Кафедра педагогіки

Історія кафедри

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

 

Р. В. Сопівник –завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент. Народився 28 травня 1977 р. у м. Заліщики Тернопільської області. Навчався на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2004 р. – кандидат історичних наук. Професійну діяльність розпочав у Заліщицькому державному аграрному коледжі імені Євгена Храпливого на посаді викладача соціо-гуманітарних дисциплін. Працював в НУБіП України на посадах заступника проректора з навчально-виховної роботи та студентських справ, проректора з навчально-культурно-виховної роботи та соціальних питань, директора навчально-наукового центру культурно-виховної та соціальної роботи. Захистив дисертацію доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. З 2013 р. очолює кафедру педагогіки. Є фахівцем у галузі формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі, національно-патріотичного виховання студентської молоді. Входить до складу спеціалізованих учених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій. За результатами наукових досліджень опублікував понад 100 праць з них 2 навчальні посібники, 5 монографій, понад 60 статей у наукометричних і фахових виданнях. Підготував 3 кандидатів педагогічних наук. Сьогодні під керівництвом Р. В. Сопівника працює 4 аспіранти. Кафедра педагогіки була створена у серпнi 1964 р. Разом із педагогічним кабінетом вона стала своєрідним центром надання педагогічної освіти викладачам аграрних технікумів на основі вивчення новітніх досягнень науки, техніки і передового педагогічного досвіду України і зарубіжжя. Кафедра забезпечувала викладання спеціальних дисциплін (педагогіка і психологія) слухачам, якi мали базову вищу освiту аграрного профiлю з навчанням на стацiонарному (1 рiк) i заочному (2 роки) вiддiленнях. Фундатором кафедри педагогіки став доктор педагогічних наук, професор Олександр Пантелеймонович Кондратюк, який очолював її з 1965 по 1976 роки. За його керівництва на кафедрі здійснювалась підготовка слухачів на двох потоках: з українською і російською мовами навчання. У цей період викладачами кафедри (доц. О. А. Гуменюк, асис. В. В. Швидкий) читались лише дисципліни педагогіка і психологія (проводились лекційні та практичні заняття). Часткові методики були передані на спеціалізовані кафедри тогочасної сільськогосподарської академії. Велике значення у підготовці слухачів відводилось педагогічній практиці, яка проводиться на базі 35 найкращих сільськогосподарських технікумів України та інших союзних республік, що затверджувалися безпосередньо Міністерством сільського господарства. Пiд керiвництвом О.П. Кондратюка колектив кафедри пiдготував i видав навчальний посiбник «Педагогiка» для слухачiв педагогiчних факультетiв та викладачiв середнiх сiльськогосподарських навчальних закладiв. Поряд iз викладацькою та виховною роботою на кафедрі виконуються науковi дослiдження. Науковцi працювали над комплексною темою професiйної педагогiки «Теоретичнi основи i практика пiдготовки спецiалiстiв у середнiх i вищих сiльськогосподарських навчальних закладах». Результатом такої роботи став захист 4-х докторських (О. П. Кондратюк, О. А. Гуменюк, А. I. Дьомiн, П. М. Олiйник) та 12 кандидатських дисертацiй. Наприкінці 1970-х рр. на кафедрі педагогіки започатковано підготовку аспірантів і докторантів за спеціальностями «Теорія та історія педагогіки», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Теорія і методика професійної освіти», а згодом її провідні вчені очолили спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій. З 1975 р. викладачі кафедри педагогіки читали спеціальні дисципліни для новостворених груп студентів на факультеті механізації (2 групи). По закінченню Української сільськогосподарської академії ці студенти отримували кваліфікацію інженер-педагог. У 1976–1988 рр. кафедру педагогіки очолював Д. А. Сметанін. У цей період колектив кафедри, в якому працювало шість кандидатів наук, забезпечував проведення занять із курсів педагогіки, психології й логіки. Заняття із спеціальних дисциплін, методик їх викладання на факультеті здійснювали також 38 викладачів інших кафедр академії. Під його редакцією видано навчальний посібник “Система профорієнтаційної роботи в школі”. У січні 1976 р. від кафедри педагогіки відокремився новий структурний підрозділ – кафедра технічних засобів навчання, яка стала першою такою кафедрою у сільськогосподарських вищих навчальних закладах країни. Керівником кафедри було призначено доцента, згодом – професора К. О. Квасневського. Наступником Д. А. Сметаніна стає О. А. Гуменюк. За його керівництва кафедра активно працює над розробкою методики викладання спеціальних дисциплін у сільськогосподарських технікумах. Зокрема, О. А. Гуменюком була розроблена методика викладання агрономічних дисциплін: землеробства, рослинництва, пізніше – загальну і часткові методики передали на кафедру педагогіки. Цікавим є той факт, що у 1979–1980 рр. слухачем педагогічного факультету стаціонарного навчання Української сільськогосподарської академії був С. М. Ніколаєнко – Міністр освіти і науки України в 2005–2007 рр., а з 2014 р. – ректор НУБіП України. С. М. Ніколаєнко на той час працював викладачем Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства, тому педагогічна освіта була йому необхідна. Ґрунтовна педагогічна підготовка С. М. Ніколаєнка, здобута на відповідному факультеті Української сільськогосподарсьої академії, стала хорошим підґрунтям для науково-дослідної роботи, що увінчалась захистом у 2009 р. докторської дисертації з педагогіки та присвоєнням вченого звання професора, а відтак і отримання звання члена-кореспондента НАПН України. Зусиллями науковців кафедри – доктора педагогічних наук, професора Павла Миколайовича Олійника, кандидата педагогічних наук, професора Карла Олександровича Квасневського, кандидата педагогічних наук, професора Олени Іванівни Киричук, кандидата психологічних наук, доцента Володимира Васильовича Швидкого, кандидата педагогічних наук, доцента Ріми Романівни Балан – були отримані суттєві результати в галузі аграрної психолого-педагогічної науки, що сприяло відкриттю нових структурних підрозділів педагогічного факультету – кафедри загальноосвітніх дисциплін (1990 р.), кафедри методики навчання (1994 р.), а згодом і кафедри психології. 1990–1998 рр. кафедрою керував відомий учений-педагог А. І. Дьомін, доктор педагогічних наук, професор, випускник Сільськогосподарського інституту, учасник бойових дій, ветеран Другої світової війни. Він пройшов шлях від старшого викладача кафедри педагогіки до завідувача. Опублікував близько 150 наукових праць, зокрема 50 книг і брошур. Науковий напрямок, який розробляв учений: дидактика вищої школи. З 1998 р. по 2011 р. кафедру педагогіки очолював П. Г. Лузан, доктор педагогічних наук, професор, випускник інженерно-педагогічного відділення Української сільськогосподарської академії. Петро Григорович опублікував більше 200 наукових праць, зокрема 9 монографій та 20 навчально-методичних видань (із них 2 підручники). Коло його професійних інтересів: теорія і методика професійної освіти, зокрема формування навчально-пізнавальної активності студентів; проблеми навчання і виховання студентської молоді; компетентнісний підхід у професійній освіті. З 2011 р. по липень 2013 р. кафедру педагогіки очолював А. А. Каленський, кандидат педагогічних наук, доцент, випускник Київського вищого інженерного училища протиповітряної оборони. Він опублікував більше 125 наукових праць, зокрема 4 монографії (2 у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 4 навчальних посібники, 16 методичних розробок. Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Р. В. Сопівник. Наразі на кафедрі працюють такі фахівці: член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор С. М. Ніколаєнко; академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г. П. Шевченко; доктори педагогічних наук, професори І. В. Зайченко, Л. В. Канішевська; доктори педагогічних наук, доценти: О. В. Васюк, В. А. Кручек; кандидати педагогічних наук, доценти: І. М. Буцик, C. В. Виговська, Л. М. Маценко; кандидат психологічних наук, доцент В. М. Теслюк; старші викладачі О. В. Єресько, В. В. Мойсеєв; старший лаборант: О. В. Лященко. Кафедра педагогіки, яка має 55-літню історію, є випусковою для студентів спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи», слухачів спеціальності «Професійна освіта». У 2017 р. на кафедрі відкрита нова освітньо-професійна програма підготовки фахівців І освітнього ступеня, галузі знань 01 – освіта, спеціальності 015 «Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)». НПП кафедри охоплюють усі види навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Філологія»; «Магістр» за спеціалізаціями «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальними закладами», «Менеджмент», «Філологія», «Переклад». Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Педагогіка», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування», «Порівняльна педагогіка», «Основи красномовства», «Основи профорієнтаційної роботи», «Методика роботи гувернера», «Педагогіка сімейного виховання», «Теорія та історія соціального виховання», «Загальна та професійна педагогіка», «Історія педагогіки та освіти в Україні», «Організація виховної роботи у ВНЗ», «Основи наукових досліджень в педагогіці», «Історія педагогіки та розвиток вищої освіти в зарубіжних країнах», «Міркування про адміністрування та лідерство», «Педагогічні технології», «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи», «Педагогічний експеримент», «Валеологія та основи медичних знань», «Організація діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», «Законодавча база навчальних закладів», «Керівник навчального закладу», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Педагогіка і методика викладання у вищій школі», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»). Структурними підрозділами кафедри педагогіки є навчально-науково-виробнича лабораторія «Педагогічні технології», яка обладнана сучасними меблями, робочими місцями для студентів магістратури, комп’ютерною технікою, відео та проекційною технікою, нормативно-керівними матеріалами, педагогічною літературою, засобами унаочнення, електронними версіями навчальних фільмів та навчально-методичних матеріалів. На кафедрі розробляється ініціативна тема НДР 0115U003561 «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах». Найважливішими результатами, одержаними кафедрою за пріоритетними напрямами досліджень, є: - розроблено державний стандарт за спеціальністю «Професійна освіта»; - розроблено програму виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот»; - обґрунтовано роль наукових досліджень у зростанні якості вищої освіти; - обґрунтовано теоретико-методологічні основи виховання студентської молоді на засадах національно-патріотичних цінностей; - обґрунтовано і впроваджено модель формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі; - вивчено досвід морального виховання старшокласників; - проаналізовано підготовку майбутніх соціальних педагогів до виховання здорового способу життя; - обґрунтовано педагогічну систему формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів; - досліджено теорію і методику формування культури педагогічної взаємодії; - вивчено практичну складову професійного становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу; - досліджено зміст педагогічної майстерності майбутніх викладачів ВНЗ; - обґрунтовано систему розвитку професійно-педагогічної етики у студентів вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей; - розроблено теоретико-методичні основи фахової підготовки студентів за педагогічним спрямуванням; - розглянуто шляхи удосконалення змісту професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки здійснюють підготовку аспірантів за спеціальностями 13.00.02 – «Теорія і методика навчання», 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 13.00.07 – «Теорія та методика виховання». Співробітники кафедри педагогіки є членами спеціалізованої вченої ради Д 26.004.18, яка функціонує в НУБіП України (Ніколаєнко С. М., Буцик І. М., Кручек В. А.). Р. В. Сопівник, Г. П. Шевченко – члени спеціалізованої вченої ради Д 29.051.06 Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля; Р. В. Сопівник, Л. В. Канішевська – члени спеціалізованої вченої ради К 74.053.02. Варто наголосити, що за останніх п’ять років на кафедрі педагогіки суттєво зросла якість кадрового забезпечення навчально-виховного процесі, додались 6 докторів наук, двоє професорів, 1 академік та 1 член-кореспондент НАПН України. Зусиллями колективу кафедри педагогіки у 2013–2017 рр. відкрито нову спеціальність «Професійна освіта» (бакалавр), отримано акредитаційний сертифікат на 10 років за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», відкрито нову наукову спеціальність «Науки про освіту», яка охоплює три спеціалізації 13.00.02 – методика навчання сільськогосподарських дисциплін, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 13.00.10 – інформаційні технології в освіті, розроблено загальноуніверситетську програму виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот». Кафедра здійснює значну роботу з підвищення педагогічної майстерності наставників академічних груп у рамках науково-методичного семінару «Методика виховної роботи наставника академічної групи». Викладачі кафедри доповідають на семінарах із підвищення педагогічної кваліфікації, «Школі молодого педагога», семінарах-нарадах для керівного складу університету і членів Вченої ради НУБіП України. Вихованці кафедри педагогіки сім років поспіль посідають призові місця на Всеукраїнських студентській олімпіаді з дисципліни «Педагогіка» (О. Наконечна, І. Васильківський, Н. Ліснічук, І. Місяченко, Ю. Вовковінська, В. Федосова, М. Шульга, І. Ткаченко та ін.). За останніх п’ять років кафедра педагогіки за підсумками рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників посідає перші місця серед 126 кафедр НУБіП України. Склад кафедри педагогіки (д.п.н, проф. Л.В. Канішевська, д.п.н. А.А. Каленський, д.п.н. О.В. Васюк, ректор НУБіП України С.М. Ніколаєнко, зав. кафедри педагогіки Р.В. Сопівник, к.п.н. І.М. Буцик, д.п.н.,проф. І.В. Зайченко, стар. лаборант О.В. Лященко, д.п.н. В.А. Кручек, к.п.н. С.В. Виговська, к.психол.н. В.М. Теслюк)

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015