Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

План виховної роботи на 2020-2025 н.р.

                                      ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ НУБіП УКРАЇНИ НА 2020 - 2025 РІК

 План виховної роботи зі студентами в університеті носить комплексний характер, охоплює всі сфери життєдіяльності студентів, є складової частиною освітнього процесу. План розрахований на п`ять років

          Головною метою виховної роботи є набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань світової цивілізації українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування у них особистісних рис громадянина української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, політичної, правової, трудової, екологічної культури і військово-патріотичної підготовки.
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ НОВОГО НАБОРУ
        Мета: допомога студентам нового набору правильно оцінити свої сили, виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею, швидше адаптуватися до умов навчання у університеті; прищеплення любові та поваги до обраної професії; допомога студентам нового набору піднятися на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації та громадської активності; формування у молоді почуття гордості за свою країну, навчальний заклад.

№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Організатори, відповідальні за проведення

 

Організації тренінгу «Школа першокурсника» ознайомлення студентів перших курсів зі структурою, історією, традиціями університету, провести екскурсії до музею університету, наукових та творчих лабораторій, провести загальні збори з першокурсниками з метою виявлення талантів, залучення до предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій

15.08. – 20.08.

Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, наставники академічних груп, Завідувач кафедри фізичного виховання, Завідувач кафедри культурології

2.                   

Затвердження складу наставників, призначити наставників академгруп перших курсів

до 05.09.

директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
3.                   

Проведення зустрічей першокурсників з працівниками бібліотеки з метою ознайомлення з правилами користування та збереження бібліотечного фонду

вересень

директор бібліотеки,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
4.                   
Вивчення наставниками груп особових справ студентів нового наборусерпеньнаставники груп
5.                   
Провести анкетування студентів з метою виявлення їх творчих здібностей, діагностики темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та діагностування вихованості студентів, рівня розвитку їх пізнавальних інтересівсерпень-вересень
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
директор/декан, заст. директора/заступник декана з вих. роботи,
наставники груп, практичний психолог цен ру соціально-психологічної служби

6.                   

Організація поселення студентів у гуртожиток, видача ордерів студентам, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, правилами з техніки безпеки

15.08 – 03.09.

серпень-вересень

Коменданти гуртожитків, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, профком

директор студмістечка, Директор ННЦ ВР і СР, начальник відділу виховної роботи та студентських справ

7.                   

Вечір знайомств у гуртожитку

вересень


Вихователь гуртожитку, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

8.                   

Організаційні збори студентів, які проживають у гуртожитку

05.09.

Комендант гуртожитку, директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, вихователь гуртожитку

9.                   

Посвята в студенти

02.09.

директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

10.               

Проведення паспортизації кімнат

до 10.09.

Комендант гуртожитку

11.               

Організація ремонту кімнат

Серпень - вересень


Комендант гуртожитку, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

12.               

Проведення інструктажів з техніки безпеки для студентів, що проживають у гуртожитку

до 06.09.

Інженер з техніки безпеки

13.               

Складання графіків відвідування гуртожитку викладачами кафедр, наставниками груп

до 10.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, завідувачі кафедр

14.               

Складання графіків чергування студентів у гуртожитку

щомісяця

Старости блоків/поверхів

15.               

Закріплення аудиторій та організація їх прибирання за студентськими групами

до 06.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, коменданти корпусів

16.               

Формування органів студентського самоврядування:

– призначення старост академічних груп (І курс);

– обрання (поновити) старост блоків/поверхів у гуртожитку

– обрання (поновлення) студентської ради гуртожитку;

– обрання (поновлення) студентської організації факультетів;

– обрання (поновлення) студентської організації університету

 

 

 

до 06.09.

 

до 06.09.

 

до 13.09.

 

 

до 13.09.

 

 

до 27.09.

Директори ННІ

Декани факультетів

Голова студентської ради гуртожитку

Голова студентської ради гуртожитку

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

Голова студентської ради

17.               

Організація зустрічей студентів з адміністрацією університету

упродовж року

Декани факультетів

 Організація урочистої Посвяти першокурсників у студенти університету «Першокурсник-2020»
31 серпня/
1 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
19.               
Скласти план адаптації студентів нового набору30.08.Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
20.               
Ознайомити студентів-першокурсників з нормативними документами, що регламентують їх права та обов’язкивересеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
21.               
Провести збори мешканців гуртожитку та ознайомити їх з умовами проживанняжовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, завідувач гуртожитку
22.               
Провести фотографування груп новоприйнятих студентів. Запропонувати по можливості вести літопис групивересеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, наставники груп
23.               
Провести для новоприйнятих студентів екскурсії по місту, району, ознайомити їх з історією та визначними місцямивересень- жовтень

наставники груп

24.               
Провести психолого-педагогічні години:
-       «Взаємовідносини в колективі»;
-  «Лідерство в колективі»;
-  «Уникаємо конфліктних ситуацій»;
-  «Захисти себе від стресів»;
-       «Як уникнути психологічного тиску з боку інших»;
-  «Мистецтво спілкування»;
-  «Культура поведінки в колективі»
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, практичний психолог центру соціально-психологічної служби, наставники академічних груп
 25.

Наради з заступниками деканів з виховної роботи

Щотижня

Начальник відділу виховної роботи

 26.

Вивчення заступниками деканів з виховної роботи керівних документів щодо організації виховної роботи у ЗВО

 

Постійно

Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ

 27.

Своєчасне розміщення інформації, що стосується виховної роботи на сайті університету

постійно

Відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

 28.

Проведення соціологічного опитування студентів щодо ефективності виховної роботи та роботи адміністрації гуртожитку університету

до 01.10.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 29.

Організація наочної агітації у навчальних корпусах та студентському гуртожитку, спрямованих на висвітлення громадського життя університету

упродовж року

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 30.

Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання

упродовж року

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 31.

Провести анкетування студентів з метою виявлення рівня їхньої професійної компетентності

жовтень


Наставники, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 32.

Провести анкетування випускників щодо подальшого працевлаштування

квітень


Наставники, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

 33.

День зустрічі випускників

28.03.

Відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

 34.

День відкритих дверей

листопад, квітень

Директор ННЦ ВР і СР, директори, декани, відповідальний секретар приймальної комісії

 35.

Організація урочистостей, присвячених випуску магістрів та бакалаврів

грудень

червень 

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

36.               
Формування інформації про студентів, які потребують соціальної допомоги, оздоровлення та про тих, хто схильний до антисоціальних проявів у поведінцідо 05.10.Заступники деканів з виховної роботи, заступник директорів ННІ з виховної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання, академнаставники студентських груп, Профком студентів
 37.Діагностика соціально-психологічної адаптованості студентів. Рівня тривожності, міжособистісних і міжгрупових відносин, рівня мотиваційної сфери, наявності кризових ситуацій в житті студента та ін.протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
38.               
Вивчення емоційного стану студентів (в рамках контролю за адаптацією):
-        бесіди із студентами щодо ефективності організації та використання ними свого навчального та вільного часу;
-        анкетування з метою виявлення студентів, що мають труднощі щодо адаптації у студентських групах
до 30.10.Заступники деканів з виховної роботи, заступники директорів ННІ з виховної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання, академнаставники студентських груп
 39.Соціологічне опитування студентів з метою з’ясування причин труднощів у процесі навчання, спілкування з икладачами, адаптації тощопротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
 40.Забезпечення систематичної перевірки санітарного стану та умов проживання студентів у гуртожиткупротягом рокузав. кафедрами, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники
 41.
Організація роботи по відзначенню:
– Дня знань
– Міжнародний день студентського спорту
– Міжнародного Дня миру
– Дня працівника освіти
– Дня студента
– Дня збройних сил України
– Новорічних та Різдвяних свят
– Міжнародного Дня рідної мови
– Міжнародного жіночого дня
– Шевченківських днів
– Дня Чорнобильської трагедії
– Дня пам’яті та примирення
– Дня міста
– Дня захисту дітей
 
 
1 вересня
 
20 вересня
21 вересня
7 жовтня
17 листопада
6 грудня
 
груд./січень
 
21 лютого
8 березня
9 березня
26 квітня
9 травня
2травня
1 червня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, студорганізація факультету,
 42.Фестиваль-огляд художньої самодіяльності серед першокурсників «Дебют першокурсника»Листопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
 43.Збори наставників усіх академічних груп щодо покращення культурно-виховної роботи у 2019-2020н.р.17 жовтняДиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 44.Організація і проведення вступної лекції для студентів-першокурсників01.09.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 45.Проведення адаптаційних тренінгів для першокурсниківвересень- жовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 46.Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання в разі виявлення порушень та неявки на заняттяпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
 47.Забезпечення участі студентів у традиційному Фестивалі педагогічної творчостіквітень-травеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
 48.Проведення Днів відкритих дверей на факультетіпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 49.Організація випускних вечорів на факультетічервеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
 50.

Організації тренінгу «Школа першокурсника» ознайомлення студентів перших курсів зі структурою, історією, традиціями університету, провести екскурсії до музею університету, наукових та творчих лабораторій, провести загальні збори з першокурсниками з метою виявлення талантів, залучення до предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій

15.08. – 20.08.

Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, наставники академічних груп, Завідувач кафедри фізичного виховання, Завідувач кафедри культурології

51.               

Затвердження складу наставників, призначити наставників академгруп перших курсів

до 05.09.

директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
52.               

Проведення зустрічей першокурсників з працівниками бібліотеки з метою ознайомлення з правилами користування та збереження бібліотечного фонду

вересень

директор бібліотеки,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
53.               
Вивчення наставниками груп особових справ студентів нового наборусерпеньнаставники груп
54.               
Провести анкетування студентів з метою виявлення їх творчих здібностей, діагностики темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та діагностування вихованості студентів, рівня розвитку їх пізнавальних інтересівсерпень-вересень
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
директор/декан, заст. директора/заступник декана з вих. роботи,
наставники груп, практичний психолог цен ру соціально-психологічної служби

55.               

Організація поселення студентів у гуртожиток, видача ордерів студентам, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, правилами з техніки безпеки

15.08 – 03.09.

серпень-вересень

Коменданти гуртожитків, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, профком

директор студмістечка, Директор ННЦ ВР і СР, начальник відділу виховної роботи та студентських справ

56.               

Вечір знайомств у гуртожитку

вересень


Вихователь гуртожитку, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

57.               

Організаційні збори студентів, які проживають у гуртожитку

05.09.

Комендант гуртожитку, директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, вихователь гуртожитку

58.               

Посвята в студенти

02.09.

директори, декани, Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

59.               

Проведення паспортизації кімнат

до 10.09.

Комендант гуртожитку

60.               

Організація ремонту кімнат

Серпень - вересень


Комендант гуртожитку, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

61.               

Проведення інструктажів з техніки безпеки для студентів, що проживають у гуртожитку

до 06.09.

Інженер з техніки безпеки

62.               

Складання графіків відвідування гуртожитку викладачами кафедр, наставниками груп

до 10.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, завідувачі кафедр

63.               

Складання графіків чергування студентів у гуртожитку

щомісяця

Старости блоків/поверхів

64.               

Закріплення аудиторій та організація їх прибирання за студентськими групами

до 06.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, коменданти корпусів

65.               

Формування органів студентського самоврядування:

 

 

66.               

– призначення старост академічних груп (І курс);

до 06.09.

Директори ННІ

Декани факультетів

67.               

– обрання (поновити) старост блоків/поверхів у гуртожитку

до 06.09.

Голова студентської ради гуртожитку

68.               

– обрання (поновлення) студентської ради гуртожитку;

до 13.09.

Голова студентської ради гуртожитку

69.               

– обрання (поновлення) студентської організації факультетів;

до 13.09.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

70.               

– обрання (поновлення) студентської організації університету

до 27.09.

Голова студентської ради

71.               

Організація зустрічей студентів з адміністрацією університету

упродовж року

Декани факультетів

72.Організація урочистої Посвяти першокурсників у студенти університету «Першокурсник-2020»
31 серпня/
1 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
73.               
Скласти план адаптації студентів нового набору
 
30.08.
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
74.               

Ознайомити студентів-першокурсників з нормативними документами, що регламентують їх права та обов’язки

вересень

директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
75.               
Провести збори мешканців гуртожитку та ознайомити їх з умовами проживанняжовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, завідувач гуртожитку
76.               
Провести фотографування груп новоприйнятих студентів. Запропонувати по можливості вести літопис групивересеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, наставники груп
77.               
Провести для новоприйнятих студентів екскурсії по місту, району, ознайомити їх з історією та визначними місцямивересень- жовтень

наставники груп

78.               
Провести психолого-педагогічні години:
-       «Взаємовідносини в колективі»;
-  «Лідерство в колективі»;
-  «Уникаємо конфліктних ситуацій»;
-  «Захисти себе від стресів»;
-       «Як уникнути психологічного тиску з боку інших»;
-  «Мистецтво спілкування»;
-  «Культура поведінки в колективі»
протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, практичний психолог центру соціально-психологічної служби, наставники академічних груп
79.

Наради з заступниками деканів з виховної роботи

Щотижня

Начальник відділу виховної роботи

80.

Вивчення заступниками деканів з виховної роботи керівних документів щодо організації виховної роботи у ЗВО

Постійно

Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ

81.

Своєчасне розміщення інформації, що стосується виховної роботи на сайті університету

постійно

Відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

82.

Проведення соціологічного опитування студентів щодо ефективності виховної роботи та роботи адміністрації гуртожитку університету

до 01.10.

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

83.

Організація наочної агітації у навчальних корпусах та студентському гуртожитку, спрямованих на висвітлення громадського життя університету

упродовж року

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

84.

Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання

упродовж року

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

85.

Провести анкетування студентів з метою виявлення рівня їхньої професійної компетентності

жовтень

 

Наставники, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

86.

Провести анкетування випускників щодо подальшого працевлаштування

квітень

 

Наставники, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

87.

День зустрічі випускників

28.03.

Відділ виховної роботи та студентських справ та студентських справ

88.

День відкритих дверей

листопад,

квітень

Директор ННЦ ВР і СР, директори, декани, відповідальний секретар приймальної комісії

89.

Організація урочистостей, присвячених випуску магістрів та бакалаврів

грудень

червень

Заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

90.               
Формування інформації про студентів, які потребують соціальної допомоги, оздоровлення та про тих, хто схильний до антисоціальних проявів у поведінцідо 05.10.Заступники деканів з виховної роботи, заступник директорів ННІ з виховної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання, академнаставники студентських груп, Профком студентів
91.Діагностика соціально-психологічної адаптованості студентів. Рівня тривожності, міжособистісних і міжгрупових відносин, рівня мотиваційної сфери, наявності кризових ситуацій в житті студента та ін.протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
92.               
Вивчення емоційного стану студентів (в рамках контролю за адаптацією):
-        бесіди із студентами щодо ефективності організації та використання ними свого навчального та вільного часу;
-        анкетування з метою виявлення студентів, що мають труднощі щодо адаптації у студентських групах
до 30.10.Заступники деканів з виховної роботи, заступники директорів ННІ з виховної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання, академнаставники студентських груп
93.Соціологічне опитування студентів з метою з’ясування причин труднощів у процесі навчання, спілкування з викладачами, адаптації тощопротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
94.Забезпечення систематичної перевірки санітарного стану та умов проживання студентів у гуртожиткупротягом рокузав. кафедрами, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники
95.
Організація роботи по відзначенню:
– Дня знань
– Міжнародний день студентського спорту
– Міжнародного Дня миру
– Дня працівника освіти
– Дня студента
– Дня збройних сил України
– Новорічних та Різдвяних свят
– Міжнародного Дня рідної мови
– Міжнародного жіночого дня
– Шевченківських днів
– Дня Чорнобильської трагедії
– Дня пам’яті та примирення
– Дня міста
– Дня захисту дітей
 
 
1 вересня
 
20 вересня
21 вересня
7 жовтня
17 листопада
6 грудня
 
груд./січень
 
21 лютого
8 березня
9 березня
26 квітня
9 травня
2травня
1 червня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, студорганізація факультету,
96.Фестиваль-огляд художньої самодіяльності серед першокурсників «Дебют першокурсника»Листопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
97.Збори наставників усіх академічних груп щодо покращення культурно-виховної роботи у 2019-2020н.р.17 жовтняДиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
98.Організація і проведення вступної лекції для студентів-першокурсників01.09.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
99.Проведення адаптаційних тренінгів для першокурсниківвересень- жовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
100.Організація індивідуальних зустрічей з батьками студентів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання в разі виявлення порушень та неявки на заняттяпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
101.Забезпечення участі студентів у традиційному Фестивалі педагогічної творчостіквітень-травеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
102.Проведення Днів відкритих дверей на факультетіпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
103.Організація випускних вечорів на факультетічервеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Мета: координація зусиль всіх підрозділів та суб’єктів виховного процесу, надання практичної допомоги та здійснення контролю за діяльністю органів студентського самоврядування; забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної роботи; покращення науково-методичного забезпечення діяльності деканатів, кафедр у вирішенні питань виховної роботи; вдосконалення керівництва цією роботою; колегіальне обговорення і прийняття рішень з питань виховної роботи; навчання організаторів виховного процесу.

1.

Формування планів роботи:

 

заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

а) наставників;

до 10.09.

б) студради гуртожитку;

до 20.09.

в) студрад факультетів;

до 20.09.

г) студради університету.

до 06.09.

2.

Проведення нарад:

 

Директори ННІ, декани факультетів, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи, голови студрад

а) старост:

щотижня

б) наставників;

щомісяця

в) студради гуртожитку;

щомісяця

г) студради факультетів;

щомісяця

д) студради університету.

щотижня

3.

Організація навчання активу:

 

Директори, декани факультетів, заступники директорів ННІ/деканів факультетів з виховної роботи

а) наставників;

1-й понеділок місяця

б) старост академгруп;

щопонеділка

в) голів студентських рад.

3-й понеділок місяця

4.

Випуск студентських газет

упродовж року

Голова студентської організації університету та ради гуртожитку, провідний фахівець з редакційно-виробничої справи

5.

Надання інформаційних матеріалів про університетське життя у засоби масової інформації міста

упродовж року

Директори ННІ, декани факультетів, студентська організація, ректорат

6.
Формування планів роботи:
– заступників деканів з вих. роботи
– наставників;
– студрад факультетів
– студорганізації університету
 
до 1 вересня
07.02.
20.02.
до 05.10.
Заступник директора ННІ/заступник декана факультету з вих. роботи, наставники, студорганізації директоратів/деканатів та університету
7.Наради з заступниками деканів з виховної роботи, заступників директорів ННІ з виховної роботи, завідувачем кафедри фізичного виховання, кафедри культурології, головою Профкому студентів, головою Студентської ради, директором студентського містечка.один раз у місяць перший вівторок
Проректор з навчальної і виховної роботи,
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
8.Координація планів роботи складових організаційної структури виховного процесу в університетідо 15.09.
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
9.
Координація та забезпечення організації і проведення проведення нарад:
– студорганізації університету;
– студорганізацій факультетів.
щомісяця щотижня
голова студорганізації
студдекани
10.
Організація методичних семінарів
заступників деканів з виховної роботи
Перший вівторок тижня, щомісяця
Директор ННЦ ВР і СР
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
к-ра педагогіки
11.Організація методичних семінарів для наставників академгруп, розробка та забезпечення методичними рекомендаціямидвічі на рік
Директор ННЦ ВР і СР
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
к-ра педагогіки
12.Організація зустрічей студентів з адміністрацією університетудвічі на рік
Директор ННЦ ВР і СР
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
Студентська організація, директорат/деканат
13.Організація зустрічей з активом органів студентського самоврядування НУБіП Українипротягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Провідний фахівець відділу ВР та СС
14.Співпраця зі студорганізацією та координація роботи органів студентського самоврядування на факультетах/інститутахсистематично/ протягом року
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директорати, деканати
студорганізація, студдекани, заст. директорів та деканів з вих. роботи
15.Організація виховної роботи з іноземними студентами. Співпраця з ННЦ міжнародної діяльності та відділом міжнародних зв’язків. Обмін досвідом – проведення спільних заходівпротягом року
Директор ННЦ ВР і СР
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Директор міжнародного центру, Фахівець Центру Соціально-психологічної служби,
заст. директорів та деканів з вих. роботи
16.Розробка положень, методичних вказівок з виховної та соціальної роботипротягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, Провідний фахівець В ВР та СС,
17.Контроль та вдосконалення академічного рейтингу студентівпротягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
18.Формування проекту наказу про відмову у поселенні студентам-порушникампротягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
19.Закріпити наказом ректора наставників груп за групами нового набору31.08.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
20.Підготовка наказів на преміювання студентівПротягом рокуДиректор ННЦ ВР і СР, Провідний фахівець В ВР та СС
21.Проведення робочих нарад із завідувачами гуртожитків, вихователями гуртожитків, заступниками деканів/директорів з виховної роботиРаз на місяць
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, Провідний фахівець В ВР та СС,
Директор студентського містечка
22.Підсумки рейтингу організаційно-виховної роботи, звіти з виховної роботидо 30.06. згідно наказу по НУБІП України
зав. кафедрами,
заст. директорів та деканів з вих. роботи,
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: формування національної свідомості, розвиток почуття гідності, самоповаги, формування у особистості патріота та громадянина; збереження і примноження українських традицій, виховання шанобливого ставлення до українських святинь та державної символіки; формування високої мовної культури; набуття та усвідомлення історичних знань, пропаганда культурних надбань свого народу; досягнення високої культури міжнаціональних відносин, поваги до всіх націй, народностей і віросповіданьформування поваги і любові до своєї рідної землі, свого міста, університету.
1.В планах роботи зі студентами наставників груп передбачити заходи по формуванню любові до рідної землі, людської гідності, національної свідомості, формування кращих якостей людини, готовності до трудового та сімейного життявересень
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Завідувач кафедри культурології,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
2.Включити та вивчати на лекціях і семінарах героїчну історії українського народу, його культуру та традиційпротягом рокуНПП
3.«Школа першокурсника» ознайомлення студентів-першокурсників з історією та традиціями університету, трудовими здобутками кращих викладачів та випускниківВересень-жовтеньДиректор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
4.Відвідування музею історії НУБІП України, музею Анатомії факультету ветеринарної медицини (корпус 12), Ботанічного саду університетусерпеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
 5.Організувати та провести заходи щодо відзначення видатних діячів України (згідно з календарем знаменних дат)протягом року
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Завідувач кафедри культурології,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп, викладачі
6.Організувати інформаційні виставки до державних свят та пам’ятних історичних датза календарембібліотека
7.Організація відвідування студентами видатних місць м. Києва та Українипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
8.Провести тематичну виховну годину до Дня героїв Небесної сотні20.02.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники груп
9.Організувати святковий ярмарок із елементами інсценізації «Щедра Масляна»березень
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ,
Завідувач кафедри культурології,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи,
наставники груп
10.Провести заходи до дня Конституції України28.06.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
11.Провести заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Українічервеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
12.
Брати участь у загальноміських заходах з нагоди Дня Державного Прапора
України та Дня Незалежності України,
23-24.08.Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
13.Забезпечення участі у міських заходах присвячених Дню містажовтеньДиректор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
14.Провести святковий захід до Дня захисника України та Дня українського козацтва13.10.-14.10.Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
15.Провести заходи з вшанування пам’яті бійців, загиблих під час АТО, виховні години, тематичні бесіди про героїчні вчинки співвітчизників, які виступили на захист незалежності та територіальної цілісності Українипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
16.Організувати зустрічі з ветеранами війни, праці, воїнами-афганцями, учасниками АТОпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
17.
Організація для студентів бесід з національного виховання на теми:
– «Молодіжний патріотизм як пробудження і витворення історичної свідомості»;
– «Київщина історична»;
– «Вплив особистості вчителя на формування світогляду учня»;
– «Україна нескорена»;
– лекція «Історія Київщини»
– лекція «З Україною в серці»
протягом року, згідно інд. планів роботи
 
 
 
 
 
 
Вересень
Вересень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп,
 
 
 
18.Провести заходи до Дня Гідності та Свободи21.11.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
19.
Провести заходи до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. та участь у міських заходах.
Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»
26.11.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
20.
Проведення святкування Дня української мови,
 
Міжнародного дня рідної мови,
 
09.11.
 
21.02.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
21.Підготувати і провести тиждень мови до Дня української писемності та мови (за окремим планом)листопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
22.Провести виховні години до Міжнародного Дня рідної мовилютийдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
23.Організувати та провести конкурс знавців української мови ім. П. Яцикапротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
24.Проводити зі студентами історико- краєзнавчі екскурсії по містусистематичнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
25.Здійснити анкетування студентів з метою визначення рівня обізнаності з проблеми тероризму та екстремістської діяльностіжовтень- листопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
26.Провести заходи до з відзначення подвигу героїв бою під Крутами29.01.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
27.Проводити диспути на теми культури мовлення та культури дискутування серед студентської молодіпротягом року – за інд.планамидиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
28.Забезпечення участі у міському святі, присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка9 березнястудорганізація, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
29.Проведення урочистостей з нагоди Шевченківських днів9-10. 03.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академічних груп
30.Організація і проведення заходів з нагоди відзначення Дня Збройних сил України06.12.Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, Завідувач кафедри військової підготовки, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
31.Організація та проведення свята «Андріївські вечорниці»13.12.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
32.Заходи на факультетах до Дня Героїв Небесної Сотні20.02.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
33.Організація екскурсій до Полтави в музей-колонію. А.С. Макаренкаквітеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, профком
34.Проведення тематичних бесід про звичаї і традиції святкування Пасхи25-26 квітнядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
35.
Урочисті заходи до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги:
-           проведення благодійної акції «Вшануймо подвиг ветерана»;
-           участь у міських заходах;
-           виховні години у групах «Свято зі сльозами на очах»;
-           випуск тематичних стіннівок
травеньДиректор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології, Провідний фахівець В ВР та СС, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, академнаставники студентських груп
36.Флешмоб присвячений Дню вишиванки16 травнядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
37.Проведення виховних заходів благодійного спрямування та підтримка доброчинних акційпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
38.Організувати заходи по здачі крові донорами "НУБІП для ООС"протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
39.Відзначити історичні дати нашої держави з метою виховання у молоді поваги до духовної спадщини народуза історичним календаремдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
40.Забезпечити серед учасників освітнього процесу інформативно-роз′яснювальну та профілактичну роботу, спрямовану на неприйнятність тероризму та відмову від ідей використання терористичних методів для досягнення метипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
41.
Забезпечення участі у міських заходах до
– 26-ї річниці Дня Незалежності
– Дня соборності України
– Дня пам’яті та примирення
– Дня молоді
– Дня Конституції
 Дня Європи
 
 
24.08.
22.01.
09.05.
26.06.
28.06.
5-9.05.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання; розвиток інтелектуальних сил, пізнавальних здібностей мислення студентів; розвиток мислення взагалі та різних його видів, розвиток інтересу до навчання, творчої активності, креативного мислення; виховання потреби самостійно нагромаджувати та здобувати знання. Воно також передбачає оволодіння основними розумовими операціями (аналізом, синтезом, порівнянням, систематизацією). Важливим завданням розумового виховання є формування в студентів культури розумової праці, до якої належать навчальні вміння.
1.Підготовка студентів до участі на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, Міжнародних наукових конференціяхпротягом року
завідуючі кафедрами, викладачі, СНТ
/студ.наук. товариство/, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.Проведення вікторини, конкурсів стіннівки та карикатур до Дня сміху31 березнядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.Святкування Дня Сміху1 квітня
Директор ННЦ ВР і СР,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
4.Участь в організації виховних годин присвячених ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС26.04.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, студдекан
5.Проведення бесід на тему: «Використання інтерактивних методів навчання як показник професіоналізму»протягом року, за інд.планамидиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.Святковий концерт з нагоди Дня матері11-13 травнядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
7.Проведення академічних годин за визначеною тематикою (години наставників)Упродовж року, кожного тижнядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
8.Згідно календаря знаменних дат відзначати ювілеї видатних вітчизняних діячів науки, культури та освітипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.День зустрічі випускників на факультетахЧервеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: оволодіння правовими знаннями, положеннями Конституції Україн; прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; формування правової і політичної культури студента; розвиток відповідальності і самостійності; спонукання студентів до активної протидії правопорушенням, антигромадській позиції; реалізація заходів спрямованих на попередження злочинності; оволодіння правовими знаннями; положеннями Конституції України; формування політичної та правової культури; виховання поваги до законів і норм співжиття у своєму колективі та суспільстві; спонукання студентів до активної протидії правопорушенням, антигромадянської позиції.
1.                  
Проводити заходи щодо протидії хабарництву, зловживанням і корупції в закладах освітипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.                  
Проводити тематичні лекції в межах вивчення курсів «Історія України», «Основи правознавства», «Філософія», спрямовані на отримання знань про роль Основного Закону в українському державотвореннізгідно програм курсівдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                  
Провести цикл бесід на теми морально- правового виховання, питань попередження правопорушень та злочинності серед студентів, зустрічі з представниками правоохоронних органівпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                  
З профілактичною метою організовувати зустрічі з працівниками правоохоронних органів, прокуратури, медичних та культурних закладів м. Києвапротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
5.                  
Вести облік студентів, схильних до правопорушень та до пропусків занять без поважних причинпостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                  
Розмістити нормативні документи з виховної роботи на сайті університетупостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
7.                  
Ознайомити студентів 1-2 курсу з діючими правилами проживання у гуртожитках та правилами для студентівдо 10.10.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
8.                  
Систематично проводити індивідуально- профілактичну роботу зі студентами- сиротами, позбавленими батьківського піклування та тими студентами, що потребують психологічного та адміністративного захисту (переселенці зі Сходу та учасники АТО, діти-студенти учасників АТО)систематичнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.Проводення тематичних бесід з метою формування світоглядних позицій і громадської свідомості студентівпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.              
Провести бесіди та правовиховні години з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших державлютийдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.              
Провести Місячник правових знань (за окремим планом)березеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
12.              
Провести Тиждень права (за окремим планом)листопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
13.              
Організувати постійно діючу виставку правової літературипостійнозав. бібліотекою, викладач основ правознавства
14.              
Проводити заходи з профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед студентської молодіпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
15.Проведення бесіди на тему: «Етика міжетнічних та міжнаціональних відносин в поліетнічному регіоні»жовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
16.              
Бесіди в академічних групах з питань ознайомлення студентів у т.ч. мешканців гуртожитку з правилами внутрішнього розпорядкудо 15 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, наставники академгруп, голова постійнодіючої комісії з правопорушень,
академнаставники, дирекція студмістечка
17.              
Організація роботи телефонів довіри, скриньок довіридо 30 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, наставники академгруп, голова постійнодіючої комісії з правопорушень,
дирекція студмістечка
18.              
Відзначення Міжнародного дня захисту прав людини10 грудня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, голова постійнодіючої комісії з правопорушень,
дирекція студмістечка
19.Виготовлення новорічних подарунків для Дитячого будинкупротягом рокустудорганізація, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
20.
В академічних групах вести роз’яснювальну роботу про соціальні корені злочинності, спрямовувати діяльність студентів на дотримання дисципліни, норм моралі, прав і свобод людини, залучати студентів до роботи в студентському антикорупційному агенстві,
систематично перевіряти скриньки довіри в директоратах і на факультетах
протягом року
систематично
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, голова постійнодіючої комісії з правопорушень
21.Проведення на факультетах флешмобу «НІ» – расовій дискримінації!» до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації.21 березнястудорганізація, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
22.              
Проводити заходи спрямовані на профілактику торгівлі людьми (за окремим планом)протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
23.Бесіда-диспут «Торгівля людьми в Україні: як не стати об’єктом експлуатації»квітеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студорганізація факультету
24.              
Проводити засідання постійнодіючої комісії з профілактики правопорушень з метою запобігання девіантній поведінці, антисоціальним явищам, профілактики правопорушень серед студентів; запобігання негативного впливу інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди тютюнопаління, наркоманії, пияцтва, асоціальної поведінкиза окремим планомДиректор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи
25.              
Конференції, семінари, круглі столи, дискусії з політико-правових проблем розбудови демократичної держави та соціально- економічного розвитку в УкраїніУпродовж навчального рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентська рада, Профком студентів
26.              
Зустрічі студентів із політичними діячами, представниками влади, правоохоронними органамиУпродовж навчального рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентська рада, Профком студентів
27.              
Лекції, бесіди провідних викладачів кафедр з питань зовнішньої та внутрішньої політики України, питань економічного і культурного розвитку України.Упродовж навчального рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентська рада, Профком студентів
28.              
Організація роботи студентської юридичної клініки та посилення її ролі у наданні безкоштовних консультацій для малозабезпечених та вразливих верств населенняУпродовж навчального рокуЮридичний факультет, органи студентського самоврядування
29.              
Інформувати студентів про стягнення за адміністративні порушенняпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
Морально-етичне виховання
Мета: утвердження моральних цінностей; формування високих моральних якостей; виховання культури поведінки як в університеті, гуртожитках, так і за його межами; становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків; формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; спонукання студентів до активної протидії аморальності, вживанню алкогольних напоїв, палінню, наркоманії.
1.                  
Вивчати на заняттях морально-етичні проблеми, обговорення етичних проблем у студентських групах, гуртожиткахпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп,викладачі, вихователь
2.                  
Проводити виховні години з метою підвищення культури поведінки і спілкування студентів:
-        «Зовнішній вигляд та культура поведінки студентів»;
-        «Коли тебе зрадив друг»;
-        «У країні добрих і ввічливих людей»;
-        «Косметика – в міру»;
- «Мистецтво говорити”.
протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                  
Рейд-огляд зовнішнього вигляду студентівпостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                  
Проводити круглі столи та ділові ігри з проблем етики ділового спілкування та етикетупротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп,викладачі
5.                  
Проводити тематичні години до Дня людей похилого віку та Дня ветеранажовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                  
Проводити виховну роботу у гуртожиткахпостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
7.                  
Проводити анкетування та співбесіди студентів з практичним психологом центру соціально-психологічної службипротягом року практичний психолог
8.                  
Організувати перегляд відеофільмів на теми моралі, етики та естетикипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.                  
Залучати студентів до волонтерського руху, встановлення контактів з громадськими організаціями міста, зі службою соціального захиступротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.              
Продовжувати співпрацю з Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.              
Брати участь у загальноміських заходах до Дня захисту дітей та до Дня молодічервеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
12.              
Проводити заходи до Міжнародного дня людей похилого віку (провідування ветеранів-викладачів, надання допомоги, участь у міських заходах)жовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
13.Організація для першокурсників екскурсій до музею університету, до музею Анатомії, до ботанічного саду, планетарію, картинної галереї, для старшокурсників – до міста Києва (Ботанічний сад), Львова, Канева, Київського художнього музею західноєвропейського мистецтва, в Почаївську лавру Тернопільської обл. та інші.протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
14.              
Відзначення Міжнародного дня відмови від палінняЛистопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
15.              
Відзначення Міжнародного дня боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизмуЛистопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
16.              
Акція «16 днів проти насильства»Листопад-груденьдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
17.              
Відзначення Всесвітнього дня дитини та Всесвітнього дня добротиГруденьдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентська рада, Профком студентів, Гуманітарно-педагогічний факультет,
18.              
Молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби із СНІДом, до Всесвітнього дня без тютюнуЛистопад попереднього року – травень наступного року.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
19.Відзначення Дня благодійництва. Проведення благодійної ярмарки-продажу.14 груднядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп Студорганізація факультету
20.Організація зустрічей студентів з воїнами АТО, волонтерами міських організаційпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп студорганізація
21.
Відзначення Дня святого Миколая:
1. Благодійні акції для дітей-сиріт.
2.Свято для дітей студентів 3.Подарунки дітям студентів
Акція “Святий Миколай, всім дітям допомагай”
Груденьдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
22.Екскурсії студентів за маршрутом «Стара Умань», «Золота підкова Черкащини», «Гетьманська столиця – Чигирин», до Переяслава – Хмельницького, до Кам’янця-Подільського, в музеї та театри Києва, в Карпати та інші мальовничі куточки Українипротягом року, згідно інд. планів роботидиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
   
 Відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні22.06.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури особистості, почуття відповідальності за природу як національне багатство; залучення студентів до активної природоохоронної діяльності, оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; залучення студентів до активної природоохоронної діяльності.
1.                  
Порушувати актуальні екологічні питання під час читання лекцій, практичних та семінарських занятьпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі кафедр
2.                  
Залучення студентів до заходів з озеленення території університетупротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                  
В гуртожитках за окремим планом щомісячно проводити заходи по залученню студентів до норм екологічної культури та грамотної екологічної, моральної поведінкипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.В рамках відзначення Дня Землі забезпечення випуску стінгазет, фотовиставок «Великі проблеми маленької планети»22.04.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
5.                  
Організовувати та проводити походи по рідному краю з метою ознайомлення студентів з визначними пам’ятками Києва і України директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                  
Круглий стіл, бесіди в межах виховних годин, присвячені Міжнародному дню охорони озонового шару16 вересня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ННІ ЛСПГ
7.                  
Круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню захисту тварин4-10 жовтня
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
Ветеринарний факультет
8.                  
Відзначення Європейського дня навколишнього середовищажовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.Забезпечення участі у місячниках по благоустрою, озелененню міста, території навчального закладу та збереженню природного фондупротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.              
Брати участь у міських суботниках, прибираннях парків, прилеглих територійберезень- травеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.              
Відзначення Дня довкілляквітеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
12.              
Проведення трудових та екологічних акцій:
«За чисте довкілля»;
«Збережи ліс»;
«Алеї випускників» тощо.
березень-травеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
13.              
Провести заходи з відзначення Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕСберезень-квітеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, кафедра культурології, Студентська рада, Профком студентів
14.              
Провести вечір-реквієм, присвячений трагедії на Чорнобильській АЕСквітень директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
15.              
Провести Тиждень екології (за окремим планом)квітеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
16.              
Лекції зі студентами з проблем природоохоронної діяльності в Україні та світі, конференції, круглі столи, тематичні виставки тощоУпродовж навчального рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, Наукова бібліотека
17.              
Природоохоронні та екологічні акціїУпродовж навчального рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, завідувач кафедри фізичного виховання, Профком студентів, Студентська рада
18.              
Організація еко-туристичних поїздок студентівУпродовж навчального рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп,, завідувач кафедри фізичного виховання, Профком студентів, Студентська рада
19.«Екологічні десанти» з упорядкування території університетупротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
20.Організація та проведення туристичних походів до агробіостанціїпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
21.              
Залучати студентів до озеленення території навчального закладупротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
22.              
Організувати екскурсії до Ботанічного саду НУБІП Українипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Мета: оволодіння духовними і культурними надбаннями людства, українського народу; формування естетичних смаків і культури поведінки; організація змістовного дозвілля; розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
1.                  
Формувати у студентів естетичні погляди, смаки, що ґрунтуються на найкращих надбаннях світової культури та українських народних традиціяхпостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.                  
Ознайомлювати студентів з шедеврами світового мистецтва (відвідування студентами театру, музеїв, художніх виставок)протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                  
Залучати студентів до участі в роботі клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів університетупостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                  
Проводити екскурсії по історичних місцях м. Києва та Українипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
5.                  
Організувати конкурс художньої самодіяльності серед груп студентів до Дня студенталистопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                  
Організувати урочистості з нагоди Дня Знань1.09.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
7.                  
Участь у підготовці та проведенні літературних тематичних вечорівпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
8.                  
Організовувати масові заходи культурного дозвілля – вечори відпочинку, дискотекипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.                  
Організувати та провести «Гуморину» до Дня студента, тематичні вечори, вікторинипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.              
Провести конкурс краси і грації НУБІП Україниберезеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.              
Брати участь у міських та обласних, всеукраїнських конкурсах студентської творчостіпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
12.              
Провести творчо-поетичні зустрічі
«Література рідного краю та творчі люди університету»
протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
13.              
Підготувати і провести фотовиставку
«Миттєвості студентського життя».
листопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
14.              
Підготувати інсценізацію українських творів театральним гурткомпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
15.              
Організувати та провести розважальну програму до Дня Святого Валентина
«Неймовірні історії кохання»
лютийдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
16.              
Організувати та провести святковий захід «Поетична весна» присвячений Міжнародному жіночому дню 8 Березняберезеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
17.Кулінарний етно-фестиваль, або «День Харчовика»13 жовтнядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
18.Організація участі студентів в Фестивалі художньої творчості серед ННІ, факультетів та регіональних підрозділів НУБіП України «Голосіївська весна»квітень
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри культурології,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
19.Проведення традиційного творчого фестивалю «Студентська республіка»березень-квітень
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
студорганізація
20.
Проведення циклу бесід з проблемних питань естетичної та духовної культури:
– «Естетичні категорії, що відображають світ суб’єкта соціально-духовного життя (мистецтво, художній образ, творчість);
– «Формування етико-естетичних ідеалів молодіжного соціуму»
протягом року за інд. планамидиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
21.              
Провести конкурс сили і мужності
«Кращий студент року»
листопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
22.Конкурс на кращу студентську кімнату в гуртожитку серед студентів9.11.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
Мета: профорієнтаційної діяльності; формування свідомого, творчого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства; розвиток ділових якостей особистості, організованості, дисциплінованості, умінь самостійно та ефективно працювати; формування свідомого та відповідального ставлення до навчання, оволодіння професією; підготовка до життя в умовах ринкової економіки та конкурентоспроможності.
1.                  
Формувати у студентів працелюбність, риси умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, проф. майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку
постійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.                  
Організувати участь студентів у ремонті гуртожитку, обладнанні кабінетівпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                  
Залучати студентів до науково-технічної творчості та винахідництвапостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                  
Забезпечити підтримання належного санітарного стану в житлових приміщеннях та приміщеннях загального користування мешканцями гуртожиткузгідно графікудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
5.                  
Систематично здійснювати перевірку санітарного стану житлових кімнат гуртожиткупостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
6.                  
Проводити олімпіади, конкурси з фахових дисциплін серед студентівпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
7.                  
Проводити та брати участь у міських та міжвузівських виставках декоративних та технічних виробів студентів та викладачіввересень- червеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
8.                  
Участь студентів та співробітників університету у проведенні всеукраїнських, місцевих, міжвузівських фотовиставкахпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
9.                  
Забезпечити студентське самообслуговування підтримання санітарного стану в навчальних аудиторіяхпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
10.              
Відзначення Всеукраїнського дня бібліотеквересеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
11.              
Святкування Дня фізкультурника9 вереснядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
12.              
Відзначення Всесвітнього дня туризму:
1.      Посвята студентів- першокурсників у туристи.
2.      Туристичний квест.
25-27 вереснядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
13.              
Орієнтаційні семінари для студентів «Твоя кр’єра»вересень-груденьдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
14.              
Проведення Дня перекладача30 вереснядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
15.              
Відзначення Дня юриста7-8 жовтнядиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
16.              
Відзначення Міжнародного дня ООНжовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
17.              
Проведення Тижня німецької мовижовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
18.              
Святкування Міжнародного Дня студента:
1.      Відзначення кращих студентів.
2.      Брейн-ринг між студентами та викладачами.
3.      Змагання з міні-футболу між командами гуртожитків.
листопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
19.              
Урочисті засідання, присвячені врученню дипломів магістрамгруденьдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, Студентські ради факультетів, голови профбюро
20.              
Проведення Днів факультетів / ННІ / кафедр
За планами роботи факультетів/ ННІ/
кафедри
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
21.              
Підсумки конкурсу «Кращий студент факультету»травеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
22.              
Відзначення Міжнародного дня біологічного різноманіттятравеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
23.              
Проведення заходів до Дня наукитравеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
24.              
Урочисті засідання, присвячені врученню дипломів випускникамчервень-липеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
25.              
Організація конкурсу
«Краща академічна група факультету»
Упродовж навчального рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
26.              
Допомога студентам в оволодінні навичками наукової організації праці, роботи в бібліотеках та інтернет- ресурсахУпродовж навчального рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
27.              
Залучення студентів до науково-дослідної роботиУпродовж навчального року (за окремим планом НДЧ)Науково-дослідна частина, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
28.Забезпечення роботи студентських трудових загонів – участь у акціях з благоустрою приміщень університету, прилеглих територій та доручення до упорядкування агробіостанціїпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп коменданти корпусів
29.              
Організація участі студентів у акціях з благоустрою території студентського містечка, Голосіївського районупротягом рокуДиректор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
30.Розробка графіку прибирань студентами кімнат в гуртожиткахдо 07.09.
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
директор студмістечка, старости гуртожитків
31.Закріплення аудиторій та організація їх прибирання за студентськими групамидо 07.09.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, студорганізація
32.Проведення трудових десантів з упорядкування прилеглих територійпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
(За окремим планом спортивно-масових заходів):
Мета: повноцінне медичне обслуговування; оптимізація режиму навчально-виховного процесу; розвиток у молоді потреби у здоровому способі життя; виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; фізичне, психічне та духовне загартування; формування фізичних здібностей студента, зміцнення його здоров’я, прагнення до гармонії тіла і духу, людини і природи; змістовна організація дозвілля, залучення до фізичної культури і спорту всіх студентів; формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; повноцінне медичне обслуговування; оптимізація режиму навчально-виховного процесу; розвиток у молоді потреби у здоровому способі життя; вироблення відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих; розвиток фізичних можливостей, укріплення здоров’я студентів; залучення до фізичної культури і спорту всіх студентів; досягнення високих результатів у спорті; розвиток фізичних можливостей, укріплення здоров‘я студентів; залучення до фізичної культури і спорту всіх студентів; змістовна організація дозвілля.
1.                  
В планах роботи наставників груп передбачити заходи та проводити роботу серед студентів, що сприятиме вихованню фізично та морально здорової людини; знайомити студентів з законодавством про шлюб та сім’ю, з основами етики та психології сімейного життяпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
2.                  
Організовувати семінари, «круглі столи», бесіди, конференції з проблем культури, поведінки, відносин в сім’ї, зустрічі з гінекологом, психологом у навчальних групах та у гуртожитках на теми сімейно-родинного вихованнягрудень, березеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
3.                  
Проводити широку роз’яснювальну і ознайомчу роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життяпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
4.                  
Провести санітарно-гігієнічне навчання для студентів груп нового набору на теми:
-             Венеричні захворювання та гігієна статевого життя;
-             Особиста гігієна;
-             Про фізичне тренування;
- Режим праці і відпочинку
протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
5.                  
Проводити лекції-тренінги з надання першої медичної допомогипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
6.                  
Провести конкурс мужності та витривалості “Патріот НУБІП України” до Дня українського козацтва та Покрови, Дня Захисника Українижовтеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
7.                  
Провести День здоров’я для викладачів та студентівквітень- травеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
8.                  
Брати участь у загальноуніверситетських, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, турнірахпротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
9.                  
Провести цикл бесід з питань попередження наркоманії та СНІДуза планом наставників групдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
10.              
Проводити бесіди з питань правильного здорового харчування, уникнення простудних та інфекційних захворювань, загартування тощопротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
11.              
Провести акція «Міняю цигарку на цукерку» до Міжнародного дня відмови від куріннялистопаддиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
12.              
Організувати роботу спортивних майданчиків та спортзалу університету у вечірній часпостійнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
13.              
Проводити лекції із запрошенням спеціалістів на тему «Репродуктивне здоров’я нації»протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
14.              
Провести заходи до Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу (за окремим планом)груденьдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
15.              
Організувати проведення медичного огляду студентів лікарямисерпень- вересеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання наставники груп
16.              
Продовжувати співпрацю зі «Студентською Клінікою». Проводити лекції санітарно-гігієнічного спрямування (профілактика венеричних захворювань, туберкульозу, інфекційних хвороб)протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
17.              
Провести заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозомквітеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
Тестування студентів – першокурсників щодо визначення їх фізичної підготовкивересеньКафедра фізичного виховання
19.              
Медичний огляд студентівЩорічнодиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання оздоровчий центр
20.              
Проводити санітарно-гігієнічне навчання з тем:
-        «Дотримання правил особистої гігієни»;
-        «Повноцінне раціональне харчування»;
- «Гігієна статевого життя»
протягом року
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. Виховання
оздоровчий центр
21.              
Організувати постійну роботу спортивних секцій, максимально залучити студентів до занять у нихвересеньКафедра фізичного виховання, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
22.              
Знайомити студентів з історією спортивного руху, з видатними досягненнями українських спортсменів, зі спортивними традиціямипротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
23.              
Організувати туристичні походи зі студентами І курсу, присвячені Дню фізичної культури та спортупротягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
24.              
Організувати проведення осінніх, зимових та весняно-літніх спартакіад студентів університету «Фізична культура – запорука здоров’я»протягом рокудиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
25.              
Організація спартакіади університетуЗа окремим планомКафедра фізичного виховання директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
26.              
Участь у першості України серед ЗВОЗа окремим планомКафедра фізичного виховання
27.              
Організація спортивних змагань серед мешканців гуртожитківЗа окремим планомдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання Профком студентів, кафедра фізичного виховання, ННЦ ВР і СР
28.              
Організація спортивних свят до Дня фізичної культури і спорту України, Всесвітнього дня здоров’яВересень-квітеньКафедра фізичного виховання, ННЦ ВР і СР, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
29.              
Проведення лекції:
«Загартування та його вплив на організм людини»
22 листопадаКафедра фізичного виховання директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
30.              
Пропаганда здорового способу життя та спортивних здобутків у ЗМІ, оформлення спортивних стендів, привітань тощоУпродовж навчального року
Кафедра фізичного виховання, заступники директорів/деканів з виховної роботи, ННЦ ВР і СР
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
31.              
Організація участі збірних команд НУБіП України у спортивних змаганнях серед збірних команд професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що розташовані на території Голосіївського району міста Києвапротягом року
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, Завідувач кафедри фізичного виховання
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
32.              
Організація участі збірних команд професорсько-викладацького складу університету в Спартакіаді “Здоров’я” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників ННІ, структурних підрозділів НУБіП Українипротягом року
Директор ННЦ ВР і СР, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, Завідувач кафедри фізичного виховання
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
33.              
Організація проведення спортивних змагань з різних видів спорту в рамках спартакіади між мешканцями гуртожитків НУБіП Українипротягом року
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри фізичного виховання, Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
34.              
Організація та проведення змагань з 15-борства 
Завідувач кафедри фізичного виховання,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, Провідний фахівець В ВР та СС,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
35.              
Змагання на Кубок НУБіП України серед збірних команд студентів базового навчального закладу університету та відокремлених підрозділів НУБіП України з волейболу (юнаки і дівчата), міні-футболу (юнаки) 
Завідувач кафедри фізичного виховання,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, Провідний фахівець В ВР та СС,
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
36.              
Проведення змагань з боксу 
Завідувач кафедри фізичного виховання,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
37.              
Футбол між адміністрацією університету та Студентською організацією 
Завідувач кафедри фізичного виховання,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
38.              
Проведення змагань на Кубок Ректора НУБіП України з міні-футболу 
Завідувач кафедри фізичного виховання,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
39.              
Проведення спортивно-туристично-розважального зльоту 
Завідувач кафедри фізичного виховання,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
40.              
Організація проведення легкоатлетичного кросу «Голосіївське кільце» 
Завідувач кафедри фізичного виховання,
Начальник відділу виховної роботи студентів та студентських справ, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
41.              
Проведення бесід на : «Вплив мобільного зв’язку на стан психічного та фізичного здоров’я людини», «Шкідливий вплив віртуальної реальності на свідомість людини», «Я обираю здоровий спосіб життя без паління», «Профілактика захворювань на туберкульоз, ВІЛ/СНІД», «Безпечний спосіб статевого життя серед студентської молоді», «Шкідливість абортів та їх наслідки для здоров’я жінки», «Медико-педагогічні аспекти протиалкогольної пропаганди», «Наркотики i закон» та інші
протягом року за інд. Планами
 
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
42.              
Надання організаційної допомоги деканатам факультетів та гуртожиткам при проведенні спортивних, культурно-масових та виховних заходів, згідно затверджених планівпротягом рокуДиректор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри фізичного виховання, директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
43.У Всесвітній день боротьби зі СНІДом провести бесіди, роз’яснювальну роботу з відповідної теми, організувати тематичні кіноперегляди01.12.директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
44.Проведення молодіжної акції проти куріннягруденьдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
45.
В студентських гуртожитках проведення виховних бесід:
а) «Якщо в тебе проблема – куди звернутися?»
б) «Здоров’я перш за все. Шкiдливi та кориснi звички»
жовтень -березеньдиректор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
46.              
Підведення підсумків спортивно-масової роботи за рік та організація проведення «Вечору спортивної слави» 
Директор ННЦ ВР і СР, Завідувач кафедри фізичного виховання
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп, викладачі фіз. виховання
РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ТА ПРОФКОМУ СТУДЕНТІВ
Мета: розвиток самодіяльності та ініціативи студентів, залучення їх до активної участі громадському житті; активізація студентського життя; захист прав та інтересів студентства; розвиток та підтримка різноманітних молодіжних об’єднань.
1.                  
Проводити звітні конференції органів студентського самоврядуванняпротягом року
ННЦ ВР і СР
Студорганізація
2.                  
Організувати роботу Студради гуртожитків, університету та профкомузгідно плану
ННЦ ВР і СР
Студорганізація
3.                  
Залучати студентів до роботи студентських клубів, гуртків та секційпротягом рокустудрада
4.                  
Проводити соціологічні дослідження серед студентівпротягом рокустудрада, профком студентів
5.                  
Організувати спільне засідання зі Студрадою гуртожитку щодо обговорення проблем побуту та покращення студентського життяпротягом року
ННЦ ВР і СР
Студорганізація
6.                  
Брати участь у міських та обласних засіданнях студентського самоврядуванняпротягом року
ННЦ ВР і СР
Студорганізація
7.                  
Організувати контроль за відвідуванням занять студентами університету. Регулярне відвідування гуртожитків з метою санітарно- профілактичної роботипротягом року
ННЦ ВР і СР
Студорганізація
8.                  
Проводити засідання студентської організації університету1 раз на місяцьголова студорганізації
9.                  
«Ми за чисте місто» - прибирання студентами закріпленої за ними територіїквітеньчлени студради
10.              
Організувати новорічну дискотеку для студентів університетугруденьчлени студради
11.              
Підготувати розважальний концерт до Дня Св. Валентиналютийчлени студради
12.              
Прийняти участь у здачі крові до Дня донорствапротягом рокучлени студради
13.              
Провести святкові новорічні заходи та волонтерські акції. Взяти участь у міських новорічних та різдвяних заходахгрудень – січеньчлени студради
14.              
Організувати привітання до Дня працівників освітижовтеньчлени студради
15.              
Поселення студентів у гуртожитки (спільно із заступниками директорів/деканів з виховної роботи)серпень-вересеньПрофком студентів, Студентська рада
16.              
Робота студентських рад факультетів, університету, профбюро та профкомуУпродовж навчального року (згідно з планами)Голови студентських рад на факультетах, голови профбюро, Студентська рада, Профком студентів
17.              
Зустрічі студентського активу з ректором та проректорамиРаз на кварталПрофком студентів, Студентська рада
18.              
Робота студентських рад у гуртожиткахУпродовж навчального року (згідно з планами роботи)Студентська рада, студентські ради гуртожитків, Профком студентів
19.              
Проведення різноманітних конкурсів, акцій, культурно- масових заходів тощоЗгідно з планами роботиПрофком студентів, Студентська рада
20.              
Організувати зустрічі з представниками громадських молодіжних організаційпротягом року 
21.              
Проведення фестивалю «Ліга Сміху НУБІП»квітень-травеньСтудентська рада
22.              
Організувати співпрацю зі студентами НУБІП та іншими навчальними закладами і молодіжними організаціями, участь студентів у реалізації державної молодіжної політикипротягом рокуголова студради
23.              
Вдосконалення форм спільної роботи з органами студентського самоврядування закладів вищої освіти м. Києва щодо роботи, пов'язаної з організацією та налагодженням позанавчальної діяльності студентів (спільна участь студентів ЗВО міста у роботі конференцій, у конкурсах, фестивалях, суботниках)постійноГолова студради
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ ВИХОВАННЯ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мета: виховання працелюбної особистості; формування відповідних навичок та вмінь, професійної майстерності; прищеплення любові до праці та обраної професії; формування свідомого та відповідального ставлення до навчання, оволодіння професією; підготовка до життя в умовах ринкової економіки та конкуренції; мотивація до ознайомлення з професійними новаціями.
1.                  
Провести зустріч студентів з працівниками центру зайнятостіпротягом року
ННЦ ВР і СР
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
Студорганізація
2.                  
Організувати Дні відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів та їх батьків, залучення до їх проведення кращих студентівпротягом року
ННЦ ВР і СР
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
Студорганізація
3.                  
Проводити тематичні години, круглі столи про значущість та актуальність професії та нові досягнення в галузіпротягом року
ННЦ ВР і СР
директор/декан, заступник директора/заступник декана з виховної роботи, наставники академгруп
Студорганізація
4.                  
Пров