Кафедра педагогіки

Навчальна і наукова література

     Ніколаєнко С.М. Законодавча база управління навчальними закладами / С.М. Ніколаєнко. – К.: НУБіП України, 2015. – 225 с.

      У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи законодавчого забезпечення управління навчальними закладами в Україні, правове регулювання фінансово-господарської діяльності навчальних закладів та зарубіжний досвід функціонування і законодавчого забезпечення діяльності навчальних закладів.
     Посібник призначений насамперед для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде також корисною керівникам навчальних закладів, аспірантам, докторантам, слухачам факультетів підвищення кваліфікації, усім, кого цікавлять проблеми законодавчого забезпечення діяльності навчальних закладів.


     Ніколаєнко С.М. Керівник навчального закладу: навчальний посібник / С.М. Ніколаєнко. – Київ : НУБіП України, 2016. – 172 с.

 

     У посібнику розглядаються нормативно-правові засади, організаційно-педагогічні, етичні основи діяльності керівника навчального закладу, особливості прийняття управлінських рішень у навчальному закладі, професійно-кваліфікаційна характеристика керівника навчального закладу та стилі управління навчальним закладом.
     Посібник призначений насамперед для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде також корисною керівникам навчальних закладів, аспірантам, докторантам, слухачам факультетів підвищення кваліфікації, усім, кого цікавлять проблеми законодавчого забезпечення діяльності навчальних закладів.

     Шинкарук В.Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В.Д. Шинкарук, Р.В. Сопівник, І.В. Сопівник – К.:«ЦП «Компринт», 2015. – 236 с.

 

     Навчальний посібник містить основи наукових знань із дисципліни «Теорія та історія соціального виховання» і складений відповідно до програми. У навчальному посібнику розкривається предмет і завдання курсу, висвітлюється розвиток соціального виховання в зарубіжних країнах від найдавніших часів до сьогодення. На основі формаційного і цивілізаційного підходів детально аналізується розвиток соціально-педагогічних ідей та еволюція організованих форм виховання в егалітарному суспільстві в доісторичні часи, епоху Стародавнього Сходу, в добу Античності, Середньовіччя, Відродження і Реформації, Нового і Новітнього часу. Матеріали з кожної теми містять завдання для самоперевірки здобутих знань.
Навчальний посібник призначений для науково-педагогічних, педагогічних працівників, студентів, аспірантів та усіх, хто цікавиться історією соціального виховання.

     Виховання особистості в контексті професійної підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів: колективна монографія / : [С.М. Ніколаєнко, В.Д. Шинкарук, Р.В. Сопівник, І.М. Буцик, О.В. Васюк, С.В. Виговська, І.В. Зайченко, А.А. Каленський, Л.В. Канішевська, В.А. Кручек, Л.М. Маценко, Г.П. Шевченко; за заг. ред. проф. С.М. Ніколаєнка]. – К. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 400 с.

 

     У монографії представлено матеріали з теорії і методики виховання особистості в контексті професійної підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів, охарактеризовано шляхи модернізації та оновлення системи освіти України, показано досвід виховання студентів гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, розкрито функції наставника академічної групи з урахуванням тенденцій, зумовлених входженням освіти України у світовий і європейський освітній простір, змодельовано та обґрунтовано систему формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі, висвітлено особливості та етичні засади педагогічної взаємодії, формування професійної спрямованості, здорового способу життя студентів, активізації їх пізнавальної діяльності тощо.
     Монографія адресована науковцям, студентам, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, зокрема аграрних.

     Сопівник Р.В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів : [монографія] / Р.В. Сопівник; за ред. В.К.Сидоренка. – К.: «ЦП «Компринт», 2012. – 504 с.

 

     Монографія присвячена теоретичним і практичним засадам формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі. Аналізуються джерельна база й сучасні, як зарубіжні так і вітчизняні дослідження лідерства, методики розвитку лідерського потенціалу особистості. Розкривається цілий ряд теорій лідерства його сутність, структура, типи та функції. Особлива увага приділена вивченню теорії лідерства як прояву особистісних якостей. Подаються результати експериментальної роботи з оцінки і відбору лідерських рис, необхідних студенту аграрного вищого навчального закладу для завоювання провідних позицій в майбутній професійній діяльності.
     У книзі обґрунтовано роль основних суб’єктів виховної роботи аграрних вищих навчальних закладів щодо реалізації лідерського потенціалу молоді. Висвітлено діяльність студентського самоврядування та молодіжних громадських організацій як важливих форм виховання лідерських якостей студентів. Суттєва увага приділяється конструюванню і аналізу результатів впровадження моделі формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі.
     Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників, наставників академічних груп, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами виховання і самовиховання лідерських якостей.

     Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування: навчальний посібник 4-є видання, доповнене і перероблене. – К. : НАКККіМ, 2014. – 304 с.
ISBN 978-966-452-038-3

      У навчальному посібнику висвітлено сутність, структура, види, засоби та закономірності міжособистісного спілкування, зазначені фактори, що забезпечують його успішність, розглянуто основні поняття, які описують цей процес.
     Видання адресоване студентам, які здобувають ОП „Соціальна педагогіка”, аспірантам, викладачам та усім, хто цікавиться питаннями міжособистісного спілкування.

     Формування культури педагогічної взаємодії: Монографія / В.А.Кручек. – К: НАКККіМ, 2012. – 415с.
ISBN 978-966-452-117-5

     У монографії висвітлюються теоретичні та методичні основи формування культури педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу вищих аграрних навчальних закладів. Обгрунтовані критерії, рівні, умови та фактори формування культури педагогічної взаємодії, читачеві пропонується теоретична модель зазначеного процесу.
     Видання адресоване викладачам вищих аграрних закладів освіти, здобувачам наукового ступеня, слухачам педагогічних факультетів і курсів підвищення кваліфікації. Ним можуть скористатись усі, хто прагне вдосконалити вміння будувати педагогічну взаємодію.

     Маценко Л.М. Діяльність наставника в системі виховної роботи вищого навчального закладу : монографія. – К. : НАКККіМ, 2010. – 420 с.

     Робота присвячена проблемі діяльності наставника студентської групи, яка розглядається як суттєва складова системи виховної роботи вищого аграрного навчального закладу. У монографії розкрито можливості використання інституту наставників студентських груп, колективу викладачів та студентського самоврядування в системі виховної роботи на основі оновлення змісту та форм їх діяльності; показано можливості спільної діяльності та міжособистісного спілкування у формуванні колективу студентської групи.
     Видання адресоване наставникам студентських груп, викладачам, студентам педагогічних факультетів, які здобувають ОП «Педагогіка вищої школи» за магістерською програмою, відділам з виховної роботи, заступникам деканів з навчально-виховної роботи, аспірантам та усім тим, кого хвилюють питання виховання студентської молоді.

     Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання: підручник. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 376 с.

     У підручнику висвітлено проблеми та перспективи розвитку сучасної сім’ї, її функції та типи, особливості соціальної роботи з проблемними та молодими родинами, взаємодію соціального педагога, школи та сім’ї.
    Видання адресовано студентам, які навчаються за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка», аспірантам, викладачам, учителям, вихователям, батькам та всім, хто цікавиться питаннями сімейного виховання.

     Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання: навчальний посібник. Вид. 5-те, доп., перероб. – К. : НАКККіМ, 2014. – 372 с.

     У навчальному посібнику висвітлено проблеми та перспективи розвитку сучасної сім’ї, її функції та типи, особливості соціальної роботи з проблемними та молодими родинами, взаємодію соціального педагога, школи та сім’ї.
     Видання адресоване студентам, які здобувають ОП „Соціальна педагогіка”, аспірантам, викладачам, вчителям, вихователям, батькам та усім, хто цікавиться питаннями сімейного виховання.

     Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : навчальний посібник. – К. : НАКККіМ, 2015. – 352 с.

     У навчальному посібнику висвітлено зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу, сутнісні складові його педагогічної майстерності, умови та засоби формування педагогічної техніки, розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок.
    Посібник рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання ОП «Педагогіка вищої школи», викладачам, які забезпечують викладання курсу «Основи педагогічної майстерності», аспірантам, які досліджують проблеми педагогічної діяльності.

     Канішевська Л. В. Підготовка старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя : монографія. – К.: Компринт, 2015. – 280с.
ISBN 978-966-929-105-9

     У монографії висвітлено результати теоретичного та експериментального аналізу проблеми підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. Визначено особливості процесу підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя; розглянуто типи, завдання, специфіку, педагогічні функції загальноосвітніх шкіл-інтернатів; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя.
 Монографія адресована студентам педагогічних освітніх програм, педагогічним працівникам інтернатних закладів, соціальним педагогам, науковцям, аспірантам.

     Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: Монографія. – К.: ХмЦНЦ, 2011. 368 с.
ISBN 978-966-7872-88-5

 

     Монографію присвячено дослідженню проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. У роботі подається наукова концептуалізація проблеми соціальної зрілості, розкрито специфіку виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. Розглянуто типи, завдання, специфіку, соціально-педагогічні функції загальноосвітніх шкіл-інтернатів України. Проаналізовано стан сформованості соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів та стан готовності педагогів шкіл-інтернатів до виховання соціальної зрілості старшокласників. Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено комплекс педагогічних умов виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів.

     Виговська С.В. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник (у схемах і таблицях) / С.В. Виговська. – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – 381 с.

     У навчальному посібнику висвітлено зміст дисципліни «Педагогіка вищої школи» у схемах і таблицях, а також запропоновано тестові завдання для перевірки знань студентів, літопис цікавих думок, уривки наукових праць видатних педагогів і глосарій. Рекомендовано викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

     Васюк О. В. Історія української педагогіки і освіти : навч. посіб.-хрестоматія / О. В. Васюк, І. В. Сопівник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – 644 с.

     Матеріали, що включені до навчального посібника, охоплюють розвиток педагогічної думки в Україні в різні історичні періоди. При відборі творів автори орієнтувалися на програму з історії педагогіки для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму 8.180110021 «Педагогіка вищої школи» та наукову роботу в галузі теорії та історії педагогіки – виконання наукових робіт, підготовку рефератів та дипломних робіт. До навчального посібника увійшли роботи (чи уривки з них) тих педагогів, у працях яких найповніше відбилися найхарактерніші для того чи іншого періоду педагогічні ідеї і які здійснили найбільший вплив на розвиток педагогічної теорії та практики. Це зокрема творчість всесвітньо відомих педагогів К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського та ін. Народна педагогіка української нації, яка теж відбивається в курсі, також постає важливим джерелом мудрості попередніх поколінь.
     Видання рекомендується для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму 8.180110021 «Педагогіка вищої школи».

     Васюк О.В. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / О. В. Васюк – [3-є вид., доп. і перероб.]. – К. : НАКККіМ, 2013. – 359 с.

     Висвітлено питання історичного розвитку порівняльної педагогіки як науки, її провідні проблеми; представлено структурну своєрідність певних освітніх систем у контексті ідей створення єдиного освітнього простору в європейському регіоні та у глобальному вимірі, проблеми диференціації і стандартизації освіти; розкрито пошук шляхів ефективної соціалізації особистості в умовах шкільного навчання та окреслено зміст підготовки фахівців з соціальної педагогіки/роботи у європейський країнах та США.
     Розраховане на студентів педагогічних факультетів, які здобувають ОП „Соціальна педагогіка” за бакалаврською програмою, аспірантів, викладачів, усіх тих, хто переймається проблемами порівняльної педагогіки.

     Васюк О.В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів : монографія / Оксана Вікторівна Васюк. – К. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 336 с.

     У монографії висвітлено систему формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (суть і структура феномену, педагогічні умови, напрями, принципи, методологічні підходи, етапи), подано її структурну модель, виписано методику формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів, яка розроблена на основі педагогічної інтеграції, технології контекстового навчання, проблемного навчання, технології навчального проектування, тренінгів, інших інтерактивних технологій. Охарактеризовано змістово-технологічні аспекти проведення інтегративного факультативного курсу “Соціально-педагогічна діяльність у сільській громаді”, наведено тематику його занять. Розкрито формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у перебігу навчальних і виробничих практик.
     Монографія призначена для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів соціально-педагогічних напрямів.

     Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень : підручник / П.Г. Лузан, С.В. Виговська, І.В. Сопівник. – К. : НАКККіМ, 2014. – 360 с.

   У підручнику розглядаються питання сутності наукових досліджень, теоретичні основи планування, організації та проведення науково-педагогічних досліджень, основні методи емпіричного та теоретичного дослідження, проведення педагогічного експерименту, особливості використання статистичних методів дослідження у педагогіці.

    Василь Шинкарук: мовчазнавчий, педагогічний, реформаторський та управлінський дискус в науці й освіті / Укладачі: Р.В. Сопівник , І.В. Сопівник. – К. : Міленіум, 2016. – 794 с.

   У хрестоматії вміщені вибрані наукові доробки Василя Дмитровича Шинкарука, доктора філологічних наук, професора, декана гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, відомого мовознавця, освітянина, педагога та управлінця.
    Вибрані твори структуровано у чотирьох розділах. У першому та другому розділах подано результати наукових пошуків ученого у галузі класичної та української філології, модусно-диктумних відношень у латинській та українській мовах. У третьому розділі зібрано публікації педагогічного змісту, присвячені підготовці майбутніх педагогів, реалізаціїкомпетентісного підходу в освіті, вихованні милосердя і господарності у студентів, морально-етичних ставлень членів колективів вищих навчальних закладів. Четвертий розділ хрестоматії присвячено проблемам реформування вищої освіти України, моніторингу її якості, питанням удосконалення процедур ліцензування, акредитації та нострифікації освітніх установ.
    Матеріали хрестоматії адресовано науковцям у галузі освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, учителям і учням, державним службовцям та широкому загалу громадськості.

     Розвиток освіти України в контексті світових інтеграційних процесів : хрестоматія / за заг. ред. проф. В.Д. Шинкарука. – К.: Міленіум, 2016. – 764 с.

     У хрестоматії вміщено вибрані твори Станіслава Миколайовича Ніколаєнка, доктора педагогічних наук, професора, ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, знаного в Україні і за її межами освітянина, державного і громадського діяча.
     Вибрані твори скомпоновано у п’яти розділах. У першому розділу подано матеріали щодо теоретико- методологічних проблем реформування системи освіти в Україні у нових соціально-економічних і політичних реаліях інтеграції у європейський і світовий освітній простір. У матеріалах другого і третього розділів розкрито сучасні актуальні проблеми розвитку вищої та професійно-технічної освіти в Україні, а також конкретні шляхи і напрями їх вирішення. Четвертий розділ хрестоматії присвячено проблемам університетської освіти і науки, тенденціям і перспективам її розвитку в контексті приєднання України до Болонського процесу. Матеріали п’ятого розділу репрезентують Станіслава Миколайовича як публіциста, громадського діяча.
    Матеріали хрестоматії адресовано науковцям у галузі освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, учителям і учням, державним службовцям та широкому загалу громадськості.

     Канішевська Л.В. Теоретико-методичні основи виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: монографія / Л.В. Канішевська, А.А. Яцеленко. – К.: ЦП «Компрінт», 2016. – 400 с.

     У монографії висвітлено результати теоретичного та експериментального аналізу проблеми виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. Уточнено сутність та структуру понять «відповідальність», «вихованість відповідальності в молодших підлітків шкіл-інтернатів». Визначено особливості виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Розроблено критерії, показники та рівні вихованості відповідальності в молодших підлітків шкіл-інтернатів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів.
     Монографія адресована студентам педагогічних спеціальностей, педагогічним працівникам інтернат них закладів, соціальним педагогім, науковцям, аспірантам.

     Ніколаєнко С.М., Шинкарук В.Д., Рудень Д.М., Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Петрів Г.В., Кушнір А.О., Мойсеєв В.В., Давидова О.П. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот» / С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук, Д.М.Рудень, Р.В.Сопівник, І.В.Сопівник, Г.В.Петрів, А.О.Кушнір, В.В.Мойсеєв, О.П.Давидова. – Київ, 2016. – 76 с.

     У програмі розкриваються концептуальні засади планування виховної роботи наставником академічної групи та іншими учасниками освітнього процесу, означається зміст і цілі виховання у їх послідовній і логічній реалізації від першого по четвертий рік навчання студента. Вміщено комплексний орієнтовний план виховної роботи наставника академічної групи, що базується на системно-ціннісному, особистісно-орієнтованому, суб’єкт-суб’єктному та діяльнісному підходах, включає знайомство з навчальним закладом, його історією, фундаторами, науковими школами, Києвом, Україною славним минулим нашого народу, заходи з формування поваги до Гімну, національних символів, передбачає обговорення літературних творів на патріотичні теми, плекання інтересу і ціннісного ставлення до професії, формування здорового способу життя тощо. Програма враховує державний календар свят і пам’ятних дат, ювілеї, особливості професій типу «людина-природа», прославляє національних героїв, охоплює усі напрями змісту виховання та забезпечує гармонійний і різнобічний розвиток особистості студента.
     У програмі закладені інструменти зворотного зв’язку щодо ефективності реалізації виховних функцій наставником академічної групи та іншими суб’єктами освітнього процесу університету.
     Програма адресована науково-педагогічним працівникам та наставникам академічних груп природоохоронних і аграрних вищих навчальних закладів.

     Сопівник Р.В. Громадсько-політична діяльність Є. Петрушевича: пошуки виховного ідеалу: [монографія] / Р.В.Сопівник. – К.:«Іcs-active», 2016. – 106 с.

     Монографія присвячена реконструкції біографії, життєвого шляху і громадсько-політичної діяльності відомого, але малодослідженого в історичному та педагогічному плані державного діяча часів Української національно-демократичної революції 1917-1921 р., лідера Західно-української народної республіки Євгена Петрушевича. Ця постать має увійти на правах повноправного члена до пантеону героїв української історії, а особистісні якості, життєвий подвиг, громадсько-політична діяльність, приклади поведінки Євгена Педтрушевича, можуть слугувати матеріалом для побудови виховного ідеалу.
     Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників, наставників академічних груп, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться українською історією та вихованням на засадах національно-патріотичних цінностей.

      Вікторова Л.В. Теоретико-методологічні засади національно-патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів України: Монографія/ Л.В.Вікторова, Г.М. Ржевський, В.В. Моісєєв, - К. : "Міленіум", 2017. - 602 с.

 
         У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні положення та узагальнено досвід вищих навчальних закладів України щодо організації національно-патріотичного виховання студентів. Проаналізовані концепції національно-патріотичного виховання у вищих навчальних закладах України,зміст навчальних дисциплін та дистанційних учбових курсів, заняття на військових кафедрах,форми позаурочної діяльності (наукові школи, наукові студентські гуртки, фестивалі,конференції,олімпіади та ін.). Запропоновано інноваційні технології організації національно-патріотичного виховання студентів.
         Призначено для науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться проблемами національно-патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів України. 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook