Кафедра педагогіки

Історія кафедри

Історія підготовки педагогічних кадрів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України сягає першої половини минулого століття, коли розвиток сільського господарства на території Української СРР зумовив необхідність підготовки педагогічних кадрів для організації сільськогосподарської освіти.

У 1924 р. було відкрито агропедагогічне відділення у складі Київського сільськогосподарського інституту. На той час це вже був окремий навчальний заклад на території Голосієва, який у 1923 р. був сформований із агрофакультету Київського політехнічного інституту.

Агропедагогічне відділення функціонувало у вигляді Вищих Агро-Педагогічних Курсів. Першим завідувачем агропедагогічного відділення був професор Стойкевич І.М.


Стойкевич І.М. 
Завідувач агро-педагогічного відділення КСГІ (1924-1930 рр.)

У жовтні 1930 р. на базі агропедагогічного відділення було створено Київський агропедагогічний інститут як окремий навчальний заклад. Головним його завданням було забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами агарних навчальних закладів та шкіл.

Кафедра педагогіки була створена у серпні 1964 р. Разом із педагогічним кабінетом вона стала своєрідним центром надання педагогічної освіти викладачам аграрних технікумів на основі вивчення новітніх досягнень науки, техніки й передового педагогічного досвіду України й зарубіжжя.

Кафедра забезпечувала викладання спеціальних дисциплін (педагогіка й психологія) слухачам, які мали базову вищу освіту аграрного профілю з навчанням на стаціонарному (1 рік) i заочному (2 роки) відділеннях.

Кондратюк Олександр Пантелеймонович

Фундатором кафедри педагогіки став доктор педагогічних наук, професор Олександр Пантелеймонович Кондратюк, який очолював її в 1965–1976 рр. За його керівництва на кафедрі здійснювалась підготовка слухачів на двох потоках: з українською й російською мовами навчання.

У цей період викладачами кафедри (доц. О.А. Гуменюк, асис. В.В. Швидкий) читались лише дисципліни «Педагогіка» і «Психологія» (проводились лекційні та практичні заняття). Часткові методики були передані на спеціалізовані кафедри тогочасної сільськогосподарської академії.

Велике значення в підготовці слухачів відводилось педагогічній практиці, яка проводиться на базі 35 найкращих сільськогосподарських технікумів України та інших союзних республік, що затверджувалися безпосередньо Міністерством сільського господарства.

Пiд керiвництвом О.П. Кондратюка колектив кафедри пiдготував i видав навчальний посiбник «Педагогiка» для слухачiв педагогiчних факультетiв та викладачiв середнiх сiльськогосподарських навчальних закладiв.

Поряд iз викладацькою та виховною роботою на кафедрі виконуються науковi дослiдження. Науковцi працювали над комплексною темою професiйної педагогiки «Теоретичнi основи i практика пiдготовки спецiалiстiв у середнiх i вищих сiльськогосподарських навчальних закладах». Результатом такої роботи став захист 4-х докторських (О.П. Кондратюк, О.А. Гуменюк, А.I. Дьомiн, П.М. Олiйник) та 12 кандидатських дисертацiй.

Наприкінці 1970-х рр. на кафедрі педагогіки започатковано підготовку аспірантів і докторантів за спеціальностями «Теорія та історія педагогіки», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Теорія і методика професійної освіти», а згодом її провідні вчені очолили спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій.

З 1975 р. викладачі кафедри педагогіки читали спеціальні дисципліни для новостворених груп студентів на факультеті механізації (2 групи). По закінченню Української сільськогосподарської академії ці студенти отримували кваліфікацію інженер-педагог.

Сметанін Дмитро Аксентійович

У 1976–1988 рр. кафедру педагогіки очолював Д. А. Сметанін. У цей період колектив кафедри, у якому працювало шість кандидатів наук, забезпечував проведення занять із курсів педагогіки, психології й логіки. Заняття зі спеціальних дисциплін, методик їх викладання на факультеті здійснювали також 38 викладачів інших кафедр академії. Під редакцією Д. А. Сметаніна видано навчальний посібник «Система профорієнтаційної роботи в школі».

 

 

 

 

 

Склад педагогічного факультету в 1987 р.
1-й ряд (зліва направо): К.О. Кваснєвський, С.І. Таткова, О.А. Гуменюк, Хмельницький, І.В. Хоменко, А.І. Дьомін.
2-й ряд: Долинський, Ю.В. Соловей, В.В. Ільїн, Ю.В. Кобзуненко, Р.Р. Балан, А.Р. Рубльов, О.М. Бернова, В.В. Швидкий, О.Й. Заєць.

 

 Викладачі Української сільськогосподарської академії, які забезпечували викладання дисциплін на педагогічному факультеті. Серед них (перший ряд): І.В. Хоменко, К.О. Квасневський, Р.Р. Балан, В.В. Ільїн, А.І. Дьомін.

У січні 1976 р. від кафедри педагогіки відокремився новий структурний підрозділ – кафедра технічних засобів навчання, яка стала першою такою кафедрою в сільськогосподарських вищих навчальних закладах країни. Керівником кафедри було призначено доцента, згодом професора К.О. Квасневського.

Гуменюк Олександр Андрійович

Наступником Д.А. Сметаніна стає О.А. Гуменюк. За його керівництва кафедра активно працює над розробкою методики викладання спеціальних дисциплін у сільськогосподарських технікумах. Зокрема, О.А. Гуменюком була розроблена методика викладання агрономічних дисциплін: землеробства, рослинництва, пізніше загальну й часткові методики передали на кафедру педагогіки.

 

 

 

 

Станіслав Миколайович Ніколаєнко

Цікавим є той факт, що у 1979–1980 рр. слухачем педагогічного факультету стаціонарного навчання Української сільськогосподарської академії був С.М. Ніколаєнко – Міністр освіти і науки України в 2005–2007 рр., а з 2014 р. – ректор НУБіП України. С.М. Ніколаєнко на той час працював викладачем Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства, тому педагогічна освіта була йому необхідна. Ґрунтовна педагогічна підготовка С.М. Ніколаєнка, здобута на відповідному факультеті Української сільськогосподарської академії, стала хорошим підґрунтям для науково-дослідної роботи, що увінчалась захистом у 2009 р. докторської дисертації з педагогіки та присвоєнням вченого звання професора, а відтак і отримання звання члена-кореспондента НАПН України.

Зусиллями науковців кафедри – доктора педагогічних наук, професора Павла Миколайовича Олійника, кандидата педагогічних наук, професора Карла Олександровича Квасневського, кандидата педагогічних наук, професора Олени Іванівни Киричук, кандидата психологічних наук, доцента Володимира Васильовича Швидкого, кандидата педагогічних наук, доцента Рими Романівни Балан – були отримані суттєві результати в галузі психолого-педагогічної науки, що сприяло відкриттю нових структурних підрозділів педагогічного факультету – кафедри загальноосвітніх дисциплін (1990 р.), кафедри методики навчання (1994 р.), а згодом і кафедри психології.

Дьомін Анатолій Іванович

1990–1998 рр. кафедрою керував відомий учений-педагог А.І. Дьомін, доктор педагогічних наук, професор, випускник Сільськогосподарського інституту, учасник бойових дій, ветеран Другої світової війни. Він пройшов шлях від старшого викладача кафедри педагогіки до завідувача. Опублікував близько 150 наукових праць, зокрема 50 книг і брошур. Науковий напрямок, який розробляв учений, – дидактика вищої школи.

 

 

 

  


Склад кафедри педагогіки у 2011 р. 

Лузан Петро Григорович

З 1998 р. по 2011 р. кафедру педагогіки очолював П.Г. Лузан, доктор педагогічних наук, професор, випускник інженерно-педагогічного відділення Української сільськогосподарської академії. Петро Григорович опублікував більше 200 наукових праць, зокрема 9 монографій та 20 навчально-методичних видань (із них 2 підручники). Коло його професійних інтересів – теорія і методика професійної освіти, зокрема формування навчально-пізнавальної активності студентів, проблеми навчання і виховання студентської молоді, компетентнісний підхід у професійній освіті.

 

 

Склад кафедри педагогіки у 2012 р.

 

Каленський Андрій Анатолійович

З 2011 р. по липень 2013 р. кафедру педагогіки очолював А.А. Каленський, кандидат педагогічних наук, доцент, випускник Київського вищого інженерного училища протиповітряної оборони. Він опублікував більше 125 наукових праць, зокрема 4 монографії (2 у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 4 навчальних посібники, 16 методичних розробок.

Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Р.В. Сопівник.

 

 

 

Склад кафедри педагогіки у 2013 р.

Сопівник Руслан Васильович

Народився 28 травня 1977 р. у м. Заліщики Тернопільської області. Навчався на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2004 р. – кандидат історичних наук. Професійну діяльність розпочав у Заліщицькому державному аграрному коледжі імені Євгена Храпливого на посаді викладача соціо-гуманітарних дисциплін. Працював у НУБіП України на посадах заступника проректора з навчально-виховної роботи та студентських справ, проректора з навчально-культурно-виховної роботи та соціальних питань, директора навчально-наукового центру культурно-виховної та соціальної роботи. Захистив дисертацію доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. З 2013 р. очолює кафедру педагогіки. Є фахівцем у галузі формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі, національно-патріотичного виховання студентської молоді. Входить до складу спеціалізованих учених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

За результатами наукових досліджень опублікував понад 100 праць: 6 навчальні посібники, 5 монографій, понад 60 статей у наукометричних і фахових виданнях та ін.

Підготував 6 кандидатів педагогічних наук. Сьогодні під керівництвом Р.В. Сопівника працює 4 аспіранти.

Наразі на кафедрі працюють такі фахівці: член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор НУБіП України С.М. Ніколаєнко; академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г.П. Шевченко; доктор педагогічних наук, професор О.В. Васюк; доктор педагогічних наук, доцент О.В. Кучай; кандидати педагогічних наук, доценти: І.М. Буцик, Т.І. Ковальчук, C.В. Виговська, Л.М. Маценко, К.Ю. Саф'ян, О.М. Прохорчук; кандидати педагогічних наук, асистенти: О. М. Гончарук, О.В. Єресько; асистенти: В.В. Моісєєв, П.О. Смоляк; старші лаборанти: Н.В. Конько, А.О. Башинська.

Кафедра педагогіки, яка має 55-літню історію, є випусковою для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», ОП «Педагогіка вищої школи». У 2017 р. на кафедрі відкрита нова освітньо-професійна програма підготовки фахівців І освітнього ступеня галузі знань 01 – освіта, спеціальності 015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)».

НПП кафедри охоплюють усі види навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» за освітніми програмами «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Філологія»; «Магістр» за освітніми програмами «Педагогіка вищої школи», «Менеджмент», «Переклад».

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Валеологія та основи медичних знань», «Вікова та педагогічна психологія», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Вступ до спеціальності», «Етика сімейного життя», «Загальна та професійна педагогіка», «Законодавча база навчальних закладів», «Інноваційні технології в освіті», «Історія педагогіки та освіти в Україні», «Історія педагогіки та розвиток вищої освіти в зарубіжних країнах», «Керівник навчального закладу», «Лідерологія», «Методика роботи гувернера», «Організація виховної роботи у закладах вищої освіти», «Організація діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», «Освітні технології», «Основи загальної та соціальної педагогіки», «Основи красномовства», «Основи наукових досліджень у педагогіці», «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи», «Основи профорієнтаційної роботи», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка сімейного виховання», «Педагогіка та освітні технології (педагогіка)», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Педагогіка», «Порівняльна педагогіка», «Психологія та педагогіка», «Теорія та історія соціального виховання».

 

Науково-педагогічні працівники кафедри з метою забезпечення викладання навчальних дисциплін щорічно укладають і видають значну кількість підручників та посібників. Серед них:

1. Ніколаєнко С. М. Законодавча база управління навчальними закладами : навч. посіб. Київ : НУБіП України, 2015. 225 с.
2. Ніколаєнко С. М. Керівник навчального закладу : навч. посіб. Київ : НУБіП України, 2016. 172 с.
3. Шинкарук В. Д., Сопівник Р. В., Сопівник І. В. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») : навч. посіб. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 236 с.
4. Сопівник Р. В., Сопівник І. В. Організація виховної роботи у закладах вищої освіти. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 631 с.
5. Сопівник Р. В. , Сопівник І. В. Теорія і методика виховання. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 469 с.
6. Васюк О. В. Порівняльна педагогіка : підруч. Київ – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. 412 с.
7. Васюк О. В. Теорія і історія соціального виховання : підруч. Київ : ЦП «Компринт», 2018. – 419 с.
8. Виговська С. В. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. (у схемах і таблицях). Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. 381 с.
9. Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання : підруч. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 376 с.
10. Педагогіка та психологія вищої школи (Частина І. Педагогіка вищої школи) : хрестоматія ; навч. посібн. Укладачі С. В. Виговська, О. В. Васюк. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 797 с.
11. Теслюк В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підруч. Київ : Ліра-К, 2015. 340 с.
12. Ковальчук Т. І., Шинкарук В. Д. Організаторська робота у студентській групі : навч. посібн. для наставників студентських груп. Київ ; НУБіП Країни, 2017. – 656 с.

Структурними підрозділами кафедри педагогіки є навчально-науково-виробнича лабораторія «Педагогічні технології», яка обладнана сучасними меблями, робочими місцями для студентів магістратури, комп’ютерною, відео- та проекційною технікою, нормативними матеріалами, педагогічною літературою, засобами унаочнення, електронними версіями навчальних фільмів та навчально-методичних матеріалів.

На кафедрі розробляється ініціативна тема НДР 0115U003561 «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах».

Найважливішими результатами, одержаними кафедрою за пріоритетними напрямами в період з 2013-по 2018 рр., є: акредитовано спеціальність освітнього ступеня «Магістр» «Освітні, педагогічні науки»; у співпраці з іншими закладами вищої освіти та МОН України розроблено державний стандарт за освітньою програмою «Професійна освіта»; започатковано підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» ОП «Професійна освіта» (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології); відкрито наукову спеціальність «Науки про освіту» за ОП «Теорія і методика виховання», «Методика навчання», «Інформаційні технології в освіті»; розроблено програму виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот»; обґрунтовано роль наукових досліджень у зростанні якості вищої освіти; методично забезпечується проведення семінарів із підвищення педагогічної майстерності «Виховна робота наставника академічної групи», «Школа молодого педагога»; обґрунтовано теоретико-методологічні основи виховання студентської молоді на засадах національно-патріотичних цінностей; обґрунтовано і впроваджено модель формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі; узагальнено досвід морального виховання старшокласників; розроблено методику підготовки майбутніх соціальних педагогів до виховання здорового способу життя; обґрунтовано педагогічну систему формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів; досліджено теорію і методику формування культури педагогічної взаємодії; розроблено методичне забезпечення формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів університетів наук про життя; розроблено теоретичні та методичні основи професійної підготовки педагогічних кадрів для університетів наук про життя.

Результати досліджень науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки лягли в основу монографій, статей, програм:

1. Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 419 с.
2. Ніколаєнко С. М., Шинкарук В. Д., Рудень Д. М., Сопівник Р. В., Сопівник І. В., Петрів Г. В., Кушнір А. О., Моісєєв В. В., Давидова О. П. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот» : навч.-метод. посіб. Київ : «Ай Си Ес - Актив», 2016. 75 с.
3. Сопівник Р. В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2014. 533 с.
4. Сопівник Р. В., Мешко К. І. Виховання господарської дбайливості студентів аграрних вищих навчальних закладів в контексті лідерологічного аналізу: монографія. – Київ: «ЦКомпринт», 2016. – 632 с.
5. Буцик І. М. Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні технічних дисциплін : монографія. Київ : ДАКККіМ, 2011. 183 с.
6. Васюк О. В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів : монографія. Київ – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. 336 с.
7. Васюк О. В., Виговська С. В., Виговський А. Ю. Мотивація навчальної діяльності студентів. Київ : Компринт, 2018. 188 с.
8. Виговська С. В. Професійне становлення студенток у вищих навчальних закладах : монографія. Київ : НАККіМ, 2010. 214 с.
9. Виховання особистості в контексті професійної підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів : колективна монографія [С. М. Ніколаєнко, В. Д. Шинкарук, І. М. Буцик, О. В. Васюк, С. В. Виговська, І. В. Зайченко, А. А. Каленський, Л. В. Канішевська, В. А. Кручек, Л. М. Маценко, Р. В. Сопівник, Г.П.Шевченко та ін. ; за ред.проф. С. М. Ніколаєнка]. – Київ : 2015. – 450 с.
10. Кручек В. А. Формування культури педагогічної взаємодії : монографія. Київ : НАКККіМ, 2012. 408 с.
11. Маценко Л. М. Діяльність наставника в системі виховної роботи вищого навчального закладу : монографія. Київ : НАКККіМ, 2010. 402 с.
12. Жалдак Л. М. Гуртування студентської групи вищого аграрного закладу освіти : монографія. Київ : НАУ, 2007. 210 с.
13. Наконечна О. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з обліку та аудиту у вищих аграрних навчальних закладах на засадах компетентнісного підходу : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 224 с.
14. Ніколаєнко С. М., Кваша С. М., Ковальчук Т. І., Касаткін Д. Ю. Школа лідерства НУБіП України: від індивідуальної дії до колективної взаємодії : монографія. Київ : Міленіум, 2018. 185 с.
15. Volodymyr Bulgakov, Stanislav Nikolaenko, Ivan Holovach, Semjons Ivanovs, Kaspars Vartukapteinis. Theoretical investigetions of oscillations of root crop head cleaner hanged on integral row-crop tractor // 16th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Proceeding, Volume 16. May 24-26, 2017, p. 1395-1408. Режим доступу: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2017/ (Elsevier SCOPUS, Tomson Reuters Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Central&Eastern European Academic Source, Agricola).
16. Hrygorij Kaletnik, Irina Pilvere, Stanislav Nikolaenko, Volodymyr Bulgakov. Investigetion of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine // 16th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Proceeding, Volume 16. May 24-26, 2017, p. 1250-1256. Режим доступу: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2017/ (Elsevier SCOPUS, Tomson Reuters Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Central&Eastern European Academic Source, Agricola).
17. Ніколаєнко С. М., Шинкарук В. Д., Ковальчук В. І., Кочарян А. Б. Використання BigData в освітньому процесі сучасного університету. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 60. № 4. С. 239–253. URL : https://www.researchgate.net/publication/320206336_Vikoristanna_Big_Data_v_osvitnomu_procesi_sucasnogo_universitetu.
18. Кушнір В. М., Сопівник Р. В., Пижик І. Формування уявлень про моральні якості та норми у дітей старшого дошкільного віку засобами мультиплікаційних фільмів. Наука і освіта. 2017. № 10. С.170–175. (Web of Science).
19. Наконечна О. В. Рудень Д. М., Сопівник Р. В. Регіональні та вікові особливості самооцінки сучасної української молоді. Наука і освіта. 2017. № 6. С. 172–180. URL : http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-6-doc/2017-6-st26.
20. Vasiuk O. V. Future social care teachers’ professional focus maturity. Наука і освіта. 2017. №4. С. 132–136. URL : http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-4-doc/2017-4-st22. (Web of Science).
21. Vasiuk O. V. Vyhovska S. V. , Grzegorz Brzuze Examining Students’ Academic Motivation. Наука і освіта. 2017. №12. С. 105–111. URL : http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-12-doc/2017-12-st15.

Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки здійснюють підготовку докторів філософії за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізації «Теорія і методика виховання», «Теорія і методика навчання», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті») та 015 «Професійна освіта («Теорія і методика професійної освіти»).

Співробітники кафедри педагогіки є членами спеціалізованої вченої ради Д 26.004.18, яка функціонує в НУБіП України (Ніколаєнко С.М., Сопівник Р.В., Васюк О.В.). Р.В. Сопівник, Г.П. Шевченко – члени спеціалізованої вченої ради Д 29.051.06 Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля; Р.В. Сопівник – член спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; О.В. Васюк – член спеціалізованої вченої ради К 62.147.02 Мукачівського державного університету.

При кафедрі педагогіки діють наукові школи на чолі з провідними ученими «Розробка дидактичних основ розвитку пізнавальної діяльності студентів» (А.І. Дьомін), «Управління розвитком освіти в контексті світових інтеграційних процесів» (С.М. Ніколаєнко), «Актуальні проблеми виховання ціннісних орієнтацій та лідерських якостей студентів» (Р.В. Сопівник, І.В. Сопівник), «Формування професійної спрямованості майбутніх фахівців природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладів» (О.В. Васюк).

Варто наголосити, що за останніх п’ять років на кафедрі педагогіки суттєво зросла якість кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, додались 6 докторів наук, двоє професорів, 1 академік та 1 член-кореспондент НАПН України, окремі з них володіють іноземними мовами на рівні В2.

Кафедра здійснює значну роботу з підвищення педагогічної майстерності наставників академічних груп та молодих викладачів у рамках науково-методичних семінарів «Виховна робота наставника академічної групи», «Школа молодого педагога». Викладачі кафедри доповідають на семінарах і вебінарах із підвищення педагогічної майстерності, семінарах-нарадах для керівного складу університету і членів Вченої ради НУБіП України.

За останніх шість років кафедра педагогіки за підсумками рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників посідає перші місця серед 126 кафедр НУБіП України.

Вихованці кафедри педагогіки вісім років поспіль посідають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з дисципліни «Педагогіка» (О. Наконечна, І. Васильківський, Н. Ліснічук, І. Місяченко, Ю. Вовковінська, В. Федосова, М. Шульга, І. Ткаченко, В. Мацола, А. Литюк та ін.). А у 2019 р. О. Тверезовська стала призером Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з педагогіки.

На фото (зліва на право) декан гуманітарно-педагогічного факультету, д-р філол.наук, проф. В.Д. Шинкарук, переможці олімпіади В. Мацола та І. Ткаченко, зав. кафедри, д-р пед.наук Р.В. Сопівник

Переможці олімпіади 2019 р. А. Литюк та М. Шульга

Призер Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з педагогіки О. Тверезовська

Викладачі кафедри педагогіки пишаються своїми талановитими студентами! Зокрема, П. Смоляк є Майстром спорту України, М. Остяк є лауреатом І ступеня ІІІ Міжнародного вокального конкурсу імені Квітки Цісик із врученням ордена «Золота Квітка», М. Щербина переможниця конкурсу Краса НУБіП України у номінації «Міс Гармонія».

Майстер спорту України П. Смоляк


Склад кафедри педагогіки у 2018 р.
(асист. О.В. Лященко, асист. В.В. Моісєєв, д.п.н. О.В. Васюк, к.п.н. О.В. Наконечна, д.п.н. Л.В. Канішевська, к.п.н. С.В. Виговська, ректор НУБіП України С.М. Ніколаєнко, зав. кафедри, д.п.н. Р.В. Сопівник, асист. О.В. Єресько, д.п.н. В.А. Кручек, д.п.н. О.В. Кучай, к.п.н. Л.М. Маценко, старший лаборант Н.В. Варивода, к.п.н. І.М. Буцик)

 Перспективи розвитку кафедри педагогіки. Кафедра педагогіки продовжує йти в ногу з часом та ставить амбітні цілі. Якщо говорити про наукові розробки, то ними стануть дослідження, що посилюватимуть національну безпеку України, забезпечуватимуть сталий розвиток суспільства, а також інноваційні методики, які мають прикладне значення та помітний економічний ефект. Тому розробку теоретичних і методичних засад навчання і виховання особистості майбутнього фахівця кафедра педагогіки вважає вкрай необхідною для виживання людства та збереження української державності. З цією метою викладачі кафедри планують розробляти актуальні наукові проекти для участі у конкурсах бюджетного фінансування та грантових програмах, продовжать співпрацю з зарубіжними колегами.

Науково-педагогічні працівники кафедри, разом з іншими кафедрами гуманітарно-педагогічного факультету, працюватимуть над відкриттям нових, затребуваних освітніх програм та водночас дбатимуть про забезпечення високого рівня надання освітніх послуг. У цьому зв’язку для нас критерієм будуть результати виступів нашої молоді на всеукраїнських студентських олімпіадах з педагогіки та професійної освіти, конкурсах студентських наукових робіт.

Кафедра педагогіки посилюватиме публікаційну активність, зокрема у виданнях, які входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science (до речі, вчені нашої кафедри опублікували 8 статей у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science). Необхідно приділяти увагу організації й проведенню практик у співпраці з радою роботодавців, презентації кафедри педагогіки в освітньому і науковому просторі (брати участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, працювати у спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій та експертних комісіях по ліцензуванню та акредитації освітніх програм, публікувати наукові статті у фахових виданнях).

  Міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток вищих духовних потреб особистості в контексті формування здорового способу життя»

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook