Кафедра економічної кібернетики

Історія кафедри

Історичний нарис: кафедра економічної кібернетики в НУБіП України
Термін «економічна кібернетика» з'явився на початку 60-х років і пов'язаний з розробкою моделей економічних систем і явищ, використанням електронної обчислювальної техніки для дослідження цих моделей і для вирішення завдань управління. Математичні моделі економічних систем та явищ дозволили краще осмислити динаміку досліджуваних систем, виробити дієві рекомендації по раціоналізації їх структури і методів економічного прогнозування та управління. Методи аналізу, що застосовуються в економічній кібернетиці, допомагають знаходити оптимальні режими управління і будувати раціональні системи обробки економічних даних, засновані на широкому використанні комп'ютерних технологій. Все це сприяє інтенсивному розвитку математичного моделювання, яке в сфері економіки набуло нового напряму – економіко-математичного моделювання.
 
У суспільстві виникає потреба в підготовці економістів-математиків (саме так була визначена кваліфікація спеціалістів) спеціальність «Економічна кібернетика». В Україні спеціальність «економічна кібернетика» з'явилася в 1965 році, одразу, в трьох університетах: Київському, Львівському, Донецькому.
Запровадженню спеціальності «економічна кібернетика» в Українській сільськогосподарській академії сприяє створення в 1965 році кафедри економіко-математичних методів і обчислювальної техніки, яка згодом, в грудні 1967 року отримала назву кафедри економічної кібернетики.
Першим завідувачем кафедри призначений доктор сільськогосподарських наук, в.о. професора кафедри лісової таксації лісогосподарського факультету Нікітін Костянтин Євлампійович – ініціатор впровадження сучасних математичних методів та електронно-обчислювальної техніки в наукових дослідженнях і в практиці лісового господарства та лісовпорядкування.
З 1967 року на кафедрі готують фахівців для управлінсько-аналітичної, прогнозно-економічної та програмно-математичної роботи у галузі господарської, комерційної, інвестиційної діяльності аграрних підприємств. З квітня 1968р. по липень 1979 р. кафедру очолював доцент Скрипка Анатолій Григорович.
На той час кафедра економічної кібернетики в УСГА була однією із п`яти аналогічних, створених у той час у Радянському Союзі і, в співдружності з кафедрами Одеського сільськогосподарського інституту та Тімірязівської сільськогосподарської академії (м. Москва), відігравала провідну роль у розробці навчальних програм, посібників, методичних вказівок для підготовки фахівців з економічної кібернетики. Зокрема, у цей час за участю кафедри був створений перший у Радянському Союзі навчальний посібник з основ кібернетики (Кравченко Р.Г., Скрипка А.Г. Основы кибернетики. – М.: Экономика, 1974. – 278 с.).
У той період  при кафедрі створено Галузеву лабораторію прогнозування і розміщення сільськогосподарського виробництва та  Обчислювальний центр на базі електронно-обчислювальних машин «Минск-32» та двох ОЕМ «Одра -1013». У цих структурах у різний час працювали: Скрипка А.Г., Станкевич Б.А.,    Мосіюк П.О., Рейтман М.М., Андрюшко Т.І., Богомолов Ю. І., Бородін В.М., Братусь Н.Г. ,Вітюк В.М.,  Володимиренко В.М., Гаєва В. А., Гергель А.В.,  Гречинський В. А., Гриша С., Гуляєва М.І., Дика О., Дмитрієва А., Довбах В.А., Дорошенко С. В., Дорошенко  М., Жебка В., Жидченко М., Ігнатьєва В., Іоффе С., Карпенко К., Кваша С., Квітченко Т., Кириченко К., Ковальова А., Кожукало В., Козаченко І., Козицька Т., Комаревич С., Костенко Г., Кремінська Е., Куніцька А., Кушнір Т., Левченко О., Литвинов В., Мащенко Є.
Тематика досліджень охоплювала питання розробки загальної теорії управління, методів і засобів побудови інтелектуальних систем управління різного рівня і призначення, аналізу господарської діяльності аграрних підприємств та промислово-аграрних об’єднань, оптимізації структури та прогнозування їх розвитку.
У співдружності з Інститутом кібернетики ім. акад. В.С. Глушкова та Академією наук СРСР здійснювались наукові розробки з практичним впровадженням комплексів комп’ютерних програм, управлінських систем. При кафедрі був створений консультативний центр всесоюзного значення, куди звертались фахівці освітніх, наукових та виробничих установ для отримання кваліфікованих консультацій з питань розробки та розв’язку оптимізаційних задач з використанням найсучасніших електронно-обчислювальних машин.
Перші персональні комп’ютери з’явилися в навчальних класах та проблемній лабораторії кафедри економічної кібернетики в 1985році.
Першим аспірантом кафедри економічної кібернетики був Кадієвський Володимир Андрійович, нині доктор економічних наук, професор, який з 1979 по 2002 роки очолював кафедру. Він започаткував та більше 20 років розвивав принципові позиції наукової школи економіко-математичного моделювання, підготував понад 30 кандидатів та біля десятка докторів наук, частина з яких успішно працює в НУБіП України. Більшість наукових кадрів кафедри було підготовлено під керівництвом та за сприяння саме Володимира Андрійовича.
З 2002 по 2008 роки завідувачем кафедри був доцент Попов Олександр Євгенович, який також закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Економічна кібернетика» та все своє професійне життя опікувався удосконаленням фахової підготовки студентів за спеціальність «Економічна кібернетика»
   З 2009 року кафедру очолює д.е.н., професор Скрипник Андрій Васильович, автор багатьох робіт з моделювання ризиків державного управління в фінансовій галузі. За сприяння Скрипника  А.В. посилено наукову роботу студентів, серед яких неодноразові  стипендіати іменних стипендій, переможці загальнонаціональної програми з підтримки талановитої молоді програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, переможці конкурсів наукових робіт,  міжнародних   та всеукраїнських олімпіад за фахом.
Роботу кожного науково-педагогічного колективу оцінюють по учнях та випускниках. Серед випускників кафедри економічної кібернетики депутат декількох скликань Верховної ради України І.О.Заєць, член-кореспондент, першій віце-президент ДННУ Академії фінансового управління АН О.С. Власюк, віце-президент, член-кореспондент ААНУ С.М. Кваша, член-кореспондент ААНУ, завідувач кафедрою світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності НУБіП України В.П. Галушко, інші завідувачі та науковці.
Тематика дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів кафедри економічної кібернетики найбільш повно відображає вектор наукового розвитку кафедри на найближчі декілька років. Умовно наукові спрямування можна поділити на три головні напрями:
1) моделювання інституціональних рішень у сфері аграрного виробництва; Дисертаційні дослідження присвячені вирішенню проблем інституціональних перетворень в аграрній сфері (впровадження ринку землі сільськогосподарського призначення, стабілізації стану продовольчої безпеки) та використанню моделі часткової рівноваги  для моделювання розвитку цукрової галузі;
2) оптимізація інформаційного простору та сфери інформаційних технологій, зокрема, підвищення ефективності використання інформаційного простору з метою реалізації пріоритетів національного розвитку, та моделі керованого та некерованого навчання з метою підвищення ефективності бізнес рішень;
3) еколого-економічне моделювання з позицій функції суспільного добробуту.  Напрямок пов’язаний у першу чергу з використанням поняття екстерналій в діяльності енергетичного та аграрного секторів економіки України, причому, в ролі екстерналій для аграрного сектора виступає енергетичний сектор, який впливає на обсяги випуску аграрної продукції неринковим шляхом (погіршує якість ґрунтів, річних вод, повітря).
 
Нікітін Костянтин Євлампійович
 
 
 

 Нікітін К.Є. (1908–1987 рр.) народився в с. Чуриліному, республіка Татарстан. Після закінчення у 1930 р. Казанського інституту сільського господарства та лісівництва працював на різних науково-виробничих та викладацьких посадах. У 1937 році захистив кандидатську дисертацію, працював на посаді завідувача кафедри Архангельського лісотехнічного інституту.
Після участі в Радянсько-фінській війні (1939–1940 рр.) та Великій Вітчизняній війні (1942–1945 рр.) в 1945 р. К.Є. Нікітіна призначено заступником директора Київського лісогосподарського інституту з навчальної та наукової частини. Завдяки цілеспрямованості, невпинній енергії, працелюбності та організаторським здібностям Костянтину Євлампійовичу вдається провести капітальні наукові дослідження модринових насаджень в Україні, підготувати докторську дисертацію на тему «Теоретичні та експериментальні дослідження таксаційної будови і росту модринових насаджень України» та блискуче захистити її у 1964 році.
У січні 1965 року доктора сільськогосподарських наук К.Є. Нікітіна обирають за конкурсом на посаду професора кафедри лісової таксації. Саме у цей період з особливою актуальністю постає проблема використання математичних методів і засобів сучасної обчислювальної техніки у вирішенні прикладних питань аграрної науки. З 1 вересня 1965 року доктор с.г. наук, в.о. професора К.Є. Нікітін  призначений завідуючим кафедри статистики та обчислювальної техніки (Наказ №165, УСГА), яка потім стає кафедрою економіко-математичних методів і обчислювальної техніки.
У грудні 1967 року кафедра отримала назву –  економічної кібернетики. До початку 1968 року кафедрою продовжував керувати К.Є. Нікітін. У квітні 1968 року  К.Є. Нікітін просить керівництво перевести його професором на кафедру лісової таксації, а замість себе обов’язки завідувача кафедрою покласти на кандидата економічних наук А.Г. Скрипку. Нікітін К.Є. посмертно є  Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 1990 року: за «Цикл наукових робіт «Методичне та інформаційне забезпечення системи обліку і комплексного використання лісових ресурсів УРСР».
Скрипка Анатолій Григорович

 Скрипка А.Г. (1930-2007)  працював в УСГА з травня 1967р., почав з  кафедри економіко-математичних методів і обчислювальної техніки, за сумісництвом, паралельно працюючи співробітником обчислювального центру Держплану УРСР.
З квітня 1968 року по липень 1979 року очолював кафедру економічної кібернетики. Працював у напрямку нового застосування математичних методів та ЕОМ в сільськогосподарському виробництві, а саме в області оптимального управління сільським господарством. Видає спільно з професором Р.Г. Кравченко перший в радянському союзінавчальний посібник «Основы кибернетики» (Москва 1974 рік). Пише та видає монографію «Методи оптимізації управління сільськогосподарським виробництвом» та багато  праць присвячених напрямку застосування економіко-математичних методів для розвитку та управління сільським господарством. В подальшому,  до 1999 року, будучи  професором кафедри, очолював проблемну лабораторію.
 
Кадієвський Володимир Андрійович

 Кадієвський В.А.  народився 25 березня 1938 року   у с. Голованівськ, Кіровоградської області.З юних років Володимир Андрійович дуже хотів вчитися і жадібно освоював все нове. До 10 класу він прочитав всю світову літературну  класику. Закінчив сільськогосподарський технікум, потім служив в армії. В школі військової контррозвідки здобув професію шифрувальника.
Під час служби на Тихоокеанському флоті була можливість вчитися і він вступив на філософський факультет університету, закінчивши там два курси, повертається в Україну і подає документи на економічний факультет Київської сільськогосподарської академії. Після закінчення академії (Київ, 1966), два роки працював у рідному вузі начальником госпрозрахункового обчислювального центру і готував кандидатську дисертацію. Згодом поступив в аспірантуру на кафедру кібернетики (ставши першим аспірантом кафедри) і в 1971 році захистив кандидатську дисертацію. У 1989 році захистив докторську дисертацію.
Доктор економічних наук (1989), професор (1990) визнаний в Україні і за кордоном вчений у галузі економічної кібернетики, один із її фундаторів. Науково-дослідні роботи Володимира Андрійовича присвячені проблемам математичного моделювання економічних процесів, застосування комп’ютерних технологій в управлінні процесами ринкової економіки, міжгалузевих зв’язків, методів і моделей прийняття управлінських рішень у бухгалтерському обліку, статистиці та аудиті.  Відомий як майстерний лектор та викладач.
Під науковим керівництвом Кадієвського Володимира Андрійовича захищено понад 20 кандидатських і 5 докторських дисертацій. Окрім наукової, займався і публіцистичною діяльністю. Кадієвський В. А. постійно бере участь у науковому обґрунтуванні та підготовці документів нормативного, прогнозного та програмного характеру. Як член комісії МОН України розробляв навчальні плани і типові програми зі спеціальності «Економічна кібернетика», готував матеріали щодо акредитації і ліцензування окремих спеціальностей. Ним прочитані курси навчальних дисциплін з економічної кібернетики у ВНЗ Новосибірська, Ташкента, Душанбе. Працював у комісії Верховної Ради як помічник-консультант народного депутата.  
Понад 20 років Володимир Андрійович Кадієвський очолював кафедру економічної кібернетики рідної сільськогосподарської академії. Науковий потенціал кафедри завжди поповнювався кандидатами та докторами наук, що отримували наукові звання під керівництвом та за сприяння Володимира Андрійовича.  За цей час, з-під його пера світ побачило 120 наукових праць, навчальних посібників та монографій. Його праці видають і цитують за кордоном, дослідження та розробки професора Кадієвського знаходять практичне застосування в цукровій, тваринницькій та інших галузях економіки. Він є незаперечним авторитетом у нашій країні  з моделювання і оптимізації розвитку сільськогосподарського виробництва.
 
Попов Олександр Євгенійович

 Попов О. Є. (1953-2017)  народися 09 березня 1953 року в м. Тула. У 1970 р. Попов О.Є. вступив до Української сільськогосподарської академії на економічний факультет спеціальності «Економічна кібернетика», яку в 1975 р. закінчив з відзнакою. У 1988 р. захистив дисертацію за темою «Ефективність різних варіантів програми великомасштабної селекції симентальської худоби УРСР» та отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.
Вчене звання доцента присвоєно в 1991 р.У стінах рідного вузу працював з 1975 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті. Результатами наукової роботи Попова О.Є є особисті наукові досягнення, що впроваджені у практику сільськогосподарського виробництва (Рекомендации по расчету программ селекции молочного и молочно-м'ясного скота при чистопородном разведении и скрещивании//3атверджені науково-технічною радою Держагропрому України - К.Урожай, 1989, співавторство.).
З 1979 р. приймав участь у виконанні 16 науково-дослідних робіт за договірною тематикою. У 1985 р. за виконання науково-дослідної роботи по темі «Інтегрована система обробки зоотехнічної інформації і автоматизованого управління селекційним процесом у молочному та м'ясному скотарстві» було присуджено премію ім. О. Бойченко в області науки і техніки.
З лютого 2002 р. до березня 2009 р. очолював кафедру економічної кібернетики. Довгий час виконував обов’язки заступника декана економічного факультету (1989-1995 рр., 1997-2001 рр.) З березня 2011 р. по липень 2014 р. виконував обов’язки завідувача кафедри інформаційних і дистанційних технологій. 3 липня 2014 р. по 31 грудня 2014 р. працював заступником директора Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки. З січня 2015 р. – завідувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій факультету інформаційних технологій.
Попов О.Є. приймав активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу та був співавтором розробки базових навчальних планів з спеціальностей «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства».
Загальний педагогічний стаж більше 40 років. Попов О.Є. є автором та співавтором більше 100 наукових публікацій, у т.ч. п’яти навчальних посібників  та двох підручників з грифом МОН України. Нагороджений знаком «відмінник освіти України» (2002 р.). Рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України присвоєно звання заслуженого науково-педагогічного працівника НУБіП України (2011 р.), нагороджувався грамотами та подяками Університету. За вагомий внесок Попова Олександра Євгенійовича у підготовку фахівців аграрного сектору, йому була присуджена державна стипендія (2016 рік.).
 
Скрипник Андрій Васильович
 

 Скрипник А.В. народився 19 серпня 1948 р. у м. Кіров Російської Федерації. В 1971 р. закінчив фізичний факультет Московського державного університету ім. Ломоносова. З 1972 року по 1985 рік  працював у Сахалінському комплексному науково-дослідному інституті АН СРСР. У 1984році захистив кандидатську дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Океанологія» по дослідженню штормових нагонів на побережжі острову Сахалін та островах Курильської гряди.
З 1986 року по 1990 рік працював доцентом фізико-математичного факультету південно-Сахалінського державного педагогічного інституту. В 1990 році переїхав у м. Київ де працював спочатку на посаді доцента, а потім професора кафедри математики і економіко-математичного моделювання Національного університету державної податкової служби України. У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему «Моделювання податкової політики у трансформаційні економіці» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці».
 З 2008 року працював на посаді професора кафедри економічної кібернетики НУБіП України. З 2009 року призначений завідувачем кафедри економічної кібернетики. Під керівництвом А.В.Скрипника наукові розробки кафедри економічної кібернетики  спрямовані на вирішення питань ефективного розвитку аграрної сфери, раціонального природокористування, як на мікро- так і на макрорівні, використовуючи апарат (інструментарій) математичного моделювання та економічного прогнозування. Метою досліджень, що виконуються на кафедрі є аналіз тенденцій розвитку агровиробництва в країні та за її межами за допомогою сучасних програмних засобів аналізу та обробки інформації.
Висококваліфікований лектор, віртуозно читає лекції для  студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр», а також слухачам Інституту післядипломної освіти та аспірантам НУБіП України. Автор і співавтор близько 130 наукових, навчальних і навчально-методичних праць. Особливу увагу Андрій Васильович приділяє  розвитку умінь науково-дослідної роботи у майбутніх фахівців з економічної кібернетики, керує випускними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою студентів до міжнародних  та всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад. Під його керівництвом успішно захищено дві кандидатські дисертації та, на сьогодні, йде наукова робота з  підготовки шести аспірантів та одного докторанта.  На кафедрі виконується проект молодих вчених «Трансформаційна стратегія державного регулювання інформаційного простору як соціально-економічний чинник національної безпеки України»
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook