Кафедра глобальної економіки

Конференції

1. 2023 Vdovenko N. Tools of industry regulation in the aspect of fish welfare and environmental quality. Animal science: «Sustainable livestock production and animal welfare» Програма

2. Вдовенко Н. М. 2022. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АКВАКУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Програма конференції

3. Вдовенко Н., Коновалов Р. Механізм регулювання та обліково-аналітичне забезпечення розвитку суб’єктів сільського та рибного господарства. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.)

4. І Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи»,3-4 листопада 2022 р. м. Харків ПРОГРАМА

5. IX Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції» (03 листопада 2022) м. Полтава ПРОГРАМА

6. Михальчишина Л.Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком аграрних підприємств регіону. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2022. 881 с.

7. Міжнародна економіка в умовах надзвичайних викликів агресії росії проти України та світу: Міжнародний науково-практичний семінар. НУБіП України 08.04.2022 ПРОГРАМА

8. Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах воєнного стану. IІІ Міжнародний науково-практичний семінар. К.: НУБіП України 21.04.2022 ПРОГРАМА
9. Михальчишина Л.Г. Удосконалення управління розвитком просторових соціально-економічних систем. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування ефективної системи управління та публічного адміністрування в умовах транзитивної економіки» 21 вересня 2022 року Програма конференції

10. Михальчишина Л. Г., Горобченко О. А. Вплив глобалізаційних процесів на підприємницький ризик. Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-28 жовтня 2022 р. / за ред. Г.В. Табацкової. Миколаїв, 2022. 264 с.

11. Михальчишина Л.Г. Формування моделей відповідальної поведінки споживачів за умов орієнтації суспільства на сталий розвиток. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10 листопада 2022 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. – Харків, 2022. – 494 с. – Електронні текстові дані. – Режим доступу : http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

12. Михальчишина Л. Г. Інформаційне забезпечення аграріїв в умовах цифровізації. Розвиток суб’єктів економічної діяльності в сучасних умовах господарювання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Харків, 24–25 листопада 2022 року / [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 282 с. С. 221-223.

13. Перегуда Ю.А. РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 30-річчю кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2022. – с.131-134

14. Перегуда Ю.А. Розвиток зеленого туризму в Україні. Сучасні трансформації сервісної економіки: туризм, рекреація та комерційні послуги: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Мукачево, 29-30 вересня 2022 р.) / ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево: МДУ, 2022. С.17-20. https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Tourism_Сonference_Збірник-29-30.09.2022.pdf

15. Перегуда Юлія, Кривоберець Марина. МОЛОДІЖНІ СТАРТАПИ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ: КЛЮЧОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ. Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб.матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. — К. : КНЕУ, 2022. С 455-458. ISBN 978-966-926-112-0

15. Реалізація концептуальних положень практичного випровадження програми розвитку галузі аквакультури в аспекті державного управління та регулювання. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку. 2021

16. Реалізація концептуальних положень практичного випровадження програми розвитку галузі аквакультури в аспекті державного управління та регулювання. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку. 2021

17. Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики.2021

18. Вдовенко Н. М. Організаційно-економічні підходи до розвитку секторів рибальства та аквакультури у процесі вирішення глобальних проблем. 2021.

19. Михальчишина Л. Г. Цифровізація світової економіки: стан та перспективи. Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики : матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (м. Полтава, 28 жовтня 2021 року). Полтава, 2021. 143 с. С. 85-86.

20. «Аграрна політика України в умовах глобальних викликів»: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 вересня 2021 р.) / За заг. ред.: Діброва А.Д. Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2021. 287 с.

21. Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах глобальних продовольчих викликів. Збірник тез доповідей IІ Міжнародного науково-практичного семінару. К.: НУБіП України, 2021. 57 с.

22. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичноїінтернет-конференції. К.: НУБіП України, 2021. 168 с.
Механізми збалансованого розвитку рециркуляційних аквакультурних систем в Україні: сучасні технології, економіка та право. Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НУБіП України, 2021. 54 с.

23. Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобальних викликів: Розвиток аграрної політики України в умовах інтеграційних процесів. Секція 4: збірник тез доповідей. К.: НУБіП України. 2021. 109 с.

24. Вдовенко Н. М., Сокур Л. В. Базові підходи до обліково-аналітичного забезпечення управління біологічними активами. м. Полтава. 2021. С. 928–933.

25. Н.М. Вдовенко, М.В. Зось-Кіор, О.В. Замикула ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ. 2021

26. Vdovenko N., Trokhymets О., Rubezhanska V., Sinenok I., Yatsun A. Three-level cluster structure of the vertical type of organization of production and innovation interaction of its participants

27. «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ». ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 09 квітня 2020 року, НУБІП України

28. Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах глобальних продовольчих викликів: збірник тез I Міжнародного науково-практичного семінару. К.: НУБіП України, 2020. 90 с.

29. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: І Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, ЗНУ, 12-13 лютого 2020 р. З доповіддю на тему: "Запровадження ринку землі в Україні: ризики та уроки світового досвіду" виступила доцент кафедри Михальчишина Л.Г.

Електронна версія збірника тез доповідей за посиланням drive.google.com/file/d/1avIq15Fy-aHoMtTUXmgpi6Qvmk3br6_7/view

30. Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону: Міжнародна науково-практична конференція викладачів та практичних працівників, Вінниця, ВКІ, 22 квітня 2020 р. З доповіддю на тему: "Агропродовольчий ринок України в глобальному середовищі: виклики та можливості" виступила доцент кафедри Михальчишина Л.Г.

Електронна версія збірника тез доповідей за посиланням vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2020/05/Tezy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-2.pdf

31. Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». Харків: ХНУБА, 2020. З доповіддю на тему: "Ринок житла у сучасних умовах розвитку економіки України" виступила доцент кафедри Михальчишина Л.Г.

Електронна версія збірника тез доповідей за посиланням kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/06/tezi-konferenc-2020.pdf

32. Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція 15-17 травня 2019 р. Миколаїв, МНАУ. З доповіддю на тему: "Конкурентоспроможність аграрного сектору економіки в сучасних умовах господарювання" виступила доцент кафедри Михальчишина Л.Г.

Електронна версія збірника тез доповідей за посиланням www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/zbirnyk_tez_15-17_05_19.pdf

33. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом

Запрошуємо завантажити електронну версію збірника за посиланням

34. Гібридні загрози економічній безпеці держави в транзитивній економіці:міжнародна науково-практична конференція м. Київ, 14 березня 2019 р. Факультет економіки та бізнес адміністрування. НАУ, 2019. З доповіддю "Продовольча безпека як складова економічної безпеки держави: сучасні виклики" виступила доцент кафедри Михальчишина Л.Г.

Текст доповіді 

35.  Четверта міжнародної науково-практичної конференції «Україна-ЄС». Сучасні технології, економіка та право», яка проходила в Словаччині.
 З доповіддю «Конкурентоспроможність рибного господарства в умовах орієнтації економіки на європейські стандарти» виступила завідувач кафедри глобальної економіки д.е.н., професор Вдовенко Наталія Михайлівна.

Запрошуємо завантажити електронну версію збірника наукових праць за посиланням

36.  Всеукраїнська науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз»,  26-27 квітня 2018 року Національна металургійна академія України. Д.е.н., професор Вдовенко Н.М. виступила з доповіддю "Paradigmatic approaches to the collection of stsistical data in fish shops and fish processing enterprises using the model agmemod"

Повний текст збірника Ви можете знайти за посиланням: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

 37.  V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»,17 жовтня 2018 року, Національній академії статистики. Вдовенко Н. М., д.е.н., професор виступила з доповіддю "Досвід та пошуки нових шляхів забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства в умовах орієнтації економіки на світові стандарти безпеки і якості".

Повний текст збірника

38. У першій декаді листопада д.е.н. проф. Н. М. Вдовенко прийняла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем», м. Харків, 8-9 листопада.
Потому, після виступу на пленарному засіданні, Вдовенко Н. М. продовжила обговорення актуальних науково-практичних проблем на секції «Виробничі, маркетингові та комерційні інструменти управління розвитком суб’єктів економічних відносин».
По закінченню конференції всі учасники отримали сертифікати.
Матеріали доповіді, які опубліковані у збірнику:
Vdovenko N. M., Gechbaia B. N. Modern trends in the organization of data collection in the fishery statistics in Cyprus. Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8-9 листопада 2018 р.). 2018. 322 с.
розміщені за посиланням: Управління розвитком соціально-економічних систем

 ПРОГРАМКА 

39. Доповідь на тему «Сучасні підходи щодо удосконалення механізмів галузевого регулювання на основі моделі часткової рівноваги «AGMEMOD» на XV-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства», 19-20 квітня 2019 р., м. Хмельницький Повний текст збірника

40 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання економіки в забезпеченні цілей сталого розвитку», 4 жовтня 2019 року, НУБіП України. Повний текст збірника

41. Стан, основні тенденції розвитку рибного господарства у 2014-2017 роках

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook