Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку

РАДА З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУБіП УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з організації виховної діяльності
Національного університету біоресурсів і природокористування України


1. Загальні положення
1.1. Рада з організації виховної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі Рада) є дорадчим колегіальним органом, метою якого є створення належних умов для підвищення ефективності виховного процесу, всебічного і гармонійного розвитку студентів, формування в них свідомого патріотизму, високих моральних якостей, соціальної та професійної компетентності. Діяльність Ради спрямована на розвиток гуманітарної співпраці, забезпечення належних умов для реалізації здібностей і талантів студентів та працівників університету на основі збагачення загальнолюдськими цінностями, національними культурами та нагромадженим науково-освітнім досвідом. 
Рада відповідає за моніторинг та контроль організації виховної роботи, вирішення основних питань діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі Університет) у виховному напрямку. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Положеннями Загальної декларації прав людини, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державною національною програмою «Освіта» «Україна XXI століття», Указом президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти», Концепцією національного виховання студентської молоді (Рішення колегії МОН), Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства», Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України», Програмою національно-громадянського виховання студентів на весь період навчання НУБіП України «Громадянин, Патріот, Фахівець», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді й Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, наказами та розпорядженнями МОН України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також рішеннями ректорату, Вченої ради, Статуту НУБіП України та цим Положенням. Рада співпрацює з із структурними підрозділами, осередками громадських організацій, чинними в Університеті, органами студентського самоврядування, що діють в Університеті.
Рада періодично звітує про свою роботу на засідання Вченої ради Університету.
Структура Ради
До складу Ради входять:

Голова: проректор з навчально-виховної роботи.
Заступник голови: директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку.
Секретар: провідний фахівець відділу виховної роботи та студентських справ.
Члени:
- заступники директорів інститутів/деканів факультетів з виховної роботи;
- начальник відділу виховної роботи та студентських справ;
- начальник відділу якості освіти , маркетингу та профорієнтаційної діяльності;
- начальник відділу комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення об'єктів охорони;
- голова первинної профспілкової організації студентів;
- голова первинної профспілкової організації працівників Університету;
- голова студентської організації студентів Університету;
- директор навчально-наукового центру міжнародної діяльності;
- директор студентського містечка;
- голова об’єднаної студентської Ради гуртожитків;
- завідувач кафедри культурології;
- завідувач кафедри фізичного виховання;
- завідувач кафедри військової підготовки;
- завідувач кафедри психології;
- завідувач кафедри педагогіки.
1.2. До складу Ради входять працівники, в обов’язки яких входить організація виховної роботи в Університеті (проректор з навчальної і виховної роботи, директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку та ін.), заступники директорів інститутів/деканів факультетів з виховної роботи, представники кафедр педагогіки, культурології, фізичного виховання та психології, військової підготовки, голова студентської організації Університету та керівник культурно-масового сектору студентської організації Університету, керівники секторів культури і дозвілля студентських організацій інститутів та факультетів. Координує роботу Ради голова. Усі члени беруть участь в роботі Ради на громадських засадах.
1.3. Форми роботи Ради
Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно із затвердженим планом раз на місяць або за потреби. Засідання скликаються секретарем за дорученням голови Ради.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.
Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписують голова і секретар Ради.
Рішення Ради надсилаються в структурні підрозділи Університету для врахування у подальшій діяльності відповідних підрозділів.
У разі необхідності рішення Ради реалізуються через накази ректора, розпорядження проректора з навчальної та виховної роботи.
Рада інформує громадськість про свою діяльність.
Підготовчу роботу для проведення засідань Ради та інформування щодо прийнятих рішень, контроль за їх виконанням здійснює Навчально-науковий центр виховної роботи і соціального розвитку.
План роботи Ради та її склад щорічно затверджується ректором Університету.
Засідання Ради відбуваються 1 раз на місяць і позачергово у випадку необхідності (за винятком канікулярного періоду).

2. Мета, завдання і напрямки роботи 
2.1. Основною метою діяльності Ради є створення умов для всебічного розвитку та виховання особистості студента, удосконалення змістового та операційно-діяльнісного компонентів виховання студентської молоді в Університеті.
2.2. Основні завдання Ради:
- організація та координація виховного процесу в Університеті та у його структурних підрозділах; 
- планування та контроль якості виховної роботи у різних напрямках;
- організація змістовного дозвілля студентів;
- забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді;
- створення умов для розвитку духовності, високих моральних якостей, естетичних смаків студентів, формування екологічної свідомості, правової культури, здорового способу життя;
- формування комфортного психологічного мікроклімату в Університеті та його підрозділах; 
- підтримка та розвиток художньої самодіяльності;
- організація інтегрованих комунікативних зв’язків між структурними підрозділами Університету з метою залучення їх до виховної діяльності;
- розробка нормативних документів, що регулюють виховну роботу в Університеті;
- координація діяльності факультетів, кафедр, колективів художньої самодіяльності, гуртків, секцій Університету щодо проведення організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю; 
- надання методичної підтримки і координація діяльності заступників директорів інститутів та деканів факультетів з виховної роботи, кураторів академічних груп; 
- збереження історико-культурної, науково-педагогічної спадщини Університету; 
- залучення органів місцевого самоврядування, підприємств, державних установ, громадських організацій до створення спільних проектів з підтримки студентської молоді; 
- сприяння діяльності органів студентського самоврядування; 
- вивчення соціально-психологічних та психолого-педагогічних проблем виховання; сприяння соціально-психологічній адаптації студентської молоді до життя в сучасних соціально-економічних умовах; 
- координація діяльності по забезпеченню соціального захисту студентів пільгових категорій. 
2.3. Рада аналізує (з внесенням доповнень та пропозицій) та схвалює: план виховної роботи в Університеті та його структурних підрозділах на кожен навчальний рік (або на п’ять років); програми, сценарії загально університетських виховних заходів; затверджує робочі плани підготовки виховних заходів та виробляє механізми їхньої реалізації.
2.4. Рада здійснює аналіз виконання планів виховної роботи заступниками директорів інститутів та деканів факультетів з виховної роботи, кафедр, кураторів академічних груп, заслуховує звіти про виховну роботу на факультетах.
2.5. Виховна рада веде ефективну співпрацю з органами студентського самоврядування, колективами художньої самодіяльності та гуртками.

3. Права Ради
3.1. Рада має право:

- робити запит та отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Університету, органів студентського самоврядування, інших організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань керівників і представників структурних підрозділів Університету, органів студентського самоврядування, представників інших організацій;
- створювати тимчасові робочі групи, комісії з числа членів Ради та зацікавлених осіб для вивчення різних аспектів виховної роботи в Університеті та підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Ради;
- ініціювати проведення громадського обговорення питань гуманітарного розвитку Університету.
3.2. До компетенції Ради з організації виховної діяльності Університету належить: 
- обговорення найважливіших проблем з напрямків виховної діяльності Університету й прийняття ухвал з цих питань; 
- опрацьовування проектів нормативних документів, які регламентують усі види діяльності виховного характеру в Університеті; 
- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу; 
- аналіз здійснюваної виховної роботи в Університеті та у його структурних підрозділах (інститутах, факультетах, кафедрах, відокремлених підрозділах);
- прийняття рекомендаційних рішень щодо заохочення чи відзначення викладачів та студентів за активну участь у виховному процесі чи накладення стягнень за порушення ними правил внутрішнього розпорядку.

4. Функціональні обов’язки голови Ради
4.1. Організовує роботу Ради щодо реалізації мети, завдань, напрямків її діяльності, визначених у Положенні про Раду з організації виховної діяльності.
4.2. Укладає та подає на розгляд проект плану роботи Ради на навчальний рік.
4.3. Укладає та подає на розгляд Ради проект календарного плану виховної роботи в Університеті на навчальний рік (або на п’ять років).
4.4. Очолює робочі групи по розробці нормативних документів, на основі яких здійснюється виховна робота в Університеті та подає їх на розгляд Ради. 
4.5. Подає на розгляд Вченої ради Університету або на підпис ректору документи, схвалені Радою з організації виховної діяльності Університету.
4.6. Ініціює обговорення Радою нововведених законів, постанов, листів Міністерства освіти та науки України, місцевих органів влади, які стосуються питань організації виховної роботи в Університеті.
4.7. Ініціює обговорення Радою звернень закладів освіти, культури, громадських організацій, інших установ щодо питань виховної роботи.
4.8. Затверджує сценарії, робочі плани підготовки та проведення загальноуніверситетських виховних заходів.

5. Права та обов’язки членів Ради
5.1. Член Ради з організації виховної діяльності Університету має право:
- вносити питання на розгляд Ради; 
- вносити пропозиції до напрацьованих робочих та нормативних документів; 
- робити запити до ректорату щодо вирішення питань організації навчально-виховної діяльності Університету та перспектив їх розвитку; 
- на інформацію щодо діяльності та розвитку Університету у даному напрямку. 
5.2. Член Ради з організації виховної діяльності зобов’язаний:
- виконувати доручення Ради щодо реалізації планів й програм виховної діяльності в Університеті, на факультетах та інститутах, відокремлених підрозділах; 
- виконувати доручення Ради щодо здійснення моніторингу виховної діяльності в Університеті, на факультетах та інститутах, відокремлених підрозділах у різних напрямках;
- постійно відвідувати засідання Ради, вносити пропозиції та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook