Кафедра соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті

Наукові школи

 НАУКОВА ШКОЛА НІНИ ТРОХИМІВНИ ТВЕРЕЗОВСЬКОЇ

 
Доктор педагогічних наук, професор Ніна Трохимівна Тверезовська –  фахівець в галузі професійної освіти й інформаційно-комунікаційних технологій, спроможна глибоко й критично проаналізувати, осмислити та розв’язати поставлену перед нею педагогічну проблему.
 
 
Становлення як вченого, відбувалося протягом багатьох років, коли навчаючись у Глухівському державному педагогічному інституті ім. С.М. Сергєєва-Ценського, її потяг до науки помітили досвідчені педагоги. Відпрацю-вавши два роки піонервожатою, її запросили до рідної альма-матер. І з цього моменту почався її шлях в цікаву й неповторну царину наук – педагогіку.
 
Успішно закінчивши навчання в аспірантурі при Харківському державному педагогічному інституті імені Г.С. Сковороди (1994 р.), блискучим став і захист кандидатської дисертації.
 
 
Яскравим і незабутнім моментом в її житті стало знайомство й плідна багаторічна творча праця з доктором педагогічних наук, професором, академіком Національної академії педагогічних наук України Гончаренком Семеном Устимовичем. Неординарна і талановита у всьому людина, була для неї взірцем. Під його мудрим керівництвом відбувалося її зростання як науковця. Ввічливість, терпіння, доброзичлива посмішка і допомога Вченого з великої букви, сприяли успішному написанню докторської дисертації Ніною Трохимівною.
 
 
Наукові інтереси Н.Т. Тверезовської – різнопланові. Серед захищених під її керівництвом кандидатських і докторських дисертацій можна побачити розв’язання  проблем з методики навчання (трудове та сільськогосподарське), застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, актуальних проблем професійної освіти, а саме ступеневої підготовки екологів; культури спілкування майбутніх менеджерів аграрного профілю в умовах навчально-виховного середовища університету; формування професійної математичної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення загальноінженерних дисциплін; підготовки майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками та ін.
 
 
Пройшовши шлях від члена та заступника голови спеціалізованої вченої ради, Ніна Трохимівна відкрила й очолювала спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій при Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2009-2013 рр.) зі спеціальностей: 13.00.02 – теорія і методика навчання (сільськогосподарських дисциплін); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 
 
Науковий доробок професора на сьогодні налічує більше 450 наукових і науково-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, схвалені МОН України, навчальні програми, схвалені Міністерством аграрної політики України, словники, методичні рекомендації, програми тощо.
 
 
Значну увагу приділяє підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – здійснює керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук, які успішно захищають дисертації з актуальних проблем теорії та методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Всього підготовлено 26 науковців – кандидатів і докторів наук.

 

НАУКОВА ШКОЛА ЛУЗАНА ПЕТРА ГРИГОРОВИЧА

 
Доктор педагогічних наук, професор Лузан Петро Григорович – фахівець в галузі теорії і методики професійної освіти. У 1980 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (УСГА) (факультет механізації сільського господарства, відділення інженерної педагогіки) й отримав кваліфікацію інженера-викладача сільськогосподарських дисциплін.
 
Становлення Лузана П.Г. як вченого здійснювалося у школах докторів педагогічних наук, професорів Олександра Пантелеймоновича Кондратюка, Олександра Андрійовича Гуменюка, Дмитра Авксентійовича Сметаніна, Анатолія Івановича Дьоміна, які в різні роки успішно організовували наукову роботу на педагогічному факультеті УСГА, а згодом НУБіП України.  Ще працюючи на кафедрі деталей машин і ПТМ УСГА, у 1988 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови формування колективу студентської групи (на прикладі сільськогосподарських ВНЗ)». У 2004 р.  захистив докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» на тему: «Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів вищих аграрних закладів освіти». 
 
Автор біля 200 наукових і науково-методичних праць, серед яких монографії «Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів», «Активізація навчання студентів», «Методика тестового контролю успішності навчання студентів», «Науково-методичні засади підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції», «Наукові основи організації педагогічного процесу в аграрному вищому навчальному закладі», понад 80 наукових статей з проблем теорії і методики професійної освіти. 
 
Серед 22 кандидатських і докторських дисертацій, захищених за керівництва Лузана П.Г., є роботи з різних галузей педагогічної науки –  теорії і методики професійної освіти, теорії і методики навчання технічних і сільськогосподарських дисциплін, теорії і методики виховання. Нині за наукового консультування Лузана П.Г. докторант Кошук О.Б. успішно працює над проблемою компетентнісної підготовки інженерів в галузі механізації сільськогосподарського виробництва; Титова О.А. розробляє педагогічну систему розвитку творчого потенціалу майбутніх бакалаврів агроінженерії. Аспіранти різних років навчання під керівництвом вченого досліджують врай актуальні теми з сучасних проблем екологічного виховання, розвитку колективів студентських груп, формування готовності майбутніх фахівців-аграрників до професійної діяльності, модернізації педагогічного процесу в аграрних вищих навчальних закладах тощо.
 
Значну увагу приділяє роботі щодо атестації наукових кадрів: є членом двох спеціалізованих учених рад (Національний університет біоресурсів і природокористування України; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), член міжвідомчої ради з координації наукових досліджень НАПН України.
 
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій