в програмах подвійних дипломів та академічної мобільності;

- дотримання формальних вимог на всіх стадіях освітнього процесу і підготовки кваліфікаційної магістерської роботи, у тому числі дотримання вимог академічної доброчесності та посилення персональної відповідальності керівників з одночасним удосконаленням прозорої системи контролю і зворотного зв'язку за підготовкою в магістратурі.

 МАГІСТРАТУРА 1 Р.Н. –

«ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ – УСПІШНИЙ КЕРІВНИК»

На першому курсі навчання у магістратурі в процесі наставницької роботи вирішуються всі вищевказані виховні завдання з урахуванням досягнутого рівня виховання студентів під час навчання в університеті. Суворо враховується при цьому досягнутий рівень виховання студентів-випускників бакалаврата.

Додатково вирішуються наступні завдання виховної роботи:

-  знайомство з групою;

-  збір даних про студентів методом анкетування;

-  допомога наставника у вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів;

-  допомога наставника у формуванні в групі здорового морально-психологічного клімату та у профілактиці порушень студентами Правил внутрішнього розпорядку у НУБІП України;

-  вибори органів студентського самоврядування групи (староста, профорг, заступники старости за напрямами);

-  ознайомлення студентів з системою навчання в магістратурі;

-  формування дослідницької компетентності випускника магістра;

-  бесіда “Як працювати в бібліотеці з науковою літературою за темою магістерської роботи”

-  бесіда “Як краще організувати навчальну та самостійну роботу”;

-  зустрічі з представниками організацій, фірм, провідними спеціалістами випускових кафедр, випускниками;

-  участь студентів у виховних заходах, клубах, гуртках, секціях, науковій діяльності

-  створення студентами власних проектів, здійснення ними пошукової, наукової діяльності

Особливості навчально-виховної роботи в магістратурі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

За останній час було створено багато нових типів закладів вищої освіти. Проте перетворення торкнулися лише тієї частини педагогічного процесу, яка включає зміну технології педагогічної взаємодії.

Перехід до нової педагогіки означає оновлення усіх сторін навчально-виховного процесу - його змісту, форм, методів, а що найскладніше - образу їх думок, інтересів і установок, їх стосунків один до одного.

Обсяг знань, необхідних сучасному фахівцеві, зростає, але термін навчання у ЗВО обмежений декількома роками.

Звідси витікає, що підвищувати свою кваліфікацію, оновлювати свої знання будь-якому фахівцеві припаде усе життя.

У студентські роки він повинен освоїти методику самоосвіти, навчиться критично мислити і знаходити нові способи рішення професійних завдань.

Без наукового вирішення питання про спрямованість, зміст і методику виховання і навчання студентів університету неможливо забезпечити ефективність підготовки фахівців.

Нині освітній процес в університеті став складнішим по своїх завданнях, інтенсивності і змісті.

Він вимагає глибокого психологічного осмислення викладачами закономірностей освітньої діяльності, принципів і методів навчання і виховання, формування особистості.

Усе більш очевидним стає, що без використання психологічних знань не можна виробити усебічну підготовленість студентів магістрів до успішної професійної діяльності, забезпечити високий педагогічний рівень їх навчання і виховання, єдність теоретичної і практичної підготовки з урахуванням профілю ЗВО і спеціалізації випускників.

І рік навчання І семестр навчання в магістратурі НУБіП України

Місяць

Назва заходу

1 Вересня

День знань.

Протягом семестру

Відвідування провідних агропідприємств Київщини та України по напрямку спеціальності.

Жовтень

Екскурсії до Міністерства аграрної політики, Міністерства освіти і науки України.

14.10

День захисника України.

Жовтень

«Студентська республіка».

Листопад

Співпраця з потенційними роботодавцями й оперативне заповнення вакансій. Формування банку підприємств, установ та організацій (потенційних роботодавців) для студентів-випускників.

17.11.

Міжнародний день солідарності студентів.

Грудень

Виховання і самовиховання лідерських якостей студентів (семінар із фахівцями кафедри педагогіки).

Протягом семестру

Індивідуальна робота зі студентами групи.

 

Підсумок роботи за семестр

І рік навчання ІІ семестр навчання в магістратурі НУБіП України

Місяць

Назва заходу

Січень

Музей Української революції 1917-1921 років

(м.Київ, вул. Володимирська, 57).

Лютий

Організація зустрічей із роботодавцями.

Лютий

«Краса НУБіП України».

Березень

Круглий стіл із роботодавцями «Цінність моєї професії».

Березень

«Голосіївська весна».

Квітень

Екскурсії на провідні підприємства аграрної галузі за фаховим спрямуванням.

Травень

Надання допомоги студентам у виборі траєкторії професійного становлення.

8.05

День пам’яті та примирення.

Остання п’ятниця травня

День університету.

Протягом семестру

Індивідуальна робота зі студентами групи.

Березень (27.03.)

Відвідування театральної постановки народного театру «Березіль» «Той самий Мюнхаузен»

Протягом семестру

Екскурсійні поїздки до інших міст України.

 

Підсумок роботи за семестр та навчальний рік.

МАГІСТРАТУРА 2 Р.Н.

ВИ – МАЙСТРИ СВОЄЇ СПРАВИ, НАДІЯ АЛЬМА-МАТЕРІ НУБІП Й УКРАЇНИ ДЕРЖАВИ!

На другому курсі навчання магістратурі у процесі наставницької роботи вирішуються всі вищевказані виховні завдання з урахуванням досягнутого рівня виховання студентів під час навчання в університеті. Суворо враховується при цьому досягнутий рівень виховання студентів.

Додатково вирішуються наступні завдання:

-   завершення соціалізації у рамках ЗВО;

-   інтеграція в нові види соціальних спільностей;

-  професійне і особистісне становлення;

-  навчання в передових господарствах України;

-   практика за кордоном;

-   допомога студентам в оволодінні навичками наукової організації праці, роботи в бібліотеках та інтернет- ресурсах;

-   залучення студентів до науково-дослідної роботи;

-   забезпечення участі студентів у традиційному Фестивалі педагогічної творчості;

-   організація виховної роботи з іноземними студентами. Співпраця з ННЦ міжнародної діяльності та відділом міжнародних зв’язків. Обмін досвідом проведення спільних заходів.

Підготовка майбутнього магістра здійснюється в процесі усієї навчально-виховної роботи в магістратурі університету, і важливе місце в цьому займає психолого-педагогічна практика. Вона сприяє вихованню професійних інтересів магістрів, формуванню особистості майбутнього магістра, допомагає отримати перший досвід самостійної викладацької роботи, перевірити на ділі свої знання і здібності, зміцнити інтерес до майбутньої професії.

Підготовка майбутнього магістра здійснюється в процесі усієї навчально-виховної роботи в магістратурі університету, і важливе місце в цьому займає психолого-педагогічна практика.

План проходження практики

Види робіт

Тижні практики

1

2

3

4

1. Знайомство з учбовими планами і роботою кафедри

+

 

 

 

2. Вивчення досвіду роботи провідних викладачів кафедри

+

 

 

 

3. Підготовка і проведення учбових занять

 

+

+

 

4. Складання психолого-педагогической характеристики студентської групи

 

+

+

 

ІІ рік навчання І семестр

Місяць

Назва заходу

1 Вересня

День знань.

Вересень

Відвідування провідних агропідприємств Київщини та України («Агросоюз», АМАКО, «Миронівський хлібопродукт», «НІБУЛОН», «Агроекологія», «РОСТА» тощо).

Жовтень

Національний науково-природничий музей НАН України (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15).

14.10

День захисника України.

Жовтень

«Студентська республіка».

Листопад

Співпраця з потенційними роботодавцями й оперативне заповнення вакансій. Формування банку підприємств, установ та організацій (потенційних роботодавців) для студентів-випускників.

17.11.

Міжнародний день солідарності студентів.

Грудень

Виховання і самовиховання лідерських якостей студентів (семінар із фахівцями кафедри педагогіки).

Протягом семестру

Індивідуальна робота зі студентами групи.

 

Підсумок роботи за семестр

ІІ рік навчання ІІ семестр

Місяць

Назва заходу

Січень

Музей Української революції 1917-1921 років

(м. Київ, вул. Володимирська, 57).

Лютий

Організація зустрічей із роботодавцями.

Лютий

«Краса НУБіП України».

Березень

Круглий стіл із роботодавцями «Цінність моєї професії».

Березень

«Голосіївська весна».

Квітень

Екскурсії на провідні підприємства аграрної галузі за фаховим спрямуванням.

Травень

Надання допомоги студентам у виборі траєкторії професійного становлення.

8.05.

День пам’яті та примирення.

Остання п’ятниця травня

День університету.

Протягом семестру

Індивідуальна робота зі студентами групи.

 

Підсумок роботи за семестр та навчальний рік.

Орієнтовний план роботи наставника зі студентами ОС «Магістр» (приклад)

Вересень

1.

Переобрання наставника групи.

Затвердження наставницьких годин, закріплених за наставниками груп.

Обговорення і затвердження плану роботи наставників груп та курсу.

2.

Обрання керівників дипломних та затвердження тематики магістерських дипломних проектів.

3.

Регулярне проведення наставницьких години для ознайомлення з інформацією про поточні новини вуніверситеті, на факультеті, в гуртожитку

Жовтень

4.

Обговорення можливостей працевлаштування.

5

Обговорення можливостей дослідницької роботи студентами та участі у конференціях різного рівня.

6.

Проведення лекції на обрану тему.

Листопад

7.

Обговорення атестації.

8

Відвідування театрів м. Києва.

9.

Відвідування визначних місць України

10.

Організація участі студентів у профорієнтаційній роботі, підготовка матеріалів для зустрічей з абітурієнтами замісцем проживання.

11.

Обговорення зі студентами готовності до сесії.

Березень

12.

Обговорення зі студентами груп зпідсумків навчання за результатами сесії І-го семестру.

13.

Обговорення підготовки щодо подальшого навчання у аспірантурі.

Квітень

14.

Перевірка виконання наставниками груп організаційної роботи  проведення виховної роботи середстудентів наставникських груп.

15.

Відвідування традиційної «Ярмарки вакансій».

16.

Обговорення успішності студентів за наслідками атестації.

Травень

17.

Обговорення результатів участі студентів у щорічній студентській конференції.

18.

Обговорення підготовки здобувачів вищої освіти до захисту випускних кваліфікаційних робіт та державнихкваліфікаційних іспитів.

19.

Підготовка та організація випусків у здобувачів вищої освіти.

П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ЗАПОВІДЕЙ, ЯКИМИ ПОТРІБНО КЕРУВАТИСЬ:

ЗНАЙ СТУДЕНТА!

Без знання студента немає справжнього педагога і педагогічного колективу.

 ВІРА У СТУДЕНТА!

Без віри в студента усі методи і прийоми навчання і виховання руйнуються.

 ЛЮБИ СТУДЕНТА!

Любов до студента- серцевина педагогічної моральності.

 ПОВАЖАЙ СТУДЕНТА!

Не вважай себе спроможним вирішувати питання, які належать юній особистості.

 РОЗУМІЙ СТУДЕНТА!

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook