Кафедра глобальної економіки

Наукова робота

Інформація про одержання охоронних документів

на об’єкти інтелектуальної власності

№ 110/530-пр

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНОЇ РИБНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

 На кафедрі діють аспірантура і докторантура.

 Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована як на теоретичну оцінку поточних та довгострокових викликів глобальної економіки, так і на підготовку пропозицій з реалізації практичних заходів на різних рівнях економіки: національному, регіональному, галузевому та окремого підприємства.
 Викладачі кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт.

Інфраструктура Центру колективного користування науковими приладами/обладнанням «Лабораторія новітніх технологій в агро- та біосфері» з наукового (науково-технічного) напряму «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарна медицина» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

 

  Список обладнання закупленого у 2019 р. для забезпечення розвитку матеріально-технічної бази Центру колективного користування науковим обладнанням з новітніх агротехнологій «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарна медицина» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Договір про співробітництво з НБУ

Довідка про  кер|вництво та виконання наукових роб|т_Держрибагенство

Довідка про кер|вництво та виконання наукових роб|т_Держрибагенство

Довідка про кер|вництво та виконання наукових роб|т_НУБіП

Довідка про виконання проекту_НУБіП України

 

Основні результати наукової роботи:

1. Havlovska, N., Matiukh, S., Mykhalchyshyna, L., Rudnichenko, Y., Prytys, V. Innovative Approach to Assessing Safety Culture in Enterprise Personnel Management System. TEM Journal. 2022. Volume 11, Issue 3, pp. 1083–1092. (Scopus, Web of Sciense) DOI: 10.18421/TEM113-13

2. Pichura V., Dudiak N., Vdovenko N. Space-Time Modeling of Climate Change and Bioclimatic Potential of Steppe Soils. Indian Journal of Ecology. 2021. 48 (3) P. 671–680

3. Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава. 2021. №8. С. 4-8.

4. Вдовенко Н. М., Федірець О. В., Зось-Кіор М. В., Гнатенко І. А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222 – 229.

5. Pichura V., Potravka L., Skok S., Vdovenko N. Causal Regularities of Effect of Urban Systems on Condition of Hydro Ecosystem of Dnieper River. 2020. (Scopus)

6. Lohosha R., Mykhalchyshyna L., Prylutskyi A., Kubai O. Institutionalization of the agrarian market in Ukraine and European economic community: genesis, evaluation and analysis. Independent Journal of Management and Production. 2020. (Web of Science)

7. Rudnichenko Y., Dzhereliuk I., Mykhalchyshyna L., Savina S., Pokotylova V., Havlovska N. Safe Interaction Management of State Institutions and Business Entities Based on the Concepts of Evolutionary Economics: Modeling and Scenario Forecasting of Processes. TEM Journal. Technology, Education, Management, Informatics. 2020. (Scopus)

8. Вдовенко Н. М., Павленко М. М., Сіненок І. О. Організаційно-економічні засади розвитку рибальства й аквакультури в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 221–228.

9. Вдовенко Н. М. Коробова Н. М., Павленко М. М. Еволюція механізму регулювання розвитку дорожнього господарства на інноваційних засадах державно-приватного партнерства. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. № 23. 2020. С.44–53.

10.  Вдовенко, Н. М., Зось-Кіор М. В., Федірець О. В, Гнатенко І. А. РОЛЬ ЕНЕРГОРИНКУ В МЕНЕДЖМЕНТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-26

11. Вдовенко Н.М., Маргасова В.Г., Шарило Ю.Є., Михальчишина Л.Г. Конкурентоспроможність рибного господарства та аквакультури як складова ефективності національної економіки. 2019. №1. Том 10. С. 30-39.

12. Vdovenko N.,Коrоbоvа N. M., Kurmaiev P., Pavlenko I. Formation of the organizational mechanism for fisheries regulation. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 3 (19). Р. 202–212. 2019.

13. Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Шарило Ю. Є. Дія організаційно-економічного механізму регулювання в умовах конкурентного середовища й інноваційного розвитку аквакультури і модернізації системи збору даних. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. № 18. 2019. С. 93–102.
ISSN (Рrint): 2224-1213

14. Вдовенко Н., Коробова Н. Парадигмальний погляд на розвиток системи сталого водокористування в умовах інтеграційних процесів. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 4 (16). С. 69-77.

15. Karpenko L., Zalizko V., Vdovenko N., Starynets O., Mieniailova H. Entrepreneurship as a basis for promotion of the strategy of development of polish industrial enterprises. Journal of Entrepreneurship Education. Vol. 22, Issue 3, 2019. (Наукометрична база даних – Scopus, Індекс SNIP – 0,305)

16. Н. М. Вдовенко, М. М. Павленко О. Р. Хринюк ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АКВАКУЛЬТУРИПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ науково-практичний журнал 21/2019, ІV-й квартал.

17. Шарило Ю. Є., Вдовенко Н. М., Шепелєв С. С. Показники оцінки конкурентоспроможності галузі рибного господарства та аквакультури. 2019 р.

18. Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Шепелєв С. С. Стале використання водних об’єктів для задоволення потреб галузей національної економіки     

19. Економічна сек’юритологія в умовах глобальних трансформаційних процесів: 

збірник тез Міжнародного науково–практичного семінару. – Київ, Компринт, 2017. – 85 с.

20. Інноваційна модель аграрного устрою українського села. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4(190), 2017. С. 113-124.

21. Конкурентоспроможність рибного господарства та аквакультури як складова ефективності національної економіки. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2019. Вип. 1.

22. Вдовенко Н. М. Глобальні пріоритети сталого виробництва сільськогосподарської продукції. Innovative solutions in modern science. 2016. № 4 (4). С. 3–17.

23. The FAO report "FISHERIES AND AQUACULTURE SECTOR STUDY OF UKRAINE" / Kostiantyn Demianenko, National Consultant on Fisheries Issues, Vitaliy Bekh, National Consultant, Alexander Didenko, National Consultant, Anna Shishman, National Consultant, Nataliia Vdovenko, National Consultant, András Woynarovich, International Consultant, Éva Kovács, Coordinating Aquaculture Expert, 2016.

24. The FAO report "IMPROVING NATIONAL DATA COLLECTION AND STATISTICAL SYSTEM OF UKRAINIAN INLAND FISHERY AND AQUACULTURE SUBSECTOR (project)" / Kostiantyn Demianenko, National Consultant on Fisheries Issues, Vitaliy Bekh, National Consultant, Alexander Didenko, National Consultant, Anna Shishman, National Consultant, Nataliia Vdovenko, National Consultant, András Woynarovich, International Consultant, Éva Kovács, Coordinating Aquaculture Expert, 2017.

25. Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Коробова Н. М., Павленко М. М. Вступ до фаху та соціальні комунікації: словник. 2021

26. Вдовенко Н. М. Глобальное производство сельскохозяйственной продукции животного происхождения и ее влияние на продовольственное обеспечение

27. Практичні рекомендації щодо виробництва кефалевих видів риб з використанням інструментів впливу на економічні та виробничі складові в умовах надзвичайних викликів для продовольчої безпеки

2023 Рекомендації для регулювання розвитку аквакультури шляхом впровадження процедури ліцензування в умовах сучасних безпекових викликів

2023 Вдовенко Н. М. Методичні рекомендації з використання гвоздичної олії для анестезії риб через призму впливу формування пропозиції на агропродовольчу продукцію на ринку
 
28. Наукова робота Рибогосподарські субсидії 2022 р

29. Практичні рекомендації щодо виробництва тиляпії в умовах конкурентного середовища та продовольчих викликів

30. Практичні рекомендації з виробництва камбали-калкан через призму впливу зростаючого попиту на рибу. 2021.

31. Інструменти формування пропозиції при виробництві європейського вугра дла збалансованого розвитку сільських територій. 2021

32. Практичні рекомендації щодо виробництва миня в умовах формування ланцюгів доданої вартості. 2021

33. Вплив ризиків. 2021

34. Ложачевська О. М., Вдовенко Н. М., Родченко С. С., Ігнатюк В. В. Управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 1 (248). С. 53–60.

35. Регіональні концепти розвитку сільських територій на засадах створення садкового рибницького господарства у нескидній водоймі. 2020

36. Інструменти формування пропозиції при виробництві африканського кларієвого сома в рибницьких господарствах. Посібник. К.: НУБіП України, 2020. 12 с.

37. Виробництво стерляді з використанням інструментів впливу на організаційно-економічні та виробничі процеси у рибному господарстві. Посібник. К.: НУБіП України, 2020. 40 с.

 38. Рекомендації щодо проведення розрахунків основних показників виробництва товарної риби у контексті формування рибної політики між Європейським Союзом та Україною / Н. М. Вдовенко, О. О. Деренько, С. С. Шепелєв. К.: НУБіП України, 2017. 13 с. 

39Нещодавно, науково-педагогічні працівники кафедри глобальної економіки стали учасниками Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Україна-ЄС». Сучасні технології, економіка та право», яка проходила в Словаччині.
На пленарному засіданні з доповіддю «Конкурентоспроможність рибного господарства в умовах орієнтації економіки на європейські стандарти» виступила завідувач кафедри глобальної економіки д.е.н., професор Вдовенко Наталія Михайлівна

40. Практичні рекомендації щодо виробництва райдужної форелі в умовах зростання попиту на технології циркулярної економіки. 2022.

 Запрошуємо завантажити електронну версію збірника наукових праць за посиланням

41. Професор кафедри глобальної економіки Вдовенко Н.М. та доцент Гераймович В.Л. взяли участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії в ЄС на тему: «The Common Agricultural Policy of the European Union - the present and the foture». Монографія видана європейським видавництвом, в Польщі, м. Варшава. Видання є результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

 

42. Глобальні проблеми людства взаємопов’язані, охоплюють всі сторони життя людей, стосуються всіх країн і народів та верств населення, а також як поверхні землі, так і Світового океану, навколоземного простору. Глобальні проблеми призводять до великих економічних та соціальних втрат.
 Тому такі проблемні питання є предметом наукових досліджень і науково-педагогічних працівників кафедри глобальної економіки Вдовенко Наталії Михайлівни та Коробової Наталії Миколаївни і підняті у колективній монографії «Глобальні проблеми розвитку національної економіки» (Global problems of national economics development: collective monograph / Globalne problemy rozwoju gospodarek narodowych: monografia zbiorowa).
 Section 1. Economics and Management 1.1. Mechanizm pozyskiwania środków przez przedsiębiorstwa w nowych warunkach wyzwań żywnościowych i finansowych (Vdovenko Natalia, Korobova Natalia)
Повний текст монографії Ви можете знайти за посиланням: Global problems of national economics development

43. Викладачі кафедри глобальної економіки прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз», що була проведена 26-27 квітня 2018 року кафедрою економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня Національної металургійної академії України.

Повний текст збірника Ви можете знайти за посиланням: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

44. Україна-Болгарія-ЄС

45 ПРОФЕСІЙНИЙ УСПІХ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОСВІТА, ЕКОНОМІКА, ЕКОЛОГІЯ1

46. Ринкова трансформація економіки стан, проблеми, перспектвиви

47. ВПЛИВ БІОЕКОНОМІКИ НА ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

48. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

49. Управління розвитком соціально-економічних систем

50. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку

51. Zalizko V., Vdovenko N., Shepeliev S. A paradigmatic view on the possibility of applying the provisions of the Common Agricultural and Fisheries Policy of the EU in the agrarian sector of the economy in Ukraine / The CAP and national priorities within the EU budget after 2020. : [collective monograph]. Warszawa. 2018. 314 p. (P. 214–231).

52.  Implementation of «blue ocean» strategy in Poland and Ukraine agricultural sectors: current status, opportunities and growth prospects. The polish and the EU agricultures 2020+ challenges, chances, threats, proposals

53. Vdovenko N., Gorjana L., Dmytryshyn R. Ensuring competitiveness and development of self-government through mechanisms of management of health and sustainable education. 2022.

54. Common Fisheries Policy of the European Union and the Agrarian Sector in Ukraine. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти.

55. Методологічний базис забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства та аквакультури в нових умовах функціонування національної економіки.

56. Основні завдання щодо науково-технічного забезпечення розвитку рибної галузі України : матеріали наук.-практ. Семінару 06 червня 2019 р. Вистака «FishExpo-2019». – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 86 с.

57. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом». 2019. 243 с. 

58. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава,11 травня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – 57 с.

2023_Заява про видачу патенту на винахід_Назва корисної моделі: Спосіб приготування робочого розчину для анастезії риб 

2022_Спосіб використання глюкози (C₆H₁₂O₆) для стимуляції процесів гетеротрофної нітрифікації у біофільтрах рециркуляційних аквакультурних систем

2022_Покращення рецептури корму для австралійського раку

2022_Покращення способу забою риби

Перелік поданих та отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності кафедрою глобальної економіки у 2021 – 2022 рр.

Перелік патентів України на корисну модель поданих та отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності
кафедрою глобальної економіки у 2021 – 2022 рр.

Інформація про одержання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності у 2018, 2019 та 2020 роках ЗА ТЕМОЮ: ПРИКЛАДНІ РІШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У НОВИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Висновок про державну реєстрацію корисної моделі "Спосіб анестезії рослиноїдних риб білого амура та толстолобика за допомогою гвоздичної олії" 2021

Висновок про державну реєстрацію корисної моделі "Спосіб анестезії стерляді за допомогою гвоздичної олії" 2021

  Висновок про державну реєстрацію корисної моделі "Спосіб анестезії стерляді за допомогою гвоздичної олії"
 Спосіб використання препарату «гвоздична олія» для анестезії кларієвого сома. Патент України на корисну модель

Патент на корисну модель "Спосіб відновлення високопористих наповнювачів для біофільтрів"

Патент на корисну модель "Спосіб використання препарату "Гвоздична олія" для анестезії кларієвого сома"

Патент 147460 від 12 05 2021 Бюл 19.

Довідка про виконання госпдоговірної і грантової тематики в НУБіП України

Рецензування статей

Declaration_Mykhalchyshyna_1

Declaration_Mykhalchyshyna_2

Declaration_Mykhalchyshyna_3

  НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

Науковий супровід двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва України у сфері рибного господарства

Розробка наукового обгрунтування розмірів такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів

   Участь у грантових проєктах

 Місар Марія Олександрівна провідний фахівець БУ «МТЦ з аквакультури» та консультант кафедри глобальної економіки одного з напрямів наукових досліджень «Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні». 

Довідник Збірник технологій виробництва різних видів риб з використанням інструментів впливу на попит та пропозицію риби, інших водних живих ресурсів для забезпечення конкурентних переваг рибного господарства

Вдовенко Н.М. Eurointegration priorities of Socio-economic development of Georgia», Shota Rustaveli National Science Foundation, 2019

 Вдовенко Н.М. Lakes & reservoirs: science, policy and management for sustainable use

Американсько-польський грантовий проект «KIRKLAND RESEARCH», Польща, Варшава, 2018

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності за період з 2015 р. до 2019 р., Вдовенко Н. М.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Terms of Reference for PSA. NAT *

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

Наказ 949 від 04.09.2015 р.

 “Innovative economy formation in terms European integration in Georgia (Problems, Challenges, Perspectives)”

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Terms of Reference for NPP □ /PSA.NAT x

Інформація про одержання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності у 2019 році

Пріоритетність галузі тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки

Інструментарій для НПП кафедри глобальної економіки як авторів наукових публікацій

Як зареєструватися на Academia edu і додати своє дослідження https://www.youtube.com/watch?v=StdzujkhoLc&t=12s
Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus - https://www.youtube.com/watch?v=NemXB_rqVR0
Додати відсутній документ до Scopus - https://www.youtube.com/watch?v=qwpbybRhYnQ&t=4s
Як знайти журнал Scopus з Вашої тематики (на прикладі юридичних наук) https://www.youtube.com/watch?v=Emo1_mwwkf0
Як додати статті до профілю на Google Scholar - https://www.youtube.com/watch?v=wchGfRXZVHY&t=17s
Як зареєструватися на ResearchGate та додати своє дослідження - https://www.youtube.com/watch?v=0_hrZTsBzus&t=25s
Як зареєструватися в ORCID та редагувати свій профіль - https://www.youtube.com/watch?v=ffr8A0M25Qs
Як зареєструватися на Zenodo і додати своє дослідження https://www.youtube.com/watch?v=sMiqe_oQpjo&t=4s
Як зареєструватися на Mendeley і додати своє дослідження https://www.youtube.com/watch?v=TUGhy6lzz6E
Як знайти журнал в Web of Science Core Collection - https://www.youtube.com/watch?v=AtE6I2y1Tsw
Як знайти журнал у "Переліку фахових видань України" https://www.youtube.com/watch?v=5dBhUKPWI_Q&t=6s
Як зробити рисунок у гарній якості (КОМПАС-3D LT, Matlab, MS Excel) - https://www.youtube.com/playlist?list=PL7xlaPb8vE1JXzeJDzB6xKHTa6nLX5mTa

Укладено за матеріалами видавництва ПП «Технологічний Центр»
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook