Кафедра філософії та міжнародної комунікації

Наукова та інноваційна діяльність

Відповідальний за наукову та інноваційну діяльність

 

 
 
 доктор політичних наук, доцент
Гольцов Андрій Геннадійович
Тел.: 527 81 50
Електронна пошта: [email protected]
 
 
 
 

 Відповідальний за наукові студентські гуртки

 кандидат філософських наук, старший викладач
 Чорноморденко Дмитро Іванович
 Тел.: 527 81 50
 Електронна пошта:[email protected]

 

 
 
НАУКОМЕТРІЯ
 

Наукометрія – це кількісний метод вивчення науки як інформаційного процесу.
Наукометрична база – це платформа для депонування наукових праць, обробки списків процитованої літератури, обчислення кількісних показників впливовості/авторитетності діяльності того чи іншого наукового видання, організації, індивідуального науковця тощо.
Індекс цитування – прийнятий у науковому світі показник значущості праць науковця, що складає кількість посилань на публікації автора в реферованих наукових періодичних виданнях.
Індекс Гірша (h-index) – кількісна характеристика продуктивності роботи науковця, групи науковців, наукової організації або країни в цілому, заснована на кількості публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
Імпакт-фактор (ІФ або IF) – співвідношення кількості процитованих статей певного журналу за два попередні роки й загальної кількості статей, опублікованих у журналі за ці ж роки.

 
     Показники H-індекс цитування в Google Академії НПП кафедри філософії та міжнародної комунікації
 
 
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

   Правила бібліографічного опису

   Як зареєструватися в ORCID. Завантажити інструкцію (додаток)

   Сторінка наукового  журналу НУБІП України «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія,     філософія»

  Оформлення дисертаційних робіт: Наказ МОН (від 12 січня 2017 року № 40) "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації" 

  Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13)
  "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"Наказ МОН України від 14.07.2015 № 758

  Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

  Перелік українських наукових журналів, котрі входять до баз даних Scopus та Web оf Science (станом на 02.01.2021)

  Соціальна мережа науковців
  Український індекс наукового цитування
  Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerseScopus 
  РІНЦ 
  Google Академія 
  WEB OF SCIENCE
  SCOPUS 
  DOAJ 
  IndexCopernicus

 Конференції та науково-практичні семінари

  Науково-практичний семінар «Національна українська ідентичність очима молодих науковців», 9 травня, 2024 року. 
            
 
 Міжнародний науково-практичний семінар «ІV Кантівські читання» (до 300-ої річниці від дня народження І. Канта), 22 квітня 2024 року.
                  
 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток лідерського потенціалу жінок в академічному середовищі:міжнародний досвід для потреб розбудови України», 11 квітня 2024 року.

               
  Науково-практичний семінар «Голодомор 1932-1933 років: геноцид української нації». До 90-х роковин Голодомору-геноциду в Україні», 23 листопада 2023 року.
 
                
               
 
         
 
      
 
                
 
                
 
 Науково-практичний семінар «Вербальні та візуальні складники створення ефективного іміджу університету та  факультету в соціальних мережах та їх використання  у профорієнтаційній роботі», 30 березня 2023 року.
                

 Міжнародна науково-практична конференція «Духовний код української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації» (до 300-річчя від дня народження Г.С. Сковороди), 10 листопада 2022 року.
 
                
 
 Всеукраїнський науково-практичний онлайн семінар «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (до 300-ліття Г. Сковороди). Х-ті Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе», 12 травня 2022 року.

   

 Науково-практичний семінар «ІІ Кантівські читання», 22 квітня 2022 року.
                  
 
 Науково-практичний онлайн-семінар – "УКРАЇНА І СВІТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»", 17 листопада 2021 року.
 
 
 Науково-практичний онлайн-семінар Інститут філософії – "Осередок мудрості та духовності (до 75 років від дня створення Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України)", 15 листопада 2021 року.
 
 

Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Сходом і Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації» (до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського) (21-22.10.2021 р.)

             

 Науково-методичний семінар «Права та свободи людини в контексті реалій сучасної України (до 25-річчя прийняття Конституції України)», 31 травня 2021 року.

 Науково-методичний семінар «Свобода як вища цінність (до 30-річчя незалежності України)», 28 травня 2021 року

 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-семінар «У полоні спогадів: Україна у пошуках власної ідентичності» в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе», 23 квітня 2021 р.
 
 
  Науково-методичний семінар «І КАНТІВСЬКІ ЧИТАННЯ», 22 квітня 2021 р.
 
 Всеукраїнський міжвузівський науково-практичний семінар «Філософське осмислення феномену здоров’я: фізичне, духовне, соціальне» в рамках традиційних Сковородинських навчань «Пізнай себе», 19 листопада 2020 р.
 
 
  Міжвузівський науково-методичного семінару «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти», 17 листопада 2020 р.
 
          
 
  Міжвузівський науково-методичний семінар «Проблема ідентичності у ХХІ ст.», 15 жовтня 2020 р.
 
         
 
 Науково-методичний семінар "Філософські проблеми людини і суспільства в реаліях XXI століття" (в рамках програми МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 13 березня 2020 р.
 
         
 
 
 Міжнародна науково-практична конференція «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти» (до 205-річчя від дня народження) (12-13.03.2019 р.)

         

 Науково-методичний семінар «Світоглядні та соціокультурні трансформації у період Постмодерну: сподівання, реалії, проблеми» (в рамках програми МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 20 листопада 2019 р.
 
 
 
  Науково-методичний семінар «Літературна, філософська, соціополітична спадщина П.Куліша очима молодих науковців», 27 вересня 2019 р.
 
 
 
  Науково-методологічний семінар «Українська ідентичність: минуле, сьогодення, майбутнє» в рамках фестивалю студентської науки НУБіП України та Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе», 14 травня 2019 р.
 
            
 
 Науково-методичний семінар «Творча спадщина Г.С. Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу» в рамках Всеукраїнського освітнього проекту, започаткованого МОН України «Сковородинські навчання».
 
             
             
 
 
 

 НА КАФЕДРІ ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 033 "Філософія"

В очній аспірантурі сьогодні навчаються аспіранти:

Гонтар Василь Едуардович,  тема дисертаційного дослідження "Соціоантропологічні основи лібералізму в історичній перспективі" (науковий керівник – доц. Культенко В.П. );

Шеховцова-Бурянова Вікторія Анатоліївна, тема дисертаційного дослідження "Українська ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій сьогодення" (науковий керівник – доц. Савицька І.М.);

Дерід Костянтин Миколайович, тема дисертаційного дослідження «Нейробіологічні та когнітивістські підходи до вирішення проблеми свідомості в постнекласичній науці» (науковий керівник – проф. Додонова В.І.).

Кулебякін Георгій Анатолійович, тема дисертаційного дослідження «Інновації та спадщина позитивістської філософії у контексті сучасної логіки та методології науки» (науковий керівник – проф. Додонова В.І.)

 Протягом 2018-2020 років кандидатські дисертації успішно захистили Абрахманова М.Ж., Луценко А.В., Гавеля О.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

  Ініціативна тема “Сучасна філософія науки та освіти: проблеми гуманітарного дискурсу” (Державний реєстраційний номер: 0116U001882) включає в себе провідні напрямки наукової роботи НПП кафедри філософії та міжнародної комунікації. В її межах проводяться дисертаційні дослідження, видаються монографії, посібники та наукові статті.

  Роботу над темою було започатковано в 2016 році. У 2018 році у зв’язку з надзвичайною актуальністю зазначеної теми в контексті викликів сьогодення роботу над нею було продовжено до 2021 року. За останні 5 років було завершено 8 дисертаційних досліджень (7 кандидатських дисертацій і 1 докторська дисертація), видано 6 монографій, опубліковано 25 статей у журналах, які індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science, а також понад 100 статей, які індексовані в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.
 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПО КАФЕДРІ ФІЛОСОФІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
  
  Діяльність кафедри спрямована на якісне забезпечення навчально-виховного процесу та розробку нових підходів до методології історико-філософського процесу, ролі філософії в системі філософського знання. Наукова діяльність кафедри – це інтелектуальна творча діяльність, яка зосереджується на дослідженні широкого кола філософських проблем з метою реалізації нового підходу до викладання філософії згідно вимог реформування вищої освіти за Болонською системою.
 
  Викладачі кафедри філософії працюють за загальною та науково-методичною темою: «Сучасна філософія науки та освіти: проблеми гуманітарного дискурсу». В процесі розробки цієї теми на кафедрі виокремилося п’ять основних напрямів наукових досліджень:
 
1. Філософський аналіз проблем філософії науки та інноваційного розвитку як особливого типу гуманітарного знання та як навчальної дисципліни, перспектив її розвитку та взаємодії з іншими сферами життєдіяльності суспільства.
2. Дослідження проблем засвоєння, поширення та впровадження інновацій у систему вищої педагогічної освіти. Філософський аналіз інноваційної діяльності дозволяє розкрити специфічність інновацій у вищій освіті, обґрунтувати парадигму її інноваційного розвитку, в якій акцент робиться не на способі передання, а на способі виробництва знань. Концептуальну основу цієї парадигми складають культуроцентристський і компетентнісний підходи, а також теорія контекстного навчання.
3. Перспективи розвитку української нації в умовах мультикультурності. Актуальність теми дослідження зумовлена динамізмом глобального політичного процесу, зміною співвідношення сил між світовими політичними та економічними центрами, а також геополітичним розташуванням України, необхідністю її культурно-цивілізаційного самовизначення у світі.
4. Філософські проблеми розвитку природничо-наукового знання. Кафедра спільно з відділом філософських проблем природознавства та екології інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України розробляє дану проблематику.
5. Світоглядні виміри лідерства в умовах ХХІ століття. У контексті даної теми досліджується світоглядне підґрунтя феномену лідерства, ефективне лідерство в умовах глобалізованого світу, концепція лідерства-служіння, командне лідерство.
 
 НАУКОВІ ШКОЛИ

  Наукова школа професора М.Є. Максюти «Особистісність синтезу наукової культури постмодерну та історико-філософських інтенцій громадянського суспільства»
  Дослідницький інтерес школи реалізується в ракурсі висвітлення єдності проблем гуманістичної орієнтації етнонаціональних джерел громадянського суспільства у вітчизняній філософії 19-першої третини 20 ст. та історико-філософського, історико-наукового ракурсів взаємодії філософії і біології, світоглядових засад філософії біології і освітньо-виховних рецепцій біополітичних знань у вимірах біоцентричної освіти.
Професор М.Є. Максюта є науковим керівником аспірантів з підготовки кандидатських дисертацій. Серед опублікованих науково-монографічних та науково-навчально-методичних досліджень М.Є. Максюти зокрема:
1. «Єдність культури і мислення» - К.: ВІПОЛ, 1997;
2. «Філософський тренінг» - К.: ВІПОЛ, 1998;
3. «Форми активізації занять з філософії» - К, 2004;
4. «Викладання філософії в системі аграрної освіти» - К.: ВІПОЛ, 2007,
5. «Онтологія особистісності» - К.: ВІПОЛ, 2013.

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

 Викладачі кафедри філософії та міжнародної комунікації передають студентам – майбутнім фахівцям – навички наукового дослідження, забезпечуючи роботу студентських наукових гуртків, виховуючи у студентів якості дослідника, готуючи їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення для нашої держави. 
На кафедрі працює 7 наукових гуртків:

1. «Софія» – науковий керівник В.П. Культенко.
2.
«Орій» – науковий керівник М.Є. Максюта.
3.
«Сутність людини» – науковий керівник О.Д. Лаута
4.
«Пізнай самого себе» – науковий керівник А.Г. Супрун.
5.
«Філософські проблеми міжособистісної та міжгрупової комунікації» – науковий керівник С.М. Гейко 
6.
«Logos» – науковий керівник Д.І. Чорноморденко.
7.
«Актуальні проблеми міжнародних відносин» – науковий керівник А.Г. Гольцов
8. "Ключ до істини" - науковий керівник Т.В. Кичкирук

9. "Філософсько-дискусійний клуб" - науковий керівник В.А. Шеховцова-Бурянова 

Нагороди співробітників кафедри філософії та міжнародної комунікації

  Доцент кафедри І.М. Савицька нагороджена орденом святої рівноапостольної княгині Ольги 
  Професор С.В. Сторожук і професор С.О. Шкіль відзначені Орденами святих Кирила і Мефодія 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ БУЛИ ВИДАНІ МОНОГРАФІЇ

 

  • Чекаль Л. А., Горбатюк Т.В., Лук’янець В.С., Самарський А.Ю. Людина, наука, техніка: світоглядний аспект – «Міленіум» - 2017. - 30 др. арк.
  •  

 

 

 

Горбатюк Т.В., Данилова Т.В., Самарський А.Ю., Матвієнко І.С. Людина і багато вимірність її світів (до 60-річчя кафедри філософії НУБіП України). – МЛЦ «Медінформ» - 2017. - 34 др. арк.

 

 

 

 

 

Культенко В.П., Савицька І.М., Супрун А.Г. Концепт природного права в контексті аналізу транзитивних суспільств. – ТОВ «РІК – У» Ужгород – 2017.- 43 др. арк.

 

 

 

 

Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність (до 60-річчя кафедри філософії НУБіП України): Зб.наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 18-19 травня 2017 р. – К.: «Міленіум», 2017. – 328 с.

 

 

 

 

Данилова Т.В., Горбатюк Т.В., Самарський А.Ю. «Світ як транзитне мегасуспільство: цивілізаційний, культурний, науковий виміри». – Київ: «Медінформ», 2016. – 408 с.
 
 
 
 
 
Горбатюк Т. В., Данилова Т. В. монографія «Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства» Ніжин 2015. с.639
 
 
 
 
 
 
 

Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е.Фрома. К.:ВАДЕКС, 2015.
 
 
  

Чекаль Л.А., Культенко В.П., Гейко С.М,Гудіна Н.М. Особливості формування соціокультурних цінностей молоді аграрних регіонів. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 192 с.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook