Аспірантура 011 Освітні, педагогічні науки

Підготовка аспірантів

Професорський склад кафедри педагогіки здійснює підготовку аспірантів і докторантів за галузями знань 01 Освіта, спеціальність 011 "Освітні, педагогічні науки" і 015 "Професійна освіта". Кафедра педагогіки є базовою для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальностіті 011 "Освітні, педагогічні науки".

________________________________________________________________________________________________________

 

Напрями наукових досліджень

   Аспіранти кафедри педагогіки можуть самостійно пропонувати напрям своїх наукових досліджень, представляючи їх у вигляді наукової доповіді (реферату) представленої на розгляд екзаменаційної комісії кафедри педагогіки.
   Водночас кафедра педагогіки окреслює вступникам (аспірантам) перспективні наукові дослідження, окремі аспекти яких представлені в публікаціях наукових керівників.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 "ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ"

 

  1. Формування ціннісного світогляду особистості студента аграрного закладу вищої освіти. 
  2. Формування господарності та ціннісного ставлення до природніх ресурсів студентів аграрних закладів вищої освіти.
  3. Теоретичні і методичні основи формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі.
  4. Формування м’яких навичок студентів аграрних закладів вищої та фахової передвищої освіти.
  5. Теоретичні і методичні основи застосування сучасних інформаційних технологій в аграрних закладах фахової передвищої та вищої освіти.
  6. Формування цифрової компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти.
  7. Методичні основи навчання сільськогосподарських дисциплін в аграрних закладах фахової передвищої та вищої освіти.
  8. Формування інклюзивного освітнього середовища в аграрних закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Склад проєктної групи ОНП 011 "Освітні, педагогічні науки"

___________________________________________________________________________________________________________

 

Наукові керівники

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки
Сопівник Руслан Васильович

Тел.: 527 83 55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. У НУБіП України працює з 2004 року.

Напрям наукових досліджень: виховання на засадах національно-патріотичних цінностей, формування лідерських якостей студентів аграрних ЗВО.

Нагороджений відзнакою, подякою Київського міського голови (2009), відзнакою «Людина року Голосіївського району – 2011», подякою МОН України (2017).

Є членом двох спеціалізованих учених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д 29.051.06 СНУ ім. В.Даля; К74.053.01 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Автор 120 праць, 5 монографій, 6 навчальних посібників та 15 методичних рекомендацій.

Детальніше... Індекс цитування... 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації 
Сопівник Ірина Віталіївна 

Тел.: 527 80 73

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У НУБіП України працює з 2002 року.
Сфера наукових інтересів:  виховання особистості, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників (соціальних педагогів).
Автор 139 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 5 монографій, 1 підручник, 2 навчальні посібники з грифом МОН і 1 з грифом МАП. 
Відповідальний секретар фахового наукового журналу (категорія "Б") "Гуманітарні студії: "Педагогіка, психологія, філософія".
 

Детальніше... Індекс цитування... 

 

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології
Дьоміна Вікторія Володимирівна

Тел.: 527 81 44

Електронна пошта: [email protected]

Тема докторської дисертації: «Виховання білінгвальної культури у майбутніх учителів іноземної мови: теорія і практика».

Сфера наукових зацікавленьбілінгвізм, дошкільна освіта, етнолінгвістика, комунікативна лінгвістика, культура спілкування, лінгвокультурологія, менеджмент, методика викладання іноземної мови, мовознавство, педагогіка, педагогіка вищої школи, психолінгвістика, теорія і практика перекладу, фізичне виховання.

Викладає такі навчальні дисципліни: "Практичний курс основної іноземної мови”, “Порівняльна граматика основної та іноземної мови”, “Аспектний переклад аграрної літератури”, “Комунікативні стратегії першої іноземної мови”, “Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови”, “Порівняльна лексикологія основної іноземної мови та української мови”, “Практика письмового та усного перекладу”.

Детальніше... Індекс цитування...

 

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
Буцик Ігор Михайлович

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Випускник факультету механізації сільського господарства Національного аграрного університету та педагогічного факультету. У НУБіП України працює з 2001 року.
Напрям наукових досліджень: дидактика вищої школи.
Автор 102 науково-методичних праць, 2 монографій, 59 навчально-методичних розробок, близько 28 наукових статей.
 

Детальніше... Індекс цитування...

 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації
Демченко Ірина Іванівна

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (1988 р.)

Напрям наукових досліджень: інклюзивна педагогіка.

 

Детальніше... Індекс цитування...

 
 

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки
Кучай Олександр Володимирович

Тел.: 527 81 50

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2007 р.)

У НУБіП України працює з 2017 року.

Напрям наукових досліджень: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Автор понад 200 науково-методичних праць, 2 монографій, 11 навчально-методичних посібників, 18 статей Web of Science.

Детальніше... Індекс цитування...

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Аспіранти

аспірант
Шакун Наталія Андріївна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування профорієнтаційної компетентності викладачів закладів вищої освіти засобами інтерактивних технологій" (науковий керівник – доц. Буцик І.М.)

Портфоліо

 

аспірант
Овдій Наталія Миколаївна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування інформаційно-цифрової компетентності студентів аграрних та природоохоронних закладів вищої освіти" (науковий керівник – доц. Сопівник І.В.)

Портфоліо

 

аспірант
Медяник Ганна Андріївна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування мультилінгвальної компетентності у майбутніх викладачів іноземної мови" (науковий керівник – доц. Дьоміна В.В.)

Портфоліо

 

аспірант
Будегай Вікторія Андріївна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування інклюзивної культури у здобувачів вищої освіти спеціальності «Соціальна робота»" (науковий керівник – проф. Демченко І.І.)

Портфоліо

 

аспірант
Лунгу Юлія Костянтинівна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування полілінгвальної толерантності у майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій" (науковий керівник – доц. Дьоміна В.В.)

Портфоліо

 

аспірант
Туріцина Олена Миколаївна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування здатності до крос-культурної комунікації майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин" (науковий керівник – доц. Сопівник Р.В.)

Портфоліо

 

аспірант
Швиденко Валентина Володимирівна

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Розвиток змісту та форм організації виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії" (науковий керівник – доц. Кучай О.В.)

Портфоліо

 

аспірант
Петрів Андрій Богданович

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування патріотичних ідеалів студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти" (науковий керівник – доц. Сопівник Р.В.)

Портфоліо

 

аспірант
Мунтян Ігор Валерійович

Тел.: 527 83 55

тема дисертаційного дослідження "Формування практичного мислення майбутніх інженерів у системі виховної роботи аграрного коледжу" (науковий керівник – доц. Сопівник Р.В.)

Портфоліо 

 

ВИПУСКНИКИ

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Нормативні документи

Програми вступних випробувань

Нормативно-правова база

Тимчасове положення Про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Навчальний план (2018 р., 2019 р.2020 р., 2021 р., 2022 р. денна, 2022 р. заочна)

Освітньо-наукова програма (2018 р., 2019 p., 2020 р., 2021 р., 2022 р.)

Навчальні плани та Освітньо-наукові програми (2023 р.)

Положення

Правила прийому до аспірантури

Розклад

Шаблони документів

__________________________________________________________________________________________________________

 

БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відокремлені структурні підрозділи НУБіП України

Інші заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою та договором)

 

Звіт з педагогічної практики Діри Н.О.

Звіт з педагогічної практики Євстрат'єва С.В.

__________________________________________________________________________________________________________

Обговорення ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
 
Шановні стейкхолдери, здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, просимо вас взяти активну участь в обговоренні проєктів 2024 р.: 
Ваші зауваження та пропозиції щодо внесення змін до ОНП надсилайте, будь ласка, гарантові програми Сопівнику Руслану Васильовичу на електрону адресу: [email protected]

__________________________________________________________________________________________________________

 

Робочі програми та силабуси обов’язкових дисциплін

Обов’язкові компоненти ОНП « 011 Освітні, педагогічні науки» (2021 р.)

Навчальна дисципліна

Робоча програма

Силабус

Філософія науки

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Педагогіка та управління закладами вищої освіти

Інформаційне забезпечення аграрної освіти та виробництва

Методика дослідження та організації підготовки дисертаційної роботи

Ціннісний світогляд і сталий розвиток

Проєктування в освіті

Моделювання професійної діяльності фахівця

Педагогічна (асистентська) практика

 

  

Анотації вибіркових дисциплін

 

Скринька довіри

Скринька довіри МОН України

Наказ № 791 від 22.10.2020 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

Наказ № 482 від 28.04.2021 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів
__________________________________________________________________________________________________________

 

Опитування

1. Анкета для роботодавців та стейкголдерів
2. Результати анкетування роботодавців та стейкголдерів (2020 p., 2021 p.)
3. Результати обговорення освітньо-наукової програми 011 «Освітні, педагогічні науки»
4. Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії
5. Результати анкетування здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії (2018 р., 2019 р., 2020 p., 2021 p.)
6. Анкета для науково-педагогічних працівників
7. Результати анкетування науково-педагогічних працівників (2018 p., 2019 p., 2020 p., 2021 p.)
8. Анкета для випускників
9. Результати анкетування випускників
10. Рецензії на ОНП:

 __________________________________________________________________________________________________________

 

Академічна мобільність

Академічна мобільність забезпечується відповідно до підписаних кафедрою педагогіки, гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України угод про співпрацю.

УГОДИ про співробітництво та організацію взаємовідносин

Міжнародна мобільність здійснюється відповідно до підписаних гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України міжнародних угод та меморандумів. Зростанню освітнього та наукового рівня аспірантів кафедри педагогіки сприяє практика гостьових лекцій.

Неформальна освіта

__________________________________________________________________________________________________________

 

Новини аспірантури

Ph.D. «Захист теми та методики дисертаційного дослідження», а також проходження чергової атестації (09.01.2024 р.)

PhD: умови проживання аспірантів та готовність гуртожитку до надзвичайних ситуацій (10.12.2022 р.)

Філософські зустрічі: теоретико-практичні аспекти біоетики - гостьова лекція для аспірантів та співробітників НУБІП України (02.02.2022 р.)

Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти (02.02.2022 р.)

Аспіранти гуманітарно-педагогічного факультету прослухали онлайн-курс «Години медіаграмотності» (29.01.2022 р.)

Соціальні та культурні аспекти Європейських студій: аспіранти — учасники Міжнародної зимової школи (28.01.2022 р.)

Українське суспільство і пам’ять про Голокост: наукові та освітні аспекти: гуманітарії взяли участь в Міжнародному круглому столі (27.01.2022 р.)

До 30-річчя Інституту українознавства: гуманітарії поглиблюють співпрацю (26.01.2022 р.)

Студенти і викладачі гуманітарно-педагогічного факультету взяли участь у виїздних семінарах Міжнародного центру Зонненберг (28.12.2021 р.)

Як гуманітарії та харчовики пазл здоров’я складали (15.12.2021 р.)

Наукові ініціативи гуманітаріїв: аналізуємо результати, окреслюємо перспективи (08.12.2021 р.)

Світовий досвід організації та розвитку університетської системи онлайн навчання на прикладі Німеччини  (25.11.2021 р.)

У НУБіП України відбувся інформаційний вебінар «Горизонт Європа. Відкриті конкурси. Досвід та секрет успіху проєктних заявок» (23.11.2021 р.)

Онлайн-вебінар «Coaching Zoom Cafe» (23.11.2021 р.)

Вчена рада гуманітаріїв: якість освітнього процесу в умовах дистанційного навчання  (21.11.2021 р.)

Відповідальність і доброчесність у центрі уваги комісії з етики та академічної доброчесності  (19.11.2021 р.)

Відбувся філософський науково-методичний семінар «Україна і світ: проблеми та перспективи міжнародної комунікації» для аспірантів та студентів НУБіП України  (18.11.2021 р.)

Атестація аспірантів-гуманітаріїв: готуємо гідну наукову зміну  (16.11.2021 р.)

Всесвітній день науки на гуманітарно-педагогічному факультеті (12.11.2021 р.)

Антоніна Шушківська: Французька мова і сходинки до успіху  (11.11.2021 р.)

Гуманітарії взяли участь у міжнародному науково-практичному вебінарі на базі університету Куала Лумпур  (04.11.2021 р.)

Вчена рада гуманітаріїв: результати моніторингу наукової діяльності кафедр факультету, підготовка до акредитації освітньо-наукових програм, звіт керівників практик про результати практичної підготовки студентів  (15.10.2021 р.)

Навчаючи інших – вчимося самі (про науково-педагогічну діяльність кафедри педагогіки) (22.10.2021 р.)

Кафедра педагогіки взяла участь у Всеукраїнському семінарі підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів вищої та фахової передвищої освіти (08.11.2021 р.)

Участь аспірантів кафедри педагогіки у міжнародній науково-практичній конференції «Україна між Сходом і Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації» (до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського) (22.10.2021 р.)

«Педагогіка та управління ЗВО» як основа освітньої складової підготовки майбутніх докторів філософії (20.10.2021 р.)

Міждисциплінарну лекцію для гуманітаріїв прочитав координатор програми «Erasmus+» Ян Чапек з Університету Пардубіце (20.10.2021 р.)

Студенти ОП «Професійна освіта» та аспіранти 011 «Освітні, педагогічні науки» взяли участь у науково-практичному семінарі «Коучингові технології як рушій 
якісних змін» (01.10.2021 р.)

Зустріч студентів і аспірантів кафедри педагогіки з Міністром аграрної політики та продовольства України Ольгою Трофімцевою (27.09.2021 р.)

Науковець і громадсько-політичний діяч світового рівня: на гуманітарно-педагогічному факультеті відзначили 155-річчя М.С.Грушевського (23.09.2021 р.)

НУБіП України та «Оптіма». Освіта для майбутнього (30.07.2021 р.)

Гуманітарії виходять на новий етап співпраці з Пекінським університетом іноземних мов  (17.07.2021 р.)

Освітній діалог Україна-США на гуманітарно-педагогічному факультеті (09.07.2021 р.)

Наукове співробітництво: НУБіП України та Поморська Академія в Слупську (Польща)  (18.06.2021 р.)

Зустріч гарантів з викладачами обов’язкових дисциплін ступеня підготовки доктора філософії (09.06.2021 р.)

Кафедри педагогіки розвиває співпрацю з коледжами: шукаємо своїх абітурієнтів  (08.06.2021 р.)

Обрано голову Ради аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету  (02.06.2021 р.)

Фестиваль студентської науки – феєрія досягнень та ідей (про наукові досягнення Клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу) (31.05.2021 р.)

Сучасні виклики та перспективи розвитку фахової передвищої освіти (24.04.2021 р.)

Майбутнє формується сьогодні (16.04.2021 р.)

Чому якісна освіта має бути доброчесною? (16.03.2021 р.)

Нова лабораторія на гуманітарно-педагогічному факультеті: соціально-психологічна реабілітація і не тільки… (11.03.2021 р.)

Відбулось чергове засідання Ради роботодавців гуманітарно-педагогічного факультету (07.03.2021 р.)

Викладачі й аспіранти кафедри педагогіки НУБіП України взяли участь у онлайн-зустрічі директорки Українського культурного фонду Юлії Федів зі студентами, аспірантами та викладачами українських вишів - "Горизонти професійної самореалізації аспірантів-гуманітаріїв: «вимираючі динозаври» чи перспективні та затребувані фахівці на ринку праці" (05.03.2021 р.)

Зустріч без краваток. Егідіус Варейкіс: «Глобальне лідерство ХХІ століття» (21.02.2021 р.)

Перші гуманітарії захистили дисертації на здобуття доктора філософії (01.02.2021 р.)

Індивідуальна освітня траєкторія та академічна доброчесність — лейтмотив онлайн-зустрічі аспірантів першого року навчання з деканом факультету (24.09.2020 р.)

Кафедра педагогіки взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» (21.06.2020 р.)

Ганна Медяник успішно завершила міжнародне стажування (20.06.2020 р.)

Ставлення молоді України до роботи в агропромисловому комплексі – головне питання ІV Всеукраїнської онлайн конференції (06.05.2020 р.)

Студенти і аспіранти опановують дисципліни «Лідерство та адміністрування», «Лідерологія», «Лідерство в освіті і АПК» та «Організація виховної роботи у ЗВО»: досвід дистанційного навчання (11.04.2020 р.)

Розпочала роботу Школа лідерства НУБіП України – 2020 (06.03.2020 р.)

Школа молодого педагога: викладачі університету удосконалюють педагогічну майстерність (07.02.2020 р.)

Педагогічна спадщина К.Д. Ушинського: науковий дискурс крізь часи і покоління (05.12.2019 р.)

Безмежний світ філософії Григорія Сковороди в дослідженнях молодих науковців НУБІП України (20.11.2019 р.)

Відбулася традиційна зустріч керівництва університету, завідувача відділом аспірантури та голови ради аспірантів із перспективною і талановитою молоддю (13.09.2019 р.)

Центр франкофонної освіти і культури: ярмарок вакансій «Україна-Франція», зустріч студентів з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні (06.05.2019 р.)

Школа молодого педагога: психологічні і методичні поради на щодень (07.02.2019 р.)

Науково-педагогічні працівники гуманітарно-педагогічного факультету підвищили свою педагогічну майстерність (29.01.2019 р.)

Гуманітарно-педагогічний факультет успішно провів ще одну «Школу молодого педагога» (30.12.2018 р.)

Вища освіта – шлях до добробуту кожної людини (06.12.2018 р.)

Діалог ректора з молодими вченими: активний науковий пошук (04.12.2018 р.)

Творча спадщина Г.С. Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу (25.10.2018 р.)

Досвідчені науковці і молоді дослідники представили педагогічні ідеї Василя Сухомлинського на тематичному семінарі з нагоди 100-річчя від дня народження вченого (26.09.2018 р.)

Ювілейна конференція до 120-річчя НУБіП: у полі зору учасників – якість освіти і гуманітарна наука (24.05.2018 р.)

Молоді вчені НУБіП України обговорили актуальні питання лідерства в освіті і науці (11.05.2018 р.)

Відкриваючи разом педагогічну спадщину Антона Макаренка: студенти, аспіранти, школярі та викладачі (16.03.2018 р.)

__________________________________________________________________________________________________________

 

Інформація про акредитацію освітньо-наукової програми 011 "Освітні, педагогічні науки"

 

Назва освітньої програми

Наказ про проведення акредитаційної експертизи

Програма виїзду експертної групи

Відомості про самооцінювання

Сертифікат про акредитацію

 

ОНП 011 "Освітні, педагогічні науки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook