Кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули

Публікації

 

  

Основні публікації:

 

Професор Булигін С.Ю.

 

Scopus

  1.    O. Demydenko, S. Bulygin, V. Velychko, V. Kaminsky, M. Tkachenko.
Soil moisture potential of agrocenoses in the Forest-Steppe of Ukraine. - Agricultural Science and Practice.  - Vol. 8 No. 2 (2021). –  рр. 49-61
DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp8.02.049
   
     2. S. Yu. Bulyhin, S. V. Vitvitskiy, A. O. Butenko, O. L. Tonkha, D. O. Antonuk, O. Bykova
 Regulation of technological load on soils. Agricultural Mechanization in Asia .2021.Vol.51. p.1813-1822

     3. S. Yu. Bulygin , O. V. Demydenko , V. A. Velychko, M. A. Tkachenko , S. V. Vitvitskyi
Evaluating agrogenic structurization of soil variants under different application modes in the forest-steppe.
Agricultural Science and Practice. Vol. 7 No 3(2020). P. 40-53.
DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp7.03

Доцент Вітвіцький С.В.

Scopus

       1. S. Yu. Bulyhin, S. V. Vitvitskiy, A. O. Butenko, O. L. Tonkha, D. O. Antonuk, O. Bykova
 Regulation of technological load on soils. Agricultural Mechanization in Asia .2021.Vol.51. p.1813-1822

     1. S. Yu. Bulygin , O. V. Demydenko , V. A. Velychko, M. A. Tkachenko , S. V. Vitvitskyi
Evaluating agrogenic structurization of soil variants under different application modes in the forest-steppe.
Agricultural Science and Practice. Vol. 7 No 3(2020). P. 40-53.
DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp7.03

Професор Тонха О.Л.

1.        Геохімія / [Тонха О.Л., Піковська О.В., Євпак І.В., Павлюк С.Д.]. – Київ: Компринт, 2017. – 591 с.

2.        Забалуєв В.О., Дегтярьов В.В., Тихоненко Д.Г., Веремеєнко С.І., Балаєв А.Д., Тонха О.Л., Піковська О. В. Охорона грунтів та відтворення їх родючості// КП "Компринт", 2015 -380 с.

3. Геохімія довкілля Тверезовська, Євпак І. В., Павлюк С.Д., Сидорко, Тонха О.Л. Київ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів (Лист №1/11-19280 від 08.12.2014р.). -403 с.

4. Балаєв А.Д., Нестеров Г.І., Тонха О.Л. Навчальний посібник Географія ґрунтів України, Центр ІТ, 2012, 213 с.

5.Нестеров Г.І., Тонха О.Л. Грунти та грунтосуміші. - К.: Центр ІТ, 2012. - 410 с.

6.Практикум з ґрунтознавства: Навчальний посібник/ за редакцією професора Тихоненко Д.Г. –6-е вид., перероб. І доп.–Х.: Майдан, 2009.–447с.

7. Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості [Текст] : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищ. агр. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. І. Купчик [та ін] ; ред. В. І. Купчик ; Спільний європейський проект ТЕМПУС ТАСІС. - К. : Кондор, 2007. - 414 с.: іл. - Бібліогр.: с. 405-408.

8. Рідей Н.М., Строкаль В.П., Шофолов Д.Л., Горбатенко А.А. Охорона земель та стале землекористування. Луганськ: Вид-во ТОВ «ПРОГТЕХСНАБ», 250с

9. Методичні рекомендації з застосування ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в Правобережному Лісостепу України / [Балаєв А. Д., Богданович Р. П., Тонха О. Л., Предоляк М. О.]. – Київ, 2008. – 35 с.

10. Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБІП України Частина 2. Агрономічна дослідна станція/ Рідей Н.М., Строкаль В.П., Шофолов Д.Л., Горбатенко А.А.// Вид-во Укр ДГРІ, 100 с

11.Бикін А. В. Методичні рекомендації з застосування ресурсоощадних технологій вирощування озимої пшениці в короткоротаційних сівозмінах / А. В. Бикін, А. Д. Балаєв , О. Л. Тонха та ін. – Київ, 2014. – 35 с.

 

Список основних опублікованих наукових праць

Монографії:

1.Тонха О.Л.Біологічна активність і гумусний стан чорноземів Лісостепу  і Степу України /Тонха О.Л., Балаєв А.Д.,Вітвіцький С.В.//Видавництво НУБіП України.- – 2017. – 357 с.

2.Тонха О.Л., Піковська О.В. Родючість чорноземів Лісостепу за грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур. – К.: «ЦП Компринт», 2015. – 403 с. (протокол Вченої ради НУБіП України №5 від 25.11.2015 р.).

3.                Tonkha O. Soils and plant roots /O. Tonkha, Ya. Dzyazko // Structural properties of porous materials and powder used in different fields of science and technology. – Springer. – London, 2014. – Р. 221–248.

4.                Національна доповідь про стан родючості ґрунтів : [монографія] / [Присяжнюк М. В., Мельник С. І., Майстренко М. І., Жилкін В. А., Греков В. О., Мельник А. І., Кривда Ю. І., Панасенко В. М., Ситник В. П., Безуглий М. Д., Заришняк А. С., Балюк С. А., Медведев В. В., Фатєєв А. І., Мірошниченко М. М., Лісовий М. В., Трускавецький Р. С., Дрозд О. М., Лазебна М. Є., Носоненко О. А., Пліско І. В., Скрильник Є. В., Соловей В. Б., Тімченко Д. О., Христенко А. О., Цапко Ю. Л., Шимель В. В., Момот Г. Ф., Балаєв А. Д., Тонха О. Л.]. – К. : ТОВ «Вік Принт», 2010. – 107 с.

Статті:

1.Євтушенко Т.В. Уміст і запаси гумусу залежно від удобрення і обробітку чорнозему типового/ Т.В. Євтушенко,  О.Л.Тонха// Науковий вісник НУБіП України, серія Агрономія.- № 269 (2017).

2. Сичевський С. О Оцінка показників ґрунтової родючості для впровадження диференційного внесення добрив /С. О. Сичевський, О. Л. Тонха, О. І. Вітвіцька/ Науковий вісник НУБіП України, серія Агрономія.- № 269 (2017).

3. Євтушенко Т. В. Регулювання водних властивостей чорнозему типового за ґрунтозахисного землеробства /Т. В Євтушенко., О. Л. Тонха, В. М. Козак  // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів» , 2017-№2. – С.25-30.

4.Паляница Б. Б. Сравнительная характеристика качественного состояния гумусовых веществ целинных и обрабатываемых почв методом десорбционной масс-спектрометрии / Б. Б. Паляница, М. Ф. Бережняк, О. Л. Тонха та ін. // Поверхность. – 2012. – Вып. 4 (19). – С. 174 – 185.

5. Tonkha O. L. Features of microbocenoses formation in virgin and cultivated chernozems of Ukrainian steppe nature reservation (department «Khomutovska tsilyna») // O. L. Tonkha, O. Ye. Bykova, T. V. Ievtushenko // Annals of Agrarian Science. – 2013. – Vol 11, № 1. – P. 23–30.

6. Тонха О. Л. Микробная трансформация органического вещества черноземов Лесостепи и Степи Украины при различном их использовании / О. Л. Тонха, А. Д. Балаев, В. Н. Недбаев // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 4. – С. 50–54.

7. Tonkha O. L. Structure of prokaryotic complex of chernozem typical and its changes under conservation tillage / O. L. Tonkha, A. D. Balayev // Annals of Agrarian Science. – 2015. – Vol 13, № 1. – Р. 60–63.

8.Тонха О. Л. Агроекологічні особливості застосування ресурсоощадних технологій вирощування культур в умовах Північного степу України / О. Л. Тонха, Т. М. Мельник // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія». – 2008. – № 2. – С. 188–192.

9. Балаєв А. Д. Родючість чорноземів звичайних за різних технологій вирощування культур / А. Д. Балаєв, О. Л. Тонха, Т. М. Мельник // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія». – 2009. – № 1. – С. 85–89.

10.Тонха О. Л. Біогенність чорнозему типового за різного обробітку ґрунту / О. Л. Тонха, Т. В. Євтушенко, О. В. Демиденко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія». – 2010. – № 5. – С. 86–91.

11.Тонха О. Л. Мікробний ценоз і органічна речовина чорноземів Українського степового природного заповідника (відділення «Михайлівська цілина») за різного їх використання / О. Л. Тонха // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія». – 2011. – № 1. – С. 101–107.

12. Тонха О. Л. Біогенність та склад мікробних ценозів цілинних і освоєних чорноземів Українського степового заповідника (відділення «Михайлівська цілина») / О. Л. Тонха // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія». – 2011. – Вип. 162, Ч. 2. – С. 100–106.

13.Тонха О. Л. Мікробна трансформація органічної речовини чорнозему типового за різних обробітків ґрунту / О. Л. Тонха, Т. В. Євтушенко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія». – 2012. – № 4. – С. 61–66.

14. Тонха О. Л. Молекулярно-генетична оцінка прокаріотного комплексу чорнозему типового / О. Л. Тонха // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. –    С. 38–41.

15. Тонха О. Л. Оцінка поліморфізму прокаріотного комплексу чорноземів типових молекулярно-генетичними методами / О. Л. Тонха, М. В. Патика // Біоресурси і природокористування. – 2012. – Т. 4. – № 1–2. – С. 58–66.

15. Паляниця Б. Б. Використання методу десорбційної мас-спектрометрії для характеристики якісного складу гумусових речовин чорноземів // Б. Б. Паляниця, О. Л. Тонха, Т. В. Кулик // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія». – 2013. – № 1. – С. 45–50.

16. Балаєв А. Д. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства і відтворення родючості ґрунтів / А. Д. Балаєв, О. Л. Тонха // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Сільськогосподарські науки». – 2013. – Вип. 3 (63). – С. 3–15.

17. Демиденко О. В. Біофізична саморегуляція родючості чорноземів при ґрунтозахисному землеробстві / О. В. Демиденко, О. Л. Тонха, О. Є. Бикова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавства, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – 2014. – № 1. – С. 29–35.

18. Демиденко О. В. Гумусний стан чорнозему типового за різних способів обробітку в агроценозах Лівобережного Лісостепу / О. В. Демиденко, І. С. Шаповал, О. Л. Тонха та ін. // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 4. – С. 58–63.

19. Демиденко О. В. Про мінливість запасів органічного вуглецю та азоту за різних способів обробітку чорноземів / О. В. Демиденко, О. Л. Тонха, В. А. Величко // Зерно і хліб. – 2015. – № 2 (78). – С. 16–18.

Тези:

1.Tonkha O. L. Biological Activity of Chernozems in the Nature Reservation «Mykhailivska Tsilyna» and under Agricultural Use / O. L. Tonkha, O. Ye. Bykova // 100 years Bulgarian soil science: International conference, 16–20 May. – Sofia, 2011. – Р. 285–290.

2.Tonkha O. L. Fertility of chernozem ordinary under different cultivation and tillage systems / O. L. Tonkha // New advances in research and management of world mollisoil: International Symposium on Soil Quality and Management of World Mollisols, 13–16 July 2010, Harbin. – China, 2010. – Р. 134–135.

3.Тонха О. Л. Особливості мікробної трансформації гумусових речовин цілинних і освоєних чорноземів українського степового природного заповідника (відділення «Хомутовська цілина») / О. Л. Тонха // Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули, 29–30 травня. – Київ, 2012. – С. 133–136.

4. Тонха О. Л. Біогенність і вміст гумусу чорнозему звичайного залежно від технологій вирощування культур // О. Л. Тонха, О. В. Піковська // Українське товариство ґрунтознавців і агрохіміків, 30.06–4.07.2014. – Харків, 2014. –     С. 280–282.

5.Балаєв А. Д. Оцінка родючості та якості ґрунтів у агро- і природних ценозах // А. Д. Балаєв, О. Л. Тонха, Р. П. Богданович // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 19. – С. 35–40.

6.Балаєв А. Д. Збереження і відновлення родючості чорноземів України у сучасному землеробстві / А. Д. Балаєв, О. Л. Тонха // Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави : Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 50-річчя агрохімічної служби України. – Київ, 2014. – С. 9–12.

 

 

Доцент Піковська О.В.

   Scopus

 1. Tonkha, O. L., Sychevskyi, S. O., Pikovskaya, O. V., & Kovalenko, V. P. (2018). Modern approach in farming based on estimation of soil properties variability. Paper presented at the 12th International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", doi:10.3997/2214-4609.201803199 Retrieved from www.scopus.com

2. Tonkha, O., Pikovska, O., Balaev, A., Kovalyshyna, G., Zavgorodniy, V., & Kovalenko, V. (2019). Monitoring of the microbiological condition of virgin chernozem under different management. Paper presented at the Monitoring 2019 Conference - Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Retrieved from www.scopus.com

3. Tonkha, O., Butenko, A., Bykova, O., Kravchenko, Y., Pikovska, O., Kovalenko, V., . . . Zakharchenko, E. (2020). Spatial heterogeneity of soil silicon in ukrainian phaozems and chernozems. Journal of Ecological Engineering, 22(2), 111-119. doi:10.12911/22998993/130884

4. Tonkha, O., Menshov, O., Bykova, O., Pikovska, O., & Fedosiy, I. (2020). Magnetic methods application for the physical and chemical properties assessment of ukraine soil. Paper presented at the XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Retrieved from www.scopus.com

5. Tonkha, O., Menshov, O., Sychevskyy, S., Pikovska, O., & Balaev, A. (2021). Geospatial and magnetic assessment of soil and relief of the farming lands at the forest-steppe zone of ukraine. Paper presented at the 20th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, doi:10.3997/2214-4609.20215521108 Retrieved from www.scopus.com

 Web of Science

 1. Tonkha, O, Butenko, A , Bykova, O , Kravchenko, Y ,  Pikovska, O , Kovalenko, V, Evpak, I, Masyk, I ,  Zakharchenko, E. Spatial Heterogeneity of Soil Silicon in Ukrainian Phaozems and Chernozems. l Heterogeneity of Soil Silicon in Ukrainian Phaozems and Chernozems. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING. Том 22. Выпуск 2. 111-119. DOI. 10.12911/22998993/130884. Опубликовано FEB 2021. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000615787800012

2. Lopushnyak, V, Hrytsulyak, H, Tonkha, O Menshov, O, Pikovs'ka, O, Sychevs'kyy, S (2021) CONTENT OF HEAVY METALS IN SOILS OF OIL-POLLUTED AREAS OF PRE-CARPATHIAN. VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-GEOLOGY. Выпуск % 2. Страница 83-88 DOI 10.17721/1728-2713.93.09 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000672808900009

  Основні навчально-методичні праці:

1. Піковська О. В., Балаєв А.Д. Ґрунтознавство з основами геології: Навчальний посібник. Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2016.  472 с. http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3924

2. Геохімія: Підручник / [Тонха О.Л., Піковська О.В., Євпак І.В., Павлюк С.Д.]. Київ: Компринт, 2017.  591 с.

3. Прогноз дегрaдaцій ґрунтів: Нaвчaльний посібник / [Зaбaлуєв В.О., Петренко Л.Р., Піковськa О.В.]. Київ: ЦП Компринт, 2017. 474 с. http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4465

4. Практикум з охорони і відновлення родючості ґрунтів: Навчальний посібник / [Зaбaлуєв В.О., Петренко Л.Р., Піковськa О.В.].  Київ: ЦП Компринт, 2015. 410с. http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1218

5. Піковська О.В. Практикум з ґрунтознавства з основами геології для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.090105 – «Захист рослин» : методичні рекомендації. К. : КОМПРИНТ, 2015. 237 с.  http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1232

6. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із дисципліни Грунтознавство з основами геології» для студентів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 - «Агрономія» ННІ післядипломної освіти.  К.: Вид. центр НУБіП, 2016.  154 с. http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3278

7. Піковська О. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із дисципліни «Агровиробниче групування грунтів і охорона земель» для студентів заочної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальності «Агрономія»  скороченого терміну навчання (протокол № 2 від 19 вересня 2019 р. Вченої ради агробіологічного факультету). К.:НУБіП України, 2019, 161 с.

  Основні наукові праці:

1. Піковська О.В. Фізичні властивості чорноземів та їх зміна за різної агротехніки: монографія.  К.: Компринт, 2014.  227 с.

http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/718

2. Тонха О.Л., Піковська О. В.  Родючість чорноземів Лісостепу за грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур: монографія. К.: «ЦП Компринт», 2015. 403 с.

http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1223

3. Балаєв А.Д., Піковська О.В. Викoристання сoлoми у віднoвленні рoдючoсті ґрунтів: монографія.  К.: «ЦП Кoмпринт», 2016. 244 с.

http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4191

4. Балаєв А. Д., Тонха О.Л., Піковська О.В., Демиденко О. В. Лабільні органічні речовини як основа родючості чорноземів і продуктивності агроценозів: монографія, К.: Компринт, 2019. 190 с.

5. Pikovska, O. (2021). Зміни протидефляційної стійкості чорнозему типового за різного обробітку ґрунту та удобрення. Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство», 12(1), 86-93. doi:http://dx.doi.org/10.31548/agr2021.01.086 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/view/14772

6. Pikovska, O. (2020). Збереження родючості чорноземів звичайних в умовах аридизації клімату. Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство», 11(1), 62-68. doi:http://dx.doi.org/10.31548/agr2020.01.062

7. Bykova, O., Tonkha, O., Pikovska, O., & Pak, O. (2020). Soluble silicon compounds in soils of different granulometric composition of the western region of Ukraine. Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство», 11(2), 22-29. doi:http://dx.doi.org/10.31548/agr2020.02.022

8. Balaev, A., Pikovska, O., & Tonkha, O. (2019). Вміст гумусу та лабільних органічних речовин за різного використання чорнозему типового. Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство», 0(286), 173-179. Отримано з http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/view/10851

9. Балаєв А. Д., О. Л. Тонха, О. В. Піковська, М. В. Гаврилюк, К. І. Шеметун
Гумусованість і фізико-хімічні властивості чорноземів Лісостепу за мінімізації обробітків і біологізації системи удобрення. Вісник аграрної науки. 2020. № 11. С. 24-31. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2020_11_5

10. Sychevskyy, S., Tonkha, O., & Pikovska, O. (2020). Оцінка просторової мінливості фізико-хімічних показників чорнозему опідзоленого за впровадження технологій точного землеробства. Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство», 11(4), 52-59. doi:http://dx.doi.org/10.31548/agr2020.04.052

11. Pikovska, O. (2019). Вплив мінімізації обробітку ґрунту на вміст елементів живлення у чорноземі звичайному. Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство», 0(294), 122-128. doi:http://dx.doi.org/10.31548/agr2018.294.122

12. Tonkha, O., Balaev, A., Pikovska, O., & Tarasenko, D. (2019). Мікробіологічна оцінка чорнозему реградованого за різних систем удобрення. Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство», 10(2), 54-61. doi:http://dx.doi.org/10.31548/agr2019.02.054

13. Піковська О.В. Агротехнічні заходи охорони і відновлення родючості чорноземних ґрунтів. Науковий вісник НУБіП. Серія Агрономія.  Випуск 269. 2017. С. 160-168.

14. Тонха О.Л., Балаєв А.Д., Піковська О.В. Формування мікробного комплексу чорнозему реградованого за різних систем удобрення. Науковий вісник НУБіП. Серія Агрономія. Випуск 269. 2017. С. 148-153.

15. Євтушенко Т.В., Тонха О.Л., Піковська О.В. Вплив грунтозахисних технологій вирощування кукурудзи на поживний режим чорнозему типового. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів».  2017.  № 1.  С.133-140.

16. Піковська О.В. Вплив застосування соломи на показники родючості чорнозему типового. Науковий вісник НУБіП. Серія Агрономія. - 2016. Випуск 235. С. 135-139.

17. Піковська О.В. Дегуміфікація чорноземів і заходи відновлення органічної речовини. Міжнародне періодичне наукове видання "Научные труды Sworld". Том 7. Випуск № 3. 2016. С. 4-7.  http://www.sworld.com.ua/ntsw/316-7.pdf  ЦИТ: 316-027 DOI  : 10.21893/2410-6720-2016-44-7-027

18. Yevtushenko T.V. , O.L. Tonkha, Pikovskaa O.V. Changes in balk density and porosity of chernozem typical under different cultivation systems. Annals of agrarian scince.  DOI: 10.1016/j.aasci.2016.09.005.

19. Піковська О. В. [Вплив різних систем обробітку грунту і удобрення на структурний стан чорнозему типового] / {Іnfluence оf dіfferent tіllаge оf sоіl аnd fertіlіzer оn the structurаl stаte оf typіcаl chernоzem}.  Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2015, № 7 (56) / http://nd.nubip.edu.ua/2015_7/index.html; http://nd.nubip.edu.ua/2015_7/12.pdf.

20. Тонха О. Л., Піковська О.В. [Ґрунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур і якісний склад органічної речовини чорноземів] / {Soil conservation technologies of crop production and qualitative composition of organic matter in chernozems}. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2014, № 2 (51) / http://nd.nubip.edu.ua/2015_2/index.html 

21. Булигін С.Ю., Піковська О.В. Оцінка збитків від деградаційних процесів у ґрунтах України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.  К.: ВЦНУБІП України, 2015.  Вип. 210, ч. 1.  С. 165-175.

22. Піковська О.В. Особливості азотного режиму чорнозему звичайного за різних систем обробітку грунту. Вісник ХНАУ.  2013. №1 .  С. 65-68

23. Піковська О.В. Вплив мінімізації обробітку ґрунту на структурний стан чорнозему звичайного. Вісник НУБіП України. Вип. 183. Серія Агрономія. Частина друга. К. 2013, с. 186-189.

Доцент Бережняк М.Ф.

 

1. Балаєв А.Д. Гумусное состояние и водно-физические свойства чернозема типичного при его различном использовании / А.Д. Балаєв,
М.Ф. Бережняк // Сибирский вестник с.-х. науки. № 4. Новосибирск.  – 1987. – С.8-11.

2. Назаренко Г.В. К вопросу экологии орошаемых черноземов / Назаренко Г.В., Бережняк М.Ф., Костенко Л.И., Гребенюк Ю.В., Юхименко М.П. // Химизация и агроекология. Сб. науч. трудов. – К.: Изд-во УСХА. –  1991. – С. 9-15.

3. Бережняк М.Ф. Зміна агрофізичних властивостей під впливом ґрунтозахисних технологій вирощування культур. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві / Бережняк М.Ф., Гнатенко О.Ф., Пляха М.Г., Горбатенко В.М.  Наукова монографія НАУ. Під ред. М.К. Шикули. – К, ПФ ”Оранта”, 1998. – С.76-102.

4. Бережняк М.Ф. Еколого-меліоративний стан і продуктивність чорнозему звичайного за різних систем обробітку в умовах зрошення / Бережняк М.Ф., Андрієнко В.О, Балаєв А.Д. Науковий вісник НАУ- К.,2000.- Вип.32 – С. 326-329.

5. Бережняк М.Ф. Структурно-агрегатний стан чорноземних ґрунтів за різного використання / М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк, Колісниченко О.М. // Матеріали  6 з’їзду УТГА. – Агрохімія і ґрунтознавство (Спец. Випуск книга друга) Харків, 2002. С.13-15.

6. Шикула М.К. Вплив гною і соломи на накопичення гумусу і продуктивність сівозміни /  Шикула М.К., Гнатенко О.Ф., Бережняк М.Ф., Майстренко В.Г. Збірник наукових праць УНДІІЗ УААН., К.: 2003. – с.132-140.

7. Бережняк М.Ф. Стійкість чорнозему типового до водної ерозії залежно від обробітку, удобрення та культури / М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк,
С.М. Швець
// Наукові доповіді НУБіП України. – 2010. – 6 (22) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010_6/10bmfdtc.pdf

8. Бережняк М.Ф. Структурно-агрегатний склад чорнозему типового за різних систем обробітку й удобрення / М.Ф. Бережняк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2010 — Вип. 149, серія Агрономія». – С. 392-398.

9. Бережняк М.Ф. Оптимізація агрофізичних параметрів чорноземних ґрунтів за різних систем обробітку / М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк // Вісник аграрної науки. – К.: Редакція журналу «Вісник аграрної науки», 2010. –
№ 12. – С. 16–19.

10. Бережняк М.Ф. Оценка деградационных процессов черноземов типичных Киевской области Украины / М.Ф. Бережняк // Актуальные вопросы современной науки. Материалы XII Международной научно-практической конференции (30 июля 2011 г.). – Москва, Изд-во «Спутник». – 2011. – С. 465-468.

11. Бережняк М.Ф. Оцінка ступеня деградації чорнозему звичайного за різних агротехнологій в умовах зрошення / М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк, В.М. Козак // Наукові доповіді НУБіП України. – 2011. – 7 (29) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_7/ 11bmf.pdf

12. Бережняк М.Ф. Методические аспекты исследований эродированных черноземов Правобережной Лесостепи / М.Ф. Бережняк, Е.М. Бережняк // Міжвід. наук. збірн. «Фізична географія та геоморфологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВГЛ «Обрій», 2012. – Вип. 2(66). – С. 197–202.

13. Berezhniak I. Environmental stability of Chernozem Soils of the Forest Steppe zone of Ukraine/ I. Berezhniak, I. Shevchenko, M. Berezhniak // 3rd International Scientific and Practical Conference “Science and Society”. Vol. 1. 20-21 March 2013, London, Berforts  Information Press Ltd., Stevenage, UK – 2013. – P. 202-213. http://scieuro.com/category/articles

14. Бережняк М.Ф. Агроэкологическая оценка состояния осушенных земель поймы реки Трубеж при различном использовании /
М.Ф. Бережняк, Е.А. Сидоренко //
Сборник научных трудов S-World «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития». – Том 43. – Биология. – Иваново.- 2013. – С. 36-40.

15. Бережняк М.Ф. Влияние систем обработки и удобрения под свеклу сахарную на температурный режим чернозема типичного /
М.Ф. Бережняк // Сборник научных трудов S-World. Выпуск 3 (36). Сельское хозяйство. Иваново. – 2014. – С. 60-65.

16. Бережняк М.Ф. Вплив систем обробітку на агрофізичні властивості чорнозему південного важкосуглинкового на лесі / М.Ф. Бережняк // Международное периодическое научное издание «Научные труды S-World». – Том 17. – Сельское хозяйство. – Иваново, «Научный мир». – 2015. – С. 34-38.

17. Бережняк М.Ф. Вплив застосування наорних валів-терас на протиерозійну стійкість та агрофізичні властивості сірих лісових ґрунтів /
М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк, О.В. Войцехівська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія». – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – Вип. 210. Частина 1. – С. 194–197.

18. Бережняк М.Ф. Агроекологічна ефективність плоскорізного обробітку на схилових агроландшафтах Київщини / М.Ф. Бережняк,
Є.М. Бережняк, І.П. Шевченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2016. – Вип. 234. – серія «Біологія, біотехнологія, екологія». – С. 24-29.

19. Бережняк М.Ф. Вміст та запаси гумусу чорноземі реградованому залежно від сільськогосподарського використання / М.Ф. Бережняк, І.В. Левитський // Sworld Journal, Issue №13 (Yolnat PE, Minsk, 2017) - URL: http:// www. sworldjournal. com /t-journal/j-13.pdf (028) - С. 111-116.


 

Бережняк М.Ф. проводить активну роботу по залученню студентської молоді до наукових досліджень, результати яких доповідаються на студентських міських і всеукраїнських  наукових конференціях і публікуються.

Протягом 20-ти років є керівником студентського наукового гуртка «Ґрунтознавець» за період якого до наукової роботи було залучено значну кількість здібних і працьовитих студентів, які мали наукові публікації, приймали участь у студентських наукових конференціях та олімпіадах.

 

Бережняк М.Ф. є автором і співавтором 1 підручника, восьми навчальних посібника, трьох лабораторних практикумів, шести методичних рекомендацій. Загалом ним підготовлено 108 наукових і навчально-методичних праць.

 

Навчально-методичні роботи:

 

Підручник: Petrenko L. Soil Science with Elements of Geology: a textbook for the students of Agronomy (Рекомендовано до друку Вченою Радою НУБіП України, протокол №4 від 30.10.2015 р.) / L. Petrenko, M. Berezhnyak,
V. Kozak, E. Berezhnyak. – K.: ЦП «Komprint», 2015. – 702 p.

 

Навчальні посібники: Бережняк М.Ф. Ґрунтознавство. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / М.Ф. Бережняк. – К.: Вид-во НУБіП. – 2010. – 188 с.

Бережняк М.Ф. Загальне ґрунтознавство. Навчальний посібник для студентів напряму «Геодезія, картографія та кадастр», спеціальності – 6.070904 «Землевпорядкування і кадастр» / М.Ф. Бережняк. – К.: Вид-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс». – 2011. – 208 с.

Бережняк М.Ф. Навчально-методичний посібник «Ґрунтознавство» для самостійної роботи студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», Ухвалено Вченою Радою  Інституту рослинництва, екології і біотехнологій НУБіП України, протокол №3 від 19.11.2013 р. / М.Ф. Бережняк. – К.: Вид-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс». – 2013. – 304 с.

Бережняк М.Ф. Навчальний посібник «Ґрунтознавство з основами агрохімії» для студентів землевпорядних спеціальностей, Рекомендовано до друку Вченою Радою НУБіП України, протокол №7 від 23.12.2015 р. /
М.Ф. Бережняк, Н.А. Пасічник. – К.: Вид-во ЦП «Компринт». – 2015. – 422 с.

Балаєв А.Д. Навчальний посібник «Ґрунтознавство» для студентів спеціальності 101 «Екологія», рекомендовано до друку Вченою Радою НУБіП України, протокол №5 від 23.11.2016 р. / А.Д. Балаєв, М.Ф. Бережняк. - К.: Вид-во ЦП «Компринт». – 2016. – 402 с.

Забалуєв В.О. Навчальний посібник «Методи дослідження ґрунтів» для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 101 «Агрохімія і ґрунтознавство», рекомендовано до друку Вченою Радою НУБіП України, протокол №3 від 28.09.2016 р. / В.О. Забалуєв, М.Ф. Бережняк,– К.: Вид-во ЦП «Компринт». – 2016. – 344 с.

Бережняк М.Ф. Грунтознавство з основами геоботаніки / Бережняк М.Ф., Якубенко Б.Є., Чурілов А.М., Сендзюк В.М. Навч. посібник. К.: Вид.-во "Компринт". - 2017. - 570 с.

 

Лабораторні практикуми: Бережняк М.Ф. Лабораторний практикум з ґрунтознавства для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації з напряму «Геодезія, картографія та кадастр», ухвалено Вченою Радою  ННІ земельних ресурсів та правознавства НУБіП України, протокол №2 від 07.11.2012 р. / М.Ф. Бережняк. – К.: Вид-во НУБіП України. – 2012. –
174 с.

Petrenko L. Soil Science. Practical Methods Manual: methodological Instruction Book for bachelor students of higher educational institutions major in 6.090101 Гриф Міністерства освіти і науки України, лист №1/11-631 від 20.01.2014 р. / L. Petrenko, M. Berezhnyak, V. Degtyarov, Yu. Kravchenko,
O. Tonkha, Ye. Berezhnyak, O. Bykova. – K.: Publishing OOO “NPP “Interservice”, 2014. – 428 p.

 

Методичні рекомендації: Бережняк М.Ф. Методичні матеріали з дисципліни «Методи дослідження ґрунтового вкриття» для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.090.101 «Агрохімія і ґрунтознавство», ухвалено Вченою Радою  факультету захисту рослин НУБіП України, протокол №2 від 16.11.2011 р. / М.Ф. Бережняк. – К.: Вид-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс». – 2011. – 100 с.

Бережняк М.Ф. Методичний посібник "Ґрунтознавство" для використання студентами екологічних спеціальностей заочної форми навчання  / М.Ф. Бережняк. – К.: Вид-во НУБіП України. – 2012. – 256 с.

Бережняк М.Ф. Методичні матеріали для виконання самостійної роботи із дисципліни «Методи дослідження ґрунтового вкриття», ухвалено Вченою Радою  ННІ рослинництва, екології і біотехнологій НУБіП України, протокол №4 від 17.11.2014 р / М.Ф. Бережняк. – К.: Вид-во ПП «Дірект Лайн». – 2014. – 296 с.

Бережняк М.Ф. Методичні рекомендації для вивчення теоретичних основ курсу та проведення лабораторних і практичних робіт із дисципліни «Агрофізика», ухвалено навчально-методичною Вченою Радою агробіологічного факультету НУБіП України, протокол №4 від
17.11.2016 р. / М.Ф. Бережняк, В.М. Козак, Є.М. Бережняк. - К.: Видавничий центр НУБіП України. – 2016. – 248 с.

 

Доцент Карабач К.С.

 

1.       Байдюк М. І. До питання ефективності різних технологій по збереженню вологи при вирощуванні кукурудзи /М. І. Байдюк, К. С. Карабач // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до VII з’їзду УТГА. Кн. 2.  – Х., 2006. – С. 6-8.

2.        Балаєв А. Д. Інтенсивність процесів гуміфікації і мінералізації свіжої органічної речовини в чорноземах Лісостепу за різних систем обробітку ґрунту / А. Д. Балаєв  С. П. Ярош, К. С. Карабач // Вісник Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва. – 2008. – № 1. – С. 119–122.

3.       Карабач К. С. Вміст та динаміка рухомих фосфатів в чорноземі типовому за застосування ґрунтозахисних технологій / К. С. Карабач // Електронний журнал НУБіП. – 2010. – № 1 (17). – C. 1–9. – Режим доступу : http: // www.nbuv.gov.ua/e–journals/Nd/2010_1

4.       Карабач К. С. Вплив систем обробітку грунту та удобрення на його фосфатні показники грунту / К. С. Карабач  //  Вісник аграрної науки. – 2010. – № 2. – С. 63–66.

5.       Карабач К. С. Вплив реакції грунтового середовища на вміст рухомих фосфатів чорнозему типового за різних систем обробітку та удобрення / К. С. Карабач // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – № 149. – С. 378–383.

6.       Карабач К. С. Зміна фізико-хімічних властивостей чорнозему типового за ґрунтозахисних технологій вирощування культур / К. С. Карабач // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. –  Ч. 1, № 162. – С. 150–155.

7.       Карабач К. С. Вміст і динаміка водорозчинної органічної речовини чорнозему типового за застосування грунтозахисних технологій / К. С. Карабач, Є. М. Бережняк  // Науковий вісник НУБіП України. – 2012. – № 176. – С. 180–187.

8.       Карабач К. С. Адаптивно–ландшафтне землекористування: проблема ерозії / С. Ю. Булигін, А. В. Барвінський, К. С. Карабач // Екологія: проблеми адаптивно–ландшафтного землеробства : міжнар. наук. конф., 16–18 чер. 2005 р. : тези доп. – Житомир, 2005. – С. 21–25.

9.       Карабач К. С. Запобігання деградації грунтового покриву шляхом регламентації технологічного навантаження на грунти / К. С. Карабач // Проблеми розвитку земельних відносин, землеустрою і земельного кадастру в умовах ринкової економіки : міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю факультету інженерів землевпорядкування Харківського НАУ,  14-15 вер. 2005 р. : тези доп. – Харків, 2005. – С. 122–126.

10.   Карабач К. С. Оптимізація фосфатного режиму чорнозему типового за різного обробітку та удобрення / К. С. Карабач // VIII з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України, 5–9 лип. 2010 р. : тези доп. – Спец. випуск. – Кн. 3. – Житомир, 2010. – С. 172–173.

11.   Карабач К. С. Зміна фракційного складу мінеральних фосфатів у чорноземах Правобережного Лісостепу за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур / К. С. Карабач // Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату : міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 лист. 2010 р. : тези доп. – Миколаїв, 2010. – С. 43–46.

12.   Карабач К. С. Баланс фосфору  в ланці зерно-бурякової сівозміни за різних систем обробітку ґрунту та удобрення / К. С. Карабач // Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : II міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 19–20 квіт. 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 17–18.

13.   Карабач К. С. Баланс фосфору в ланці сівозміни за різних технологій вирощування культур / К. С. Карабач // Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія виконання: Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю заснування кафедри ґрунтознавства та охорони грунтів ім. проф.  М. К. Шикули, 28–30 трав. 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 85–88.

1.       Козак В. М. Урожайність та якість плодів яблуні залежно від системи утримання міжрядь саду на темно-сірому опідзоленому ґрунті / В. М. Козак, К. С. Карабач // Вісник Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва. – 2013. – № 2. – С. 138–143.

2.       Карабач К. С. Фосфатазна активність чорнозему типового за застосування мінімізації обробітку ґрунту та біологізації землеробства /  К. С. Карабач, В. М. Козак // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 8. – С. 14–17.

3.       Карабач К. С. Вплив різних систем обробітку ґрунту та удобрення на реакцію грунтового середовища та рівень залягання карбонатів у чорноземі типовому Правобережного Лісостепу України / К. С. Карабач // Охорона грунтів – основа сталого розвитку України : IX з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України, 30 чер.–4 лип. 2014 р. : тези доп. – Спец. випуск. – Кн. 2. – Миколаїв, 2014. – С. 262–263.

4.       Карабач К.С. Динаміка розподілу вільних карбонатів і реакції грунтового середовища за різних систем обробітку і удобрення //Науковий вісник НУБіП. Серія Агрономія. - 2016. - Випуск 235. - С. 135-139.

5.       Карабач К.С., Бережняк Є.М. / Режим фосфатів у чорноземі типовому середньосуглинковому Правобережного Лісостепу за мінімізації обробітку ґрунту і біологізації землеробства: Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 280 с.

 

Методичні розробки:

1. Оцінка гумусного стану земель. С. Ю. Булигін, А. В. Барвінський, К. С. Карабач / Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Екологічна експертиза землевпорядних рішень” для студентів денної форми навчання факультету землевпорядкування спеціальності 7.070904– “Землевпорядкування та кадастр”, Київ – 2004.

2. Оцінка і прогноз якості земель.  С. Ю. Булигін, А. В. Барвінський, К.С. Карабач / Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Оцінка і прогноз якості земель” для студентів денної форми навчання факультету землевпорядкування спеціальності 7.070904 – „Землевпорядкування і кадастр”, Київ – 2005.

3. Моделювання процесів водної ерозії за допомогою моделі WEPP. Ачасов А. Б., Ачасова А. О., Карабач К. С./ Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Технології раціонального землекористування” для студентів ОКР “Магістр” зі спеціальності 8.130101- “Агрохімія і грунтознавство”, Київ-2009.

4. Оптимізація структури земельних угідь на основі оцінки їх екологічної стійкості. А. Б. Ачасов, А. О. Ачасова, К. С. Карабач/Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Охорона та відновлення родючості земель” для студентів ОКР “Магістр” зі спеціальності 8.130101-“Агрохімія і грунтознавство”, Київ-2009.

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook