Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

Публікації

          Організація і планування виробництва в аграрних формуваннях: навчальний посібник /За заг. ред. М.М. Ільчука. Вид. 2-ге, перероб та доп. Київ: НУБіП України, 2022. 358 с

Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий товарний ринок: навч. посібник Київ: ЦП Компринт, 2015. 576 с.

Ільчук М.М., Коновал І.А., Мельникова І.В. Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції: монографія. К.: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015. 322 с.

Ільчук М.М., Радько В.І., Сичова О.Д Економічні засади ефективного землекористування виробничими структурами агробізнесу: монографія. К.: ЦП Компринт , 2015.  369 с. 

Ільчук М.М., Коновал І.А. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції: пропозиції. К.: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015.  56 с.

Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржова торгівля товарними деривативами: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія. Київ: ЦП Компринт, 2015. 288 с.

Герасимчук Н.А., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. Економічні і фінансові ризики. К.: ЦП «Компринт», 2015. 288 с.

Пиркін В.І., Бондар В.С., Фурса А.В. Економічна ефективність вирощування та переробки енергетичної верби. Енергетична верба: технологія вирощування та використання: монографія / під заг. ред. д.с.-г.н. В.М. Сінченка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. С. 216-226, 274285.

Ільчук М.М.,Ібатуллін Ш.І., Шанін О.В., Хареба В.В. Бюлетень про науково-організаційну та координаційну роботу Відділення аграрної економіки і продовольства за 2014 рік. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015.  149 с.

Бондар В.С., Фурса А.В. Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 22–27.

 Фурса А.В. До питання насінництва цукрових буряків. Економіка АПК. 2015. № 4. С. 27–34.

 Фурса А.В. До питання функціонування об’єднань виробників цукрових буряків та цукру. Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 222. С. 130–138.

 Хіврич О., Фурса А. Економічна енергетична верба. Agroexpert. 2015. № 1 (78). С. 26–30.

 Ганженко О., Хіврич О., Герасименко Л., Зиков П., Фурса А. Цукрове сорго – на біопаливо. Пропозиція. 2015. № 5. С. 66–71.

Бондар В.С., Фурса А.В., Стрельбіцький П.А. Оцінка ефективності використання енергетичної верби в якості твердого біопалива. Вісник Камянець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Економічні науки. Камянець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. Вип. 10. С. 139–145.

Хіврич О., Гументик М., Максіменко О., Фурса А. Свічграс: екологічно чиста енергія. Пропозиція. 2015. № 6. С. 74–78.

Ільчук М.М., Коновал І.А. Ефективність інвестиційного проекту створення та функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства. Економіка АПК. 2015.  № 5 (247).С. 55-61.

Ільчук М.М., Радько В.І. Development of cooperative relations of private milk producers (Розвиток коопераційних відносин приватних виробників молока). Біоресурси і природокористування. 2015. Т.7, №1-2. С.130-136

Ільчук М.М., Коновал І.А. Інноваційний розвиток молочного скотарства в Україні. К.: Біоресурси і природокористування. 2015. - Т.7, №. 5-6. С.59-65.

Нікітченко С.О. Науково обґрунтовані підходи до економічної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка: реалії часу. 2015.  № 2.  С. 207-212.

Березовська Л.О. Оцінка регулюючої ролі податку на доходи фізичних осіб в Україні. Науковий вісник НУБІП України: К.:ВЦНУБІП України. 2015. Вип. 222. С. 108-112

Томашевська О.А., Балай В.М. Сучасний стан виробництва зерна в Україні. Науковий вісник НУБіП України. 2015.  – вип. 222.  С. 139-144.

Томашевська О.А. Мірзоєва Т.В. Управління ризиками агровиробників в умовах трансформаційних процесів. Економіка АПК. 2015.  № 9. 2015. С. 39-45.

Яворська В.О. Головний вплив на інноваційний розвиток світового ринку фінансових деривативів. Науковий вісник НУБіП України. 2015. Вип. 222. С. 176-181.

Солодкий М.О., Яворська В.О., Кравченко А.С. Розвиток біржового ринку в умовах глобалізації: монографія. Київ: ЦП Компринт, 2015. 368 с.

Яворська В.О. Розвиток світового біржового ринку фінансових деривативів. Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи: збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції. 10-11 червня 2015р. м. Херсон. ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет. С. 210-211.

Яворська В.О. Роль і функції бірж у ринковій економіці. Актуальні питання економічної науки: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 12-13 червня 2015р.м. Запоріжжя. Східноукраїнський інститут економіки та управління. С. 18-20.

Яворська В.О. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток бірж. Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції.18-19 вересня 2015р. м. Одеса. Центр економічних досліджень. С.18-21.

Томашевська О.А. Окремі аспекти розвитку регіонів в сучасних умовах. Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 серпня 2015 р.) у 2-х частинах. Дніпропетровськ: НО «Перспектива». 2015. ч 2. – 112 с.

 

 

2016 р.

Березовська Л.О. Податковий контроль: навчальний посібник. К.: ЦП «Компринт», 2016. 261 с.

Ільчук М.М., Нікітченко С.О., Перегуда Є.Ф. Диверсифікація та ефективність діяльності підприємницьких структур агробізнесу: монографія. К.: ЦП Компринт, 2016.  351 с.

Ільчук М.М., Пащенко О.В. Розвиток ринку молока і молочної продукції в Україні: монографія. К:. ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2016.  428 с.

Ільчук М.М., Коновал І.А. Робоча програма виробничої практики для студентів спеціальності 501 – «Економіка» спеціалізації «Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК». К.: Вид-во ТОВ «Аграр медіа Груп», 2016. 36 с.

Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. Collective monograf. – Vol. 3. Production optimization of agricultural enterprises structures in Ukraine: monograph. Riga: Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. - 348 p. (21,75). P. 308-326.

Ilchuk M.M., Us S.I. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels: collective monograf. Riga: Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016.  348 p. P. 308-326.

Ільчук М.М., Нікітченко С.О., Перегуда Є.Ф. Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери. Економіка АПК. 2016. № 4 (258). С. 13-21

Ільчук М.М., Коновал І.А. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 5 (259). С. 51-59.

Ільчук М.М., Радько В.І. Формування попиту на ринку земель сільськогосподарського призначення вітчизняними товаровиробниками. Біоресурси і природокористування. 2016. Т.8, №. 1-2. С.109-114.

Ільчук М.М., Коновал І.А. Розвиток агробізнесу в Україні. Науковий вісник НУБіП України. 2016.  № 244. С. 125-135.

Нікітченко С.О. Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери Економіка АПК. 2016.  № 4. С. 13-20.

 Фурса А.В. Передумови адаптації цукробурякової галузі України до євроінтеграційних процесів. Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. Вип. 247. С. 393–400.

 Бондар В.С., Фурса А.В. Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК. Економіка АПК. 2016. № 10. С. 30–40. Fursa A.V. Improvement strategy of competitive ability in the production of sugarbeet and sugar. Economika APK. 2016. № 11. Р. 33–38.

Яворська В.О. Біржова торгівля товарними деривативами на аграрну продукцію у контексті світової глобалізації. Вісник НУБІП України. Вип. № 247. 2016. С.245-250

Яворська В.О. Аналітична оцінка світового біржового ринку. Агросвіт. 2016. вип.12. С.36-42.

Яворська В.О. Особливості управління ціновими ризиками на ринку зернових в контексті світової біржової практики. Ефективна економіка. 2016. Вип.9. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5141.

Кириченко А. В. Тенденції розвитку медичного страхування в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. Вип. 244. С. 291-298. 

 Фурса А.В., Стрельбіцький П.А., Боднар В.С. Економічний механізм взаємовідносин у сфері виробництва і переробки цукросировини. Вісник Камянець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Економічні науки. Камянець-Подільський: Медобори-2006, 2016. Вип. 11. С. 162–173.

Березовська Л.О. Аналіз державної підтримки аграрного сектору економіки України. Науковий вісник НУБІП України: К.:ВЦНУБІП України. 2016.  Вип. 244. С. 135-142.

Томашевська О.А., Шихненко А.О. Щодо рентабельності виробництва продукції рослинництва в умовах сьогодення. Молодий вчений. 2016. №9 (36), 2016. С.81-84.

Томашевська О.А. Економічні аспекти виробництва біопалива. Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві: матеріали доповідей міжнародного науково-практичного семінару (м. Київ, 10 лютого 2016 р.). – К. 2016. 119 с. С. 99-101.

Томашевська О.А. Зародження й розвиток органічного виробництва: зарубіжний досвід: Органічне виробництво і продовольча безпека:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Житомир: Вид.:  О.О. Євенок. 2016.  592 с. С. 390-394.

Томашевська О.А. Рейтинги конкурентоспроможності регіонів як інструмент її оцінки. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 року).  К. ТОВ «НВП «Інтерсервіс». 2016. 168 с. С. 116-117.

Яворська В.О. Біржова торгівля товарними деривативами на аграрну продукцію у контексті світової глобалізації товарних і фінансових ринків. Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції: НУБІП.  м. Київ.  20-21 жовтня 2016 р.  С. 122-124.

 Яворська В.О. Чеканський Є.А. Біржова торгівля товарними деривативами на аграрну продукцію у контексті світової глобалізації товарних і фінансових ринків. Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції: НУБІП.  м. Київ. 20-21 жовтня 2016р. С. 124-126.

Яворська В.О. Удосконалення організаційно-економічних умов функціонування біржового товарного ринку в Україні. Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: Центр економічних досліджень та розвитку. м. Одеса. 25-26 листопада 2016р. С. 17-19.

Фурса А.В. Розвиток ринку цукрових буряків та цукру. Напрями державного регулювання. Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів: матер. допов. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–21 жовт. 2016 р.) / за заг. ред. А. Д. Діброви. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. С. 71–73.

Фурса А. В. Експорт та імпорт цукру України: стан та перспективи розвитку. Сучасні технології виробництва зернових культур 2017” в рамках VII Міжнародної виставки інноваційних рішень у зерновому господарcтві “Зернові технології 2017” : тези доповей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 лют. 2017 р.). Київ : НУБіП України, 2017. С. 48–51.

Фурса А. В., Стрельбіцький П. А. Сутність ринку та найбільш характерні моделі економіки. Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : тези доповідей у 3-х томах (м. Кам’янець-Подільський : 14–15 берез. 2017 р.). Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 1. С. 51–52.

Фурса А. В., Бондар В. С. Основні причини переходу України на альтернативні (відновлювальні) джерела енергії. Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2017 : зб. тез допов. XIII Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 17–19 трав. 2017 р.). Київ : НУБіП України, 2017. С. 167–169.

 Фурса А. В., Бондарь В. С. Обоснование создания в Украине глобальной биоэнергетической платформы на базе объектов свеклосахарного производства. Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and social development trends: International Scientific and Practical Conference, 11–12 September 2017 р. Burgass, Bulgaria : Avangard Prima, 2017. С. 99–102.

2Фурса А.В. Розвиток ринку цукрових буряків та цукру. Напрями державного регулювання. Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів: матер. допов. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–21 жовт. 2016 р.) / за заг. ред. А. Д. Діброви. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. С. 71–73.

 

2017 рік

Ільчук М.М., Пащенко О.В., Жарікова О.Б., Андросович І.І. Експертна оцінка предметів іпотеки та ефективного землекористування підприємницькими структурами агробізнесу: монографія. К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп» 2017. 458 с.

National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: collective monograph / Ilchuk M.M and others. Poland: Izdevnieciba «Daltija Publishing». 2017. Vol. 2. 348 p. Р. 207-220.

Ilchuk M.M., Konoval I.A., Radko V.I., Yevtushenko V.D. Competitiveness of cattle breeding  products increase: monograph. Vienna, Austria: «East West» 2017. 294 p.

Ільчук М.М.,Збарська А.В., Любар Р.П., Ільчук О.М. Підприємництво та організація агробізнесу: навчальний посібник. К.: Аграр Медіа Груп, 2017. 442 с.

Кириченко А. В. Розвиток соціального страхування в Україні: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 197 с.

Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств України: монографія / Худолій Л. М. та інші.. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2017. 266 с.

Організаційно-економічні аспекти розвитку агробізнесу: монографія.  К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2017. 480с.

Рогач С.М., Томашевська О.А., Мірзоєва Т.В., Ільків Л.А. Практикум з регіональної економіки. Київ: «ЦП «Компринт», 2017. 455 с.

Солодкий М.О., Яворська В.О., Резнік Н.П. Основи біржової діяльності: навч. посібник. Київ: ЦП Компринт, 2017. 455 с.

Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий товарний ринок: 2-ге вид. змін. навч. посібник. Київ: ЦП Компринт», 2017. 576 с.

Солодкий М.О., Яворська В.О., Кравченко А.С. Розвиток біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках: монографія. Київ: ЦП Компринт, 2017. 544 с.

Кириченко А. В. Податкова система: навчальний посібник для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 " Геодезія та землеустрій". Київ: ЦП «Компринт», 2017. 177 с.

Кириченко А. В. Податкова політика: навчальний посібник для спеціальності «Оподаткування Київ : ЦП «Компринт», 2017. 181 с.

Березовська Л.О., Долженко І.І. Податкова система: навчальний посібник. К.: ЦП «Компринт», 2017.  675 с.

Бондар В.С., Фурса А.В. Розвиток економічних досліджень у сфері буряківництва і біоенергетики. Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виробництво, люди (до 95-річчя ІБКіЦБ НААН України) : монографія / за ред. академіка НААН України М.В. Роїка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 69–75.

Ільчук М.М., Коновал І.А., Ус С.І. Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери. Економіка АПК. 2017. № 5(271). С. 51-58.

Панкратова Л.Л. Чинники, що формують цінові тренди на пшеницю на світових біржах та спотовому ринку України. Український соціум.  2017. №3(62). С. 76-86. URL: https://ukr-socium.org.ua/uk/archive/no-3-62-2017/chinniki-shho-formujut-cinovi-trendi-na-pshenicju-na-svitovih-birzhah-i-spotovomu-rinku-ukraini/

Яворська В.О. Теоретичні підходи до визначення поняття «дериватив» на біржовому ринку. Ефективна економіка. 2017. №10. URL:http://www,economy.nayka.com.

Яворська В.О. Етапи розвитку ф’ючерсної торгівлі на світовому біржовому ринку. Приазовський економічний вісник. 2017. № 3. URL: http// pev.kpu.zp.ua/vypusk-3-03.

Яворська В.О. Сучасні тенденції розвитку світового біржового ринку деривативів Економіка та суспільство. 2017. № 11. URL:http//economyandsociety.in.ua.

Яворська В.О. Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 19. URL: http//global- national.in.ua\issue-19-2017.

Яворська В.О. Аналітична оцінка світового біржового ринку. Інфраструктура ринку. 2017. № 10. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/10_2017_ukr

Бондар В.С., Фурса А.В. Визначення вартості гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 57–60.

Томашевська О.А., Онищук А.М. Економічна ефективність вирощування зернових культур і рівень їх конкурентоспроможності. Молодий вчений. 2017. №1 (41). Ч.4. С.709-713

Фурса А.В., Стрельбіцький П.А. Сутність та еволюція теоретичних основ інноваційно-інвестиційної політики в ринковій економіці. Вісник Камянець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Економічні науки / За ред. І.В. Ящишиної. Камянець-Подільський: Медобори-2006, 2017. Вип. 12. Т. 1. С. 144–151.

 Боднар В.С., Фурса А.В., Гореленко В.І., Власенко В.С. Загострення конкуренції на ринку цукру. Цукрові буряки. 2017. № 4. С. 6–9.

Томашевська О.А., Петриняк Н.С. Проблеми розвитку та підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків. Проблеми економіки. 2017.  №2. С. 347-352

Томашевська О.А. Розвиток буряківництва в контексті поширення органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції  Житомир. ЖНАЕУ. 2017  436 с. С. 62-66.

Томашевська О.А.  Кадри для агробізнесу: проблеми, перспективи. Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: у 2-х ч., Ч. 2. Зб. наук. праць /наук.ред. В.С. Лукач. Ніжин: Видавець: ПП Лисенко М.М. 2017. 424с. С. 355-359.

Яворська В.О. Основні функції ф’ючерсної торгівлі в сучасних умовах трансформаційних змін ринкової економіки. Сучасні аспекти розвитку фінансових процесів та інноваційних технологій: міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 25–26 серпня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 36–39.

Яворська В.О., Степанюк Р.С. Розвиток біржового фінансового ринку України// Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Київ, 25 квітня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 100-104.

Яворська В.О. Консолідація як стратегічний напрям розвитку біржового ринку. Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 31 березня 2017 року: тези доповіді. Л., 2017. С. 30-32.

Яворська В.О. Роль і функції фондових бірж на ринку цінних паперів. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 30 червня 2017 року: тези доповіді.  З., 2017. – С. 44-46.

Яворская В.А. Направления развития биржевой торговки в Украине. Украина, Болгария, ЕС: экономические и социальные тенденции развития:  материалы Международной научно-практической конференции, г. Бургас, 11–12 сентября 2017 г: тезисы. Бургас: Авангард Прима, 2017. С. 197–199.

 Яворська В.О. Напрями розвитку біржового ринку деривативів у контексті євроінтегрраційних процесів. Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку: матеріали круглого столу, м. Київ, 12 жовтня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 71-72.

Кириченко А. В. Развитие украинского социального страхования. Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends. (Burgas, 11-12 September 2017), 2017. P. 147-149.

Фурса А. В. Експорт та імпорт цукру України: стан та перспективи розвитку. Сучасні технології виробництва зернових культур 2017” в рамках VII Міжнародної виставки інноваційних рішень у зерновому господарcтві “Зернові технології 2017: тези доповей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 лют. 2017 р.). Київ : НУБіП України, 2017. С. 48–51.

 Фурса А. В., Стрельбіцький П. А. Сутність ринку та найбільш характерні моделі економіки. Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : тези доповідей у 3-х томах (м. Кам’янець-Подільський : 14–15 берез. 2017 р.). Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 1. С. 51–52.

 Фурса А. В., Бондар В. С. Основні причини переходу України на альтернативні (відновлювальні) джерела енергії. Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2017 : зб. тез допов. XIII Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 17–19 трав. 2017 р.). Київ : НУБіП України, 2017. С. 167–169.

 Фурса А. В., Бондарь В.С. Обоснование создания в Украине глобальной биоэнергетической платформы на базе объектов свеклосахарного производства. Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and social development trends: International Scientific and Practical Conference, 11–12 September 2017 р. Burgass, Bulgaria : Avangard Prima, 2017. С. 99–102.

 

 

 

2018 р.

Ільчук М.М., Резнік Н.П. Біржова діяльність і підприємництво: навчальний посібник. Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук». 2018. 318 с.

Солодкий М.О., Яворська В.О. Хеджування ф’ючерсами і опціонами: навч. посібник. Київ: ЦП Компринт, 2018. 420 с.

Кириченко А. В. Податкова політика: навчальний посібник для спеціалізації «Оподаткування» - 2-е вид., доп. і перероблене. Київ: ЦП «Компринт», 2018. 193 с.

Ільчук М.М., Барановська О.Д., Ус С.І.,  Дмитрук М.І. Підприємницька діяльність та її оптимізація у виробничих структурах агробізнесу: монографія. К.: НУБіП України, 2018.

400 с.

Солодкий М.О., Яворська В.О., Кравченко А.С. Біржовий ринок: стан, проблеми, перспективи: монографія. Київ: ЦП Компринт, 2018. 576 с.

Кириченко А. В. Ефективність функціонування системи недержавного пенсійного страхування в Україні. Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sectror : monograph / Davydenko N.M., Dimitrov I.T. and others. Shioda Gmbh, Steyr, Austria, 2018. 430 p., Р. 167-176.

 Radko V. I., Marshalok M.S., Nikitchenko S.O., Chumak R.M. Рroduction diversification of agricultural enterprises: monograph. Vienna, Austria : «East West», 2018.- 271 р.

Svynous I.V., Radko.V.I. Marshalok M. S., Lubar R.P. Integration processes in agribusiness of Ukraine. Vienna, Austria : «East West», 2018  324 р.

Бондар В.С., Гументик М.Я., Фурса А.В. Пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. Вирощування біоенергетичних культур : монографія / за ред. к.с.-г.н., с.н.с. М.Я. Гументик. Київ : ЦП «Компринт», 2018. С. 164–174.

Бюлетень про науково-організаційну та координаційну роботу Відділення аграрної економіки і продовольства за 2017 рік: брошура / М.М. Ільчук та ін. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2018. – С. 125-127.

Ilchuk M.M., N. Reznik, S. Us. Production Activity of Agricultural Business Structures and Its Efficiency in Ukraine // Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshop. Kyiv, Ukraine, May 14-17. 2018.P. 17-29. ( Scopus)

Ільчук М.М., Ус С.І., Андросович І.І. Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі. Економіка АПК. 2018. № 5 (283). С. 77-84.

Ільчук М.М., Коновал І.А., Євтушенко В.Д. Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України. Економіка АПК. 2018. № 7 (285). С. 83-92.

Ільчук М.М., Коновал І.А., Дмитрук М.І. Продуктивність праці в аграрному секторі економіки України – основний чинник його розвитку. Науковий вісник НУБіП України. 2018. № 284. С. 7-16.

Ilchuk M.M., Коnоvаl I.А., Yevtushenko V.D Сompetitiveness increase of milk production in Ukraine. Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems. Conference Proceedings (May 16-17, 2018). Nitra, Slovak Republic. 2018. pp. 779-789.

Reznik N., Pankratova L. High-Frequency Trade as a component of Algorithmic Trading: market consequences. CEUR Workshop Proceedings, 2018. Vol-2104, p.73-83. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_174.pdf (Scopus)

Кириченко А. В. Медична реформа та запровадження обов’язкового медичного страхування. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2018. Вип. 284. С. 92-97.

Березовська Л.О. Аналіз державної підтримки фермерських господарств в Україні. Науковий вісник НУБІП України: К.:ВЦНУБІП України. 2018. Вип., 284.  С. 17- 23.

Томашевська О.А. Мотивація студентів вищих навчальних закладів до навчання як передумова їх особистісного та професійного зростання. The unity of science. 2018.  №8. С. 33-35

Бондар В.С., Фурса А.В. Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 37–46.

Бондар В.С., Фурса А.В., Гументик М.Я. Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 17–25.

Бондар В.С., Гументик М.Я., Фурса А.В. Пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. Біоенергетика. 2018. № 2 (12). С. 4-7.

 Хіврич О., Квак В., Зиков П., Фурса А. Міскантусові жнива. Farmer. 2019. № 3 (111). С. 148–150.

Бондар В.С., Фурса А.В., Стрельбіцький П.А. Стабілізація й гармонізація розвитку бурякоцукрової галузі України. Вісник Камянець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Економічні науки / За ред. І.В. Ящишиної. Камянець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 14. С. 14-24.

Яворська В.О. Тенденції біржової торгівлі фінансовими інструментами. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск № 16. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/34.pdf.

Солодкий М.О., Яворська В.О. Роль та функціональне призначення біржового ринку в умовах глобалізації. Інфраструктура ринку.  Випуск № 21. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/15.pdf.

Яворська В.О. Глобалізація як фактор розвитку національних біржових ринків. Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 лютого 2018. м. Ужгород. С. 43-45.

Яворська В.О. Роль і функції бірж у формуванні конкурентного ціноутворення. Актуальні проблеми наук про життя та природокористування: матеріали доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. 26-27 квітня 2018. м. Київ. С.164-166.

Яворська В.О. Масло А.І. Перспективи біржової торгівлі деривативами на криптовалюти. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 23-25 травня 2018. м. Київ.  С.309-310.

Яворська В.О. Проблеми та перспективи розвитку біржової торгівлі цінними паперами в Україні. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.13-14 вересня 2018. м. Київ. С. 123-125.

Яворська В.О. Державне регулювання біржового ринку: стан та напрями удосконалення. Біржовий ринок в Україні: стан та виклики сьогодення: матеріали доповідей Всеукраїнського семінару, присвячений 80-річчю від дня народження засновника кафедри біржової діяльності М.О. Солодкого». 11 грудня 2018. м. Київ. С. 25-26.

24. Кириченко А. В. Недержавні пенсійні фонди України та їх розвиток. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 13-14 вересня 2018 р.). Київ, 2018. С. 61-64.

Томашевська О.А. Сучасний стан та перспективи експорту українського меду. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським союзом: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, НУБіП  України, 2018.  217 с. С. 56-58

Томашевська О.А.  Концепція «Чорного лебедя» та її прояв в економічній системі. Модернізація економіки країни в контексті соціальних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 1 вересня 2018 року). ГО «Львівська економічна фундація».  Львів: ЛЕФ, 2018. 104 с. С. 19-23

 Томашевська О.А., Томашевський В.Ю. Аналіз окремих індикаторів продовольчої безпеки України. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Центр фінансово-економічних (20 жовтня 2018 р.) м. Полтава, 2018. 63с. С. 36-37.

 

2019 р.

Солодкий М.О., Яворська В.О. Міжнародні біржові ринки: навч. посіб. К.: Компринт, 2019. 520 с.

Ільчук М.М., Андросович І.І., Андросович Т.Ю. Організаційно-економічний механізм ефективного виробництва яловичини: монографія. К.: ТОВ «ЦП КОМПРИНТ», 2019. 220 с.

Ільчук М.М. Барановська О.Д., Ус С.І. Розвиток підприємницької діяльності: навчальний посібник. К.: НУБіП України, 2019. 385 с.

Ільчук М.М., Коновал І.А., Євтушенко В.Д. Робоча програма виробничої практики для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Розвиток підприємництва та агробізнесу». К.: НУБіП України, 2019. 35 с.

Кириченко А. В. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сучасній системі господарювання підприємств. Теорія,  методологія  і  практика  господарсько-фінансової  діяльності підприємств : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с., С. 59-63.

Кириченко А. В. Ринок добровільного особистого страхування: теорія та практика. Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 115 с., С. 62-66.

Рогач С.М., Степасюк Л.М., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А.  Економіка аграрних підприємств: навч. посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка». К.: «ЦП «Компринт»,  2019. 480 с.. Рогач С.М. Економічні засади виробництва зернових і зернобобових нішових сільськогосподарських культур: монографія /Рогач С.М. та ін., Київ: «ЦП Компринт», 2019. 389 с.

Пиркін В.І., Сінченко В.М., Бондар В.С., Фурса А.В., Квак В.М. Економічна ефективність вирощування та переробляння біомаси міскантусу гігантського. Міскантус в Україні: монографія. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. С. 200209, 246255.

Ільчук М.М., Дмитрук М.І. Розвиток виробництва винограду в Україні. Розвиток виробництва винограду в Україні. Економіка АПК. 2019.  № 1 (291). С. 18-26.

Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д., Євтушенко В.Д. Розвиток ринку зерна та його стабілізація в Україні. Економіка АПК. 2019. № 4 (294), 2019. С. 29-38.

Ilchuk M.M., N.Davidenko, Y. Nehoda. Scenario modeling of financial resources at the enterprise. Intellectual Economics. Research journal. Vol. 13, № 2 (2019). p 131-143. (Scopus)

Kvasha, S., Pankratova, L., Koval, V., & Tamošiūnienė, R. Illicit Financial Flows in Export Operations with Agricultural Products. Intellectual Economics, 2019, 13(2), 195-209.  URL:  https://ojs.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/530 (Scopus)

Pankratova L., Paientko T. Lysenko Y. Forecasting Prices on the Stock Exchange Using a Trading System. CEUR Workshop Proceedings, 2019. Vol-2393, р. 332-346. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_292.pdf (Scopus)

Popova O.Pankratova L.Mikhno I. Application of Geographic Information Systems in the Field of Domestic Waste ManagementCEUR Workshop Proceedings, 2019. Vol-2393, р.289-301. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_274.pdf (Scopus)

Яворська В.О. Механізм хеджування на біржовому товарному ринку. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск № 3(14). URL:http://www.pev.kpu.zp.ua\vypusk-3-14.

Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий ринок в умовах глобалізації: стан та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2019.  Випуск № 31. URL:http://www.market-infr.od.ua/31-2019.

Яворська В.О.,Грінченко В., Листопад В. Розвиток міжнародних біржових ринків. Східна Європа. Економіка, бізнес та управління. Випуск № 6(23). Електронний ресурс. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019.

Кириченко А.В. Особливості страхування життя населення.«Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка. 2019. №15(43). С. 104-107.

 Кириченко А.В. Соціальне страхування як важлива складова соціального захисту населення. Міжнародний  електронний  науково-практичний  журнал «WayScience». 2019. №2 (4). С. 94-119. URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/01/Zbirnik-statey----2-4-3.pdf

 Томашевська О. А. Мірзоєва Т.В. Використання кейс-методу при вивченні економічних дисциплін у закладах вищої освіти. The unity of science». 2019. №1. С. 64–65.

 Томашевська О. А. Сучасний стан та економічна ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах  України. Сolloquium-journal.  2019.  №5.  С. 66–69.

Томашевська О. А. Галузь картоплярства в Україні: сучасний стан та ключові проблеми. Інтернаука. 2019. №3. С. 53-57

 Томашевська О. А. Земельні ресурси та ефективність їх використання у сільськогосподарських підприємствах України. Сolloquium-journal. №6 (30). 2019.  №6. С. 112–115.

Томашевська О. А., Павленко Я.С.  Сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування галузі садівництва Україні. Сolloquium-journal. 2019. №10.  С. 159–162.

Томашевська О.А., Полинько К. С. Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства України.  Сolloquium-journal. 2019. №16. С. 32–35.

Кириченко А.В. Медицинское страхование в Украине и Турции: сравнительная характеристика. XI international congress on social sciences, Сhina to adriatic. (Bursa, 8-10 November 2019). Bursa, 2019. С. 693-697.

Яворська В.О., Масло А.І. Розвиток строкового ринку енергетичних деривативів. Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві: матеріали доповідей IV Міжнародного науково-практичного семінару (м. Київ, 15-16 лютого 2019 р.) К.: Наукова столиця, 2019 р. С. 146-147.

Яворська В.О. Хеджування в управлінні ціновими ризиками експортерів на міжнародних ринках аграрної продукції. Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019р.) . К.: НУБІП України. 2019. С. 135-136.

Яворська В.О., Зайва А.Г. Основні фактори, що впливають на продовольчу безпеку в умовах глобалізації. Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості. Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019р.) . К.: НУБІП України. 2019. С. 133-135.

Яворська В.О., Науменко О.М. Вплив біржової торгівлі на основні тенденції міжнародних аграрних ринків. Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019р.). К.: НУБІП України. 2019. С. 86-88.

Яворська В.О., Кругловенко Д.С. Особливості використання кредитних дефолтних свопів на міжнародних товарних та валютних ринках. Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019р.) . К.: НУБІП України. 2019. С. 73-75.

Яворская В.А. Проблемы и перспективы развития биржевого рынка финансовых деривативов. Украина, Болгария, ЭС: Экономические, технические и социальные тенденции развития:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Материалы ІІІ Междуародной научно-практической конференции (г. Бургас, Болгария, 27 июня - 2 июля 2019г. С. 135-137.Кириченко А. В. Особливості соціального страхування в Україні та світі. Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет конф. (Херсон, 18-19 квітня 2019 р.). Херсон, 2019. С. 73-75.

Березовская Л. О., Кириченко А. В. Украина и Болгария: тенденции развития пенсионного страхования : Ukraine, Bulgaria, EU: economic, technical and social development trends. (Burgas, 27 June – 2 July 2019). Burgas, 2019. С. 97-99.

Кириченко А. В. Вплив страхування безробіття на рівень соціальної безпеки України. Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Херсон, 20-21 вересня  2019 р.). Херсон, 2019. С. 127-129.

 Кириченко А. В. Тенденції розвитку фінансування соціального захисту України в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. (Херсон, 17-18 жовтня 2019 р.). Херсон, 2019. С. 82-83.

Кириченко А.В. Добровільне особисте страхування у вирішенні проблем здоров’я та довголіття. Science for sustainable development: матеріали Міжнародного конгресу. (Київ, 10-11 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С. 192-197.

Томашевська О.А., Томашевський В.Ю.  Податки та соціальні внески у валовому внутрішньому продукті: Україна та Європейський союз. Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: матеріали міжнародної науко-практичної конференції (Львів 26.01. 2019 р.). Львів: ЛЕФ, 2019. 148 с. С. 127-130

Томашевська О.А. Проблеми та перспективи зовнішньої торгівлі органічною продукцією. Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток: матеріали міжнародної науко-практичної конференції (м. Дніпро, 16.02. 2019).  Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – 116 с. С. 24-26.

Томашевська О.А. Економічна свідомість: сутність та складові. Фінанси, аудит та соціальна економіка: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів 23.02. 2019 р.). Львів: ЛЕФ, 2019. 148 с.  С. 10-11.

Томашевська О.А. Вплив когнітивних особливостей людини на функціонування економічної системи. Актуальні питання сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16.01. 2019 р.).  К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2019. 104 с. С. 27-30

Томашевська О.А. Продовольча безпека та підходи до її гарантування. Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 02. 2019 р.). Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019.  132 с. С. 16-19.

 

 

 

2020 р.

Ільчук М.М., Солодкий М.О., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку: навчальний посібник. К.: ЦП Компринт, 2020. 642 с.

Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку: навч. посіб. ФОП Ямчинський О.В., 2020. 642с.

Ільчук М.М., Дмитрук М.І., Радько В.І., Любар Р.П. Розвиток виноградарських підприємств на півдні України: монографія. К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2020. 323 с.

Любар Р.П.,  Маршалок М.С., Нікітченко С.М., Радько В.І. Функціонування та розвиток агробізнесу в Україні: монографія.  К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2020. 508 с.

Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д. Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності: сторінки історії та сьогодення (90-річчя кафедри). Брошура. К.: НУБіП України, 2020. – 53 с.

Ільчук М.М., Кучеренко В.М., Дмитрук М.І.,  Радько В.І. Розвиток виноградарства в підприємствах півдня України. Наукові праці НУХТ. 2020. т.26. № 3. С. 121-130.

Ільчук М.М., Ус С.І.,  Дмитрук М.І. Теоретичні засади розвитку підприємництва. Економіка АПК. 2020. № 3 (305). С. 100-111.

Ільчук М.М.. Панкратова Л.Л. Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні. Економіка АПК. 2020.  № 8 (310). С. 22-30.

Ільчук М.М., Радько В.І. Розвиток біржового ринку цінних паперів в умовах пандемії Covid-19. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. № 4. Т. 2. С. 36-48.

Pankratova, L., Paientko, T., Lysenko, Y. Using Trading System Consolidated Models in Stock Exchange Price Forecasting. Communications in Computer and Information Science, 2020, 1175 CCIS, с. 364-391. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39459-2_17 (Scopus)

Dibrova, A.,  Pankratova, L., Cheban, I. Simulation of agricultural policy scenarios using the AGMEMOD model. CEUR Workshop Proceedings, 2020, Vol-2732, p. 471-486. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200471.pdf (Scopus)

Панкратова Л.Л. Грабіна С.М. Цінові позиції української пшениці на світовому ринку. Біоекономіка і аграрний бізнес. Том 11 (4).  2020.     URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/15242                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ільчук, М. М.,  Панкратова Л.Л. Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні.   Економіка АПК.  №8. 2020. с.  22-28.  URL: http://www.eapk.org.ua/contents/2020/08/22                                                                                                                   

Солодкий М.О., Яворська В.О. Економічна сутність аналізу біржового ринку. Інфраструктура ринку. 2020.  Випуск № 48. URL:http://www.market-infr.od.ua/48-2020.

V.Yavorska. Financial derivatives market development in the globalization process. Украина, Болгария, ЕС: экономические, технические и социальные тенденции развития: материалы IV International scientific and practical conference. Бургас. 2020. С. 121-123.

S. Boiko, I. Demianenko, H. Skrypnyk,V.Yavorska. Architectonics of financing of agricultural enterprises in ukraine. National University of Food Technologies Jelgava, Latvia 2020 P.314-315. Architectonics of financing of agricultural enterprises in Ukraine (llu.lv) (Web of science. doi.org/10.22616/ESRD.2020.53.006).

Bondar, V.S., Fursa, A.V., Gumentyk, M.Ya., Svystunova, I.V. (2020). Climate Change: Apocalyptic Prognosis and Reality. Ukrainian Journal of Ecology. 10 (2). 273–278. https://www.ujecology.com/articles/climate-change-apocalyptic-prognosis-and-reality.pdf

Стефанюк В.Й., Балан В.М., Фурса А.В. Продуктивність стевії залежно від застосування мікродобрива “Аватар-2”. Біоенергетика. 2020. № 2 (16). С. 27–29.

Бондар В.С., Фурса А.В., Гореленко В.І. Зміна клімату: апокаліптичні прогнози і реальність. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 52–64.

Кириченко А. В. Особливості фінансування охорони здоров’я в Україні та Канаді. Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles. Ajax Publishing. (Montreal, 21 January 2020). Montreal, Canada, 2020. Р. 59-62.

Кириченко А. В. Развитие украинского и турецкого пенсионного страхования. Аnkara international congress on scientific research-ІІ. (Аnkara, 6-8 March 2020). Аnkara, 2020. С. 222-226.

 Kyrychenko A. Pension insurance and its development in Ukraine and Moldova.  The Scientific Journal of Cahul State University Bogdan Petriceicu Hasdeu. 2020. №. 1 (7). P. 59-65.

Mirzoieva T., Tomashevska О. Economic assessment of concentration and monopolization of the market of spices and essential oil plants in ukraine. Modern management review. 2020. №27.  С. 5972.

Tetiana Mirzoieva, Violeta Heraimovych, Iryna Humeniuk, Olga Tomashevska, Olena Cherednichenko. Economical assessment of medicinal plants market concentration and monopolization level in Ukraine // E3S Web of Conferences - Volume 164 (2020). – Рр. 09025.   (Scopus)

 Томашевська О.А., Солоп А.П. Ефективність виробництва сої у сільськогосподарських підприємствах України. Сolloquium-journal.  2020.  №24. С. 42–45.

Томашевська О. А. Вирощування жита в Україні: аналіз основних показників.  Сolloquium-journal. 2020.  №2. С. 135–138.

Томашевська О. А. Сучасні тенденції вирощування сорго у світі. The scientific heritage. 2020. №43. С. 42–45.

 

Томашевська О. А. Аналіз розвитку галузі рисосіяння в Україні. Сolloquium-journal. 2020. №9.  С. 35–37.

Томашевська О. А. Світові тенденції вирощування жита. Modern engineering and innovative technologies. 2020. №11. С. 46–50.

Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д. 90-річчя кафедри організації підприємництва та біржової діяльності НУБіП України. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в умовах глобальних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ 22-24.04.2020 р.). Київ. 2020.   С. 7-17.

Яворська В.О. Переваги використання біржових деривативів в управлінні ціновими ризиками на агарному ринку. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в умовах глобальних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2020. НУБІП України. С. 98-100.

Яворська В.О. Розвиток біржового ринку деривативів в умовах глобалізації. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Т.2. Дніпро. 2020. С. 582-584.

Яворська В.О. Проблеми та напрями розвитку вітчизняного біржового ринку. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Т.2. Дніпро. 2020. С. 410-412.

Коновал І.А., Окунь Д.В. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення в системі заходів раціонального їх використання. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в  умовах глобальних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 – 24 квітня 2020 р. Київ: НУБіП України, 2020. С.79-81.

 Кириченко А. В. Розвиток пенсійного страхування: досвід України та Польщі. International Scientific  Conference Economy Digitalization: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings. (Kielce, 24 January 2020). Kielce, 2020. P. 123-125.

 Кириченко А. В. Регіональні аспекти зайнятості та безробіття населення. Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. -конф. (Київ, 19-20 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 501-505.

 Kyrychenko A.V. Analysis of single social contribution and its reporting.  Topical problems of accounting and audit in today: materials of the international scientific-practical conference (Kyiv, 16 April 2020). Kyiv, 2020 P. 137-138.

 Кириченко А. В. Фінансові інструменти особистого страхування та їх вплив на соціальну безпеку. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник  тез  доповідей  учасників  Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Черкаси, 16-17 квітня 2020 р.). Черкаси, 2020. С. 82-83.

Кириченко А. В. Ринок добровільного особистого страхування в глобальному страховому просторі. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму  забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 1. (Дубляни, 20 травня 2020 р.). Дубляни, 2020. С. 54-57.

Кириченко А. В. Формування оптимальної моделі соціального страхування України. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України в умовах глобальних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 квітня 2020 р.). Київ, 2020. С. 82-83.

Кириченко А. В. Сучасна модель пенсійного страхування Китаю. Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали XIV міжнародної наукової конференції (Київ, 5 листопада  2020 р.). Київ, 2020. С. 351-353.

Кириченко А. В. Податки та внески з заробітної плати в управлінні сталим розвитком суб’єктів господарювання України та держав світу. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 грудня  2020 р.). Київ, 2020. С. 484-485.

Томашевська О.А. Вплив наймасштабніших епідемій на розвиток світової економічної системи. Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: міжнародна науково-практична конференція. (м. Дніпро,18 квітня  2020 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2020. 120 с. С.9-13.

 Томашевська О.А. Емерджентність як властивість складних систем. Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права: міжнародна науково-практична конференція. (м. Полтава,18 червня  2020 р.). Полтава: ЦФЕНД. 2020. 120 с. С. 49-51

 

2021 р.

Ільчук М.М., Барановська О.Д., Ус С.І.,  Дмитрук М.І. Підприємництво та організація агробізнесу в регіонах: монографія. К.: НУБІП України, 2021. 414 с.

Солодкий М.О., Яворська В.О. Рубан Ю.В. Сільськогосподарське хеджування: навч. посіб. ФОП Ямчинський О.В., 2021. 650 с. (готується до друку).

Мірзоєва Т.В., Рогач С.М., Герасимчук Н.А., Томашевська О.А. Економічні і фінансові ризики: підручник. Київ: ЦП Компринт, 2021. 526 с. (готується до друку).

Ільчук М.М., Яворська В.О., Радько В.І. Організаційні засади здійснення біржових операцій на біржовому ринку. Інфраструктура ринку. 2021.№ 52. С. 26-29.

Horbachenko S., Syvolap L., Ni kitchenko S., Revenko A., Riabeka Y, Innovative development of ukraine’s economy. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»  2021.№ 3-С.390-396.

Солодкий М.О., Яворська В.О. Радько В.І. Організаційні засади здійснення біржових операцій на біржовому ринку. Інфраструктура ринку. 2021. №52. URL: URL:http://www.market-infr.od.ua/52-20201

Солодкий М.О., Яворська В.О. Особливості підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Економіка та суспільство. 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/540 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-29-5.

Кириченко А. В. Досвід українського та італійського медичного страхування в боротьбі з COVID-19. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Pisa, 15 February 2021). Pisa, 2021. Р. 64-69.

Kyrychenko A. The burden in the social insurance system on business entities in Ukraine and the EU. VUZF review. 2021. № 6(2). P. 239-244.

 

Кириченко А. В., Березовська Л. О. Аналіз розвитку зовнішньоторговельної діяльності Китаю та України. Китаєзнавчі дослідження. 2021. №2. С. 52-64.

Березовська Л.О., Кириченко А.В. Державне регулювання біржового ринку капіталу в Україні. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2021. №21(49). С. 4-9.
 Кириченко А. В., Березовська, Л. О. Логістична діяльність у сфері міжнародної електронної комерції. Економіка та суспільство. 2021. №28. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-16

Кириченко А. В., Березовська, Л. О. Інноваційні товари як основа інноваційного підприємництва. Економіка та суспільство. 2021. №29. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-10

Березовська Л.О., Долженко І.І.. Податкове регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні. Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Серія «Економіка». 2021. Том 26. Випуск 1 (86). С. 123 – 130.  URL: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2021_26_1/21.pdf

Кириченко А. В., Березовська, Л. О. Інноваційні товари як основа інноваційного підприємництва. Економіка та суспільство. 2021. №29.  URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/551

Томашевська О.А., Економічна свідомість: сутність, складові та фактори становлення. Сolloquium-journal.  2021.  №10 (97). С. 31–34.

Mirzoieva, T., Tomashevska, O. and Gerasymchuk, N. (2021). Analysis of Medicinal Plants Cultivation in Ukraine on Sustainable Development Principles. Grassroots Journal of Natural Resources, 4(2): 151-164 (WoS)

Томашевська О.А., Алімурадова С.С. Зернова галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку. Colloquium-journal. 2021. №2 (89). С. 58-61.

Томашевська О.А. Ефективність ведення агробізнесу в Україні: регіональний рівень. Modern Scientific Researches. 2021. №16. С. 27-34.

Томашевська О.А. Психологічні передумови розвитку підприємництва як особливого типу економічного мислення. Modern Technology and Innovative Technologies. 2021. №15. С. 29-35

Негода Ю.В., Березовська Л.О. Оцінка регулятивного потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні. Економічний форум. 2021. №2. С. 110-117. URL:http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy-forum-2-2021.pdf

Яворська В. О. Функціональне призначення біржової діяльності у ринковій економіці. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 лютого 2021 р). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 65-67.

V.Yavorska, S. Hrabina. The derivatives market role and development in Ukraine. Implementation of modern science and practice: the XXV International Science Conference May 11-14, 2021, Varna, Bulgaria. P. 103-104

Yavorska V.O. Functional purpose and development of exchange-traded financial derivatives market. Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends: materials V International Scientific and Practical Conference (Burgas, Bulgaria, 26 June – 4 July 2021) Burgas: Avangard Prima, 2021. P. 150-152.

Кириченко А. В. Фінансовий механізм розвитку соціального страхування. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 12 березня 2021 р.). Вінниця, 2021. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/11506

 Кириченко А. В. Перспективи розвитку особистого страхування з урахуванням інноваційних тенденцій. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 21 квітня 2021 р.). Одеса: ОДАБА, 2021. С. 63-65.

 Кириченко А. В. Інституційна структура ринку соціального страхування. Проблеми  обліково-аналітичного  забезпечення  управління підприємницькою діяльністю: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 квітня 2021 р.). Полтава: ПДАУ, 2021. С. 588-592.

Кириченко А. В. Фінансова політика регулювання ринку страхових послуг в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Черкаси, 22 квітня 2021 р.). Черкаси: Східноєвропейський  університет  імені  Рауфа  Аблязова, 2021. С. 556-557.

 Кириченко А. В. Ринок страхування життя України в страховому просторі ЄС. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Дубляни, 20 травня 2021 р.). Дубляни: Львівський національний аграрний університет, 2021. С. 55-57.

Кириченко А. В. Іншуртех в особистому страхуванні. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 травня 2021 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 267-268.

 Кириченко А. В. Управління стартапами та інноваційне підприємництво. Університетська освіта і наука: традиції та інновації: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (Харків, 13-14 травня 2021 р.) Харків: Харківського національного технічного університету  сільського господарства імені Петра Василенка, 2021. С. 148-149.

Кириченко А. В. Інноваційне логістичне забезпечення розвитку аграрного підприємства. Теоретичні та практичні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20 травня 2021 р.) Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2021. С. 131-132.

 Кириченко А. В. Вплив СOVID-19 на розвиток е-сommerce. Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021 : матеріали IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 13-14 травня 2021 р.) Київ: НУБіП України. 2021. С. 33-35.

Томашевська О.А. Психологічні особливості підприємницької діяльності особистості. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 29-30 січня  2021 р.

Томашевська О.А. Формування готовності майбутніх фахівців до підприємницької діяльності як відповідь на виклики сучасності. Теоретичні та практичні аспекти підготовки психологів у закладах вищої освіти: всеукраїнський науково-практичний семінар  з міжнародною участю, м. Київ, 31 березня  2021 р.

Томашевська О.А. Готовність студентської молоді до підприємницької діяльності: теоретичні аспекти. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 17 квітня  2021 р.

Готовність до підприємницької діяльності в структурі лідерського потенціалу студентської молоді. Психологічний супровід розвитку лідерського потенціалу шкільної та студентської молоді: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 29 квітня 2021 р.

 Фурса А. В., Бондар В. С. Загострення економічної конкуренції на світовому ринку цукру та основні причини його нестабільності. Розвиток фінансово-економічних відносин в суспільстві в умовах прояву фінансових ризиків: зб. тез учасників Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кам’янець-Подільський, 19 березня 2021 року). Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет. 2021. С. 167169.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook