Кафедра соціальної роботи та реабілітації

Підручники та навчальні посібники

Основні наукові і навчально-методичні праці науково-педагогічних працівників кафедри соціальної роботи та реабілітації

 
 
 
 
Вікторова Л.В. Теоретико-методологічні засади національно-патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів України : Монографія / Л.В. Вікторова, Г.М. Ржевський, В.В. Моісєєв. - К. : «Міленіум», 2017. - 602 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вікторова Л.В. Основи соціалізації особистості [текст]: навч. посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка» / JI.B. Віктрова, Н.Т. Тверезовська, М.В. Михайліченко, Г.М. Ржсвський. - К.: 2017. - 474 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психологія реклами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Зазимко, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук та ін. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 384 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юридична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закп. / О.Є. Самойлов, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. Ржевський. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - 432 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психологія праці у звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець та ін. - К. : Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2015. 652 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, Г.М. Ржевський та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014.-728 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Військова психологія та педагогіка : інноваційний підхід : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / колектив авторів ; за заг. ред. С. Д. Максименка. - К. : НУОУ, 2012 - 472 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ржевський Г.М., Осьодло В.І., Карпова Чемерис Л.1., Марценківський В.Т., Савінцев В.І. Педагогічні аспекти викладання фахових дисциплін у ВВНЗ: Навчально-методичний посібник. - К: НУОУ, 2011. - 240 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виховна робота у Збройних Силах України: [підручник] / [А.О. Кобзар, О.В. Копаниця, В.М. Грицюк та ін.] ; під заг. ред. Б.П. Андресюка. - К. : Національний університет оборони України, 2010. - 450 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
Вікторова Л.В. Навчання професійного іншомовного спілкування студентів: монографія: у 2 ч. / Л.В.Вікторова. – К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. Національної академії СБ України, 2015. – 460 с. 
 
Вікторова Л.В. Developing professionally-terminology competence / Л.В.Вікторова. – К., 2011. – 60 с.
 
Педагогічні умови навчання україномовного спілкування іноземних студентів: монографія / О.О. Коротун, Л.В. Вікторова, П.Г. Лузан. – К.: Міленіум, 2016. – 320 с.
 
Основи педагогічної майстерності / Лузан П.Г., Теслюк В.М., Шовкун Л.М. – К.: НАККіМ, 2010. – 244 с.
 
Лузан П.Г. Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції: монографія / Лузан П. Г., Нестерова Л.В., Манько В.М.  – К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.
 
Лузан П.Г. Методи і форми організації навчання фахівців аграрної галузі: навч. посібник / Лузан П.Г., Каленський А.А. – К.: Логос, 2014. – 280 с.
 
Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень: підручник / Лузан П.Г., Виговська С.В., Сопівник І.В. – К.: НАКККіМ, 2014. – 360 с. (з грифом МОН).
 
Сопівник І.В. Виховання моральної відповідальності сільської молоді: [монографія] / І.В. Сопівник. – К.:«ЦП «Компринт», 2014. – 352 с.
 
Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах: навчальний посібник / Шинкарук В. Д., Сопівник Р. В., Сопівник І. В. – К.: Компринт, 2015. – 236 с.
 
Василь Шинкарук: мовознавчий, педагогічний, реформаторський та управлінський дискурс в науці й освіті: хрестоматія / Сопівник Р. В., Сопівник І. В. – К.: Міленіум, 2016. – 794 с.
 
Методичні рекомендації до курсових робіт з дисципліни «Соціальна педагогіка» / О. В. Наконечна, І. В. Сопівник. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 39 с.
 
Наконечна О. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з обліку та аудиту у вищих аграрних навчальних закладах на засадах компетентнісного підходу : монографія / О. В. Наконечна. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 224 с. 
 
Етика соціально-педагогічної діяльності у схемах і таблицях : навчально-методичний посібник / уклад. О. В. Наконечна. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 119 с.
 
Методичні рекомендації до проходження навчальної (ознайомчої з фаху) практики для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» / О. В. Наконечна, Т. І. Ковальчук. – Львів : «Атлас», 2014. – 291 с. 
 
Ковальчук Т. І. Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник [для підготовки фахівців галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»  напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка»] / Т. І. Ковальчук. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М, 2015. – 441 с.
 
Ковальчук Т. І. Діагностування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва / Т. І. Ковальчук // Для виконання практичних завдань з дисципліни «Соціальна робота у сфері дозвілля» [для студентів напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка»]. – К. : НАКККіМ, 2013. – 71 с.
 
Ковальчук Т. І. Організаторська робота у сфері дозвілля : тлумачний словник-довідник соціального педагога / Т.І. Коваль-чук. – К. : НАКККіМ, 2013. – 360 с.
 
Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» з дисципліни «Самовиховання і саморегуляція особистості» / Т. І. Ковальчук. – К. : «Нічлава». – 2014. – 160 с.
 
Ковальчук Т. І. Професійна підготовка соціального педагога: тлумачний словник-довідник / Т. І. Ковальчук. – Львів : ПРЛТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас», 2014. – 444 с. 
 
Ковальчук Т. І. Формування готовності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки до організації дозвіллєвої діяльності : монографія / Т. І. Ковальчук. – К. :  Медінформ, 2015. – 368 с.
 
Ковальчук Т. І. Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник [для підготовки фахівців галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»  напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка»] / Т. І. Ковальчук. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М, 2015. – 441 с.
 
Ковальчук Т. І. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності» / Т. І. Ковальчук. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М, 2015. –  112 с.
 
Ковальчук Т. І. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Технології соціально-педагогічної діяльності» /  Т. І. Ковальчук. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М, 2015. –  112 с.
 
Ковальчук Т. І. Соціальна робота у сфері дозвілля / Т. І. Ковальчук; за наук. ред. професора І. П. Ковальчука. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М, 2016. –  519 с.
 
Кубіцький С.О. Основи загальної та військової психології і педагогіки: навчальний посібник / С.О. Кубіцький, Г.Р. Дубровинський, В.В. Зонь, А.І. Черняк, В.Г. Безбах. – К., 2010. – 400 с. (з грифом МОН).
 
Організація виховної роботи в підрозділах Збройних сил України: навчальний посібник / В.Г. Безбах, В.С. Клименко, С.О. Кубіцький, О.А. Мацагор. – К., 2011. – 505 с. (з грифом МОН).
 
Кубіцький С.О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях: навчальний посібник / С.О.КУбіцький. – К.: НАКККіМ, 2010. – 124 с. 
 
Кубіцький С.О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах: Навч. посіб. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 278 с. (з грифом МОН).
 
Кубіцький С.О. Сучасні технології соціальної роботи: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні: монографія / С.О. Кубіцький. – К.: Видавництво «Міленіум», 2015. – 332 с.
 
Кубіцький С.О. Соціальні послуги вразливим категоріям населення: теорія, практика, інновації: монографія /  С.О. Кубіцький.  –  К.:  Видавництво «Міленіум»,  2016.  –  484 с.
 
Лапа О.В. Актуальні проблеми соціальної педагогіки: Навчально-методичний посібник для спеціальності ОКР «магістр» 8.01010601  «Соціальна педагогіка» / Оксана Вікторівна Лапа -  К.; ЦП КОМПРИНТ, 2014. – 259 с.
 
Лапа О.В. Теорія і практика підготовки соціального педагога  до роботи з молоддю в сільському соціумі: Монографія / Оксана Вікторівна Лапа. – К.: ЦП КОМПРИНТ, 2014. – 262 с.
 
Лапа О.В. Теорія і методика профілактики кібербулінгу серед дітей та молоді: Монографія / Оксана Вікторівна Лапа. – К.: ЦП КОМПРИНТ, 2015. – 287 с.
 
Прохорчук О.М. Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки / Методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів, студентів соціальної педагогіки. – К.: «Міленіум», 2015. – 70 с.
 
Тарасенко Р.О. Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі: теорія і практика : монографія / Р.О.Тарасенко. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 394 с.
 
Тарасенко Р.О. Інформаційні технології: навчальний посібник. / Р.О.Тарасенко, С.М.Гаріна, Т.П.Рабоча. – К.:ТОВ «Алефа», 2010. – 312 с. (Гриф МАП України)
 
Тарасенко Р.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в перекладацьких проектах». – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2015. – 52 с.
 
Тарасенко Р.О. Педагогічний факультет: підготовка фахівців / Р.О.Тарасенко, І.М.Буцик. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2014. – 24 с.
 
Тарасенко Р.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в освіті» для магістрів  спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом». – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 64 с.
 
Тарасенко Р.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології» для магістрів  спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. –  38 с.
 
Тарасенко Р.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в системах якості, стандартизації та сертифікації» для магістрів спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація». – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – 79 с.
 
Тверезовська Н.Т. Соціальна педагогіка та соціальна робота / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська // Термінологічно-понятійний словник-довідник. – К.: Центр ІТ, 2010. – 313 с. 
 
Тверезовська Н.Т. Інформаційні технології в агрономії. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Н.Т. Тверезовська, О.В. Бабенко, А.В. Нєлєпова. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 24 с. 
 
Тверезовська Н.Т. Методичні рекомендації та програма виробничої практики для підготовки студентів напряму 0000 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.000005 «Педагогіка вищої школи». – К., 2011. – 28 с.
 
Програма навчально-ознайомчої практики для підготовки студентів напряму 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» / Н.Т. Тверезовська, Л.І. Макодзей. – К., 2011. – 20 с.
 
Організація соціально-педагогічної практики студентів у соціальних установах України: теорія і практика: навчально-методичний посібник / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська, І.В. Сопівник. – К. : ЦП «КОМ¬ПРИНТ», 2011. – 410 с.
 
Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» галузь знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Н.Т. Тверезовська, С.М. Кравченко, Ш.М. Іхсанов, А.В. Нєлєпова. К. : Аграрна освіта, 2011. – 15 с.
 
Виробнича практика. Програма підготовки магістрів спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» / Н.Т. Тверезовська, Р.О. Тарасенко, Л.І. Макодзей. – Київ, 2012. – 24 с.
 
Тверезовська Н.Т. Виробнича практика. Програма і методичні рекомендації для підготовки студентів напряму 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи». – Київ, 2012. – 27 с.
 
Тверезовська Н.Т. Організація соціально-педагогічної практики студентів у соціальних установах України: навчальний посібник (гриф МОНмолодьспорту України лист № 1/11-15263 від 01.10.12) / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська. – К., 2012. – 600 с.
 
Тверезовська Н.Т. Інформаційні технології в освіті: навчальний посібник (гриф МОНмолодьспорту України лист № 1/11-15259 від 01.10.12) / Н.Т. Тверезовська, Р.О. Тарасенко, С.М. Гаріна. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – 318 с.
 
Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження: навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, гриф МОН № 1/11-15261 від 01.10.2012 р.) / Н.Т. Тверезовська, В.К. Сидоренко. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2013. – 440 с.
 
Тверезовська Н.Т. Практика студентів у соціальних установах України: навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, гриф МОН № 1/11-15263 від 01.10.2012 р.) / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2013. – 378 с.
 
Тверезовська Н.Т. Інформаційні технології в агрономії: навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, гриф МОН № 1/11-15257 від 01.10.2012 р.) / Н.Т. Тверезовська, А.В. Нєлєпова. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2013. – 282 с.
 
Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження: навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, гриф МОН № 1/11-15261 від 01.10.2012 р.) / Н.Т. Тверезовська, В.К. Сидоренко. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2014. – 440 с.
 
Тверезовська Н.Т. Практика студентів у соціальних установах України: навчальний посібник (гриф МОН № 1/11-15263 від 01.10.2012 р.) / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2014. – 378 с.
 
Тверезовська Н.Т. Інформаційні технології в агрономії : навчальний посібник (гриф МОН № 1/11-15257 від 01.10.2012 р.) / Н.Т. Тверезовська, А.В. Нєлєпова. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2014. – 282 с.
 
Тверезовська Н.Т. Інформаційні технології в освіті: навчальний посібник (гриф МОН № 1/11-152262 від 01.10.2012 р.) / Н.Т. Тверезовська, Р.О. Тарасенко, С.М. Гаріна.  ‒ К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. – 318 с.
 
Тверезовська Н.Т. Розробка та впровадження експертних систем в освітній процес вищих навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект: монографія. – К.: Міленіум, 2015. – 502 с.
 
Термінологія землеустрою: навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій», а також студентів спеціальності «Професійна освіта» (за профілем «Землеустрій та кадастр») [Ковальчук І.П., Тверезовська Н.Т., Сидорко В.П., Кочеригін Л.Ю., Сидорко Н.Я., Грицишин Н.М.]. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 1016 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-18546 від 23.11.2014 р.)
 
Геохімія довкілля: навчальний посібник / [Тверезовська Н.Т., Євпак І.В., Павлюк С.Д., Тонха О.Л., Сидорко В.П., Заблоцька О.С.]. – Видавець Лисенко М.М.: Ніжин-Боярка, 2015. – 403 с.
 
Тверезовська Н.Т. Практика студентів у соціальних установах України : навчальний посібник (гриф МОН № 1/11-15263 від 01.10.2012 р.) / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська:. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 378 с.
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій