ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. У Національному університеті біоресурсів і природокористування України вона існує з 1954 року.
За спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» мають право на вступ випускники закладів вищої освіти ОС «Магістр» та ОКР «Спеціаліст».
Гарант програми: Роговський Іван Леонідович - завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, академік Підйомно-транспортної академії наук України, академік Національної академії наук вищої освіти України.
Громадяни інших держав можуть бути зараховані на підставі договорів між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та міністерствами, науковими установами і організаціями, закладами вищої освіти цих держав або відповідно до міжнародних та міжурядових угод.
Підготовка здійснюється у наукових і навчальних лабораторіях Національного університету біоресурсів і природокористування України, що обладнані за сучасними вимогами.
Для більш детальної інформації щодо вступу до аспіратури Національного університету біоресурсів і природокористувння України необхідно звернутися у відділ аспірантури.
 

Напрями наукових досліджень

 1. Дослідження технологічних процесів, а також фізико-механічних властивостей робочих середовищ з метою вибору принципу дії, розроблення конструкції, обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів сільськогосподарських та меліоративних машин і обладнання, а також засобів переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, утилізації відходів.
2. Теорія, методи аналізу та синтезу структурних і кінематичних схем, конструктивних, динамічних і енергетичних параметрів, режимів роботи й навантажень сільськогосподарських машин та обладнання.
3. Методи моделювання, прогнозування, оптимізації та розрахунків виробничих процесів, конструкцій машин і обладнання, їх комплексів і систем стосовно різних умов функціонування.
4. Методи контролю та системи керування робочими процесами агрегатів і приводами сільськогосподарських машин та обладнання з метою забезпечення їх ефективної й надійної роботи.
5. Розроблення методів прогнозування, зміни технічних параметрів, підвищення ефективності експлуатації та надійності сільськогосподарських машин і обладнання.
6. Дослідження закономірностей виникнення відмов машин і обладнання, розроблення заходів їх попередження або усунення, у тому числі й шляхом ефективного використання прогресивних матеріалів, технологій і оснащення для зміцнення, відновлення та ремонту.
7. Розроблення методів і засобів випробування та оцінки працездатності сільськогосподарських машин і обладнання, обґрунтування експлуатаційно-технологічних і сертифікаційних вимог, формування екологічно безпечних систем і засобів механізації сільськогосподарського виробництва.
8. Розроблення методів, технологій і технічних засобів діагностування, технічного обслуговування, відновлення та ремонту вузлів і агрегатів машин.
9. Розроблення науково обґрунтованих систем і нормативів технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин і обладнання, функціональна оптимізація сервісних підприємств.
10. Закономірності взаємодії гнучких тягових і робочих органів піднімально-транспортних машин в різноманітних середовищах. Аналіз і синтез структур і конструктивних рішень піднімально-транспортних машин, їх комплексів і систем.
11. Методи дослідження та розрахунку кінематичних, динамічних та енергетичних характеристик піднімально-транспортних машин і режимів їх роботи та руху.
12. Методи теорії та розрахунку механічної надійності піднімально-транспортних машин.
13. Розроблення методів і систем керування рухом і робочими процесами піднімально-транспортних машин і перевантажувальних комплексів.
14. Проблеми створення піднімально-транспортних машин, що забезпечують їх ергономічність, надійність, економічність і технологічність проектування, виготовлення, експлуатації та ремонту.
15. Проблеми механіки піднімально-транспортних маніпуляторів, роботів і роботизованих систем.
16. Проблеми створення засобів комплексної механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських операцій.
17. Розроблення методів технічної експлуатації, обслуговування, монтажу і ремонту піднімально-транспортних машин, агрегатів і комплексів.
18. Розроблення методів випробування та оцінки якості піднімально-транспортних машин.
 
 

 

 

Наукові керівники

  

     Ружило Зіновій Володимирович
 
Кандидат технічних наук, доцент, декан факультету конструювання та дизайну
Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11, кімн. 305
Тел.: (044) 527-81-29
 
 
     Братішко Вячеслав Вячеславович
Доктор технічних наук, професор, 
декан механіко-технологічного факультету
Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11, кімн. 334
Тел.: (044) 527-85-34 
 
 
 
     Ловейкін Вячеслав Сергійович 
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання
Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11, кімн. 350
Тел.: (044) 527-88-85
 
 
   
     Ромасевич Юрій Олександрович 
 
Доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання машин і обладнання
Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11, кімн. 351
Тел.: (044) 527-88-85
 
 
   
     Роговський Іван Леонідович
 
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка
Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11, кімн. 208
 
 
   
     Войтюк Валерій Дмитрович
 
Доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка
Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11, кімн. 346
 
 
   
     Поліщук Віктор Миколайович
 
Доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві
    Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11, кімн. 344
 
 
   
     Тітова Людмила Леонідівна
 
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка
   Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11, кімн. 208
 
 
 
   
     Надточій Олександр Васильович
 
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка
   Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12б; навчальний корпус 11,           кімн. 211
 
 
 

Здобувачі

 

  На сьогодні на факультеті навчаються такі аспіранти і здобувачі:  
№ 
п./п.
Прізвище, ім’я, по батькові
Форма навчання
Науковий керівник
Термін навчання в аспірантурі
Рік навчання
 
 
1
 
Денна
Роговський Іван Леонідович
4
4
 
2
Денна
Надточій Олександр Васильович
4
4
 
3
Денна
Надточій Олександр Васильович
4
4
 
4
Денна
Надточій Олександр Васильович
4
3
 
5
Денна
Ромасевич Юрій Олександрович
4
3
 
6
Денна
Ловейкін Вячеслав Сергійович,
Ромасевич Юрій Олександрович
4
4 
7
Вечірня
Войтюк Валерій Дмитрович
4
2
 
8
Денна
Поліщук Віктор Миколайович,
Тітова Людмила Леонідівна
4
2
 
9
Денна
Ружило Зіновій Володимирович
4
2
 
 
 
     
10
ДеннаРомасевич Юрій Олександрович42 
 11

 Зарівний Олександр Юрійович

 

 ДеннаРомасевич Юрій Олександрович 4 1

 

 

 
       
 
 
 
     
12
Денна
Братішко Вячеслав Вячеславович
4
1 
13
Денна
Роговський Іван Леонідович
4
1
 
14
Денна

Роговський Іван Леонідович

4
1
 
15
Денна
Ромасевич Юрій Олександрович
4
1
 
 
      
 
      
 
ВИПУСКНИКИ

 

 

Нормативні документи

            ---- Вибіркові дисципліни

           ---- Програма вступних випробувань
           ---- Витяги щодо розгляду та затвердження ОНП вченої ради університету і факультету (кафедр)
           ---- Розклад 
           ---- Проєкт тимчасового стандарту вищої освіти України доктора філософії (обговорення - версія 24.01.2022 року).
           ---- Тимчасовий стандарт вищої освіти доктора філософії (19.04.2022)
 

           ---- Нормативно-правова база

           ---- Тимчасове положення Про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

           ---- Навчальні плани

           ---- Освітньо-наукова програма

           ---- Правила прийому до аспірантури

           ---- Положення

           ---- Шаблони документів

           ---- Обговорення

           ---- Робочі програми та силабуси

           ---- Наказ № 791 від 22.10.2020 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

           ---- Наказ № 482 від 28.04.2021 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

           ---- Наказ № 232 від 20.04.2022 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

             ---- Наказ № 583 від 01.09.2022 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

             ---- Наказ № 38 від 23.01.2023 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

             ---- Наказ № 697 від 19.07.2023 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

             ---- Наказ №1235 від 24.11.2023 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

             ---- Наказ №42 від 19.01.2024 Про проведення атестації аспірантів та здобувачів

 

Матеріально-технічна база

 

Матеріально-технічна база підготовки аспірантів 

   

 

  • Лабораторія деталей машин

  • Лабораторія підйомно-транспортних машин:

  • Лабораторія динаміки машин: (ауд. 354, корпус 11).
  •  

              Лабораторія універсальних та спеціальних засобів вимірювання, технологічних процесів ремонту вузлів та агрегатів технологічних процесів відновлення деталей.

               

 

C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)\0-02-0a-550f2121dabd4d8b2bfcd8851524c7d2a7b6368d7c5a643b27e7321c61b1214e_cce2de94737e89ea.jpg
  
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)\0-02-0a-bc2fffd26d3cd0dc198e4560842e647688cfc70d85626c299b0e69fb43668924_e6810190ef90d316.jpg
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)\0-02-0a-08236cac1f058145f3e793006e66f0b23a8bc1d061866eefbac1fedcf79e04fe_ac6e2bdf46dffc33.jpg
 
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)\Foto\0-02-0a-50e2c656d040473b282fb1af0c25634cb78e6c9453d89f6c09696c9eae089e46_236f6196c9fcdb64.jpg
 
 
C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 2.jpg
C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 1.jpg
 

C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 3.1 осцилограф.jpg
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторія ґрунтообробних та посівних машин ПАТ Elvorti

 

Лабораторія машин для хімічного захисту рослин "Hardi"

Лабораторія машин для збирання зернових культур та післязбиральної обробки зерна

Лабораторія гідропривода сільськогосподарської техніки

Лабораторія точного землеробства

Лабораторія комп’ютерних технологій проектування сільськогосподарських машин

Лабораторія механізації тваринництва

    

  

    

 

 Матеріально-технічна база НУБіП України та місця позааудиторної активності аспірантів 

 

 

Бази практичного навчання здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування"

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України
кафедра конструювання машин і обладнання;
кафедра надійності техніки;
кафедра охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві;
- кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка.
 
2. Відокремлені структурні підрозділи НУБіП України
ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України"
ВСП «Бережанський агротехнічний інститут НУБіП України»
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
 
3. Інші заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою та договором).
4. Бази виробничих досліджень:
- ТОВ "Констракшн Машинері" (договір №29 від 13.06.2022).
 
  
      
     
     
    
    
   
 
     
    
 
 
 
 
  
 
Изображение 050
    
 
 
  
  
     
 
     
      
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/img-5aabdf8ab291d7555fb262ddf6b129b2-v.jpg
  

 

 

Інформація про акредитацію освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування"

 
Назва освітньої програми
Наказ про проведення акредитаційної експертизи
Програма виїзду експертної групи
Відомості про самооцінювання
Сертифікат про акредитацію
 
ОНП
«Галузеве машинобудування»
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook