Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

Наукова робота

На кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності наукові дослідження у 2022 році проводилися по 4 ініціативних темах.
У 2022 році продовжувалися дослідження по темі 0120U105577 «Сталий розвиток агробізнесу в Україні». (науковий керівник – д.е.н., проф. Ільчук М.М.). У результаті дослідження проаналізовано сучасний стан розвитку агробізнесу в Україні протягом 2016-2021 рр., оцінено показники його ефективності у господарствах різних категорій та розмірів. Проведене дослідження дозволило виділити найбільш впливові екзогенні та ендогенні чинники, які чинять позитивний та негативний вплив на сталий розвиток агробізнесу, та визначенойого систему показників. На прикладі стабілізації ринку зерна обґрунтовано необхідність у нових наукових підходах до стратегії розвитку агробізнесу в умовах глобалізації, у зв’язку кліматичними змінами та з відкриттям ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні. Аргументовано, що розвиток агробізнесу на засадах теорії сталого розвитку передбачає впровадження інноваційних підходів та комплексного механізму державного регулювання шляхом гармонізації економічних, соціальних та екологічних індикаторів з дотриманням балансу інтересів всіх зацікавлених сторін та збереженням агроекосистеми шляхом раціонального користування для майбутніх поколінь.
У 2022 році продовжувалися дослідження по темі 0108U004908 «Розвиток підприємництва в сільському господарстві та його ефективність» (науковий керівник – к.е.н., доц. Коновал І.А.). У результаті досліджень визначено роль та місце малого та середнього підприємництва у сільському господарстві України як одного з провідних елементів у ринковій економіці. Узагальнено вітчизняну та зарубіжну практику підтримки малого та середнього підприємництва у сільському господарстві з метою визначення динаміки його розвитку та системи чинників, які його стримують. Визначено основні показники ефективності діяльності малих та середніх підприємств сільського господарства України. Встановлено основні напрями підвищення конкурентоспроможності та фінансових інструментів стимулювання малих та середніх підприємств сільського господарства. Розроблено економіко-математичну модель для визначення оптимальної структури сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах України з розподілом коштів державної підтримки на формування оборотного капіталу. Розроблено економіко-математичну модель розподілу обсягів коштів державної підтримки сільських товаровиробників на формування основного капіталу. Розроблено фінансову модель інвестиційного проєкту відновлення діяльності сільськогосподарського підприємства на деокупованих територіях.
У 2022 році продовжувалися дослідження по темі 0120U105578 «Розвиток біржової діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів». (науковий керівник - к.е.н., доцент Яворська В.О.). У результаті досліджень визначено функціональне призначення біржової діяльності у ринковій економіці. Визначено вплив біржового ціноутворення на основні фактори економічного зростання галузей економіки. При цьому, особливий акцент зроблено на дослідження тенденцій світового біржового ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції за умов врахування наслідків військових дій в Україні та їх вплив на глобальне ціноутворення. Узагальнено показники вітчизняної та міжнародної торгівлі на організованих ринках капіталу та товарних активів. Проведено оцінку загальних тенденцій біржової торгівлі на вітчизняних та міжнародних товарних і фондових біржах, а також наведено результати аналізу структури біржової торгівлі за видами товарних і фінансових активів у звітний період. Встановлено основні напрями удосконалення біржової торгівлі в Україні з позицій розгляду реформування системи законодавчо-правового забезпечення у відповідності з новим Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Розроблено організаційно-економічні заходи удосконалення біржової торгівлі в Україні з позицій посилення законодавчо-правового регулювання та активізації біржової торгівлі деривативними контрактами на товарні та фінансові активи.

 У 2022 році продовжувалися дослідження по темі 0121U113199 «Перспективи розвитку підприємств електронної комерції та їх логістична діяльність». (науковий керівник – к.е.н., доц. Кириченко А.В.). У результаті досліджень визначено поняття «електронна комерція» та проаналізовано основні її форми. Узагальнено вітчизняну та зарубіжну (ЄС, США, Китай) практику розвитку електронної комерції. Аргументовано, що в умовах воєнного періоду коли дистанційна робота набуває ще більшої актуальності надзвичайно важливим завданням є розширення та підвищення ефективності вітчизняної електронної комерції. Проведене дослідження дозволило виділити найбільш впливові екзогенні та ендогенні фактори, що чинять позитивний та негативний вплив на обсяг українського ринку електронної комерції. Запропоновано основні напрями розширення та підвищення ефективності української електронної комерції, які об’єднані в три групи та направлені на зміцнення позицій України на міжнародному ринку електронної комерції, ефективне функціонування українських підприємств та захищеність споживачів товарів та послуг у сфері української електронної комерції. 

Науковцями кафедри були розроблені і подані на конкурс у Міністерство освіти і науки України наукові проекти: «Розвиток ринку зерна та його стабілізація в Україні», «Розробити пропозиції по удосконаленню організаційно-економічного механізму забезпечення ефективного функціонування ринку зерна в Україні» та  «Розробити пропозиції по ефективному розвитку ринку зерна в Україні та його стабілізації».

У результаті наукових досліджень співробітників кафедри було обґрунтовано напрями та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства на основі імплементації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств агробізнесу, розроблено методику прогнозування обсягів виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах з урахуванням рівня споживання населенням молочної та м’ясної продукції залежно від його доходів, проведено економічне оцінювання землекористування сільськогосподарських підприємств різних розмірів та запропоновано стратегічні напрями забезпечення ефективного землекористування сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано основні напрямами стабілізації ринку зерна в Україні, визначено та обґрунтовано напрями підвищення продуктивності праці в аграрному секторі економіки як джерела зростання національного доходу та чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки, розроблена методика оптимізації структури посівних площ основних сільськогосподарських культур з урахуванням фактору ризику та з підвищенням рівня рентабельності виробництва тощо.

З метою підвищення ефективності підприємницької діяльності обґрунтовано необхідність оптимізації розміщення сільськогосподарського виробництва по природно-економічних зонах України, покращення умов ведення бізнесу, реалізації інноваційної моделі розвитку виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві.

Рекомендації щодо розробки стратегії розвитку вітчизняного скотарства та засадах інституціонального підходу та відшкодовування сільськогосподарським товаровиробникам частини вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів були враховані при розробленні проекту Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Співробітники кафедри беруть активну участь в розробці державних програм економічного розвитку країни, зокрема брали участь у розробці державної програми інвестиційного проекту по залученню іноземних інвестицій для придбання технічних засобів і обладнання по заготівлі, зберіганню та транспортуванню молока.

Науковцями кафедри організації підприємництва та біржової діяльності ведеться керівництво науковими дослідженнями по підготовці докторських та кандидатських дисертацій. Нині на кафедрі проводяться наукові дослідження за такими напрямами:

– функціонування та розвиток ринків сільськогосподарської продукції;

– ефективне функціонування підприємницьких структур в аграрній сфері;

– розвиток організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві;

– удосконалення економічного механізму господарювання в АПК;

– бізнес-планування підприємницької діяльності в сфері АПК;

– розробка рекомендацій по ефективному формуванню попиту та пропозиції на ринках основних видів тваринницької продукції;

– розвиток земельних відносин та ефективне використання земельних ресурсів;

– розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві та її ефективність;

– розвиток біржового аграрного ринку;

– розвиток біржової торгівлі на товарних та фінансових ринках;

– розвиток біржового ринку фінансових інструментів в Україні;

– розвиток біржового ринку в умовах глобалізації;

– біржова торгівля товарними деривативами та перспективи її розвитку в Україні.

Кафедра координує роботу з розвитку біржового ринку в Україні, бере участь у підготовці проектів Законів України щодо функціонування біржового товарного та фондового ринків. Результати наукових розробок кафедри впроваджені на багатьох біржах країни.

За результатами проведених досліджень за останні п’ять років на кафедрі захищено 4 кандидатських дисертації, опубліковано 12 монографій та 52 наукові статті.

Співробітники кафедри організації підприємництва та біржової діяльності активно співпрацюють з науковцями ННЦ «Інститут аграрної економіки», ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», відділу земельних відносин НААН України, спеціалістами  Аграрної біржі, Національної асоціації «Союз бірж України», Міжбанківської валютної біржі, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної держадміністрації тощо

На базі кафедри проводяться наукові конференції, семінари та круглі столи

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у співпраці з міжнародними партнерами університетів Німеччини, Словаччини, Польщі, Грузії, Білорусії, постійно підвищують свою кваліфікацію та виступають з доповідями на міжнародних наукових конференціях. Співробітники кафедри проходили виробниче стажування в провідних підприємствах і установах Європейського Союзу.

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook