Кафедра педагогіки

Наукові школи

ДІЮЧІ НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

На кафедрі педагогіки працюються учні і послідовники наукової школи, яка має глибокі історичні корені і пов’язана з ім’ям завідувача кафедри педагогіки у 1990-1998 рр. Анатолія Івановича Дьоміна

 

Наукова школа «РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ ОСНОВ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ» доктора педагогічних наук, професора Дьоміна Анатолія Івановича, який народився 06. 08. 1922 р. в с. Тимки, нині Бобровицького району Чернігівської області. Учасник 2-ї світової війни, має бойові нагороди. Закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут (1950 р.). Працював на виробництві, а з 1957 р. по 1969 р. – у Науково-дослідному інституті педагогіки. У 1970 р. починає працювати в Українській сільськогосподарській академії. В період з 1990 по 1998 рр. очолював кафедру педагогіки Національного аграрного університету. На рідній кафедрі обіймав посаду професора до 2005 р. Науковий ступінь доктора педагогічних наук одержав у 1991 р., вчене звання професора – у 1992 р.

Сферою наукових інтересів є дидактичні основи розвитку пізнавальної діяльності учнів і студентів, методика викладання трудового навчання в загальноосвітніх школах, педагогіка вищої школи.

Послідовники та учні Анатолія Івановича Дьоміна:

Лузан Петро Григорович є фахівцем в галузі теорії і методики професійної освіти. В 1980 р. закінчив відділення інженерної педагогіки факультету механізації сільського господарства Української сільськогосподарської академії та здобув кваліфікацію інженера-викладача сільськогосподарських дисциплін. Під керівництвом Петра Григоровича Лузана захищено 22 дисертації.

Із учнів та послідовників доктора педагогічних наук, професора Анатолія Івановича Дьоміна сьогодні на кафедрі педагогіки працюють четверо кандидатів наук доцентів.

 

 

Так, під керівництвом А. І. Дьоміна виконувались кандидатські дисертації Маценко Лесі Миколаївни («Педагогічні умови гуртування студентської групи вищого аграрного закладу освіти (теоретико-методичний аспект)», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (сільськогосподарські дисципліни), Кручек Вікторії Аркадіївни («Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних навчальних закладів в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)), Теслюк Валентини Михайлівни («Психологічні засади формування індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування у майбутніх викладачів вищого аграрного навчального закладу»).

П. Г. Лузан керував дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата наук Буцика Ігоря Михайловича («Методичні засади продуктивного навчання з курсу «Сільськогосподарські машини» у вищих аграрних навчальних закладах», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (сільськогосподарські дисципліни), наукового ступеня доктора наук Кручек Вікторії Аркадіївни («Теоретичні і методичні основи формування культури педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу вищих аграрних навчальних закладів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

 

Наукова школа «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України
Ніколаєнка Станіслава Миколайовича

 

Методологія наукової школи: дослідження сучасних наукових підходів, принципів, тенденцій, напрямів, умов, форм та технологій управління інноваційним розвитком національної освіти України як системи, в якій підвищується рівень інформаційно-інноваційного забезпечення, зростає потенціал педагогічних організацій і кадрів, відбувається адаптація до європейських і світових стандартів освіти, якісно змінюється зміст, форми і методи навчання та його організації.

Результати: оновлено й доповнено зміст законодавчих актів та механізмів стратегічного управління освітою України в умовах її інноваційного розвитку та інтегрування у світовий освітній простір; розроблено нормативні акти та методичні рекомендації щодо ефективного впровадження в практику роботи закладів і установ освіти педагогічних інновацій; спрогнозовано перспективні напрями управління інноваційним розвитком освіти України.

 Ініційовано державні програми в освіті й науці:

Державна програма роботи з обдарованою молоддю;
Державна програма «Автобус»;
Державна програма «Наука в університетах»;
Державна програма оновлення 300 шкіл України;
Державний проект «Школа майбутнього»;
Створення вітчизняної освіти «нової якості»;
Державна програма соціального захисту «Інформаційні і комунікативні технології в освіті». 

Лідерами та послідовниками наукової школи опубліковано: 3 монографії, 11 навчальних і науково-методичних посібників, близько 60 наукових статей.

 Лідер наукової школи Ніколаєнко С.М. є головою спеціалізованої ученої ради Д 26.004.18, яка діє в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Його знає широка наукова спільнота в Україні і за її межами, на його наукові праці активно покликаються (h-індекс – 13), а навчально-методичні посібники використовують студенти та викладачі у навчальному процесі.

 

Наукова школа «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ»
доктора педагогічних наук, доцента
Руслана Васильовича Сопівника
та доктора педагогічних наук, професора
Ірини Віталіївни Сопівник

  

Наукова школа заснована у 2012 році за підтримки, консультативної та організаційної допомоги доктора педагогічний наук, професора, академіка НАПН України Галини Павлівни Шевченко і Світлої Пам’яті доктора педагогічних наук, професора, члена кореспондента НАПН України Віктора Костянтиновича Сидоренка. Їх ідеї та педагогічна творчість дали імпульс започаткуванню нового напряму досліджень в Національному університеті біоресурсів і природокористування України – виховання особистості майбутнього фахівця біономічних професій типу «людина-природа», формування лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів, виховання моральної відповідальності сільської молоді, валеологічних цінностей дітей і студентів, формування толерантності, здоров’язбережувального стилю поведінки, господарської дбайливості, громадянськості та інших особистісних і професійно важливих якостей особистості.

Методологія наукової школи. В основі досліджень наукової школи ідея про те, що знаннєцентризм освіти в університетах наук про життя і навколишнє середовище має збалансовуватись, доповнюватись формуванням у студентів ціннісного світогляду, моральних поглядів і переконань, соціально схвалюваних навичок і звичок поведінки. Виховання і формування особистості передбачає створення умов, при яких забезпечується педагогічний супровід вільного вибору студентами варіанту самореалізації з орієнтацією на результат самостійного пізнання «вищих життєвих смислів» (В. Франкл), екологічні і вітацентристські цінності (ноосферогенез, сталий розвиток суспільства, коеволюція, принцип Ганса Йонаса, філософія Альберта Швейцера). Виховання трактується як процес переведення у внутрішній план системи цінностей, які стають якостями особистості і виявляються у поведінці. Особистісні якості інтерпретуються з використанням положень теорії рис (Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г Айзенк), у контексті якої специфічна реакція людини є невизначена функція, що залежить від стимульної ситуації та сукупності персональних якостей (рис) значимих для цієї ситуації, а риса є здатністю суб’єкта поводитись подібним чином у широкому діапазоні ситуацій. З огляду на це, соціально схвалювана поведінку програмується засобами виховання.

Серед основних підходів, що лежать в основі методології наукової школи, слід виділити: аксіологічний, антропологічний, акмеологічний, культурологічний, компетентнісний, особистісно-орієнтований, персонологічний, суб’єкт-суб’єктний, синергетичний, цивілізаційний.

Вибір особистості щодо самореалізації потенціалу в процесі виховання ціннісного світогляду, формування особистісних якостей залежить від мотивації, в основі якої лежать потреби людини в самоствердженні, афіліації, самовираженні, престижі й визнанні, високих досягненнях та інші.

Учні та послідовники наукової школи.

Наконечна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Національної спілки журналістів України, стипендіат Кабінету Міністрів України.

Тема кандидатської дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та аудиту у вищих аграрних навчальних закладах» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, захист – 2014 р.; науковий керівник – І.В.Сопівник)

Котелянець Юлія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Тема кандидатської дисертації: «Формування толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, захист – 2015 р.; наукові керівники – В.К.Сидоренко, Р.В.Сопівник).

Мешко Крістіна Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський державний аграрний коледж».

Тема кандидатської дисертації: «Виховання господарської дбайливості у студентів аграрних коледжів» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, захист – 2016 р.; науковий керівник – Р.В.Сопівник).

Петрів Галина Василівна – викладач Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький державний аграрний коледж імені Є.Храпливого», голова студентської профспілки (Виховання ціннісного ставлення до земельних ресурсів студентів аграрних коледжів). 

Гончарук Оксана Миколаївна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Тема кандидатської дисертації: "Формування здоров'язбережувального стилю поведінки студентів аграрних закладів вищої освіти".

Єресько Олег Вікторович - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки, начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Тема кандидатської дисертації: "Виховання валеологічних цінностей учнів середнього шкільного віку".

 Під керівництвом Руслана Васильовича Сопівника працюють: Кушнір Антоніна Олександрівна (Виховання краси вчинку студентів у освітньому середовищі університету); Школьна Марія Сергіївна (Виховання соціальної зрілості студентів аграрних вищих навчальних закладів); Васильківський Ілля Павлович (Виховання емоційного інтелекту школярів); Трутень Аліна Вікторівна (Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище);Федченко Каріна Олегівна (Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище); Діра Надія Олександрівна (Формування ціннісного ставлення до живої природи учнів середнього шкільного віку засобами інформаційних технологій).

Під керівництвом Ірини Віталіївни Сопівник працюють: Власенко Каріна Олександрівна (Виховання ціннісного ставлення до праці студентів аграрних вищих закладів освіти), Моісєєв Василь Володимирович (Система військово-патріотичного виховання в університетському освітньому середовищі), Чайка Ірина Олександрівна (Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи із дітьми сиротами).

Результати наукової школи: сконструйовано кластер лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі, розроблено і апробовано методики: формування лідерських якостей, господарської дбайливості, громадянськості, моральної відповідальності, краси вчинку студентів аграрних вищих навчальних закладів, формування толерантності учнів, виховання ціннісного ставлення до земельних ресурсів студентів коледжів; розроблено програму виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот», Концепцію виховної роботи НУБіП України; розроблено зміст та організаційно-методичні засади «Школи лідерства в НУБіП України»; розроблено Журнал та методичні матеріали наставника студентської групи; впорядковано Пантеон національних героїв та календар національних та університетських свят і пам’ятних дат; розроблено та апробовано методику формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку і аудиту та інше.

Учені та дослідники наукової школи працюються над розробкою методик і технологій виховання професійно важливих якостей майбутніх фахівців агропромислової, а саме: екологічної культури, ціннісного ставлення до земельних і водних ресурсів, гуманного ставлення до тварин, здатності передбачати і оцінювати мінливі природні фактори, господарності, підприємливості та інші.

Лідерами та послідовниками наукової школи опубліковано: 10 монографії, 17 навчальних 22 навчально-методичних посібники, понад 200 наукових статей у фахових, наукометричних виданнях та у Web of Science.

Руслан Васильович Сопівник є членом двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських (Д 29.051.06 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля) та кандидатських (К. 74.053.02 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) дисертацій за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.07 – теорія та методика виховання; 13.00.05 – соціальна педагогіка, на його праці покликаються фахівці в галузі гуманітарних наук (h-індекс – 5).

Ірина Віталіївна Сопівник є ученим секретарем докторської спеціалізованої вченої ради (Д 26.004.18 Національного університету біоресурсів і природокористування України) за спеціальностями 13.00.02 – методика навчання; 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія та методика виховання. Праці Ірини Віталіївни активно цитуються (h-індекс – 6). 

 

Наукова школа «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИРОДООХОРОННИХ ТА АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»
доктора педагогічних наук, професора
Васюк Оксани Вікторівни

 http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u149/100_2934.JPG

 Коло наукових інтересів: теорія і методика навчання, проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, формування їхньої професійної спрямованості та професійної компетентності тощо.

Методологія наукової школи. Лідером наукової школи науково обґрунтовано концепцію формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах як теоретичну основу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; запропоновано педагогічну систему цілеспрямованого формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах як конструкт, який утворюють методологічні підходи (особистісно орієнтований, системний, діяльнісний, компетентнісний, міждисциплінарний), принципи, педагогічні умови, компоненти, шляхи, етапи, форми і методи педагогічної взаємодії (підсистема “викладач-студент”), критерії та рівні. (Васюк О. В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів : монографія / О. В. Васюк. – Київ – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 336 с.)

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/DSC_1130.jpg

Під її керівництвом захищено кандидата педагогічних наук: Канівця Олександра Миколайовича («Професійна підготовка лікаря ветеринарної медицини у Великій Британії»). Зараз є науковим керівником аспіранта Ходоса Євгена Івановича «Педагогічні умови застосування SMART-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів вищих навчальних закладів».

Результати наукової школи:

– розроблено методику і обґрунтовано зміст професійної підготовки майбутнього соціального педагога у контексті формування його професійної спрямованості;

– на основі порівняльно-педагогічного аналізу професійної підготовки лікаря ветеринарної медицини України та Великої Британії визначено шляхи застосування позитивних ідей британського педагогічного досвіду, що можуть бути впроваджені у вітчизняний навчальний процес.

Лідером наукової школи опубліковано: 172 праць (3 монографії, 81 наукова стаття у фахових та міжнародних виданнях, 26 тез конференцій, 59 навчально-методичних посібників та підручників та 3 навчальних видання довідкового характеру).

О. В. Васюк заступники голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.18 Національного університету біоресурсів і природокористування України та член спеціалізованої вченої ради К 62.147.02 Мукачівського державного університету.

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook