Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19)

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити керівника навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
2. На ім’я керівника закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).
3. Керівник закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.
4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі практичний психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.
5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Керівник закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
Керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Витяг
із Положення «Про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню)
у Національному університеті біоресурсів і природокористування України».

І. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в Університеті

 
1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно певної, у тому числі й неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, ректора Університету або інших суб’єктів реагування.
Заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає проректор з навчально-методичної роботи Університету.
Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.
Повідомлення (інформація) про випадок булінгу (цькування), отримані проректором з навчально-методичної роботи в усній формі, мають бути зафіксовані у письмовій формі та зареєстровані відповідно до порядку внутрішнього діловодства.
Подання та розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) в Університеті здійснюються відповідно до законів України «Про освіту» та «Про звернення громадян», зокрема з урахуванням:
- конфіденційності та заборони розголошення відомостей, що містяться у зверненнях про особисте життя громадян без їх згоди та іншої інформації, якщо це ущемлює права й законні інтереси громадян (частина друга статті 30 Закону України «Про освіту» та стаття 10 Закону України «Про звернення громадян»);
- заборони переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання (стаття 9 Закону України «Про звернення громадян»).
Діловодство щодо звернень громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.
2. Проректор з науковоо-педагогічної роботи та розвитку Університету у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):
- невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України (підрозділ ювенальної превенції), принаймні одного з батьків або інших законних представників неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування)[1];
- за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
- повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
- скликає засідання Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.
IІ. Склад Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), права та обов’язки її членів
1. Склад Комісії затверджується наказом ректора Університету один раз на п’ять років. Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.
2. Склад Комісії формується з урахуванням основних завдань Комісії.
Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж шести її членів.
До складу комісії входять науково-педагогічні та інші працівники Університету, серед яких: 1 – декан/ка; 1 – представник/ця відділу виховної роботи та студентських справ ННЦ ВР і СР; 1 – фахівець/фахівчиня з гендерної тематики і питань дискримінації, а також 1 представник/ця від офісу студентського омбудсмена.
У випадках конфлікту інтересів (ситуації, коли будь-хто із членів Комісії можуть бути кривдником або потерпілим (зацікавленою особою)), Комісія повинна прийняти рішення про виключення такої особи з її складу, замінивши її для дотримання кворуму під час голосування або покласти виконання обов’язків на одного з членів Комісії.
До участі в засіданні Комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.
3. Головою Комісії є проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Університету.
Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду.
Голова Комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії (директор ННЦ ВР і СР).
У разі відсутності голови Комісії та заступника голови Комісії обов’язки голови Комісії виконує один із членів Комісії, який обирається Комісією за поданням її секретаря.
У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує один із членів Комісії, який обирається за поданням голови Комісії або заступника голови Комісії.
У разі визначення іншого голови чи секретаря Комісії необхідно забезпечити відсутність конфлікту інтересів з метою уникнення ситуацій упередженого з’ясування обставин та прийняття Комісією рішення.
4. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколу засідань Комісії.
5. Член Комісії має право:
- ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;
- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
- брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
- висловлювати окрему думку усно або письмово;
- вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.
6. Член Комісії зобов’язаний:
- особисто брати участь у роботі Комісії;
- не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови Комісії;
- брати участь у голосуванні.
Члени Комісії повинні бути ознайомлені зі своїми правами та обов’язками, особливо щодо дотримання конфіденційності, про що мають бути письмово поінформовані під підпис.
V. Порядок роботи Комісії
1. Метою діяльності Комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в Університеті; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних і психолого-педагогічних послуг та забезпеченні надання таких послуг.
У кожному конкретному випадку на засіданні Комісії у Протоколі засідання Комісії визначаються завдання щодо:
- потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послугах;
- вжиття заходів для усунення причин булінгу (цькування);
- використання заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування);
- рекомендацій для науково-педагогічних працівників Університету щодо доцільних методів організації освітнього процесу та інших заходів зі сторонами булінгу (цькування) (в разі потреби – їхніми батьками або іншими законними представниками);
- рекомендацій для батьків або інших законних представників неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).
2. Діяльність Комісії здійснюється на принципах:
- законності;
- верховенства права;
- поваги та дотримання прав і свобод людини;
- неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);
- відкритості та прозорості;
- конфіденційності та захисту персональних даних;
- невідкладного реагування;
- комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);
- нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.
Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».
3. До завдань Комісії належать:
-  збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків Соціально-психологічної лабораторії; відомостей центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви;
-  розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.
У разі прийняття рішення Комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань Комісії також належать:
- оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг і забезпечення надання таких послуг, в тому числі із залученням фахівців центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (відповідне рішення зазначається в протоколі засідання Комісії);
- встановлення причин булінгу (цькування) і заходів, необхідних для усунення таких причин (відповідне рішення вноситься до протоколу засідання Комісії);
- визначення заходів впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі, де стався випадок булінгу (цькування) (відповідне рішення вноситься до протоколу засідання Комісії);
- моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу і їх корегування (за потреби);
- надання рекомендацій для науково-педагогічних та інших працівників Університету щодо використання певних методів ведення освітнього процесу та вжиття інших заходів до сторін булінгу (цькування), їхніх батьків або інших законних представників (відповідне рішення вноситься до протоколу засідання Комісії);
- надання рекомендацій для батьків або інших законних представників неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування) (відповідне рішення вноситься до протоколу засідання Комісії).
4. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.
5. Засідання Комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
6. Секретар Комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання Комісії, повідомляє членів Комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам Комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.
7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.
8. Під час проведення засідання комісії секретар Комісії веде протокол засідання Комісії за формою, що встановлена Додатком до Порядку реагування на випадки булінгу (цькування), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1646.
Для забезпечення достовірності протоколу та уникнення можливих довільних тлумачень позиції та висловлень учасників засідання можна здійснювати аудіозапис засідання Комісії, про що необхідно попередити його учасників.
9. Особи, залучені до участі в засіданні Комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності Комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
Голові Комісії під час залучення до її засідань сторонніх осіб варто довести до їх відома принципи діяльності Комісії, зокрема щодо дотримання конфіденційності інформації.
Особи, залучені до участі в засіданні Комісії, під час засідання Комісії мають право:
- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;
- ставити питання по суті розгляду;
- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.
10. Голова Комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення Комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
11. Строк розгляду Комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в Університеті та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення ректором Університету.
    [1] У свою чергу поліція, отримавши інформацію від суб’єктів реагування (у тому числі від ректора Університету) про надходження повідомлення про випадок булінгу (цькування), здійснює належне реагування відповідно до порядку, встановленого законодавством.
За результатами перевірки інформації, що міститься у повідомленні суб’єкта реагування (у тому числі керівника закладу освіти), поліція визначає чи підтвердився факт булінгу (цькування). У разі не підтвердження факту булінгу (цькування), поліція повідомляє про це керівника закладу освіти та осіб, які були зазначені як сторони булінгу (цькування) у повідомленні до поліції, а у разі підтвердження відповідного факту – діє в межах своєї компетенції у порядку, встановленому законодавством.
    Незалежно від результатів перевірки поліцією інформації, зазначеної у повідомленні про випадок булінгу (цькування), ректор Університету та Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в Університеті здійснюють реагування відповідно до цього Положення.

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook