Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

Завдання які виконує Навчально-науковий центр виховної роботи та соціального розвитку

 Основними завданнями Центру є:

- Координація виховної роботи у НУБіП України та його відокремлених підрозділах ( далі ВП НУБіП України).
- Забезпечення умов для ефективного функціонування роботи наставників, організація проведення науково-методичних семінарів для наставників академічних груп.
- Створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування.
- Надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам виховної роботи різних рівнів, відокремленим підрозділам НУБіП України щодо виховної роботи серед студентської молоді.
- Забезпечення у студентів розвитку високої культури міжособистісних взаємин, формування гуманістичного світогляду, загальнолюдської  культури.
- Створення сприятливих умов для формування особистості студента як громадянина-патріота, громадянина-фахівця, громадянина-демократа.
- Забезпечення розвитку у молодого покоління історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, які проявляються у визнанні престижу Alma-mater, поваги до рідного університету як провідної освітньо-наукової установи країни.
- Здійснення превентивного виховання сучасної студентської молоді.
- Сприяння участі студентів у науково-дослідній роботі НУБіП України з метою формування творчої, активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, відповідальністю, готовністю до життєдіяльності в умовах ринкових відносин.
- Формування екологічної культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи і орієнтує особистість на збереження і відновлення природи як середовища проживання всього живого (біоетика).
- Створення  умов для активного відпочинку студентів, розвитку у студентської молоді потреби здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості.
- Формування естетичних почуттів, смаків, поглядів, естетичного ставлення до дійсності, творчої активності студентської молоді через лекції, що містять естетичні витоки, а також у процесі роботи гуртків, клубів за інтересами, студій, участі студентів у художній самодіяльності, відвідуванні театрів, виставок, музеїв, зустрічей з діячами культури та мистецтва.
- Проведення роботи щодо заохочення кращих студентів НУБіП України, громадських активістів, учасників колективів художньої самодіяльності.
- Організація співпраці між різними структурними підрозділами НУБіП України, що займаються виховною роботою.
- Контроль за реалізацією планів виховної роботи на факультетах та ВП НУБіП України.
- Координувати роботу студентських рад гуртожитків, заступників директорів ННІ та деканів з виховної роботи.
- Контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку НУБіП України, Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках, дотримання студентами санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках.
- Планування та реалізація рекламних та PR-компаній Університету.
- Організація та проведення соціально-психологічних та маркетингових досліджень освітніх послуг.
- Планування та реалізація рекламної кампанії Університету (відео, аудіо ролики, поліграфія, виставки, тощо).
- Організація профорієнтаційних заходів.
- Надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».
- Розвиток та оптимальне використання матеріально-технічної бази Відділу для забезпечення високоякісної роботи, проведення на високому рівні наукових досліджень.
- Розширення міжнародних зв’язків із зарубіжними університетами, іншими організаціями для участі у розробці міжнародних наукових проектів та запозичення передового досвіду поєднання навчально-виховної й науково-дослідної роботи.
- Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості.
- Прийняття необхідних рішень і виконання дій, що належать до повноважень Центру і не суперечать чинному законодавству України, Статуту Університету.
- Визначення форми організації і стимулювання праці працівників Університету;
- Організація та здійснення навчальних семінарів з наставниками академічних груп з видачою сертифікатів.
- Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл та студентів коледжів і технікумів.
- Організація і участь у  наукових конференціях.
- Представлення Університету на заходах.
- Проведення моніторингу та аналізу соціальних мереж щодо поширення інформації про Університет.
- Участь у розробці рекламної продукції про Університет.
- Організація зворотного зв’язку внутрішніх та зовнішніх споживачів послуг Університету (проведення анкетування та опитування абітурієнтів, студентів, НПП, адміністрації, випускників, роботодавців і т.д.).
- Організація заходів щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників Університету.
- Організація співпраці з навчально-дослідними господарствами Університету за відповідними напрямами.
- Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів тощо.
- Вивчення, аналіз і впровадження у виробничу практику передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з дорадництва, науково-консультаційної, інформаційної та інноваційної діяльності.
- Здійснення впроваджувальної, науково-консультаційної та інформаційної діяльності з використанням наукового потенціалу й технічних можливостей Відділу.
- Забезпечення оновлень та вдосконалення матеріально-технічної бази Центру для проведення навчання й наукових досліджень.
- Сприяння підвищенню рівня інформаційного та комп’ютерного забезпечення Центру;
- проведення заходів з охорони праці, пожежної безпеки, здійснення іншої діяльності з забезпечення належних умов праці для співробітників Центру.
- Здійснювати координацію, контроль та аналіз діяльності структурних підрозділів базового закладу Університету та відокремлених підрозділів щодо виконання планів виховної роботи.
- Отримувати від структурних підрозділів Університету відомості і матеріали, необхідні для виконання Центром своїх функціональних обов’язків.
- Брати участь у нарадах, засіданнях та інших заходах пов’язаних і розглядом питань, що стосуються системи виховної роботи Університету, профорієнтаційної роботи, та реклами і просування Університету в інформаційному просторі.
- Вносити керівництву Університету пропозиції з питань, що входять до компетенції Центру.
- Забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої керівництвом Університету роботи.
- Дотримуватися Конституції та законів України, Статуту Університету, наказів ректора, інших нормативно-правових актів, правил внутрішнього розпорядку, положень, посадових інструкцій, правил охорони праці та протипожежної безпеки, документації системи менеджменту якості.
- Виконувати свою роботу у взаємодії з працівниками інших структурних підрозділів.
- Використовувати комп'ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості роботи Центру.
- Постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію.
Центр має право:
- Планувати свою діяльність в межах наданих повноважень у відповідності зі  Статутом НУБіП України, наказами ректора НУБіП України, рішеннями вченої ради та ректорату, розпорядженнями проректора з навчальної і виховної роботи, директора Центру, цим Положенням.
- Формувати напрямки розвитку Центру.
- Контролювати своєчасне виконання наказів і розпоряджень ректора НУБіП України, розпоряджень проректора з навчальної і виховної роботи щодо виховання студентської молоді в НУБіП України.
- Вносити пропозиції керівництву НУБіП України щодо оптимізації виховної, спортивно-масової та просвітницької роботи.
- Здійснювати у межах НУБіП України моніторинг стану справ щодо  виховної роботи серед студентів.
- Контролювати дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку НУБіП України, а також дисципліни та порядку у студентських гуртожитках.
Центр зобов’язаний:
- Вести діловодство згідно встановлених вимог в університеті.
- Брати участь в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу в НУБіП України.
- Розробляти і формувати план виховної роботи в НУБіП України.
- Здійснювати організаційно-методичне забезпечення виховної роботи наставників академічних груп.
- Брати участь у заходах щодо удосконалення навчально-виховного процесу.
- Організовувати роботу наставників студентських груп.
- Своєчасно виконувати накази ректора, розпорядження проректора з навчальної і виховної роботи.
- Брати участь у підготовці документів щодо заохочення та стимулювання кращих студентів.
- Інформувати деканати про нові положення, нормативні документи, накази, що регламентуюти навчально-виховний процес.
- Організовувати і проводити науково-методичні семінари наставників академічних груп 1 курсу.
- Організовувати, забезпечувати та проводити загально-університетські заходи.
- Центр зобовязаний проводити підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які виконують обов`язки наставників академічних груп. На підставі Постанови №800 від 28 серпня 2019 року. Кабінет Міністрів України своєю постановою №800 затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який набув чинності 03 вересня 2019 року (окрім пункту 17 цього Порядку, який набув чинності 01.01.2020 року). Навчально-наукового центру виховної роботи і соціального розвитку має статус суб’єкта підвищення кваліфікації, що підтверджується:
Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам.
 Директор:
     Особисто бере участь у формуванні інструкцій, положень концепції виховання, розвитку соціально-побутової інфраструктури студмістечка та вносить пропозиції проректору з навчальної і виховної роботи, першому проректору, ректору та вченій раді НУБіП України щодо їх вдосконалення відповідно до вимог контролюючих органів, норм чинного законодавства України та міжнародних стандартів.
    Реалізує та вдосконалює систему організації і забезпечення виховного процесу та соціального розвитку в НУБіП України, його відокремлених підрозділах (далі - ВСП НУБіП України) відповідно до вимог чинних законів у сфері вищої освіти України та міжнародних стандартів.
      Надає консультативно-методичну допомогу суб’єктам виховної роботи НУБіП України та ВСП НУБіП України з питань організації виховної роботи серед студентської молоді.
      Організовує і координує роботу наставників академічних груп та вихователів гуртожитків.
      Координує профорієнтаційну роботу з метою залучення до навчання в університеті кращих випускників загальноосвітніх шкіл, ВП НУБіП України та інших навчальних закладів I-III рівнів акредитації.
      Контролює виконання студентами Правил внутрішнього розпорядку НУБіП України, Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках та інших чинних нормативно-правових актів.
      Надає допомогу у створенні, структуризації, діяльності молодіжних громадських організацій, які функціонують в НУБіП України та створює умови для залучання до виховного процесу потенціалу органів студентського самоврядування.
      Забезпечує організацію та проведення заходів виховного характеру на рівні НУБіП України: урочисті події, конкурси, вистави, спортивні змагання, інші форми роботи з молоддю.
     Сприяє розвитку спортивно-масової роботи, залученню студентів до занять у спортивних секціях, клубах за інтересами тощо.
     Сприяє розвитку спортивних баз відокремлених підрозділів НУБіП України на належному рівні.
    Організовує матеріально-технічне забезпечення виховного процесу, соціального розвитку, спортивно-масової діяльності та формує пропозиції щодо його поліпшення у гуртожитках .
    Погоджує фінансові документи, що стосуються матеріально-технічного забезпечення виховного процесу, спортивно-масової діяльності, соціального розвитку гуртожитків НУБіП України.
      Здійснює зв'язки та представництво від ректорату в громадських студентських організаціях НУБіП України.
     Організовує і відповідає за стан охорони праці та техніку безпеки у підпорядкованих підрозділах.
Директор має право:
     Планувати свою діяльність у межах наданих повноважень у відповідності із чинним законодавством України, Статутом НУБіП України, наказами ректора НУБіП України, рішеннями Вченої ради та ректорату, розпорядженнями першого проректора та проректора з навчальної і виховної роботи.
     Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства України щодо організації, забезпечення виховного процесу, спортивно-масової роботи, функціонування гуртожитків у НУБіП України та його відокремлених підрозділах.
     Вимагати від керівників всіх підпорядкованих служб, наставників академічних груп, вихователів гуртожитків, у тому числі і у відокремлених підрозділах НУБіП України, неухильного виконання вимог чинних нормативних актів щодо організації і забезпечення виховного процесу, спортивно-масової діяльності та функціонування гуртожитків.
    Вносити першому проректору, проректору з навчальної і виховної роботи, вченій раді НУБіП України пропозиції щодо покращення організації та забезпечення виховного процесуу гуртожитках НУБіП України та його відокремлених підрозділах та матеріального та морального заохочення осіб, які виконують вищезазначені функції.
    Надавати пропозиції щодо присвоєння іменних стипендій, премій та інших форм заохочення кращим студентам НУБіП України.
    Розглядати, коригувати, затверджувати, контролювати виконання планів виховної роботи на факультетах та гуртожитках.
    Брати участь у зарахуванні на посади осіб, які організовують та забезпечують виховний процес, спортивно-масову діяльність у НУБіП України.
    Брати участь у розгляді справ, які пов'язані з відрахуванням студентів з НУБіП України за різного роду порушення, а також у поновленні студентів, які були раніше відраховані з НУБіП України за порушення правил внутрішнього розпорядку.
     Здійснювати моніторинг якості виховної, спортивно-масової роботи та ефективності функціонування гуртожитків НУБіП України та ВП НУБіП України.
     Здійснювати контроль за формуванням академічного рейтингу студентів.
     Здійснювати контроль за вчасним поданням звітних документів та відповідності цих документів чинним нормативним вимогам.
     Виконувати навчальну роботу на кафедрах НУБіП України за сумісництвом (0,25 — 0,5 посадового окладу).
     Вчиняти інші дії у межах делегованих та наданих додаткових повноважень за окремими наказами і розпорядженнями ректора та проректора з навчальної і виховної роботи.
    Директор несе відповідальність за:
    Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього трудового розпорядку НУБіП України, - у межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
    Наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством. Статутом університету, іншими нормативними правовими актами.
   Несвоєчасне, неякісне виконання завдань і функцій, передбачених Положенням про навчально-науковий центр виховної роботи та соціального розвитку.
    Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним цивільним, трудовим, адміністративним та кримінальним законодавством України.
     Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним законодавством та трудовим законодавством України.
     Недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку НУБіП України, трудової та виконавської дисципліни в підпорядкованих підрозділах.
     Недотримання чинного законодавства і концептуальних положень державних актів, що регламентують освітню, наукову, господарську та інші види діяльності НУБіП України.
     Несвоєчасність подачі та недостовірність необхідної інформації.
     Використання майна та коштів НУБіП України у власних інтересах або в інтересах, протилежних інтересам університету, - в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним та адміністративним законодавством України.
Директор повинен:
- вільно володіти українською мовою;
- мати науковий ступінь доктора або кандидата наук;
- мати стаж науково-педагогічної діяльності не менше п'яти років;
- бути вільним користувачем ПК.
   Директор взаємодіє:
З питань виховної роботи та соціального розвитку: з проректором з наукової роботи і інноваційної діяльності, проректором з науково-педагогічної роботи та розвитку, органами студентського самоврядування, Профспілковою організацією співробітників НУБіП України, Первинною профспілковою організацією студентів та аспірантів, деканами факультетів, завідувачами кафедр (насамперед кафедри культурології, кафедри фізичного виховання, кафедри педагогіки, кафедри соціальної роботи та реабілітації, кафедри психології, кафедри військової підготовки, кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, кафедри соціології та політології, кафедри філософії та міжнародної комунікації), директором студмістечка, завідувачами гуртожитків та вихователями в гуртожитку, наставниками академічних груп, педагогічними працівниками та директорами відокремлених підрозділів НУБіП України.
  З питань забезпечення функціонування гуртожитків: з проректором з науково-педагогічної роботи та розвитку, проректором з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності, деканами факультетів, директором студмістечка, завідувачами гуртожитків та вихователями в гуртожитках, паспортистами, студентськими радами гуртожитків, наставниками академічних груп, педагогічними працівниками та директорами відокремлених підрозділів НУБіП України.
    З наукових питань: з начальником НДЧ, керівниками ННІ, директорами НДІ, завідуючими кафедр та керівниками інших структурних підрозділів ННІ.
   З кадрових питань: з першим проректором, проректором з навчальної і виховної роботи, керівниками ННІ, кадровими комісіями НУБіП України керівниками регіональних навчальних структурних підрозділів, відділом кадрів НУБіП України..
   З навчальних питань: з проректором з науково-педагогічної роботи, з проректором з науково-педагогічної роботи і розвитку, з начальником навчально-методичного відділу.
    З міжнародних питань: з проректором з міжнародної діяльності та розвитку, директором навчально-наукового центру міжнародної
діяльності.
    З економічних питань: з головним бухгалтером НУБіП України, начальником планово-фінансового відділу.
    З питань діяльності регіональних навчальних закладів НУБіП України: проректором з науково-педагогічної роботи, відділом по роботі з ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації, деканами факультетів регіональних ВНЗ, директорами технікумів і коледжів НУБіП України.
    З правових питань: з юридичним відділом.
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook