Кафедра соціальної роботи та реабілітації

Навчання в аспірантурі і докторантурі

Кафедра соціальної роботи та реабілітації надає можливість випускникам магістратури продовжити навчання в аспірантурі (докторантурі).

Підготовка здійснюється з галузі знань 01 Освіта за двома спеціальностями: 011 – Науки про освіту (спеціалізації: «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)»; «Теорія і методика виховання»; «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті») та 015 – Професійна освіта.
 
Після успішного завершення навчання та захисту дисертаційного дослідження аспіранти отримують освітньо-науковий ступінь доктора філософії
 
Мета програми є підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів у галузі освіти шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових та/або практично спрямованих результатів, а також підготовки та захисту дисертацій
 
Особливістю програми є забезпечення науково-інтелектуального розвитку аспіранта не тільки в системі «науковий керівник-аспірант», а, насамперед, у груповій взаємодії молодих дослідників. 
 
Програма реалізується у невеликих групах і передбачає особистісно-орієнтований підхід до оволодіння аспірантами дисциплінами загальної та професійної підготовок. Частка самостійної роботи в оволодінні програмою досить вагома: 66% (600 год. із загального обсягу 900 год.).
 
Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми оформляється окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є складовою частиною навчального плану.
 
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва складає 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.
 
Навчання в аспірантурі НУБіП здійснюється з відривом та без відриву від виробництва.
 
Особи, рекомендовані до аспірантури вченими радами ВНЗ, мають право на вступ безпосередньо після закінчення вузу.
 
До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра і не менше 4,5 балів у додатку до диплому.
 
Громадяни інших держав можуть бути прийняті до аспірантури на підставі договорів, що укладаються з вищими навчальними закладами або у відповідності до міждержавних, міжурядових угод.
 
Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальної дисципліни, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської).
 
Особи, які склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури.
 
Для прийому до аспірантури необхідно подати:
 1. Заяву на ім’я ректора.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Дві фотокартки розміром 3х4.
 4. Автобіографію.
 5. Копії дипломів про вищу освіту з додатками до диплому.
 6. Характеристику з останнього місця роботи, видану для вступу до аспірантури за підписом керівника установи та печатки.
 7. Копію трудової книжки (засвідчену за місцем роботи).
 8. Довідку про стан здоров’я (форма 086-У).
 9. Посвідчення за формою 2.2 для осіб, які частково склали кандидатські іспити.
 10. Опубліковані наукові праці, а при відсутності останніх – письмову наукову доповідь (реферат) за обраною спеціальністю.
 11. Папку, папір, 5 конвертів.
Допущеним до вступних іспитів надається місячна відпустка із збереженням заробітної плати за місцем роботи, а також дні на проїзд.
 
Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва, забезпечуються стипендією.
 
Зарахування аспірантів відбувається за наказом ректора університету.
 
До очної аспірантури приймаються особи віком до 35 років, заочної – 45 років.
 
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, і які cпроможні на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
 
Віковий ценз вступників - до 45 років.
Термін навчання – 3 роки.
Прийом документів здійснюється з 1 травня; зарахування — з 1 вересня щорічно.
 
Кандидати до докторантури подають на розгляд вченої ради університету такі документи:
 1. Заяву на ім'я ректора;
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 3. Копія диплому кандидата наук (засвідчена за місцем роботи);
 4. Розгорнутий план докторської дисертації;
 5. Список наукових праць, у т.ч. кількість опублікованих після захисту кандидатської дисертації (12) та одноосібних (3);
 6. Висновок 3-х докторів наук (фахівців з даної галузі) за матеріалами докторської дисертації, яка повинна бути виконана не менш, ніж на 70%;
 7. Витяг з протоколів засідань кафедри та вченої ради інституту.
 
Кафедра, вчена рада факультету в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначають можливість зарахування кожної особи до докторантури.
 
Вчена рада НУБіП України в місячний термін розглядає висновки кафедри та вченої ради факультету щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.
 
Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015