Кафедра економічної кібернетики

Науково-дослідна робота

  Напрямки наукових досліджень кафедри

економічної кібернетики
Основний напрямок наукових досліджень кафедри – еколого-економічне моделювання та прогнозування економічних та соціальних процесів у природокористуванні.
Для реалізації ефективних досліджень у цьому напрямі кафедра удосконалює методику кількісних методів у сфері природокористування, що відповідає концепції цифрової економіки
 
 
ЖЕРЛІЦИН Д.М., д.е.н., професор, https://orcid.org/0000-0002-2331-8690
 
 
ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ
 
Innovative information and analytical systems for support of managerial decisions in the economy
 
НАУКОВІ ПРОЄКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ:
 
Моделі та інформаційні технології економіки природокористування
Розглядаються проблеми ефективного управління у сфері природокористування. Досліджуються механізми та методи зеленої економіки. Розроблено прикладні моделі оцінки ефективності ринку електроенергетики та продовольчої безпеки України.
 
Models and Information Technologies of Nature Management Economy
Problems of effective management in the field of nature management are considered. The mechanisms and methods of green economy are investigated. Applied models for assessing the efficiency of the market of electricity and food security of Ukraine have been developed.
 
Інноваційне управління бізнесом: моделювання та інформаційні технології
Розглядаються проблеми життєздатного управління сучасними бізнес-системами. Досліджуються механізми, моделі та методи підготовки та прийняття управлінських рішень на мікрорівні. Розроблено моделі управління фінансовою системою підприємства та комплекс імітаційних моделей бізнес-менеджменту. Вдосконалено методологію інноваційного фінансового менеджменту підприємства та стратегічної взаємодії суб’єктів економічної діяльності.
 
Innovative Business Management: Modeling and Information Technology
Problems of viable management of modern business systems are considered. The mechanisms, models and methods of managerial decisions preparing and making on the micro level are investigated. Models of enterprise’s financial system management and the complex of simulation models of business management are developed. The methodology of innovative financial management of the enterprise and strategic interaction of economic entities is improved.
 
Фінансова економіка: методологія, моделювання та інформаційні технології
Розглядаються сучасні фінансові технології та особливості їх застосування в умовах цифрової трансформації економіки. Досліджуються механізми та інструменти цифрової економіки. Розроблено моделі оцінки та прогнозування показників розвитку фінансових ринків, зокрема, ринку криптовалют.
 
Financial Economics: Methodology, Modeling and Information Technology
Modern financial technologies and peculiarities of their application in terms of digital transformation of the economy are considered. The mechanisms and tools of digital economy are investigated. Models of the evaluation and forecasting of financial markets development indicators, in particular, the market of cryptocurrencies, are developed.
 
 
Інформаційно-аналітичні системи в економіці
Розглядаються проблеми та перспективи розвитку інформаційної економіки та систем аналітичної підтримки управлінських рішень в умовах цифрової трансформації. Досліджуються сучасні інструментальні засоби роботи з великими даним, методи машинного навчання та моделі економетричного аналізу. Розроблено моделі оцінки курсової політики Національного банку України, ефективності бізнес-систем у сфері природокористування
 
Information and Analytical Systems in Economy
The problems and prospects of the information economy and analytical support of managerial decisions development under the conditions of digital transformation are considered. Modern instrumental tools of large data processing, methods of machine training and model of econometric analysis are investigated. Models of the course policy of the National Bank of Ukraine evaluation, the effectiveness of business systems in the field of nature management are developed.
 
Скрипник А.В. д.е.н., професор,  https://orcid.org/0000-0002-2957-1355
 
 
Дослідження впливу кліматичних змін на домінанти стратегії аграрного виробництва
Оцінки коливань урожайності пшениці через кліматичні ризики показують, що вони не будуть суттєво впливати на проблему продовольчої безпеки, тому немає необхідності вводити обмеження на експорт пшениці. При виборі оптимальної стратегії на основі аналізу з використанням економетричної моделі зменшення граничної корисності
 
 
Study of the impact of climate change on the dominants of agricultural production strategy
Estimates of wheat yield fluctuations due to climate risks show that they will not significantly affect the problem of food security, so there is no need to impose restrictions on the export of wheat. On the choice of optimal strategy, based on analysis using econometric model of decreasing marginal utility of production resources, it is proved that the maximization of yields is achieved at lower costs than profit maximization.
 
 
Оптімізаційні рішення проблем українскої енергетики з урахуванням екстернальних ефектів
Проблема оптимізації співвідношення різних типів генерації встановлюється на основі максимізації функції соціальної корисності виробництва електроенергії з урахуванням зовнішніх ефектів. Виходячи з існуючих реалій тарифів, за якими електроенергія надходить на внутрішній енергетичний ринок, встановлені межі державного регулювання для кожного з видів виробництва електроенергії. \ Автори представили модель оптимізації виробництва електроенергії, яка відповідала стану енергетичного ринку на 2019 рік, дає можливість оцінити внесок зворотних зовнішніх ефектів кожного сектору електроенергетики та оцінити зовнішні тарифи для кожного сектору виробництва електроенергії. Виявилося, що зовнішні тарифи кожної галузі перевищують тарифи, сплачені в той час державою за кожен із видів генерації.
 
 
Optimization solutions of Ukrainian energy problems taking into account external effects
The optimization problem of the ratio of different types of generation is set on the basis of maximizing the function of social utility of electricity generation, taking into account external effects. Based on the existing realities of tariffs at which electricity enters the domestic energy market, the limits of state regulation for each of the types of electricity production. \ The authors presented an optimization model of electricity generation, which corresponded to the state of the energy market for 2019, provides an opportunity to assess the contribution of the inverse external effects of each electricity sector and to estimate external tariffs for each electricity generation sector. It turned out that the external tariffs of each industry exceed the tariffs paid at that time by the state for each of the types of generation.
 
 
Попрозман Н. В., д.е.н., професор, https://orcid.org/0000-0001-8402-3389
 
 
Моделювання факторів економічного розвитку систем як предиспозиції прийняття ефективних управлінських рішень.
Modeling of factors of economic development of systems as a preposition of making effective management decisions.
 
 
НАУКОВІ ПРОЄКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
1.Фактори впливу на формування стратегії економічного розвитку АПК в сучасних умовах.
Factors of influence on the formation of the strategy of economic development of the agro industrial complex in modern conditions.
 
У статті йдеться про важливість агропромислового виробництва для зростання і розвитку національної економіки. У статті також проаналізовано основні аспекти формування стратегії економічного розвитку сільського господарства в сучасних умовах та пропонується авторам концептуальні аспекти стратегічного менеджменту.
 
The article focuses on the importance of agro-industrial production for the growth and development of national economy. The article also analyzes the main aspects of strategy formation for economic development of agriculture under the contemporary conditions and offers the authors’ conceptual aspects of strategic management.
 
2. Економічна та фінансова безпека Азербайджану в контексті інституційного зближення.
Economic and financial security of Azerbaijan in the context of institutional convergation.
 
У статті акцентується увага на рівні економічного та фінансового розвитку Азербайджану. Також у статті йдеться про співпрацю між країнами в контексті інституційного зближення.
The article focuses on the level of economic and financial development of Azerbaijan. The article also talks about cooperation between countries in the context of institutional rapprochement.
 
Синергетичні інструменти управління економічною безпекою підприємства.
Synergetic management tools for enterprise economic security.
 
Вивчення синергетичних законів і закономірностей дав можливість обґрунтувати і пояснити можливість їх переведення в площину теорії управління економічною безпекою підприємства з метою розробки інструментів синергетичного управління економічною безпекою підприємства. Запропоновано визначення поняття «економічна безпека підприємства», яке являє собою здатність протистояти йому як ентропійний фактор впливу загроз навколишньому середовищу, тобто супер систем (країн і галузей) як фактор ентропії, а також здатність скоординовано реагувати на загрози.
The study of synergistic laws and patterns made it possible to substantiate and explain the possibility of their transfer to the plane of the theory of management of economic security of the enterprise in order to develop tools for synergistic management of economic security of the enterprise. The definition of the concept of "economic security of the enterprise" is proposed, which represents the ability to resist it as an ectropic factor to the influence of threats to the environment, ie the supersystems (countries and industries) as an entropy factor, as well as ability to respond to threats in a coordinated way.
4. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю у сфері обігу криптовалют.
Strategic management of entrepreneurship activities in the field of cryptocurrency circulation.
 
За останні кілька років спостерігається експоненціальне зростання інтересу до криптовалюти та ідеї, які вони несуть і які мають величезний вплив на маркетинг навколишнє середовище, економічні та соціальні відносини зараз, а в майбутньому, можливо, і в цілому. Сьогодні криптовалюта має велику кількість можливостей і сильні сторони, що було доведено під час SWOT-аналізу, швидкі темпи зростання капіталізації і обмінний курс та великий інтерес українського населення до нього, про що свідчить результати нашого опитування.
 
Over the past few years, there has been an exponential increase in interest in cryptocurrencies and the ideas they carry and which have a huge impact on environmental marketing, economic and social relations now, and in the future, perhaps in general. Today, the cryptocurrency has a large number of opportunities and strengths, which was proved during the SWOT analysis, the rapid growth rate of capitalization and the exchange rate and the great interest of the Ukrainian population in it, as evidenced by the results of our survey.
 
5. Врахування факторів ризику в управлінні портфелем корпоративної власності.
Consideration of Risk Factors in Corporate Property Portfolio Management.
 
Стаття присвячена актуальному питанню оптимізації та гармонізації формування портфеля корпоративної власності. Метод управління портфелем корпоративної власності з метою зниження рівня ризику був оптимізований в дослідженні, заснованому на диференційованих і портфельних підходах: диференційований підхід застосовується при розгляді корпоративної власності, як набору окремих елементів, що визначають самокерування; портфель використовується за умови об'єднання корпоративної власності в управлінський портфель.
The article is devoted to the topical issue of optimization and harmonization of the formation of the corporate property portfolio. The method of managing the corporate property portfolio in order to reduce the level of risk was optimized in the research, based on differentiated and portfolio approaches: the differentiated approach is used when considering corporate property as a set of individual elements that determine self-management; the portfolio one is used under the condition of combining corporate property in the management portfolio.
  
Галаєва Л.В. к.е.н., доцент https://orcid.org/0000-0003-3036-2830
 
 
НАУКОВІ ПРОЄКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
Системна взаємодія економічних та екологічних факторів в економіці
Метою досліджень є визначення механізмів впливу кліматичних змін на врожайність основних експортно-орієнтованих культур в агрокліматичних зонах України. Дослідження впливу зміни клімату на сільськогосподарське виробництво є однією з головних цілей продовольчої безпеки та сталого розвитку суспільства.
 
The aim of the research is to determine the mechanisms of the influence of climate change on the yield of the main export-oriented crops in the agro-climatic zones of Ukraine. Research on the impact of climate change on agricultural production is one of the main goals of food security and sustainable development of society.
 
Клименко Н.А., к.е.н., доцент https://orcid.org/0000-0003-0693-865X
 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
MODELING AND FORECASTING OF TRANSFORMATION PROCESSES OF ECONOMY AND NATURE MANAGEMEN
НАУКОВІ ПРОЄКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
 
Системна взаємодія економічних та екологічних факторів в економіці
Метою досліджень є визначення механізмів впливу кліматичних змін на врожайність основних експортно-орієнтованих культур в агрокліматичних зонах України. Дослідження впливу зміни клімату на сільськогосподарське виробництво є однією з головних цілей продовольчої безпеки та сталого розвитку суспільства.
 
The aim of the research is to determine the mechanisms of the influence of climate change on the yield of the main export-oriented crops in the agro-climatic zones of Ukraine. Research on the impact of climate change on agricultural production is one of the main goals of food security and sustainable development of society.
 
Аналіз впливу макроекономічної нестабільності на показники продовольчої безпеки
Аналітика показників продовольчої безпеки в Україні та їх співвідношення в рамках основних макроекономічних тенденцій.
Запропоновані результати прогнозування індексу продовольчої безпеки в контексті макроекономічної нестабільності.
 
Analysis of food security indicators in Ukraine and their ratio in the framework of major macroeconomic trends.
The results of forecasting the food security index in the context of macroeconomic instability are proposed.
 
Коваль Т.В. К.ф.-м.н., доцент   https://orcid.org/0000-0002-3981-5843
 
НАУКОВІ ПРОЄКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
Системна взаємодія економічних та екологічних факторів в економіці
Метою досліджень є визначення механізмів впливу кліматичних змін на врожайність основних експортно-орієнтованих культур в агрокліматичних зонах України. Дослідження впливу зміни клімату на сільськогосподарське виробництво є однією з головних цілей продовольчої безпеки та сталого розвитку суспільства.
 
The aim of the research is to determine the mechanisms of the influence of climate change on the yield of the main export-oriented crops in the agro-climatic zones of Ukraine. Research on the impact of climate change on agricultural production is one of the main goals of food security and sustainable development of society.
 
 Негрей М.В., К.е.н., доцент  https://orcid.org/0000-0001-9243-1534
НАУКОВІ ПРОЄКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
 
 «Моделювання еколого-економічних процесів  та раціонального природокористування, ризик-менеджмент та актуарні розрахунки».
 
Рогоза Н.А., К.е.н., доцент  https://orcid.org/0000-0003-0010-219X
 
 
НАУКОВІ ПРОЄКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
 
Моделі та інформаційні технології економіки природокористування. Інформаційні технології.
Розглянуто проблеми ефективного управління в галузі природокористування. Механізми та методи цифрової трансформації економіки. Розроблені моделі оцінки та прогнозування показників розвитку аграрних ринків України.
 
Models and information technologies of economics of nature management. Information Technology.
Problems of effective management in the field of nature management are considered. Mechanisms and methods of digital transformation of the economy. Models for assessing and forecasting indicators of development of agricultural markets of Ukraine have been developed
 
Тужик К.Л., к.е.н., доцент https://orcid.org/0000-0001-7057-3400
Економетричні дослідження ефективності галузі рослинництва та інстітуалізація  спостережень за діяльностю аграрного сектору економіки
 
Шульга Н.Г. Ст. викл.
 «Еколого-економічне моделювання» (Оптимізаційні задачі аграрного виробництва з використанням можливості розширення площ сільськогосподарських угідь за рахунок оренди та можливості отримання кредитів. Врахування ризиків виробництва з використанням нелінійних обмежень на величину дисперсії).
 
 
Оборська І.С. асистент
«Моделювання та оптимізація освітнього процесу в Україні»
 
 
 
 
 
Завідувач кафедри
економічної кібернетики

д.е.н., проф.  Д.М. Жерліцин

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook